Herná rubrika / gamebox

Strana 3/4

Vnút­ri nás ča­ka­lo pred­sta­ve­nie ako zo zá­pa­sov fut­ba­lo­vej Li­gy majstrov. Dve spo­je­né pó­diá pok­rý­va­li naj­dô­le­ži­tej­šie tur­na­je (StarCraft a LoL), za­tiaľ čo na dru­hej stra­ne ha­ly bež­alo nie­čo ako men­šia har­dvé­ro­vá vý­sta­va, kde si hrá­či moh­li vy­skú­šať tech­no­lo­gic­ké de­má ne­jed­nej oča­ká­va­nej hry ale­bo sle­do­vať tur­na­je vo World of Tanks či FI­FA 13. Na hlav­ných pó­diách zá­pa­sy vy­ze­ra­li nao­zaj ako fut­bal, skan­do­va­nie di­vá­kov a ich reak­cie na her­né si­tuácie čas­to preh­lu­ši­li ko­men­tá­to­rov. Prek­va­pi­lo nás, že pot­lesk a skan­do­va­nie pre­zýv­ky sa uš­lo nie­len lo­kál­nym rep­re­zen­tan­tom, ale aj os­tat­ným hrá­čom – ví­ťa­zom aj po­ra­ze­ným. Sym­pa­tic­ké pub­li­kum si tak vy­slú­ži­lo od mno­hých hviez­dnych hrá­čov po­ďa­ko­va­nia a prís­ľub účas­ti aj na prí­pad­nom bu­dú­com roč­ní­ku.

parting.jpg

Fa­vo­rit tur­na­ja z Juž­nej Kó­rey Par­ting z fa­nú­ši­kov ne­má strach

Po­kiaľ sle­du­je­te e-špor­ty, is­te vás bu­de za­ují­mať, ako do­pad­li hlav­né tur­na­je. Ten v Starcraf­te ov­lád­li Kó­rej­ča­nia: vy­hral skú­se­ný bo­jov­ník First (pro­toss) z tí­mu LG-IM, keď vo fi­ná­le po­ra­zil mla­duč­ké­ho a veľ­mi per­spek­tív­ne­ho terra­na me­nom Dream z tí­mu MVP. V se­mi­fi­ná­le sa oci­tol len je­den Ne­kó­rej­čan, ne­mec­ký pro­toss Soc­ke. Fi­ná­le v Lea­gue of Le­gends prek­va­pi­vo vy­hral tím Gam­bit Ga­ming, strie­bro si tak od­nies­li Azu­bu Frost. Za­ují­ma­vý bol zá­pas tí­mov Fna­tic a SK Ga­ming, kde sa od­oh­ral zrej­me naj­epic­kej­ší mo­ment his­tó­rie tej­to hry, kto­rý po­ľah­ky náj­de­te, ak si do YouTu­be za­dá­te kľú­čo­vé slo­vá IEM Ka­towice xPe­ke. Sme ra­di, že sme moh­li byť pri tom, keď de­sať­ti­síc ľu­dí šo­ko­va­ným kri­kom roz­tria­slo ha­lu Spo­dek.

vitazi.jpg

Fi­na­lis­ti tur­na­ja v StarCraf­te: zľa­va MVP_Dream a LGIM_First

tlo.jpg

Veľ­mi po­pu­lár­ny ne­mec­ký hráč TLO neod­miet­ne žiad­nu pros­bu o fot­ku

apollo khaldor grubby a ja.jpg

Ako zá­stup­ca tla­če sa na tur­na­joch po­zrie­te aj na pó­dium, kde sa so správ­nou vý­ba­vou po­da­ria aj ta­ké­to mo­men­tky

DmC: De­vil May Cry

Ma­ji­te­lia po­čí­ta­čov ko­neč­ne dos­tá­va­jú príl­eži­tosť, aby si uži­li po­riad­ne bru­tál­nu ak­ciu.

Žá­ner hack´n´slash je ok­rem vý­ni­miek (Dar­ksi­ders) do­mé­nou kon­zol – či už ide o exklu­zív­ny ma­te­riál ty­pu God of War, ale­bo o iné ti­tu­ly, napr. Dan­te´s In­fer­no. Si­tuáciu v mi­nu­los­ti čias­toč­ne za­chra­ňo­va­la sé­ria De­vil May Cry, a to aj na­priek to­mu, že ov­lá­da­nie po­mo­cou klá­ves­ni­ce bo­lo prak­tic­ky ne­pou­ži­teľ­né. Prá­ve tá­to znač­ka sa po nie­koľ­ko­roč­nej od­ml­ke vra­cia aj vo ver­zii pre plat­for­mu PC.

dmc1.jpg

Ak sle­du­je­te di­anie na her­nej scé­ne po­zor­nej­šie, kau­zu tý­ka­jú­cu sa no­vej hry zo sé­rie De­vil May Cry ste prav­de­po­dob­ne za­zna­me­na­li. „Prob­lém“, kto­rý spre­vá­dzal no­vin­ku už od ozná­me­nia, bo­la zme­na vý­vo­jár­ske­ho štú­dia. Ma­ji­teľ znač­ky, spo­loč­nosť Cap­com, sa roz­ho­dol, že chce zme­nu – vý­sled­kom bo­lo zve­re­nie vý­vo­ja do rúk Nin­ja Theo­ry. Na roz­diel od Cap­co­mu, kto­rý pri návr­hu di­zaj­nu hry ne­zap­rel svo­je ja­pon­ské ko­re­ne, vý­vo­já­ri z Nin­ja Theo­ry sa roz­hod­li oži­viť znač­ku De­vil May Cry v du­chu zá­pad­né­ho her­né­ho di­zaj­nu. Je zrej­mé, že to­to roz­hod­nu­tie sa na vý­sled­nej kva­li­te hry pre­ja­vi­lo, naš­ťas­tie nie v ne­ga­tív­nom zmys­le.

dmc2.jpg

Tým netvr­dí­me, že DmC: De­vil May Cry bu­dú všet­ci hrá­či zbož­ňo­vať. Ve­ľa har­dco­re fa­nú­ši­kov bu­de aj na­ďa­lej na­dá­vať na zme­ny, kto­ré pos­tih­li hlav­né­ho hr­di­nu Dan­te­ho. No­ví hrá­či, kto­rí sa so sé­riou stret­nú pr­výk­rát, a aj množ­stvo fa­nú­ši­kov pô­vod­nej sé­rie však oce­nia hra­teľ­nosť, zá­ba­vu a at­mos­fé­ru hry.

dmc3.jpg


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Chcete si založiť novú e-mailovú schránku alebo zmeniť tú aktuálnu? Ako na to a aké možnosti poskytujú webové e-mailové služby v súčasnosti, to sa dozviete v tomto článku. čítať »
 
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Mobilné zariadenia získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi používateľmi. Vďaka neustálemu pokroku technológií ponúkajú dnešné mobilné zariadenia, inteligentné telefóny a tablety, dostatočný výkon, ktorý sa dá využiť na rôzne multimediálne účely. čítať »
 
Preh­ľad: Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
V tomto teste máme opäť niečo extra. Vyskúšali sme dva najnovšie modely od firmy Logic3, ktorá sa orientuje na výrobu reproduktorov a slúchadiel licencovaných pod značkou Ferrari. Dizajn zodpovedá autám tejto značky. čítať »
 
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za uplynulý mesiac sa nám do rúk dostala nebývalá zmes fotoaparátov - od najlacnejších kompaktov po najkvalitnejšie (mirrorless) kompaktné systémy s vymeniteľným objektívom. Prinášame vám tak článok s dvoma ostrými duelmi vo vyšších kategóriách a predstavením noviniek spomedzi dostupnejších vreckových fotoaparátov. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Počas posledného mesiaca sa v redakcii objavili viaceré novinky, a tak sme pre vás pripravili zaujímavé porovnanie konvertibilných tabletov. Na našom testovacom stole sa stretli prakticky všetci zástupcovia platformy Windows 8 čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 8. časť
V tejto časti vám ukážeme, ako sprevádzkovať web s redakčným systémom priamo na počítači. Jedno z možných a zároveň skutočne jednoduchých riešení je použiť program Microsoft WebMatrix 2. čítať »
 
Her­ná rub­ri­ka / ga­me­box
Pokiaľ ste ešte na vymieňanie spodkov nepotrebovali ruku rýchlejšiu ako tieň, asi ste ešte nehrali hru Amnesia. Hororová adventúra stiahla žalúdok aj skúseným herným matadorom. A keďže predaj sedatív zrejme zažíva recesiu, nastal čas pracovať na pokračovaní. čítať »
 
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Paušál Happy, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred šiestimi mesiacmi, sa stal za toto obdobie bestsellerom a prináša ďalšiu atraktívnu ponuku. Ak si do konca marca prenesiete číslo k Telekomu, operátor dá bonus nielen prichádzajúcemu zákazníkovi, ale aj svojmu vernému zákazníkovi, ktorý nového používateľa do Telekomu priviedol. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter