Softvérový výber PC REVUE

Ochrana pevného disku, multimediálne programy, konverzia do PDF

Strana 1/3

Náš vý­ber ob­sa­hu­je vždy nie­čo špe­ciál­ne, ten­to­raz sme pre vás prip­ra­vi­li extra do­ho­du na sof­tvér As­ham­poo HDD Con­trol 2. Po­nú­ka­me vám ho v naj­nov­šej ver­zii, v ta­kej, akú vý­rob­ca pos­ky­tu­je za pop­la­tok na svo­jom webe. Na Vir­tual DVD ho však či­ta­te­lia PC RE­VUE náj­du za­dar­mo. Pok­ra­ču­je­me mul­ti­me­diál­ny­mi ap­li­ká­cia­mi na kon­ver­ziu vi­dea.

V ča­soch, keď chcú pou­ží­va­te­lia sle­do­vať vi­deo na akom­koľ­vek mul­ti­me­diál­nom za­ria­de­ní na ces­tách, sa vždy ho­dia prog­ra­my toh­to ty­pu. Do po­zor­nos­ti dá­va­me aj on-li­ne služ­bu od AB­BYY, vďa­ka kto­rej si skon­ver­tu­je­te do­ku­ment PDF do for­má­tu Mic­ro­soft Word so za­cho­va­ním pô­vod­né­ho for­má­to­va­nia ob­sa­hu.

As­ham­poo HDD Con­trol 2

Nás­troj na kon­tro­lu dis­ku sa ho­dí vždy, naj­mä ak pou­ží­va­te no­te­book na ces­tách a chce­te mi­ni­ma­li­zo­vať ri­zi­ko stra­ty dát. V naj­nov­šej ver­zii vy­ťa­ží­te z auto­ma­tic­kej kon­tro­ly a sa­mos­tat­ných tes­tov. Prog­ram sa spúš­ťa hneď po štar­te sys­té­mu a po ce­lý čas mo­ni­to­ru­je disk v po­čí­ta­či. Vý­hod­né je, že sa sús­tre­ďu­je na všet­ky pri­po­je­né dis­ky, te­da aj exter­né. Len čo pri­po­jí­te disk k po­čí­ta­ču, spus­tí sa je­ho mo­ni­to­ro­va­nie. Pre sys­tém nep­red­sta­vu­je žiad­nu zá­ťaž a v pre­važ­nej mier­ne vy­uží­va tech­no­ló­giu S.M.A.R.T. na zis­ťo­va­nie prob­lé­mov.

HDDControl.png

As­ham­poo HDD Con­trol 2: Preh­ľad sta­vu pev­ných dis­kov

V zá­kla­de vi­dí­te stav dis­ku v per­cen­tuál­nom vy­jad­re­ní. Net­re­ba sa prek­li­ká­vať voľ­ba­mi a zis­ťo­vať de­tai­ly, ak pot­re­bu­je­te rých­ly náh­ľad. Pria­mo na hlav­nej ob­ra­zov­ke sa zob­ra­zu­je je­ho tep­lo­ta a vý­kon­nosť. Prog­ram roz­poz­ná pres­ný typ dis­ku a sám ur­čí pod­po­ro­va­né fun­kcie. AAM je fun­kcia, kto­rá má na sta­ros­ti stí­še­nie dis­ku a má mier­ny do­sah na vý­kon­nosť sys­té­mu, no po­čí­tač je pri prá­ci so sú­bor­mi ove­ľa tich­ší. Ideál­ne je to pre tých, kto­rým pre­ká­ža „bru­ča­nie“ dis­ku bež­iace­ho aj v noč­ných ho­di­nách. Ces­to­va­te­lia ma­jú za­se mož­nosť ak­ti­vo­vať ús­por­ný re­žim od­be­ru ener­gie. Doz­vie­te sa hod­no­tu, kto­rú od­po­rú­ča vý­rob­ca dis­ku, a hod­no­tu navr­hnu­tú prog­ra­mom. Ďal­ší de­tail, kto­rý sa nám za­pá­čil, je zob­ra­ze­nie cel­ko­vej do­by pre­vádz­ky dis­ku v ho­di­nách a poč­tu za­pnu­tí. Ak ste zve­da­ví, ako disk pou­ží­va­te, aj vám sa tá­to fun­kcia zí­de. Pre de­tai­lis­tov je tu zob­ra­ze­nie di­ag­nos­tic­ké­ho sta­vu v pod­rob­nej­šej ta­buľ­ke. Tu od­ha­lí­te nap­rík­lad jed­nu z naj­čas­tej­ších po­rúch, a to pri roz­bie­ha­ní dis­ku. Ak sa disk ne­roz­beh­ne v sta­no­ve­nom ča­se, de­fi­no­va­nom vý­rob­com, zob­ra­zí sa na­me­ra­ná hod­no­ta v po­rov­na­ní s no­mi­nál­nou. Vý­ba­va prog­ra­mu za­hŕňa aj def­rag­men­tač­ný nás­troj. Je veľ­mi rých­ly a ho­dí sa na príl­eži­tos­tné def­rag­men­to­va­nie, prí­pad­ne sa dá za­pnúť proak­tív­na def­rag­men­tá­cia. Tá má na sta­ros­ti us­po­ria­da­nie sú­bo­rov do správ­nych sek­to­rov už pri ich zá­pi­se. V bu­dúc­nos­ti tým pre­dí­de­te ne­žia­du­ce­mu roz­há­dzaniu sú­bo­rov po dis­ku. Ta­kis­to je tu benchmar­ko­vý nás­troj na po­rov­ná­va­nie vý­ko­nu dis­kov, po­rov­ná­vať mô­že­te aj on-li­ne s os­tat­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi HDD Con­trol 2. Disk Clea­ner je kla­sic­ký čis­tič ne­pot­reb­ných dát, rov­na­ko je tu nás­troj na čis­te­nie inter­ne­to­vej his­tó­rie a mož­nosť ob­no­vy zma­za­ných dát, ale aj ma­za­nie dát tak, aby sa ne­da­li ob­no­viť. HDD Con­trol 2 vy­uži­je­te aj vte­dy, ak nie­ko­mu pot­re­bu­je­te po­ži­čať disk ale­bo flash disk. Na vy­tvo­re­nie preh­ľa­du o dá­tach na dis­ku je k dis­po­zí­cii ana­lý­za sú­bo­rov. Na 3D gra­fe s mož­nos­ťou otá­ča­nia sa zob­ra­zu­jú ty­py sú­bo­rov v ad­re­sá­ro­vej štruk­tú­re. Ako do nej vstu­pu­je­te, graf sa ak­tua­li­zu­je a zob­ra­zu­je po­me­ro­vé vy­uži­tie jed­not­li­vý­mi typ­mi dát.

Re­gis­trá­cia

Na ak­ti­vo­va­nie úpl­nej ver­zie tre­ba vy­žia­dať re­gis­trač­ný kľúč od vý­rob­cu prog­ra­mu. Pria­mo po­čas in­šta­lač­né­ho pro­ce­su mu­sí­te klik­núť na tla­čid­lo Zís­kať bez­plat­ný ak­ti­vač­ný kľúč. Klik­nu­tím naň sa spus­tí webo­vý pre­hlia­dač. Vo for­mu­lá­ri sta­čí za­dať e-mai­lo­vú ad­re­su, na kto­rú vzá­pä­tí prí­de link na potvr­de­nie re­gis­trá­cie s ďal­ším od­ka­zom (dru­hý v po­ra­dí). Ten potvr­dí op­ráv­ne­nosť vy­žia­da­nia plat­né­ho čís­la a do e-mai­lo­vej schrán­ky prí­de dru­há sprá­va s plat­ným sé­rio­vým čís­lom. Na zob­ra­ze­nej strán­ke net­re­ba nič vy­pĺňať, sta­čí ju potvr­diť a po­tom sa na nej zob­ra­zí re­gis­trač­ný kľúč.

Pá­či­lo sa nám:

Pria­teľ­ské roz­hra­nie, auto­ma­tic­ká kon­tro­la pri­po­je­ných dis­kov, def­rag­men­tá­cia, ana­ly­tic­ké nás­tro­je, cel­ko­vý prí­nos

 Link: www.as­ham­poo.com
Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter