Bezpečnosť tabletov a smartfónov

Virtual Desktop – riešenie na bezpečnosť smartfónov a tabletov v podniku

smartphone_tablet.jpg Pot­re­ba za­bez­pe­čiť fi­rem­né dá­ta v mo­bil­ných za­ria­de­niach sa s ich na­ras­ta­jú­cim poč­tom stá­le zvy­šu­je. Nej­de len o on-li­ne, ale aj fy­zic­kú bez­peč­nosť. Pre mno­hých za­mes­tnan­cov mô­že stra­ta fi­rem­ných dát ale­bo ich zneu­ži­tie tre­ťou oso­bou spô­so­biť veľ­ké prob­lé­my, kto­ré mô­žu ich pro­duk­ti­vi­tu zní­žiť na dlh­šie ob­do­bie.

Ako však do­siah­nuť efek­tív­ne rie­še­nie bez pot­re­by zme­ny ale­bo vý­me­ny har­dvé­ru a zby­toč­ných in­ves­tí­cií? Jed­no z jed­no­du­chých a uži­toč­ných rie­še­ní je ino­va­tív­na tech­no­ló­gia VDI (Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re), vďa­ka kto­rej za­bez­pe­čí­te svo­je fi­rem­né dá­ta nie­len pro­ti stra­te ale­bo krá­de­ži, ale do­cie­li­te aj prís­tup k pra­cov­nej plo­che z väč­ši­ny bež­ne pou­ží­va­ných za­ria­de­ní - či už cez inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, ale­bo ap­li­ká­ciu ur­če­nú na ten­to účel.

Rie­še­nie VDI pos­kyt­ne pou­ží­va­te­ľo­vi vir-tuál­ne PC bež­iace pria­mo z dá­to­vé­ho cen­tra, kto­ré sa sprá­va pres­ne tak ako bež­ný des­kto­po­vý po­čí­tač. Pro­fil pou­ží­va­te­ľa a je­ho do­ku­men­ty sú ulo­že­né a spra­vo­va­né cen­trál­ne, tak­že ich net­re­ba so se­bou „no­siť" či viac­krát zby­toč­ne od­osie­lať. Po auto­ri­zá­cii sa pou­ží­va­teľ prih­la­su­je pria­mo na svo­ju pra­cov­nú plo­chu, na kto­rej má ulo­že­né do­ku­men­ty a ap­li­ká­cie. K tej­to vir­tuál­nej plo­che však má prís­tup z via­ce­rých za­ria­de­ní a via­ce­rý­mi spô­sob­mi. Pris­tu­po­vať mô­že cez inter­ne­to­vý pre­hlia­dač ale­bo po­mo­cou špe­ciál­nej ap­li­ká­cie (sof­tvé­ro­vý ten­ký klient) v niek­to­rom z pod­po­ro­va­ných za­ria­de­ní, resp. ope­rač­ných sys­té­mov.

Ochra­na pou­ží­va­teľ­ských dát má pri im­ple­men­tá­cii ta­ké­ho­to rie­še­nia nie­koľ­ko stup­ňov. Pou­ží­va­teľ­ské dá­ta vô­bec neo­púš­ťa­jú brá­ny pro­fe­sio­nál­ne za­bez­pe­če­ných dá­to­vých cen­tier a vzdia­le­ný prís­tup k nim sa reali­zu­je pros­tred­níc­tvom šif­ro­va­né­ho spo­je­nia, kto­ré za­bez­pe­ču­je ne­dot­knu­teľ­nosť pre­ná­ša­ných in­for­má­cií. Vďa­ka ta­ké­mu­to prís­tu­pu nep­red­sta­vu­je stra­ta, resp. krá­dež za­ria­de­nia (no­te­book, tab­let, mo­bil­ný te­le­fón atď.) žiad­ne reál­ne ri­zi­ko pre dá­ta pou­ží­va­te­ľa. Keď pou­ží­va­teľ prí­de o za­ria­de­nie, je­ho dá­ta sú stá­le bez­peč­ne ulo­že­né v dá­to­vom cen­tre bez akej­koľ­vek mož­nos­ti ich stra­ty ale­bo zneu­ži­tia.

Ďal­šia vý­ho­da toh­to mo­de­lu pre­vádz­ky ap­li­ká­cií je in­teg­ro­va­né zá­lo­ho­va­nie. Zo skú­se­nos­ti vie­me, že zá­lo­ho­va­nie PC, tab­le­tov a smar­tfó­nov je vo slo­ven­ských fir­mách čas­to pod­ce­ňo­va­ná zá­le­ži­tosť. Pri kom­plexne navr­hnu­tej ar­chi­tek­tú­re vir­tuál­nych des­kto­pov má­te is­to­tu, že o dá­ta nep­rí­de­te ani v tých prí­pa­doch, keď vo sve­te kon­ven­čných IT rie­še­ní nas­tu­pu­je sce­nár dis­as­ter re­co­ve­ry (kom­plet­ná ob­no­va pou­ží­va­teľ­ských dát, resp. ap­li­ká­cií).

Dô­le­ži­tý as­pekt cen­tra­li­zo­va­ných rie­še­ní VDI je za­bez­pe­če­nie vy­so­kej dos­tup­nos­ti pre­vádz­ko­va­ných sys­té­mov a ap­li­ká­cií. Sys­té­my sú navr­ho­va­né tak, aby sa do­ká­za­li vy­rov­nať s vý­pad­ka­mi har­dvé­ro­vých kom­po­nen­tov na stra­ne server­ov­ej infra­štruk­tú­ry tak, aby pou­ží­va­te­lia ta­ký­mi­to ha­va­rij­ný­mi stav­mi ne­bo­li ni­ja­ko dot­knu­tí a moh­li sa ne­ru­še­ne ve­no­vať svo­jej prá­ci.

V prí­pa­de po­ru­chy kon­co­vých za­ria­de­ní je rie­še­nie rov­na­ko jed­no­du­ché - pos­ta­čí vy­me­niť kon­co­vé za­ria­de­nie a pou­ží­va­teľ mô­že okam­ži­te pok­ra­čo­vať v prá­ci, je­ho dá­ta sú ih­neď k dis­po­zí­cii.

Uži­toč­ná vlas­tnosť tech­no­ló­gie VDI, kto­rá vy­chá­dza z pod­sta­ty cen­tra­li­zo­va­né­ho rie­še­nia, je flexibi­li­ta zvy­šo­va­nia vý­ko­nu pot­reb­né­ho na pre­vádz­ku ap­li­ká­cií. Keď­že vý­kon je za­bez­pe­čo­va­ný kom­plexnou IT infra­štruk­tú­rou, op­ti­ma­li­zo­va­nou na ten­to účel, zvý­še­nie vý­ko­nu mož­no do­siah­nuť bez pot­re­by ná­ku­pu a vý­me­ny kon­co­vých za­ria­de­ní vý­luč­ne na stra­ne server­ov­ej infra­štruk­tú­ry.

V prí­pa­de hos­to­va­né­ho rie­še­nia sa do­kon­ca pot­reb­né zdro­je da­jú zís­kať okam­ži­te na po­žia­da­nie jed­no­du­chou zme­nou pa­ra­met­rov pre­na­ja­tej vir­tuál­nej infra­štruk­tú­ry pros­tred­níc­tvom webo­vé­ho pre­hlia­da­ča. Sa­moz­rej­má je mož­nosť ta­ké­to zvý­še­né zdro­je „vrá­tiť" v prí­pa­de, že už nie sú pot­reb­né, vďa­ka čo­mu mož­no ďa­lej op­ti­ma­li­zo­vať pre­vádz­ko­vé nák­la­dy na pod­ni­ko­vé IT.

Sa­mos­tat­ná ka­pi­to­la rie­še­nia za­lo­že­né­ho na tech­no­ló­gii VDI je ma­naž­ment. Vďa­ka cen­tra­li­zá­cii ce­lé­ho pros­tre­dia je sprá­va ta­ké­ho­to rie­še­nia vrá­ta­ne ak­tua­li­zá­cií, anti­ví­ru­so­vej ochra­ny a rie­še­nia pre­vádz­ko­vých prob­lé­mov ne­po­rov­na­teľ­ne jed­no­duch­šia zá­le­ži­tosť ako ma­naž­ment tra­dič­ných pod­ni­ko­vých sys­té­mov. Ad­mi­nis­trá­to­ri ne­mu­sia sa­mos­tat­ne spra­vo­vať veľ­ký po­čet kon­co­vých za­ria­de­ní - na­mies­to to­ho jed­no­du­chým spô­so­bom z jed­né­ho cen­tra­li­zo­va­né­ho pros­tre­dia ria­dia pre­vádz­ku ce­lé­ho rie­še­nia VDI.

Vďa­ka uve­de­ným vlas­tnos­tiam sa rie­še­nia za­lo­že­né na tech­no­ló­gii VDI stá­va­jú pod­stat­ne bez­prob­lé­mo­vej­ší­mi a ľah­šie spra­vo­va­teľ­ný­mi ako tra­dič­né tech­no­ló­gie, do­te­raz bež­ne pou­ží­va­né v pod­ni­ko­vej sfé­re. Vy­ššia úro­veň bez­peč­nos­ti pri­ná­ša ne­za­ned­ba­teľ­né eko­no­mic­ké be­ne­fi­ty vo for­me zní­že­nia pre­vádz­ko­vých nák­la­dov, v prí­pa­de pre­náj­mu ce­lej infra­štruk­tú­ry VDI mož­no čias­toč­ne ale­bo do­kon­ca úpl­ne eli­mi­no­vať aj ka­pi­tá­lo­vé vý­dav­ky.

Ce­lú zod­po­ved­nosť spo­je­nú s ob­sta­ra­ním a pre­vádz­kou IT infra­štruk­tú­ry na se­ba pre­be­rá pos­ky­to­va­teľ rie­še­nia, kto­rý vďa­ka svo­jim skú­se­nos­tiam a tech­no­lo­gic­kým mož­nos­tiam do­ká­že vý­znam­ne op­ti­ma­li­zo­vať tech­no­lo­gic­ké pa­ra­met­re ce­lé­ho rie­še­nia a zá­sad­ným spô­so­bom ov­plyv­niť ce­nu ta­kej­to služ­by v pros­pech zá­kaz­ní­ka.

Vik­tor Ur­ban,
Ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti
zeom, s.r.o.

Zdroj: IW 3/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

10 pra­vi­diel na ochra­nu mo­bil­ných za­ria­de­ní vo fir­mách
Každé zabezpečenie je len také dobré, aký dobrý je jeho najslabší článok. V rámci podnikovej informačnej architektúry tento fakt platí tak pre mobilné zariadenia vlastnené firmou, ako aj pre zariadenia vlastnené zamestnancami. čítať »
 
Ako ochrá­niť fi­rem­né dá­ta aj súk­rom­né úda­je v pra­cov­nom smar­tfó­ne?
Zvýšenie výpočtovej kapacity telefónov čoraz silnejšie láka používateľov, aby svoj telefón používali namiesto prenosných počítačov aj na prístup k firemným dátam. čítať »
 
Smar­tfó­ny vo veľ­kých kor­po­rá­ciách? Kto­ré a pre­čo?
Smartfón je dnes doslova zariadenie must-have pre podnikateľov, ale aj zamestnancov veľkých firiem, aby boli neustále v kontakte s pracovným prostredím. Aké sú však požiadavky na firemné telefóny v porovnaní s klasickým používateľom? čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 20. časť
V tomto článku uvedieme princíp fungovania nami naprogramovaného parallax shadera a takisto shadera simulujúceho pohyblivú vodnú hladinu. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 9. časť
V tejto a takisto v nasledujúcich dvoch častiach seriálu opíšeme špecifický spôsob pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Obsah týchto troch článkov bude určený najmä tým, ktorí radi experimentujú a chcú zo svojho smartfónu vyťažiť čo najviac. čítať »
 
Na­čí­ta­nie úda­jov z do­ku­men­tu
Aplikácie často potrebujú pracovať so všeobecnými formátmi dokumentov, ako sú napríklad obrázky či dokumenty v otvorených publikovaných formátoch. čítať »
 
DNS – zdro­jo­vé zá­zna­my
V predošlej časti sme vysvetlili, čo je to zónový súbor, aké zdrojové záznamy môže obsahovať, uviedli sme, aký formát majú, a spomenuli sme direktívy zónového súboru. Tentoraz objasníme význam a zápis jednotlivých zdrojových záznamov. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Vyskúšajte si, aké ľahké je vytvárať vlastné dokumenty, pracovať s typografickými efektmi, inteligentným formátovaním a ďalšími nástrojmi najnovšej verzie InDesignu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter