Fotoaparáty od 100 do 1000 EUR

Strana 1/3

Za up­ly­nu­lý me­siac sa nám do rúk dos­ta­la ne­bý­va­lá zmes fo­toa­pa­rá­tov - od naj­lac­nej­ších kom­pak­tov po naj­kva­lit­nej­šie (mirrorless) kom­pak­tné sys­té­my s vy­me­ni­teľ­ným ob­jek­tí­vom. Pri­ná­ša­me vám tak člá­nok s dvo­ma os­trý­mi duel­mi vo vy­šších ka­te­gó­riách a pred­sta­ve­ním no­vi­niek spo­me­dzi dos­tup­nej­ších vrec­ko­vých fo­toa­pa­rá­tov. A v bu­dúc­nos­ti bu­de­me pok­ra­čo­vať, pre­to­že po­čas vý­sta­vy PMA, pa­ra­lel­nej s CES 2013, vý­rob­co­via pred­sta­vi­li prek­va­pi­vo veľ­ký po­čet mo­de­lov na ten­to rok, kto­ré sa bu­dú pos­tup­ne dos­tá­vať do na­šej re­dak­cie a po­tom i do pre­da­ja.

Mirrorless fo­toa­pa­rá­ty vy­ššej trie­dy

Naj­prv sa po­zrie­me na dve drah­šie no­vin­ky z ka­te­gó­rie mirrorless. Obe sú preš­pi­ko­va­né naj­mo­der­nej­ší­mi tech­no­ló­gia­mi a dr­žia sa mo­der­nej fi­lo­zo­fie „con­nec­ted" fo­toa­pa­rá­tov.

So­ny Al­pha NEX-6

So­ny vy­da­ním mo­de­lu NEX-6 za­pl­ňu­je jed­nu veľ­kú di­eru vo svo­jej po­nu­ke NEX. Tá zí­va­la me­dzi rad­mi NEX-5 a NEX-7. Rôz­ne NEX-5 sú to­tiž ur­če­né skôr do ama­tér­skych rúk, za­tiaľ čo NEX-7 je vhod­ný pre nad­šen­cov ale­bo ako dopl­nko­vý men­ší fo­toa­pa­rát pre pro­fe­sio­ná­lov.

sony2.jpg

Naj­nov­ší NEX-5R však za­vie­dol me­dzi mo­de­ly NEX nie­koľ­ko zá­sad­ných no­vi­niek, z kto­rých hlav­ná je pod­po­ra bez­drô­to­vé­ho spo­je­nia cez Wi-Fi. Skve­lá vec, hlav­ne v spo­je­ní s mo­bi­lom fun­gu­jú­cim ako di­aľ­ko­vý ov­lá­dač ale­bo prís­tu­po­vý bod na nah­rá­va­nie fo­tog­ra­fií pria­mo na so­ciál­ne sie­te. Nap­ro­ti to­mu NEX-7 je naj­vyš­ší mo­del s množ­stvom ma­nuál­nych ov­lá­da­cích pr­vkov, lep­ším sní­ma­čom a hlav­ne úžas­ným elek­tro­nic­kým hľa­dá­či­kom. NEX-6 pa­su­je pres­ne me­dzi ne a spá­ja fi­lo­zo­fiu niž­šie­ho aj vy­ššie­ho ra­du. Od NEX-5R de­dí 16 Mpix sní­mač štan­dar­dnej zr­kad­lov­ko­vej veľ­kos­ti APS-C a je­ho vý­ba­vu Wi-Fi. Od NEX-7 za­se vý­bor­ný hľa­dá­čik a viac ov­lá­da­cích pr­vkov. Ten­to skve­lo vy­znie­va­jú­ci mix na­vy­še v So­ny dopl­ni­li o úpl­ne no­vý ob­jek­tív s roz­sa­hom 16 ÷ 50 mm, čo po pre­poč­te na 35 mm sní­ma­če dá­va uži­toč­ný roz­sah 24 ÷ 75 mm s veľ­mi ši­ro­kým zá­be­rom na naj­krat­šom oh­nis­ku. Hlav­né po­zi­tí­vum však je je­ho veľ­kosť - fo­toa­pa­rát je mi­mo­riad­ne kom­pakt­ný, vo vy­pnu­tom sta­ve sa za­sú­va do se­ba, je ľah­ší a ro­bí z NEX-6 ove­ľa pre­nos­nej­ší prís­troj, než sú os­tat­né mo­de­ly NEX s tra­dič­nou opa­chou 18 ÷ 55 mm. Ve­rí­me, že mno­hí fo­tog­ra­fi sa prá­ve pre ten­to ob­jek­tív ko­neč­ne roz­hý­bu a zvo­lia si spo­me­dzi mirrorless sys­té­mov prá­ve NEX. Tak­že NEX-6 s ce­nou tes­ne pod 1000 eur vrá­ta­ne ob­jek­tí­vu znie ako veľ­mi lá­ka­vá po­nu­ka. Je to nao­zaj tak?

sony1.jpg

Roz­hod­ne nie je úpl­ne do­ko­na­lý, v So­ny to­tiž uro­bi­li nie­koľ­ko veľ­kých kom­pro­mi­sov. Nap­rík­lad nep­rí­tom­nosť do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky, kto­rou si na­še srd­cia zís­kal NEX-5R. Veď NEX-6 sa má po­dob­ne spo­lie­hať na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií po­mo­cou sťa­ho­va­teľ­ných ap­li­ká­cií a ich nah­rá­va­nie na inter­net, čo je bez do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky veľ­mi ná­roč­né. Ne­chá­pe­me ani níz­ky po­čet re­ži­mov na otoč­nom vo­li­či prog­ra­mov, kto­rý by si za­slú­žil za­hus­tiť, pri­dať nas­ta­vi­teľ­né re­ži­my, prí­pad­ne aj po­lož­ku HDR. Pre­ká­ža­lo nám aj za­pus­te­nie nie­koľ­kých tla­či­diel (napr. Me­nu a Wi-Fi), kto­ré ma­jú na niek­to­rých ob­ra­zov­kách úlo­hu kon­texto­vých tla­či­diel na po­nu­ky v pra­vom hor­nom a dol­nom ro­hu ob­ra­zov­ky. Stlá­ča­jú sa ťaž­ko, v zlom svet­le ich ne­vi­dieť dob­re. A tla­čid­lo na blesk mu­sí­te pri­tis­núť nech­tom, aby vy­sko­čil (auto­ma­ti­ka sa­ma blesk nes­púš­ťa, čo chvá­li­me, rov­na­ko ako je­ho sluš­ný vý­kon). Troš­ku nás trá­pi­la aj vy­ššia spot­re­ba, na ba­té­riu uro­bí­te pod­ľa tes­tov CI­PA len 270 zá­be­rov, naš­ťas­tie fo­toa­pa­rát uka­zu­je zos­tá­va­jú­cu ka­pa­ci­tu ba­té­rie pres­ne na per­cen­tá. Sa­moz­rej­me, os­trosť ob­jek­tí­vu v naj­šir­šom oh­nis­ku nie je kto­vieaká, čo sa pri je­ho kom­pak­tnos­ti da­lo oča­ká­vať, tu star­ší 18 ÷ 55 mm ob­jek­tív ve­die (nao­pak, sta­rá zná­ma pev­ná „pa­la­cin­ka" 16 mm je prek­va­pi­vo slab­šia než no­vý ob­jek­tív).

Z fo­tog­ra­fic­kej strán­ky je však všet­ko v úpl­nom po­riad­ku. Ob­ra­zo­vá kva­li­ta je to­tož­ná s NEX-5R, te­da vý­bor­ná, s mož­nos­ťou fo­tiť aj pri ISO 3200 bez obáv o kva­li­tu fo­tiek, no aj vy­ššie cit­li­vos­ti sú pou­ži­teľ­né na tlač do men­šie­ho for­má­tu. NEX-6 expo­nu­je tma­vé scé­ny o nie­čo pres­nej­šie ako je­ho kon­ku­ren­ti od Ni­ko­nu či Ca­no­nu, tak­že je­ho fot­ky pô­so­bia tmav­ším doj­mom, tu zá­vi­sí od osob­nej pre­fe­ren­cie pou­ží­va­te­ľa. Fo­toa­pa­rát je veľ­mi rých­ly, či už z hľa­dis­ka sé­rio­vé­ho sní­ma­nia (inter­ne­to­vým fá­mam o maximál­nom 3 fps ne­ver­te, zvlá­da fo­tiť aj 10 fps), ale­bo z hľa­dis­ka os­tre­nia, kto­ré vy­uží­va zná­me hyb­rid­né rie­še­nia. Sní­mač te­da ob­sa­hu­je bo­dy na de­tek­ciu fá­zo­vé­ho roz­die­lu svet­la, kto­ré do­ká­žu sle­do­vať ob­jekt a je­ho hĺbku, pres­né doos­tre­nie sa však de­je cez de­tek­ciu kon­tras­tu. Ov­lá­da­nie sme už troš­ku na­ča­li, a ho­ci by sa da­lo zlep­šiť, ne­po­hodl­né nie je. Po­má­ha hlav­ne pr­ste­nec oko­lo hlav­né­ho otoč­né­ho vo­li­ča a za­ují­ma­vá fun­kcio­na­li­ta ob­jek­tí­vu, kto­rý má dva ov­lá­da­cie pr­vky. Pr­vý je tra­dič­ný vý­klop­ný na ov­lá­da­nie zoo­mu, dru­hý je pr­ste­nec na pred­nom kon­ci ob­jek­tí­vu. Ten­to pr­ste­nec v re­ži­me auto­ma­tic­ké­ho os­tre­nia ov­lá­da zoom, pri re­ži­me ma­nuál­ne­ho os­tre­nia za­se os­tre­nie (s čím po­má­ha dis­plej päť­ná­sob­ným prib­lí­že­ním zá­be­ru).

Skrát­ka nep­rí­du ani fa­nú­ši­ko­via vy­so­ké­ho pro­ce­so­ro­vé­ho vý­ko­nu - NEX-6 do­ká­že nap­rík­lad zo­ší­vať pa­no­rá­my z fo­tiek v pl­nom roz­lí­še­ní v reál­nom ča­se po­čas otá­ča­nia fo­toa­pa­rá­tu, do­ká­že vy­ro­biť ob­rá­zok HDR z rých­le­ho sle­du rôz­nych expo­zí­cií (kto­ré na se­ba pres­ne na­pa­su­je, aj keď sa vám tra­sú ru­ky). Do­ká­že na­tá­čať vi­deo s full HD roz­lí­še­ním v 60 sním­kach za se­kun­du a s veľ­mi sta­bil­ným vždy os­trým ob­ra­zom. A sko­ro by sme za­bud­li poch­vá­liť tra­dič­ne skve­lý hľa­dá­čik OLED s vy­so­kým roz­lí­še­ním 2,4 mi­lió­na bo­dov či ko­neč­ne uni­ver­zál­nu pä­ti­cu na prí­dav­ný blesk, po­dob­nú ako na Al­fe 99. NEX-6 je vý­bor­ný prís­troj, kto­rý mož­no tro­chu oh­ro­zí po­zí­ciu NEX-7 na­priek je­ho vy­ššie­mu roz­lí­še­niu 24 Mpix. No aj tak má­me po­cit, že NEX-6 mo­hol byť eš­te do­ko­na­lej­ší, ke­by sa do­tia­hlo pár drob­nos­tí. Ko­neč­ne však exis­tu­je v ro­zum­nej ce­no­vej hla­di­ne NEX s hľa­dá­či­kom aj s Wi-Fi, kto­rý je s no­vým ob­jek­tí­vom prek­va­pi­vo dob­re pre­nos­ný.

Sam­sung NX20

NX20 je v po­nu­ke Sam­sun­gu naj­vyš­ší mo­del, kto­rý je tak troš­ku vý­klad­nou skri­ňou všet­kých mo­der­ných tech­no­ló­gií, kto­ré Sam­sung pred­vá­dza nie­len v ob­las­ti fo­tog­ra­fo­va­nia. Mô­že sa poch­vá­liť nap­rík­lad úpl­ne vý­klop­ným dis­ple­jom AMO­LED s úžas­ne ži­vý­mi far­ba­mi a nep­re­ko­na­teľ­ným kon­tras­tom, v tom­to ma­jú fo­toa­pa­rá­ty Sam­sung NX jed­noz­nač­ne navrch op­ro­ti ľu­bo­voľ­nej kon­ku­ren­cii. Ško­da len, že ob­ra­zov­ka ne­má do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, už sme si cel­kom pri­vyk­li na mož­nosť vo­liť bod os­tre­nia do­ty­kom. Ďalej má vo vý­ba­ve elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik s ob­stoj­ným roz­lí­še­ním 1,44 mi­lió­na bo­dov, nad kto­rým sa uk­rý­va blesk so sluš­ným do­sa­hom 11 met­rov, to­to na niž­ších mo­de­loch NX ne­náj­de­te. NX20 má rov­na­ký sní­mač ako NX200 a NX1000, pri­čom je­ho roz­lí­še­nie 20 Mpix je dru­hé naj­vyš­šie roz­lí­še­nie v trie­de mirrorless fo­toa­pa­rá­tov (pred­bie­ha ho len NEX-7). Fo­toa­pa­rá­ty Sam­sung NX pou­ží­va­jú veľ­ký sní­mač roz­me­ru APS-C a svoj vlast­ný sys­tém ob­jek­tí­vov NX.

nx20-1.jpg

Už v mi­nu­los­ti sme pri tes­to­va­ní NX1000 chvá­li­li za­bu­do­va­nie pri­po­je­nia Wi-Fi na mo­bil, kto­rým po­tom mô­že­te na di­aľ­ku kom­po­no­vať zá­be­ry, no nap­rík­lad So­ny má tú­to tech­no­ló­giu vy­rie­še­nú do­ko­na­lej­šie. Nao­pak, Sam­sung ak­tuál­ne ve­die v množ­stve ap­li­ká­cií, a tak mô­že­te pria­mo z fo­toa­pa­rá­tu nah­rá­vať fot­ky a vi­deá na so­ciál­ne sie­te či Youtu­be, prí­pad­ne ich up­ra­vo­vať ale­bo zá­lo­ho­vať na rôz­ne úlo­žis­ká, a to nie­len do­ma, ale aj na inter­ne­te (nap­rík­lad na SkyD­ri­ve). Ne­chý­ba ani TV link na spo­je­nie s te­le­ví­zor­mi. Po­te­ši­la nás prí­tom­nosť re­ži­mov cus­tom na hlav­nom otoč­nom vo­li­či. Tie si na­vy­še mô­že­te nie­len pris­pô­so­biť, ale aj po­me­no­vať. Te­lo NX20 sa ov­lá­da veľ­mi dob­re, čo je však pri je­ho veľ­kých roz­me­roch po­cho­pi­teľ­né. Nie je veľ­ké ako zr­kad­lov­ka, no v rám­ci ka­te­gó­rie mirrorless pat­rí k naj­väč­ším. To v kom­bi­ná­cii s po­mer­ne veľ­ký­mi ob­jek­tív­mi vy­tvá­ra nie prá­ve vrec­ko­vú vý­ba­vu. Ka­te­gó­ria mirrorless sa ob­čas zvyk­ne na­zý­vať „kom­pakt s vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi". Tu sa však uka­zu­je, že ten­to ná­zov nie je úpl­ne vhod­ný. Sko­ro sa nám na­tís­ka otáz­ka, pre­čo si ku­po­vať veľ­ký dra­hý mirrorless fo­toa­pa­rát, keď za po­dob­nú su­mu už mož­no zoh­nať sluš­nú zr­kad­lov­ku s nie ove­ľa väč­ším te­lom.

nx20-2.jpg

Na­priek svo­jej sko­ro epi­ckej vý­ba­ve však NX20 troš­ku za­os­tá­va za kon­ku­ren­ciou v ob­las­ti kva­li­ty vý­stu­pu a rých­los­ti os­tre­nia. Naj­nov­šie kon­ku­ren­čné te­lá už os­tria pod­stat­ne rých­lej­šie aj ús­peš­nej­šie v sla­bom svet­le, rov­na­ko do­ká­žu pra­co­vať s vy­šším ISO bez vý­raz­né­ho za­šu­me­nia. Sa­moz­rej­me, Sam­sung na tom roz­hod­ne nie je zle a zho­to­vu­je sluš­né fot­ky aj pri ISO 3200. Vy­ššie však už strá­ca­jú sa­tu­rá­ciu a de­tai­ly sú troš­ku roz­ma­za­né. Po­dob­ne ako mo­der­né fo­toa­pa­rá­ty Ca­non aj mo­de­ly Sam­sung tr­pia ob­čas­ným neu­hád­nu­tím vy­vá­že­nia bie­lej, no po­kiaľ fo­tí­te do RAW, to­to vám vrás­ky ro­biť ne­bu­de. Z hľa­dis­ka rých­los­ti by sme NX20 ozna­či­li za ek­vi­va­lent lac­nej­šie­ho NX1000 - ta­kis­to stí­ha fo­tiť maximál­ne 8-krát za se­kun­du a nak­rú­cať full HD vi­deo so sním­ko­vou frek­ven­ciou 30 fps. Čo ho, nao­pak, od niž­ších mo­de­lov od­li­šu­je, je rých­lej­šia uzá­vier­ka, pri pou­ži­tí elek­tro­nic­kej mô­že­te do­siah­nuť čas 1/8000 se­kun­dy.

NX20 je na pou­ži­tie veľ­mi prí­jem­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý je preš­pi­ko­va­ný naj­mo­der­nej­šou tech­no­ló­giou. Op­ro­ti kon­ku­ren­cii má­lin­ko za­os­tá­va v kva­li­te fo­tog­ra­fií pri kom­pli­ko­va­ných sve­tel­ných pod­mien­kach, no vy­nah­ra­dzu­je to vý­hod­nej­šou ce­nou.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Chcete si založiť novú e-mailovú schránku alebo zmeniť tú aktuálnu? Ako na to a aké možnosti poskytujú webové e-mailové služby v súčasnosti, to sa dozviete v tomto článku. čítať »
 
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Mobilné zariadenia získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi používateľmi. Vďaka neustálemu pokroku technológií ponúkajú dnešné mobilné zariadenia, inteligentné telefóny a tablety, dostatočný výkon, ktorý sa dá využiť na rôzne multimediálne účely. čítať »
 
Preh­ľad: Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
V tomto teste máme opäť niečo extra. Vyskúšali sme dva najnovšie modely od firmy Logic3, ktorá sa orientuje na výrobu reproduktorov a slúchadiel licencovaných pod značkou Ferrari. Dizajn zodpovedá autám tejto značky. čítať »
 
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za uplynulý mesiac sa nám do rúk dostala nebývalá zmes fotoaparátov - od najlacnejších kompaktov po najkvalitnejšie (mirrorless) kompaktné systémy s vymeniteľným objektívom. Prinášame vám tak článok s dvoma ostrými duelmi vo vyšších kategóriách a predstavením noviniek spomedzi dostupnejších vreckových fotoaparátov. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Počas posledného mesiaca sa v redakcii objavili viaceré novinky, a tak sme pre vás pripravili zaujímavé porovnanie konvertibilných tabletov. Na našom testovacom stole sa stretli prakticky všetci zástupcovia platformy Windows 8 čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 8. časť
V tejto časti vám ukážeme, ako sprevádzkovať web s redakčným systémom priamo na počítači. Jedno z možných a zároveň skutočne jednoduchých riešení je použiť program Microsoft WebMatrix 2. čítať »
 
Her­ná rub­ri­ka / ga­me­box
Pokiaľ ste ešte na vymieňanie spodkov nepotrebovali ruku rýchlejšiu ako tieň, asi ste ešte nehrali hru Amnesia. Hororová adventúra stiahla žalúdok aj skúseným herným matadorom. A keďže predaj sedatív zrejme zažíva recesiu, nastal čas pracovať na pokračovaní. čítať »
 
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Paušál Happy, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred šiestimi mesiacmi, sa stal za toto obdobie bestsellerom a prináša ďalšiu atraktívnu ponuku. Ak si do konca marca prenesiete číslo k Telekomu, operátor dá bonus nielen prichádzajúcemu zákazníkovi, ale aj svojmu vernému zákazníkovi, ktorý nového používateľa do Telekomu priviedol. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter