Fotoaparáty od 100 do 1000 EUR

Strana 2/3

Se­rióz­ne kom­pak­ty

Ne­je­den fo­tog­ra­fic­ký nad­še­nec či pro­fe­sio­nál má do­ma je­den hlav­ný fo­toa­pa­rát, oby­čaj­ne veľ­kú a ťaž­kú zr­kad­lov­ku. K nej sa ako dopl­nok zí­de aj fo­toa­pa­rát, kto­rý sa zmes­tí do vrec­ka a mô­že­te ho so se­bou brať na príl­eži­tos­ti, kam sa zr­kad­lov­ka ne­ho­dí. Ta­ký­to kom­pakt sa však mu­sí dob­re ov­lá­dať a umož­niť fo­te­nie do ne­kom­pri­mo­va­ných sú­bo­rov RAW. Do tej­to ka­te­gó­rie pri­bud­li dva veľ­mi za­ují­ma­vé mo­de­ly.

Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-LX7

LX7 je nas­le­dov­ní­kom veľ­mi ob­ľú­be­ných mo­de­lov LX3 a LX5 a mu­sí sa sna­žiť, aby ne­po­dlie­zal nas­ta­ve­nú lat­ku. Pri pr­vom poh­ľa­de do špe­ci­fi­ká­cií by sme po­ve­da­li, že na to ide veľ­mi dob­re, po­nú­ka to­tiž sľub­ne vy­ze­ra­jú­ci svet­lý ob­jek­tív a prí­jem­ne ma­lé ko­vo­vé te­lo s hmot­nos­ťou do 300 gra­mov. Ten­to mo­del si vo svo­jom vrec­ku vie­me pred­sta­viť nao­zaj na ľu­bo­voľ­nej ak­cii.

lx7-1.jpg

Ob­jek­tív LX7 je nao­zaj špe­cia­li­ta, po­nú­ka to­tiž sve­tel­nosť F1.4 pri naj­šir­šom zá­be­re a F2.3 pri maximál­nom prib­lí­že­ní, kto­ré je sí­ce len krat­ších, no pod­ľa nás dos­ta­toč­ných 90 mm. S ta­kou­to sve­tel­nos­ťou je ra­dosť pra­co­vať, mô­že­te nap­rík­lad vy­užiť efekt hĺbky os­tros­ti, čo pri iných kom­pak­toch ide len veľ­mi ťaž­ko, ale­bo mô­že­te fo­tiť pri veľ­mi sla­bom os­vet­le­ní s ISO 400 bez vý­raz­nej­šie­ho šu­mu vo fo­tog­ra­fiách. Je­ho sve­tel­nosť skrát­ka dosť pod­stat­ne roz­ši­ru­je schop­nos­ti ce­lé­ho kom­pak­tu. Dob­rý ná­pad je aj umies­tne­nie ov­lá­da­cích pr­vkov na pev­nú časť ob­jek­tí­vu - veľ­kým pr­sten­com vo­lí­te clo­nu, men­ším bež­com up­ra­vu­je­te po­mer strán ob­ráz­ka (vo­liť mô­že­te me­dzi pri­ro­dze­ným po­me­rom 4:3 ale­bo ore­za­ný­mi 3:2, 16:9 či 1:1). Zoo­mo­va­nie má na sta­ros­ti páč­ka na hor­nej stra­ne prís­tro­ja hneď ved­ľa otoč­né­ho vo­li­ča re­ži­mov, na kto­rom náj­de­te ok­rem tra­dič­ných aj efek­to­vé scé­ny, ma­nuál­ny re­žim vi­dea či dva nas­ta­vi­teľ­né re­ži­my. Hneď pod tým­to ko­lies­kom na za­dnej stra­ne LX7 je umies­tne­ná ďal­šia páč­ka, ten­to­raz na ma­nuál­ne os­tre­nie. Jej stla­če­ním mô­že­te ak­ti­vo­vať za­bu­do­va­ný stma­vo­va­cí fil­ter ND (čo sa k svet­lé­mu ob­jek­tí­vu mi­mo­riad­ne ho­dí). A vý­po­čet ov­lá­da­cích pr­vkov sa eš­te ne­kon­čí. Hneď ved­ľa v po­lo­he na pa­lec je eš­te jed­no stlá­ča­teľ­né ko­lies­ko s fun­kciou pre­men­li­vou pod­ľa re­ži­mu, pri­čom po stla­če­ní ov­lá­da kom­pen­zá­ciu expo­zí­cie. Ov­lá­da­nie LX7 je skrát­ka skve­le vy­rie­še­né a dos­lo­va vás stá­le lá­ka na expe­ri­men­to­va­nie. Chý­ba­la nám len mož­nosť nas­ta­viť si po svo­jom sprá­va­nie auto­ma­tic­kej voľ­by ISO, no naš­ťas­tie apa­rát vo­lí vcel­ku ro­zum­né ča­sy uzá­vier­ky.

lx7-2.jpg

Zá­kla­dom LX7 je sní­mač s roz­me­rom 1/1.7" a s roz­lí­še­ním 10 Mpix, čo je na jed­nej stra­ne má­lo, na dru­hej stra­ne rad­šej ože­lie­me pixe­ly, ke­by to ma­lo zlep­šiť kva­li­tu vý­stu­pu pri vy­šších ISO. V tom­to je LX7 rov­na­ký ako je­ho pred­chod­ca, no roz­lí­še­nie je asi ich je­di­ný spo­loč­ný pa­ra­me­ter. Roz­sah ISO sa nao­zaj zvý­šil, zá­klad­ný je po ISO 6400, pri zní­že­nom roz­lí­še­ní si LX7 trúf­ne aj na ISO 12800. Pri­bud­la pod­po­ra neo­ce­ni­teľ­ných pou­ží­va­teľ­ských re­ži­mov, ako HDR, Ti­me Lap­se či auto­ma­tic­ká pa­no­rá­ma, plus mož­nosť zá­zna­mu vi­dea vo full HD s frek­ven­ciou 60 sní­mok za se­kun­du. Prí­pad­ne si mô­že­te do­priať re­žim High Speed vi­deo, kto­rý za­zna­me­ná­va 720p vi­deo pri rých­los­ti 120 sní­mok za se­kun­du. Zvý­ši­la sa aj rých­losť os­tre­nia a sek­ven­čné­ho sní­ma­nia, kto­ré do­ká­že za­chy­tiť 11 ob­ráz­kov za se­kun­du bez me­dzios­tre­nia ale­bo 5,5 pri neus­tá­lom za­os­tro­va­ní. A to všet­ko vám zob­ra­zu­je veľ­mi jem­ný dis­plej s 900 000-bo­do­vým roz­lí­še­ním a vý­bor­ným kon­tras­tom na pria­mom svet­le. LX7 sa v po­rov­na­ní s pre­doš­lý­mi mo­del­mi jed­no­du­cho po­su­nul do inej do­by.

Pa­na­so­nic má v LX7 sku­toč­ne vy­ni­ka­jú­ci mo­del, kto­rým je ra­dosť fo­tiť. Má sí­ce slab­ší blesk, ale to si mož­no nik­dy nev­šim­ne­te vzhľa­dom na sve­tel­nosť ob­jek­tí­vu a re­la­tív­ne sluš­né ob­ráz­ky aj pri ISO 1600 (vy­ššie už strá­ca­jú sa­tu­rá­ciu a de­tai­ly), čo je pre kom­pakt vý­bor­ný vý­sle­dok. Má bles­ku­rých­le za­os­tro­va­nie aj za­pi­so­va­nie ob­ráz­kov (rých­le sek­ven­čné sní­ma­nie ho však mô­že na pol mi­nút­ky pre­ťa­žiť), je od­ol­ný, vrec­ko­vý a spo­ľah­li­vý. Vre­lo ho od­po­rú­ča­me.

Ni­kon Cool­pix P7700

P7700 je zvláš­tna hrač­ka. Ide sí­ce o poc­ti­vý a se­rióz­ny kom­pakt, no ne­mô­že­me si nev­šim­núť, že keď ho má­me na sto­le spo­lu s os­tat­ný­mi fo­toa­pa­rát­mi z toh­to člán­ku, veľ­kos­ťou ho pre­vy­šu­je len ma­sív­ny Sam­sung NX20. Troš­ku to po­pie­ra fi­lo­zo­fiu kom­pak­tu, no prv než ho od­sú­di­te, čí­taj­te ďa­lej. Dô­vo­dy na je­ho veľ­kosť sú v zá­sa­de dva: pr­vý z nich je od­ol­né te­lo s veľ­kým gri­pom, po­tiah­nu­tým gu­mou, a ma­sív­nym vý­klop­ným dis­ple­jom; dru­hý je ob­jek­tív. Ten má op­tic­ký roz­sah od 28 do 200 mm a k to­mu maximál­nu sve­tel­nosť F2.0 na naj­šir­šom a F4.0 na naj­už­šom oh­nis­ku. Vskut­ku úžas­né pa­ra­met­re, kto­ré jed­no­du­cho vy­ža­du­jú o nie­čo väč­šiu op­ti­ku a te­lo. Naj­šir­šie oh­nis­ko 28 mm má sí­ce už­ší zá­ber než kon­ku­ren­čné mo­de­ly, no po­ve­da­li by sme, že ok­rem fo­te­nia pa­mia­tok a ar­chi­tek­tú­ry zblíz­ka (kde by aj tak pre­ká­ža­lo súd­ko­vi­té skres­le­nie) bu­de na všet­ko sta­čiť. Op­ro­ti LX7 sí­ce nie je ob­jek­tív Ni­ko­nu ta­ký os­trý až po ok­ra­je zá­be­ru, ale kom­pen­zu­je to väč­ším roz­sa­hom, tak­že mu od­púš­ťa­me.

p7700-1.jpg

Vý­klop­ná ob­ra­zov­ka je pri fo­te­ní veľ­ké plus, špe­ciál­ne ten­to druh, kto­rý je pl­ne po­lo­ho­va­teľ­ný vo všet­kých sme­roch. Oce­ní­te ju naj­mä pri po­ku­se od­fo­tiť ba­to­ľa spia­ce na va­šom bru­chu po­čas pí­sa­nia člán­ku - pri LX7 sme mu­se­li kom­po­zí­ciu há­dať a pri os­tre­ní len dú­fať, pri tom­to mo­de­li sme na pr­vý po­kus tra­fi­li za­os­tre­nie aj kom­po­zí­ciu. Ob­jek­tív mož­no nep­re­púš­ťa toľ­ko svet­la ako kon­ku­ren­cia od Pa­na­so­ni­cu, no vy­nah­rá­dza to lep­ší sní­mač, kto­rý ok­rem vy­ššie­ho roz­lí­še­nia zvlá­da lep­šie bo­jo­vať so šu­mom. Po­ve­da­li by sme, že ISO 3200 vy­ze­rá na P7700 kva­li­ta­tív­ne ako ISO 1600 na Pa­na­so­nic LX7, tak­že pres­ne tú jed­nu expo­zič­nú hod­no­tu, o kto­rú za­os­tá­va ob­jek­tív, do­há­ňa Ni­kon v kva­li­te sní­ma­ča. V sla­bom svet­le je to te­da rov­na­ko dob­rý nás­troj ako mo­del od Pa­na­so­ni­cu.

p7700-2.jpg

Z poh­ľa­du prep­ra­co­va­nos­ti ov­lá­da­nia a dos­tup­nos­ti ma­nuál­nych ov­lá­da­cích pr­vkov ide eš­te ďa­lej ako Pa­na­so­nic, vo­li­čov a tla­či­diel je tu až neu­ve­ri­teľ­né množ­stvo, nas­ta­viť si mô­že­te sko­ro všet­ko. Vrá­ta­ne auto­ma­tic­kej voľ­by ISO (cez maximál­ny čas uzá­vier­ky, max. ISO je však na­pev­no ob­me­dze­né na 1600). Ok­rem hlav­né­ho vo­li­ča re­ži­mov so scé­nic­ký­mi plus tro­mi nas­ta­vi­teľ­ný­mi re­ži­ma­mi, ako aj s ma­nuál­nym re­ži­mom vi­dea náj­de­te na hor­nej stra­ne nap­ra­vo ko­lies­ko na kom­pen­zá­ciu expo­zí­cie ako pri mo­de­loch Fu­ji­film X. Na ľa­vej stra­ne za­se ko­lies­ko s tla­čid­lom up­ros­tred, kto­ré vás poš­le na nas­ta­ve­nie mo­men­tál­ne zvo­le­né ko­lies­kom. Otá­ča­ním vo­lí­te, či to bu­de ISO, vy­vá­že­nie bie­lej, kva­li­ta fo­tog­ra­fií, bra­ke­ting, nas­ta­ve­nie spra­co­va­nia ob­ráz­kov ale­bo vlas­tné me­nu. A to eš­te ne­kon­čí­me: pred spúš­ťou aj za ňou v po­lo­he na pa­lec a na uka­zo­vák sú dva otoč­né vo­li­če, kto­ré, sa­moz­rej­me, nas­ta­vu­jú clo­nu a čas uzá­vier­ky, no mô­že­te im pri­ra­diť ďal­šie fun­kcie pri kom­bi­ná­cii s dr­ža­ním tla­čid­la Fn1 ale­bo Fn2. Nap­rík­lad pre­pí­na­nie za­bu­do­va­né­ho filtra ND. Az­da je­di­ná vý­hra­da k ov­lá­da­niu je zob­ra­zo­va­nie fo­tog­ra­fií. Ak chce­te vi­dieť, aké expo­zič­né nas­ta­ve­nia bo­li pou­ži­té, mu­sí­te sa prep­núť do zmen­še­né­ho náh­ľa­du s his­tog­ra­mom, kto­rý sa zob­ra­zu­je dosť po­ma­ly. Ta­kis­to by sa pat­ri­lo pri­dať upo­zor­ne­nie, že za­pnu­tie Ac­ti­ve D-Lig­htning (kto­rý zvy­šu­je dy­na­mic­ký roz­sah sní­mok) ob­me­dzí ISO zho­ra na hod­no­tu 800. Nao­pak, po­te­ši­la nás net­ra­dič­ná mož­nosť nas­ta­viť si štar­tov­nú oh­nis­ko­vú vzdia­le­nosť ob­jek­tí­vu, ak nap­rík­lad fo­tí­te portré­ty a nech­ce sa vám po kaž­dom za­pnu­tí nas­ta­vo­vať 85 mm (na­vy­še mož­no nas­ta­viť zoo­mo­va­nie „kro­kom").

Re­žim vi­deo ob­sa­hu­je kom­pro­mi­sy - sí­ce mô­že­te na­tá­čať do full HD pri 30 fps, ba do­kon­ca si mô­že­te expo­zí­ciu vi­dea nas­ta­viť ma­nuál­ne ale­bo naň ap­li­ko­vať je­den z krea­tív­nych filtrov, no po­čas zá­zna­mu v ma­nuál­nom re­ži­me neexis­tu­je mož­nosť zoo­mo­va­nia. Len pri auto­ma­tic­kom zá­zna­me. Na­vy­še na­priek poč­tu tla­či­diel tu chý­ba spúšť na rých­le spus­te­nie re­ži­mu vi­deo. Rých­los­ťou ten­to mo­del za­os­tá­va aj v sek­ven­čnom sní­ma­ní, kde sí­ce stí­ha 8 zá­be­rov za se­kun­du, no do­čas­ná pa­mäť po­vo­lí tak­to nas­ní­mať maximál­ne 6 zá­be­rov v ra­de. O chĺpok po­mal­šie, než by sa nám pá­či­lo, je aj za­os­tro­va­nie. Vcel­ku však ide o vý­bor­ný od­ol­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý je sí­ce net­ra­dič­ný di­zaj­nom a veľ­kos­ťou, ale mož­no prá­ve pre­to ho má­me tak ra­di. A fo­te­nie ním je ta­kis­to zá­ba­va, len o nie­čo ná­roč­nej­šia na schop­nos­ti a ve­do­mos­ti pou­ží­va­te­ľa.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Chcete si založiť novú e-mailovú schránku alebo zmeniť tú aktuálnu? Ako na to a aké možnosti poskytujú webové e-mailové služby v súčasnosti, to sa dozviete v tomto článku. čítať »
 
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Mobilné zariadenia získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi používateľmi. Vďaka neustálemu pokroku technológií ponúkajú dnešné mobilné zariadenia, inteligentné telefóny a tablety, dostatočný výkon, ktorý sa dá využiť na rôzne multimediálne účely. čítať »
 
Preh­ľad: Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
V tomto teste máme opäť niečo extra. Vyskúšali sme dva najnovšie modely od firmy Logic3, ktorá sa orientuje na výrobu reproduktorov a slúchadiel licencovaných pod značkou Ferrari. Dizajn zodpovedá autám tejto značky. čítať »
 
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za uplynulý mesiac sa nám do rúk dostala nebývalá zmes fotoaparátov - od najlacnejších kompaktov po najkvalitnejšie (mirrorless) kompaktné systémy s vymeniteľným objektívom. Prinášame vám tak článok s dvoma ostrými duelmi vo vyšších kategóriách a predstavením noviniek spomedzi dostupnejších vreckových fotoaparátov. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Počas posledného mesiaca sa v redakcii objavili viaceré novinky, a tak sme pre vás pripravili zaujímavé porovnanie konvertibilných tabletov. Na našom testovacom stole sa stretli prakticky všetci zástupcovia platformy Windows 8 čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 8. časť
V tejto časti vám ukážeme, ako sprevádzkovať web s redakčným systémom priamo na počítači. Jedno z možných a zároveň skutočne jednoduchých riešení je použiť program Microsoft WebMatrix 2. čítať »
 
Her­ná rub­ri­ka / ga­me­box
Pokiaľ ste ešte na vymieňanie spodkov nepotrebovali ruku rýchlejšiu ako tieň, asi ste ešte nehrali hru Amnesia. Hororová adventúra stiahla žalúdok aj skúseným herným matadorom. A keďže predaj sedatív zrejme zažíva recesiu, nastal čas pracovať na pokračovaní. čítať »
 
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Paušál Happy, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred šiestimi mesiacmi, sa stal za toto obdobie bestsellerom a prináša ďalšiu atraktívnu ponuku. Ak si do konca marca prenesiete číslo k Telekomu, operátor dá bonus nielen prichádzajúcemu zákazníkovi, ale aj svojmu vernému zákazníkovi, ktorý nového používateľa do Telekomu priviedol. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter