Herná rubrika / gamebox

Strana 4/4

Vráť­me sa k Dan­te­mu. V Nin­ja Theo­ry ne­ro­bi­li pok­ra­čo­va­nie pô­vod­nej sé­rie, ich hra má pred­sta­vo­vať reš­tart znač­ky, resp. ide o sa­mos­tat­nú od­boč­ku. Z to­ho dô­vo­du sa stre­tá­va­me s hlav­ným hr­di­nom, kto­rý ne­má prak­tic­ky nič spo­loč­né so svo­jím pred­chod­com. No­vý Dan­te je na pr­vý poh­ľad „slad­ký chla­pec“, kto­rý by sa nes­tra­til ani vo fil­mo­vej pro­duk­cii pre -nás­ťroč­ných. Ok­rem je­ho zja­vu sa zme­nil aj spô­sob, ako je cha­rak­ter hlav­nej pos­ta­vy vy­kres­le­ný. Za­tiaľ čo Cap­com dal svo­jej ver­zii Dan­te­ho dos­ta­tok pries­to­ru a pos­tup­ne je­ho cha­rak­ter roz­ví­jal, no­vý Dan­te v po­da­ní Nin­ja Theo­ry je jed­no­du­chý, priam plyt­ký. Svo­ju úlo­hu v rám­ci prí­be­hu si však pl­ní a mno­hým hrá­čom je úpl­ne jed­no, do akej mie­ry sa cha­rak­ter hlav­né­ho hr­di­nu po­čas hry roz­ví­ja – to­bôž v ak­čnej hre, kde sú iné prio­ri­ty.

dmc4.jpg

Načrt­li sme prí­beh hry a vedz­te, že tá­to vlas­tnosť no­vé­ho DmC je dos­ta­toč­ne za­ují­ma­vá, aby si udr­ža­la va­šu po­zor­nosť. Bez prez­rá­dzania pod­stat­ných fak­tov mô­že­me spo­me­núť, že Dan­te, ho­ci ži­je v reál­nom sve­te, do­ká­že vi­dieť a ces­to­vať do al­ter­na­tív­ne­ho sve­ta, zná­me­ho ako Lim­bo. Prá­ve v Lim­be sa od­oh­rá­va ak­čná časť hry – ok­rem Dan­te­ho ho obý­va­jú dé­mo­ni rôz­nych veľ­kos­tí a tva­rov. Ur­či­te ni­ko­ho nep­rek­va­pí­me vy­hlá­se­ním, že Dan­te nie je v tom­to sve­te ví­ta­ný, dé­mo­ni sa ho sna­žia za­biť a hráč má o zá­ba­vu pos­ta­ra­né.

DmC: De­vil May Cry exce­lu­je v hra­teľ­nos­ti. Vý­vo­já­ri z Nin­ja Theo­ry ma­jú ur­či­té skú­se­nos­ti so žá­nrom hack´n´slash – pre kon­zo­lu PS3 dáv­nej­šie vy­da­li exklu­zív­ny ti­tul Hea­ven­ly Sword s po­dob­ným za­me­ra­ním. Hra­teľ­nosť zá­ro­veň pred­sta­vu­je hlav­ný ar­gu­ment, pre­čo by si ma­li no­vý De­vil May Cry za­hrať všet­ci hrá­či bez roz­die­lu ich vzťa­hu k pô­vod­nej sé­rii DmC. Ho­ci na hra­teľ­nos­ti ba­dať mier­ny po­sun k zá­pad­nej pro­duk­cii, ak­ciu mô­že­me ozna­čiť slo­va­mi chaotic­ká (v dob­rom zmys­le slo­va), ad­re­na­lí­no­vázá­bav­ná. Ak ste hra­li aký­koľ­vek ti­tul hack´n´slash, vie­te, čo mô­že­te od De­vil May Cry oča­ká­vať.

Ho­ci Dan­te za­čí­na svoj her­ný prí­beh iba s jed­nou zbra­ňou, čos­ko­ro sa je­ho in­ven­tár roz­ras­tie na šesť zbra­ní a pos­tup­nom hra­nia na 9 vra­žed­ných hra­čiek. Vý­bor­né je, že na­raz mô­že­te bo­jo­vať až so šes­ti­cou zbra­ní – tro­mi na boj nab­líz­ko a ďal­šou tro­ji­cou, kto­rú pred­sta­vu­jú rôz­no­ro­dé strel­né zbra­ne. Pre­pí­na­nie me­dzi zbra­ňa­mi je prak­tic­ky okam­ži­té a kaž­dá z nich má svo­je sil­né aj sla­bé strán­ky. Ta­kis­to ne­pria­te­lia ma­jú svo­je sla­bi­ny a správ­ne pou­ží­va­nie zbra­ní boj nie­len uľah­ču­je, ale zá­ro­veň ho ro­bí dy­na­mic­kej­ším a na poh­ľad ele­gan­tnej­ším. V prin­cí­pe ide o po­dob­ný sys­tém ako ka­meň-pa­pier-nož­ni­ce, nie však na­toľ­ko strikt­ný – ne­pria­te­ľa do­ká­že­te po­ra­ziť aj po­mo­cou má­lo efek­tív­nej zbra­ne. Po­dob­ne ako star­šie hry z tej­to sé­rie aj no­vé DmC: De­vil May Cry bu­de hod­no­tiť spô­sob váš­ho bo­ja a pod­ľa to­ho ozná­mku­je váš vý­kon. V tej­to sú­vis­los­ti spo­meň­me, že z hľa­dis­ka ná­roč­nos­ti je DmC jed­no­duch­šia hra ako pred­chá­dza­jú­ce di­ely. Tý­ka sa to naj­mä stred­nej ná­roč­nos­ti. Tú­to zme­nu ví­ta­me, dneš­ní hrá­či chcú vo väč­ši­ne prí­pa­dov naj­mä kva­lit­ný her­ný zá­ži­tok, vý­zva nie je na­toľ­ko dô­le­ži­tá ako v mi­nu­los­ti. Pre har­dco­re fa­nú­ši­kov je však prip­ra­ve­ná vy­so­ká ná­roč­nosť a špe­ciál­ne re­ži­my, kto­ré sa od­om­knú po doh­ra­ní hry – tie pos­kyt­nú vý­zvu kaž­dé­mu, kto ju chce. Nin­ja Theo­ry do hry za­kom­po­no­va­li aj kla­sic­ké pr­vky RPG v ich jed­no­du­chej for­me. V praxi to zna­me­ná, že za­bí­ja­ním prí­šer zís­ka­va­te špe­ciál­ne bo­dy, kto­ré si mô­že­te vy­me­niť za no­vý útok ale­bo zlep­še­nie už exis­tu­jú­ce­ho.

DmC: De­vil May Cry je vý­bor­ná ak­čná hra. Na plat­for­me PC pred­sta­vu­je tá­to hra svo­jím spô­so­bom vzác­ny ar­ti­kel – ak vám ten­to her­ný žá­ner nie je vy­slo­ve­ne ne­sym­pa­tic­ký, DmC ur­či­te od­po­rú­ča­me vy­skú­šať. Hru si za­hrá­te aj na klá­ves­ni­ci, ho­ci ga­me­pad je kom­for­tnej­šia al­ter­na­tí­va ov­lá­da­nia. Ok­rem hra­teľ­nos­ti chvá­li­me aj di­zajn her­né­ho sve­ta, ne­chý­ba­jú ani veľ­kí bos­so­via a DmC si vás zís­ka aj svo­jou at­mos­fé­rou – špe­ci­fic­ký art di­zajn vý­bor­ne dot­vá­ra me­ta­lo­vá hud­ba, kto­rá do­dá­va ad­re­na­lí­no­vým bo­jom ten správ­ny šmrnc. DmC je pre nás pr­vé prí­jem­né prek­va­pe­nie toh­to ro­ka.

Hod­no­te­nie: 8,5/10

Hot­li­ne Mia­mi

Ak sme sa na ved­ľaj­šej strán­ke sťa­žo­va­li na ur­či­té zjed­no­du­še­nie v prí­pa­de DmC: De­vil May Cry, tá­to dvo­ji­ca hier vám po­núk­ne her­nú zá­ba­vu vo svo­jej ele­men­tár­nos­ti. Ako je už dob­rým zvy­kom, ide o ne­zá­vis­lú tvor­bu, kto­rá ig­no­ru­je dneš­né štan­dar­dy a ide vlas­tnou ces­tou.

Hot­li­ne Mia­mi je ukáž­ka nos­tal­gic­kej su­ro­vos­ti. Ak mo­der­nú her­nú pro­duk­ciu po­va­žu­je­me za ná­sil­nú iba z dô­vo­du realis­tic­kej gra­fi­ky, v prí­pa­de toh­to ti­tu­lu mu­sí­me spra­viť vý­nim­ku. Hot­li­ne Mia­mi je su­ro­vá a ná­sil­ná hra vo svo­jej pod­sta­te a nič na tom ne­me­ní ani sku­toč­nosť, že her­né di­anie sle­du­je­te „zvr­chu“. Izo­met­ric­ký poh­ľad a dvoj­roz­mer­ná gra­fi­ka mier­ne pri­po­mí­na pr­vé GTA a tá­to vlas­tnosť je spo­loč­ná pre oba ne­zá­vis­lé ti­tu­ly, o kto­rých pí­še­me na tej­to strán­ke. Na­priek spo­loč­ným čr­tám sa však obe hry od­li­šu­jú.

hlm1.jpeg

Za­tiaľ čo dneš­ná her­ná pro­duk­cia pred hrá­ča pos­ta­ví ko­ľa­je ale­bo iné man­ti­ne­ly, kto­ré hra­teľ­nosť mier­ne ob­me­dzu­jú, Hot­li­ne Mia­mi ne­chá­va spô­sob hra­nia čis­to iba na hrá­čo­vi. Áno, jed­not­li­vé mi­sie sa od­oh­rá­va­jú v sties­ne­ných lo­ka­li­tách, bu­do­vách, kde z hľa­dis­ka po­hy­bu nie je pre hrá­ča k dis­po­zí­cii ve­ľa al­ter­na­tív. K cie­ľu ve­die v prin­cí­pe jed­na ces­ta, krá­sa Hot­li­ne Mia­mi však spo­čí­va v sa­mot­nom bo­ji.

Bo­jo­vať mô­že­te s čím­koľ­vek, čo vám prí­de do ru­ky. Zo za­čiat­ku má­te oby­čaj­ne práz­dne ru­ky ale­bo bo­nu­so­vú zbraň, kto­rú zís­ka­te s kon­krét­nou mas­kou. S poč­tom po­ra­ze­ných ne­pria­te­ľov však pria­moú­mer­ne ras­tie váš ar­ze­nál, resp. dos­tup­né mož­nos­ti, pre­to­že mô­že­te mať pri se­be iba jed­nu zbraň. Hot­li­ne Mia­mi je z hľa­dis­ka ma­naž­men­tu zbra­ní veľ­mi strik­tná, ak vy­strie­ľa­te zá­sob­ník, mu­sí­te si hľa­dať no­vú zbraň. Zbra­ní je však k dis­po­zí­cii ve­ľa, sú rôz­no­ro­dé a prá­ve v tom spo­čí­va tak­tic­ké ča­ro hry: na ma­lom pries­to­re si zvo­liť št­ýl hra­nia a pod­ľa ne­ho si ak­ciu uží­vať.

Strik­tnosť hry sa pre­ja­vu­je na kaž­dom kro­ku. Chec­kpoin­ty sa v hre ob­ja­vu­jú čas­to, na kaž­dom pos­cho­dí, ale umie­rať bu­de­te neus­tá­le. Pri mo­der­ných hrách je ne­mys­li­teľ­né, aby hráč umie­ral v pr­vej mi­sii kaž­dých 10 se­kúnd, v Hot­li­ne Mia­mi je to štan­dard, kto­rý vás bu­de spre­vá­dzať ce­lou hrou. Ten­to ti­tul má to­tiž jas­ne da­né pra­vid­lá a z poh­ľa­du hrá­ča je kaž­dý úder smr­teľ­ný. Po­dob­ne to fun­gu­je aj opač­ne, pre znač­nú pre­si­lu však za krat­ší ko­niec zvy­čaj­ne ťa­há hráč.

hlm2.jpg

Hot­li­ne Mia­mi je o zvy­ku a ši­kov­nos­ti. Ho­ci sa her­ný sys­tém zdá na pr­vý poh­ľad veľ­mi strikt­ný, prá­ve vo vý­zve, kto­rú hra po­nú­ka, je jej krá­sa – v kom­bi­ná­cii s ná­dy­chom ret­ro, ce­lou at­mos­fé­rou a ur­či­tou zvrá­te­nos­ťou ro­ka 1989 na vir­tuál­nej Flo­ri­de. Tá­to hra nie je pre kaž­dé­ho a pre preh­na­nú bru­ta­li­tu, kto­rú si hráč viac do­mýš­ľa, ako reál­ne vi­dí na mo­ni­to­re, ur­či­te ne­pat­rí do rúk de­ťom. No star­ší hrá­či, kto­rých iri­tu­je mo­der­ná her­ná pro­duk­cia, kva­li­ty Hot­li­ne Mia­mi ur­či­te oce­nia. Tá­to hra potvr­dzu­je vý­rok, že v jed­no­du­chos­ti je si­la.

Ce­na: 8,49 EUR
Hod­no­te­nie: 8/10

Ret­ro Ci­ty Ram­pa­ge

Po­dob­ne ako Hot­li­ne Mia­mi aj Ret­ro Ci­ty Ram­pa­ge pat­rí k zá­stup­com ne­zá­vis­lej tvor­by. Ta­kis­to sa pou­žil izo­met­ric­ký 2D poh­ľad, Ret­ro Ci­ty Ram­pa­ge sa však v nos­tal­gii vra­cia eš­te do dáv­nej­šej mi­nu­los­ti. Gra­fi­ka 80. ro­kov vy­ze­rá na mo­der­ných mo­ni­to­roch čud­ne, ale aj ča­rov­ne a nie­ko­mu sa mož­no bu­de aj pá­čiť – a to is­té sa dá po­ve­dať o ce­lej hre.

rcr1.jpg

Ret­ro Ci­ty Ram­pa­ge pred­sta­vu­je klon GTA z čias, keď o sé­rii Grand Theft Auto eš­te nik­to ne­chy­ro­val. V 80. ro­koch ta­kis­to nik­to ne­ve­del, že Heath Led­ger v úlo­he Jo­ke­ra vy­krad­ne ban­ku vo fil­mo­vom Bat­ma­no­vi, a pr­vá mi­sia tú­to fil­mo­vú scé­nu veľ­mi ná­pad­ne pri­po­mí­na. Po­dob­ný­mi na­ráž­ka­mi na iné fil­my a hry vrá­ta­ne od­ka­zov na mi­nu­losť je ce­lý vir­tuál­ny svet dos­lo­va po­sia­ty, čo ro­bí z RCR po­mer­ne zá­bav­nú pa­ró­diu na všet­ko vrá­ta­ne ná­si­lia.

V Ret­ro Ci­ty Ram­pa­ge okú­si­te ok­rem ak­cie aj iné čin­nos­ti, ne­chý­ba ani jaz­da autom. A ako sa na 80. ro­ky pat­rí, jaz­diť a po­hy­bo­vať sa mô­že­te iba v ôs­mich zá­klad­ných sme­roch, na fy­zi­ku au­ta rov­no za­bud­ni­te. Do­sah na hra­teľ­nosť je zrej­mý a (ale­bo ale?) prá­ve v tom je hlav­ná vý­ho­da Ret­ro Ci­ty Ram­pa­ge – to­to vám dneš­né hry ne­po­núk­nu. Ret­ro Ci­ty Ram­pa­ge má po­mer­ne jas­ne da­nú cie­ľo­vú sku­pi­nu, kto­rú chce os­lo­viť. Ok­rem nos­tal­gic­kých hrá­čov má však vďa­ka ce­lej at­mos­fé­re a pa­ro­dic­ké­mu ná­dy­chu po­ten­ciál os­lo­viť aj mlad­šie pub­li­kum.

rcr2.jpg

Ret­ro Ci­ty Ram­pa­ge si zo sé­rie GTA po­ži­ča­lo via­ce­ro zá­klad­ných pr­vkov. Ok­rem hlav­nej prí­be­ho­vej lí­nie tak nat­ra­fí­te aj na ved­ľaj­šie mi­sie, rôz­ne zbra­ne a power-upy, ako aj na ob­ľú­be­né roz­hla­so­vé sta­ni­ce. Ne­chý­ba ani mož­nosť up­ra­viť si hlav­né­ho hr­di­nu, kto­rý, mi­mo­cho­dom, ži­je v mes­te Thef­tro­po­lis. Po­do­ba s GTA sa však viac-me­nej ob­me­dzu­je iba na po­dob­né vlas­tnos­ti hry, hra­teľ­nosť je aj vďa­ka nos­tal­gic­ké­mu ná­dy­chu iná a nie na­toľ­ko zá­bav­ná. Čo však Ret­ro Ci­ty Ram­pa­ge strá­ca z hľa­dis­ka zá­bav­nos­ti, to do­há­ňa pre­zen­tá­ciou a spo­mí­na­ný­mi od­kaz­mi a pa­ro­di­zo­va­ním. A ho­ci je RCR z veľ­kej čas­ti pa­ró­dia, nič to ne­me­ní na sku­toč­nos­ti, že nie­ke­dy do­ká­že prek­va­piť ná­rok­mi na hrá­ča, kto­ré sa ne­sú v du­chu ret­ro hra­teľ­nos­ti. Inak po­ve­da­né, pri Ret­ro Ci­ty Ram­pa­ge sa z ča­su na čas pot­rá­pi­te a nie je jas­né, či je to zá­mer auto­rov ale­bo v niek­to­rých prí­pa­doch iba ne­po­da­re­ný di­zajn mi­sií.

Ce­na: 13,99 EUR
Hod­no­te­nie: 7/10

Her­ný tím PC RE­VUE: Pe­ter Hu­cík, Ro­man Kad­lec, Mar­tin Su­ro­vý

Zdroj: PCR 3/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Chcete si založiť novú e-mailovú schránku alebo zmeniť tú aktuálnu? Ako na to a aké možnosti poskytujú webové e-mailové služby v súčasnosti, to sa dozviete v tomto článku. čítať »
 
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Mobilné zariadenia získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi používateľmi. Vďaka neustálemu pokroku technológií ponúkajú dnešné mobilné zariadenia, inteligentné telefóny a tablety, dostatočný výkon, ktorý sa dá využiť na rôzne multimediálne účely. čítať »
 
Preh­ľad: Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
V tomto teste máme opäť niečo extra. Vyskúšali sme dva najnovšie modely od firmy Logic3, ktorá sa orientuje na výrobu reproduktorov a slúchadiel licencovaných pod značkou Ferrari. Dizajn zodpovedá autám tejto značky. čítať »
 
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za uplynulý mesiac sa nám do rúk dostala nebývalá zmes fotoaparátov - od najlacnejších kompaktov po najkvalitnejšie (mirrorless) kompaktné systémy s vymeniteľným objektívom. Prinášame vám tak článok s dvoma ostrými duelmi vo vyšších kategóriách a predstavením noviniek spomedzi dostupnejších vreckových fotoaparátov. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Počas posledného mesiaca sa v redakcii objavili viaceré novinky, a tak sme pre vás pripravili zaujímavé porovnanie konvertibilných tabletov. Na našom testovacom stole sa stretli prakticky všetci zástupcovia platformy Windows 8 čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 8. časť
V tejto časti vám ukážeme, ako sprevádzkovať web s redakčným systémom priamo na počítači. Jedno z možných a zároveň skutočne jednoduchých riešení je použiť program Microsoft WebMatrix 2. čítať »
 
Her­ná rub­ri­ka / ga­me­box
Pokiaľ ste ešte na vymieňanie spodkov nepotrebovali ruku rýchlejšiu ako tieň, asi ste ešte nehrali hru Amnesia. Hororová adventúra stiahla žalúdok aj skúseným herným matadorom. A keďže predaj sedatív zrejme zažíva recesiu, nastal čas pracovať na pokračovaní. čítať »
 
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Paušál Happy, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred šiestimi mesiacmi, sa stal za toto obdobie bestsellerom a prináša ďalšiu atraktívnu ponuku. Ak si do konca marca prenesiete číslo k Telekomu, operátor dá bonus nielen prichádzajúcemu zákazníkovi, ale aj svojmu vernému zákazníkovi, ktorý nového používateľa do Telekomu priviedol. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter