UCaaS – zjednotená komunikácia formou cloudových služieb

Prehľad riešení, poskytovateľov, možností a cien

Strana 1/2

Ho­vo­riť o vý­ho­dách zjed­no­te­nej ko­mu­ni­ká­cie UC (Uni­fied Com­mu­ni­ca­tions) by bo­lo no­se­ním dre­va do le­sa. Prob­lé­mom hlav­ne pre men­šie fir­my sú však vy­so­ké in­ves­tič­né a pre­vádz­ko­vé nák­la­dy rie­še­ní on-pre­mi­se. To vy­me­dzu­je na­sa­de­nie rie­še­ní tou­to for­mou pre veľ­ké, prí­pad­ne stred­ne veľ­ké fir­my. Ma­lé fir­my sa do­ne­dáv­na pre ne­dos­tup­nosť pok­ro­či­lých nás­tro­jov uni­fi­ko­va­nej ko­mu­ni­ká­cie moh­li op­ráv­ne­ne po­va­žo­vať za kon­ku­ren­čne zne­vý­hod­ne­né. Zlom pri­nie­slo až pos­ky­to­va­nie zjed­no­te­nej ko­mu­ni­ká­cie vo for­me služ­by.

UCaaS pos­ky­tu­je rov­na­kú fun­kcio­na­li­tu ako on-pre­mi­se UC, me­ní sa len mo­del pos­ky­to­va­nia služ­by. Zá­kaz­ník pla­tí za pou­ží­va­nie služ­by spra­vid­la na me­sač­nej bá­ze pod­ľa poč­tu pou­ží­va­te­ľov. Pop­ri hla­so­vej ko­mu­ni­ká­cii a vi­deo­ko­mu­ni­ká­cii sa v uni­fi­ko­va­nej ko­mu­ni­ká­cii bez oh­ľa­du na for­mu pos­ky­to­va­nia čo­raz viac pre­sa­dzu­jú mo­der­né me­tó­dy, hlav­ne ko­mu­ni­ká­cia po­mo­cou okam­ži­tých správ, kon­fe­ren­cie, pre­ná­ša­nie ob­sa­hu ob­ra­zov­ky či hla­so­vá poš­ta, to všet­ko dopl­ne­né o in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa prí­tom­nos­ti a sta­vu za­nep­ráz­dne­nia účas­tní­kov.

UCaas5.jpg

Obr. 1  Eko­sys­tém pos­ky­to­va­te­ľov UCaaS

Po­dob­ne ako kla­sic­ké UC sa aj rie­še­nia UCaaS čo­raz tes­nej­šie in­teg­ru­jú do fi­rem­né­ho pros­tre­dia, hlav­ne s ap­li­ká­cia­mi, kde to pri­ná­ša zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty. Ty­pic­ký prík­lad sú mai­lo­vé server­y či sys­té­my CRM. Naj­väč­šia pri­da­ná hod­no­ta no­vé­ho rie­še­nia spo­čí­va v uni­fi­ká­cii či­že v zjed­no­te­ní všet­kých nás­tro­jov na ko­mu­ni­ká­ciu.

Ana­lý­za tren­dov

Služ­by UCaaS sú k dis­po­zí­cii nie­len od tra­dič­ných pos­ky­to­va­te­ľov ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb CSP (Com­mu­ni­ca­tions Servic­e Pro­vi­der), ale aj od sys­té­mo­vých in­teg­rá­to­rov či net­ra­dič­ných hrá­čov (ty­pic­ké prík­la­dy sú Sky­pe a Goog­le) a ap­li­kač­ných špe­cia­lis­tov. Pos­ky­to­va­te­lia sa sna­žia za­pĺňať me­dze­ry v por­tfó­liu UCaaS vrá­ta­ne pre­no­su vi­dea a vi­deo­kon­fe­ren­cií.

Pod­ľa oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov spo­loč­nos­ti Gar­tner naj­väč­ší roz­mach pos­ky­to­va­nia slu­žieb uni­fi­ko­va­nej ko­mu­ni­ká­cie nas­ta­ne v ho­ri­zon­te dvoch až pia­tich ro­kov. S UCaaS mô­že­te zní­žiť in­ves­tič­né nák­la­dy až na nu­lu a ne­zá­vis­lý do­dá­va­teľ vám služ­bu mô­že do­dať lac­nej­šie, než by sa to moh­lo po­da­riť vám v prí­pa­de inter­né­ho na­sa­de­nia.

UCaaS je vý­cho­dis­ko pre ma­lé ale­bo stred­né pod­ni­ky, naj­mä tie, kto­ré sú ka­pi­tá­lo­vo pod­di­men­zo­va­né, prí­pad­ne im chý­ba­jú od­bor­né zna­los­ti na in­teg­rá­ciu rie­še­nia UC. Umož­ní im to ze­fek­tív­niť pro­ce­sy a zís­kať vý­ho­du v kon­ku­ren­čnom bo­ji. Pre stred­né fir­my mô­že UC ako služ­ba pos­ky­to­vať za­ují­ma­vú mož­nosť, kde však tre­ba po­rov­nať nák­la­dy na služ­bu a nák­la­dy na vlas­tné rie­še­nia. Pri veľ­kých fir­mách je prav­de­po­dob­né, že as­poň kľú­čo­vé pr­vky sys­té­mu PBX bu­dú in­šta­lo­va­né ako on-pre­mi­se rie­še­nia. Pre stred­né a veľ­ké fir­my však po­nú­ka UC ako služ­ba nie­koľ­ko vý­hod, hlav­ne mož­nosť dopl­niť fun­kcio­na­li­tu on-pre­mi­se rie­še­nia a sprís­tup­niť tak ďal­šie fun­kcie a mož­nosť vy­užiť cen­trum zdie­ľa­ných slu­žieb ako mies­to na geo­re­dun­dan­tnú zá­lo­hu svoj­ho sys­té­mu.

Po­nu­ky sú, sa­moz­rej­me, sme­ro­va­né aj na veľ­ké pod­ni­ky, pos­ky­to­va­te­lia sa pred­bie­ha­jú v pri­dá­va­ní fun­kcií špe­ci­fic­kých pre ten­to seg­ment. Sú za­me­ra­né hlav­ne na bez­peč­nosť. UCaaS ako dopl­nko­vé rie­še­nie na pod­po­ru mo­bil­ných, do­čas­ných ale­bo vzdia­le­ných za­mes­tnan­cov je efek­tív­nej­šie než on-pre­mi­se rie­še­nia. Náš struč­ný preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov za­čne­me tra­dič­ným hrá­čom na tr­hu UC.

Cis­co Hos­ted Colla­bo­ra­tion So­lu­tion (HCS)

Cis­co Colla­bo­ra­tion Hos­ted So­lu­tion umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom pro­fi­to­vať z vý­hod ko­mu­ni­kač­nej plat­for­my Cis­co Uni­fied Com­mu­ni­ca­tions, pos­ky­to­va­nej for­mou clou­du, te­da ako mo­del as-a-servic­e. Rie­še­nie HCS vy­uží­va mo­del plat­by pay-as-you-go. To fir­mám, kto­ré sa pre to­to rie­še­nie roz­hod­nú, umož­ní nas­me­ro­vať cen­ný ka­pi­tál na hlav­né prio­ri­ty pod­ni­ka­nia, a nie do pod­por­nej infra­štruk­tú­ry. Na zní­že­ní nák­la­dov sa po­die­ľa aj níz­ka pre­vádz­ko­vá ré­žia bez nut­nos­ti via­za­nia kva­li­fi­ko­va­ných ľud­ských ka­pa­cít. Rie­še­nie Cis­co HCS je navr­hnu­té tak, aby do­ká­za­lo vy­užiť mož­nos­ti naj­nov­ších ver­zií spo­lup­ra­cu­jú­cich ap­li­ká­cií. Vy­uží­va vir­tua­li­zo­va­nú ar­chi­tek­tú­ru navr­hnu­tú na pod­po­ru spo­lup­rá­ce s clou­do­vý­mi aj hyb­rid­ný­mi služ­ba­mi za­is­ťu­jú­ci­mi bez­peč­nosť. Vý­sled­kom je roz­sah fun­kcio­na­li­ty a bez­peč­nos­ti na úrov­ni on-pre­mi­se rie­še­ní.

Zá­kaz­ní­ci sú ob­slu­ho­va­ní pros­tred­níc­tvom de­di­ko­va­ných vir­tuál­nych ap­li­ká­cií bež­iacich v dá­to­vom cen­tre u pos­ky­to­va­te­ľa slu­žieb. Op­ti­ma­li­zo­va­né vir­tua­li­zač­né pros­tre­die vy­uží­va plat­for­mu Cis­co Uni­fied Servic­e De­li­ve­ry.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

10 pra­vi­diel na ochra­nu mo­bil­ných za­ria­de­ní vo fir­mách
Každé zabezpečenie je len také dobré, aký dobrý je jeho najslabší článok. V rámci podnikovej informačnej architektúry tento fakt platí tak pre mobilné zariadenia vlastnené firmou, ako aj pre zariadenia vlastnené zamestnancami. čítať »
 
Ako ochrá­niť fi­rem­né dá­ta aj súk­rom­né úda­je v pra­cov­nom smar­tfó­ne?
Zvýšenie výpočtovej kapacity telefónov čoraz silnejšie láka používateľov, aby svoj telefón používali namiesto prenosných počítačov aj na prístup k firemným dátam. čítať »
 
Smar­tfó­ny vo veľ­kých kor­po­rá­ciách? Kto­ré a pre­čo?
Smartfón je dnes doslova zariadenie must-have pre podnikateľov, ale aj zamestnancov veľkých firiem, aby boli neustále v kontakte s pracovným prostredím. Aké sú však požiadavky na firemné telefóny v porovnaní s klasickým používateľom? čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 20. časť
V tomto článku uvedieme princíp fungovania nami naprogramovaného parallax shadera a takisto shadera simulujúceho pohyblivú vodnú hladinu. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 9. časť
V tejto a takisto v nasledujúcich dvoch častiach seriálu opíšeme špecifický spôsob pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Obsah týchto troch článkov bude určený najmä tým, ktorí radi experimentujú a chcú zo svojho smartfónu vyťažiť čo najviac. čítať »
 
Na­čí­ta­nie úda­jov z do­ku­men­tu
Aplikácie často potrebujú pracovať so všeobecnými formátmi dokumentov, ako sú napríklad obrázky či dokumenty v otvorených publikovaných formátoch. čítať »
 
DNS – zdro­jo­vé zá­zna­my
V predošlej časti sme vysvetlili, čo je to zónový súbor, aké zdrojové záznamy môže obsahovať, uviedli sme, aký formát majú, a spomenuli sme direktívy zónového súboru. Tentoraz objasníme význam a zápis jednotlivých zdrojových záznamov. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Vyskúšajte si, aké ľahké je vytvárať vlastné dokumenty, pracovať s typografickými efektmi, inteligentným formátovaním a ďalšími nástrojmi najnovšej verzie InDesignu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter