Windows To Go: Prenosný Windows

Win­dows To Go je špe­ciál­na fun­kcio­na­li­ta ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8, umož­ňu­jú­ca za­viesť a pre­vádz­ko­vať ten­to ope­rač­ný sys­tém z exter­ných pa­mä­ťo­vých mé­dií, te­da kľú­čov USB, pa­mä­ťo­vých ka­riet a exter­ných pev­ných dis­kov. Je sme­ro­va­ná do pod­ni­ko­vé­ho pros­tre­dia pre špe­ci­fic­ké al­ter­na­tív­ne pra­cov­né sce­ná­re, pre­to Win­dows To Go fun­gu­je iba vo ver­zii Win­dows 8 En­terpri­se.

Ako to fun­gu­je?

Pod­ni­ko­ví ad­mi­nis­trá­to­ri mô­žu pos­kyt­núť pra­cov­ní­kom na špe­ciál­nej jed­not­ke USB rov­na­kú in­šta­lá­ciu sys­té­mu Win­dows 8, ako ma­jú na svo­jich fi­rem­ných po­čí­ta­čoch či tab­le­toch. Tú­to kó­piu sys­té­mu po­tom mô­žu pou­ží­vať kde­koľ­vek, nap­rík­lad do­ma či na ces­tách. Sta­čí za­su­núť kľúč USB do aké­ho­koľ­vek po­čí­ta­ča so sys­té­mom Win­dows 7 ale­bo Win­dows 8, na­boo­to­vať a mô­že­te ot­vo­riť a pou­ží­vať všet­ky ap­li­ká­cie a sú­bo­ry, kto­ré pot­re­bu­je­te na vy­ko­na­nie svo­jej prá­ce.

togo1.jpg

Obr. 1  Ak­ti­vo­va­nie ap­li­ká­cie Win­dows To Go

Pra­cov­ný pries­tor Win­dows To Go po­zos­tá­va z ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8, ako aj všet­kých sú­bo­rov, prie­čin­kov a ap­li­ká­cií sko­pí­ro­va­ných po­čas tvor­by pra­cov­né­ho pries­to­ru.

Pred od­po­je­ním jed­not­ky USB ob­sa­hu­jú­cej sys­tém tre­ba vy­pnúť pra­cov­ný pries­tor Win­dows To Go. Ur­či­te si po­lo­ží­te lo­gic­kú otáz­ku, čo sa sta­ne, ak exter­né pa­mä­ťo­vé mé­dium, na kto­rom beží Win­dows To Go, od­po­jí­te od hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča. V ta­kom prí­pa­de Win­dows 8 za­sta­ví beh sys­té­mu, aby ne­doš­lo k stra­te úda­jov. Pou­ží­va­teľ má 60 se­kúnd na opä­tov­né za­su­nu­tie pa­mä­ťo­vé­ho mé­dia do rov­na­ké­ho slo­tu, v akom bo­lo pred­tým. Ak sa tak sta­ne, beh ope­rač­né­ho sys­té­mu sa úpl­ne ob­no­ví pres­ne tam, kde bol pre­ru­še­ný, ako ke­by sa nič nes­ta­lo. Ak pou­ží­va­teľ do mi­nú­ty exter­né mé­dium do hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča ne­za­su­nie, dôj­de k je­ho vy­pnu­tiu. Jed­no­du­cho pre­to, aby sa za­brá­ni­lo mož­né­mu zneu­ži­tiu dô­ver­ných ale­bo cit­li­vých in­for­má­cií, kto­ré sú zob­ra­ze­né na ob­ra­zov­ke ale­bo ulo­že­né v pa­mä­ti RAM. Od­po­je­nie exter­né­ho pa­mä­ťo­vé­ho mé­dia sme nie­koľ­kok­rát vy­skú­ša­li a nik­dy s tým ne­bol žiad­ny prob­lém.

Bez­peč­nosť a mo­bi­li­ta

Hlav­ná pred­nosť Win­dows To Go je bez­peč­nosť. Ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 po na­boo­to­va­ní z mé­dia USB ne­má prís­tup k dis­kom hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča, tak­že ne­mô­že do­chá­dzať k žiad­nej inter­ak­cii. Nap­ro­ti to­mu po za­su­nu­tí ďal­šie­ho kľú­ča USB, prí­pad­ne dis­ku do hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča ho Win­dows To Go mô­že v pl­nej mie­re vy­uží­vať. Na ochra­nu cit­li­vých úda­jov sa od­po­rú­ča za­šif­ro­vať boo­to­va­cie mé­dium Win­dows To Go po­mo­cou nás­tro­ja Bit­Loc­ker. Ste tak chrá­ne­ní v prí­pa­de stra­ty aj krá­de­že. Do­kon­ca nep­rí­de­te ani o roz­pra­co­va­né do­ku­men­ty, pre­to­že Win­dows To Go pri správ­nej kon­fi­gu­rá­cii prie­bež­ne zá­lo­hu­je úda­je do clou­du ale­bo na fi­rem­né server­y, tak­že po prí­pad­nom in­ci­den­te ich mô­že­te ob­no­viť zo zá­lo­hy.

Kon­fi­gu­rá­cia za­ria­de­nia USB

Win­dows To Go od­po­rú­ča­me in­šta­lo­vať iba na za­ria­de­nia USB ur­če­né na ten­to účel. Pri na­šich tes­toch sme pou­ži­li za­ria­de­nie Kin­gston Da­taT­ra­ve­ler KW-U4132. Dô­vod je jed­no­du­chý. Flash mé­dium má sí­ce veľ­mi vy­so­ký, no ob­me­dze­ný po­čet pre­pi­sov (de­siat­ky ti­síc). Niek­to­ré sek­to­ry, nap­rík­lad alo­kač­né ta­buľ­ky, Win­dows pre­pi­su­je extrém­ne čas­to, pre­to mu­sí za­ria­de­nie po­dob­ne ako dis­ky SSD tie­to ob­las­ti dy­na­mic­ky pre­sú­vať.

Vo Win­dows 8 En­terpri­se Client spus­ti­te ap­li­ká­ciu Win­dows To Go. Na­chá­dza sa v nas­ta­ve­niach a naj­jed­no­duch­šie ju náj­de­te, ak stla­čí­te kom­bi­ná­ciu klá­ve­sov Win + W, čím ak­ti­vu­je­te vy­hľa­dá­va­nie v nas­ta­ve­niach, a na­pí­še­te text „Win­dows To Go".

V nas­le­du­jú­com kro­ku vy­be­rie­te za­ria­de­nie, na kto­ré bu­de­te pra­cov­ný pries­tor Win­dows To Go in­šta­lo­vať. In­šta­lač­ný prog­ram skon­tro­lu­je, či za­ria­de­nie spĺňa har­dvé­ro­vé po­žia­dav­ky.

In­šta­lá­cia pok­ra­ču­je vý­be­rom sú­bo­ru s „ob­ra­zom" Win­dows (sú­bor má prí­po­nu .wtm). Ten­to ob­raz ob­sa­hu­je ope­rač­ný sys­tém, ap­li­ká­cie a sú­bo­ry po­čí­ta­ča. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov Win­dows To Go náj­de prís­luš­ný ob­ra­zo­vý sú­bor sám, ak sa tak nes­ta­ne, ob­ráť­te sa na svoj­ho správ­cu sys­té­mu.

V na­šom prí­pa­de sme pou­ži­li sú­bor ISO in­šta­lač­né­ho mé­dia Win­dows 8 En­terpri­se, kto­rý sme pri­po­ji­li ako vir­tuál­nu jed­not­ku. Nas­le­du­je vo­li­teľ­né nas­ta­ve­nie šif­ro­va­nia dis­ku po­mo­cou nás­tro­ja Bit­Loc­ker, kto­ré po­má­ha za­brá­niť hac­ke­rom v prís­tu­pe k va­šej jed­not­ke jej fy­zic­kým vy­bra­tím z po­čí­ta­ča a in­šta­lá­ciou do iné­ho po­čí­ta­ča. Po za­pnu­tí šif­ro­va­nia sa mô­že­te prih­la­so­vať do sys­té­mu Win­dows a pou­ží­vať svo­je sú­bo­ry zvy­čaj­ným spô­so­bom.

Pos­led­ný di­alóg in­šta­lač­né­ho prog­ra­mu pos­ky­tu­je mož­nos­ti nas­ta­ve­nia spúš­ťa­nia po reš­tar­te. Po­čí­tač mô­že­te spus­tiť z pra­cov­né­ho pries­to­ru fun­kcie Win­dows To Go dvo­ma spô­sob­mi: auto­ma­tic­ky, keď sa roz­poz­ná kľúč USB, ale­bo ma­nuál­ne - ot­vo­re­ním nas­ta­ve­nia fir­mvé­ru a zme­nou mož­nos­tí pri spus­te­ní. Tú­to voľ­bu mô­že­te nes­kôr zme­niť po­mo­cou po­lož­ky Win­dows To Go v ov­lá­da­com pa­ne­li.

Prak­tic­ké skú­se­nos­ti

Win­dows To Go spo­lup­ra­cu­je s hos­ti­teľ­ský­mi po­čí­tač­mi s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 7 a Win­dows 8. V prí­pa­de Win­dows 7 tre­ba zme­niť nas­ta­ve­nie BIOS-u tak, aby boo­to­val z USB, prí­pad­ne iné­ho exter­né­ho mé­dia. Vo Win­dows 8 po za­su­nu­tí mé­dia ak­ti­vuj­te fun­kciu Win­dows To Go Star­tup Op­tions, aby hos­ti­teľ­ský po­čí­tač auto­ma­tic­ky boo­to­val z exter­né­ho mé­dia, ak je pri­po­je­né.

Naj­viac sme sa za­ují­ma­li o dva zá­klad­né pa­ra­met­re - do­bu boo­to­va­nia a ka­pa­cit­né po­me­ry na exter­nom pa­mä­ťo­vom mé­diu, kto­ré sa po na­boo­to­va­ní stá­va pre ope­rač­ný sys­tém dis­kom C. No­te­book Le­no­vo B580 na­boo­to­val z exter­né­ho mé­dia USB 3.0 za 18 se­kúnd, tab­let Acer Ico­nia W500 s USB 2.0 za 25 se­kúnd, te­da prib­liž­ne za rov­na­ký čas ako ori­gi­nál­ne nain­šta­lo­va­ný Win­dows 7. Na 32 GB dis­ku zos­ta­ne pou­ží­va­te­ľo­vi k dis­po­zí­cii prib­liž­ne 17 GB.

V po­rov­na­ní s kla­sic­ky nain­šta­lo­va­ným Win­dows 8 sme naš­li nie­koľ­ko roz­die­lov. Ok­rem už spo­mí­na­nej ne­dos­tup­nos­ti inter­ných dis­kov je za­ká­za­né aj zob­ra­ze­nie ob­sa­hu mé­dia Win­dows To Go v pries­kum­ní­ku, ak ta­ké­to mé­dium pri­po­jí­te k bež­iace­mu sys­té­mu Win­dows. Im­pli­cit­ne je za­ká­za­ný re­žim spán­ku a hi­ber­ná­cie, prav­de­po­dob­ne pre­to, aby sa za­brá­ni­lo prí­pad­né­mu poš­ko­de­niu úda­jov pri ná­hod­nom vy­tiah­nu­tí exter­né­ho mé­dia. Pou­ží­va­teľ však tie­to re­ži­my mô­že v prí­pa­de pot­re­by po­vo­liť zme­nou nas­ta­ve­nia po­li­ti­ky sku­pi­ny. Za­ká­za­ný je aj re­žim Trus­ted Plat­form Mo­du­le (TPM), pre­to­že Bit­Loc­ker sa pri boo­to­va­ní ap­li­ku­je skôr než TPM. Nie je k dis­po­zí­cii ani ob­no­ve­nie sys­té­mu Win­dows, ani har­dvé­ro­vý re­set.

Zdroj: IW 3/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

10 pra­vi­diel na ochra­nu mo­bil­ných za­ria­de­ní vo fir­mách
Každé zabezpečenie je len také dobré, aký dobrý je jeho najslabší článok. V rámci podnikovej informačnej architektúry tento fakt platí tak pre mobilné zariadenia vlastnené firmou, ako aj pre zariadenia vlastnené zamestnancami. čítať »
 
Ako ochrá­niť fi­rem­né dá­ta aj súk­rom­né úda­je v pra­cov­nom smar­tfó­ne?
Zvýšenie výpočtovej kapacity telefónov čoraz silnejšie láka používateľov, aby svoj telefón používali namiesto prenosných počítačov aj na prístup k firemným dátam. čítať »
 
Smar­tfó­ny vo veľ­kých kor­po­rá­ciách? Kto­ré a pre­čo?
Smartfón je dnes doslova zariadenie must-have pre podnikateľov, ale aj zamestnancov veľkých firiem, aby boli neustále v kontakte s pracovným prostredím. Aké sú však požiadavky na firemné telefóny v porovnaní s klasickým používateľom? čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 20. časť
V tomto článku uvedieme princíp fungovania nami naprogramovaného parallax shadera a takisto shadera simulujúceho pohyblivú vodnú hladinu. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 9. časť
V tejto a takisto v nasledujúcich dvoch častiach seriálu opíšeme špecifický spôsob pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Obsah týchto troch článkov bude určený najmä tým, ktorí radi experimentujú a chcú zo svojho smartfónu vyťažiť čo najviac. čítať »
 
Na­čí­ta­nie úda­jov z do­ku­men­tu
Aplikácie často potrebujú pracovať so všeobecnými formátmi dokumentov, ako sú napríklad obrázky či dokumenty v otvorených publikovaných formátoch. čítať »
 
DNS – zdro­jo­vé zá­zna­my
V predošlej časti sme vysvetlili, čo je to zónový súbor, aké zdrojové záznamy môže obsahovať, uviedli sme, aký formát majú, a spomenuli sme direktívy zónového súboru. Tentoraz objasníme význam a zápis jednotlivých zdrojových záznamov. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Vyskúšajte si, aké ľahké je vytvárať vlastné dokumenty, pracovať s typografickými efektmi, inteligentným formátovaním a ďalšími nástrojmi najnovšej verzie InDesignu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter