Happy vám dá bonus až 150 eur!

happy kombinacie vizual.jpg Pau­šál Hap­py, kto­rý uz­rel svet­lo sve­ta pres­ne pred šies­ti­mi me­siac­mi, sa stal za to­to ob­do­bie bes­tselle­rom a pri­ná­ša ďal­šiu at­rak­tív­nu po­nu­ku. Ak si do kon­ca mar­ca pre­ne­sie­te čís­lo k Te­le­ko­mu, ope­rá­tor dá bo­nus nie­len pri­chá­dza­jú­ce­mu zá­kaz­ní­ko­vi, ale aj svoj­mu ver­né­mu zá­kaz­ní­ko­vi, kto­rý no­vé­ho pou­ží­va­te­ľa do Te­le­ko­mu pri­vie­dol.

Tak­to si mô­že exis­tu­jú­ci zá­kaz­ník zní­žiť svo­je fak­tú­ry spo­lu až o 150 eur a no­vý zá­kaz­ník zís­ka až 50 eur! A Te­le­kom má, sa­moz­rej­me, lá­ka­vú po­nu­ku aj pre os­tat­ných exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov - ak sa roz­hod­ne­te predĺžiť si zmlu­vu s Hap­py pau­šá­lom, mô­žu zá­ro­veň na Hap­py prejsť aj va­ši zná­mi eš­te pred ukon­če­ním ich exis­tu­jú­cej po­nu­ky. A za 9,99 eura me­sač­ne si mô­že­te me­dzi se­bou vo­lať sku­toč­ne neob­me­dze­ne.

Čís­lo od kon­ku­ren­cie = ob­rov­ský bo­nus

Te­le­kom pok­ra­ču­je v pos­ky­to­va­ní bo­nu­su za pre­nos čís­la do svo­jej sie­te. Te­raz ho už po­nú­ka nie­len pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí si čís­lo pre­ná­ša­jú, ale aj pre tých, kto­rí sa roz­hod­nú ich od­po­ru­čiť. Zá­kaz­ní­ci si mô­žu pre­ná­šať čís­la na pred­pla­te­né kar­ty Easy Free či Easy Ti­me a zís­kať tak bo­nus až 30 eur. Pri pau­šá­loch Hap­py i Biz­nis Star zís­ka­jú zá­kaz­ní­ci bo­nus až do 50 eur. Te­le­kom ne­ro­bí roz­diel me­dzi typ­mi zá­kaz­ní­kov - na pred­pla­te­nú kar­tu vám bo­nus pri­pí­še vo for­me kre­di­tu, v prí­pa­de fak­túr vám bu­de od­po­čí­ta­vať ur­či­tú su­mu kaž­dý me­siac. Su­ma pri­pi­so­va­nia os­tá­va pre no­vých zá­kaz­ní­kov rov­na­ká - 5 eur. Bo­nus je roz­lo­že­ný na 6 ale­bo 10 pri­pí­sa­ní, či už pri do­bi­tí Easy kar­ty, ale­bo pla­te­ní me­sač­nej fak­tú­ry. Pre exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov bu­de mož­né zís­kať vy­šší bo­nus za od­po­ru­če­nie zá­kaz­ní­ka - 5 eur za je­den od­po­ru­če­ný pre­nos, 10 eur pri dvoch čís­lach ale­bo 15 eur pri troch čís­lach. Aj pre nich pla­tí roz­lo­že­nie na 6 až 10 pri­pí­sa­ní. Pri tro­ji­ci pre­ne­se­ných čí­sel si mô­že zá­kaz­ník tak­to zní­žiť fak­tú­ru až o 15 eur me­sač­ne a do­ved­na až o 150 eur. Od­po­rú­čať troch zná­mych a zís­kať 150 eur, to je hrač­ka. Na­vy­še, ak si váš zná­my ob­jed­ná služ­by on-li­ne cez web, dos­ta­ne zľa­vu ďal­ších až 40 eur.

Predĺžte si pau­šál, po­te­ší­te zná­mych

Ďal­šiu po­nu­ku prip­ra­vil Te­le­kom pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí sa v tom­to ča­se roz­hod­nú predĺžiť si svo­ju zmlu­vu. Te­le­kom po­núk­ne be­ne­fi­ty pau­šá­lov Hap­py nie­len pre nich, ale aj ich ro­din­ných prís­luš­ní­kov či zná­mych, kto­rí sú ak­tuál­ne v Te­le­ko­me a vy­uží­va­jú iný prog­ram s via­za­nos­ťou. Ak si zá­kaz­ník predĺži zmlu­vu s prog­ra­mom Hap­py, mô­že ur­čiť troch svo­jich blíz­kych, kto­rí mô­žu prejsť na Hap­py pau­šál skôr, ako by ma­li naň štan­dar­dne ná­rok. Tú­to po­nu­ku mô­že vy­užiť zá­kaz­ník už od štvr­té­ho me­sia­ca via­za­nos­ti a prejsť na pau­šál Hap­py - je­ho pô­vod­ná via­za­nosť bu­de zru­še­ná a no­vý pau­šál Hap­py mu pla­tí s via­za­nos­ťou 24 me­sia­cov. Vý­be­rom kto­ré­ho­koľ­vek pau­šá­lu Hap­py zís­ka aj neob­me­dze­né vo­la­nia so svo­ji­mi blíz­ky­mi v pev­nej i mo­bil­nej sie­ti Te­le­kom. Ak je zá­kaz­ní­kom už 18 me­sia­cov s exis­tu­jú­cou via­za­nos­ťou, mô­že si vy­brať s Hap­py aj ak­cio­vý te­le­fón.

Špe­ciál­ny pau­šál Hap­py XS s neob­me­dze­ný­mi vo­la­nia­mi

Pop­ri lá­ka­vej ak­cii, keď ope­rá­tor od­me­ňu­je exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov za od­po­ru­če­nie no­vých zá­kaz­ní­kov, pri­chá­dza na trh aj no­vý, špe­ciál­ny pau­šál Hap­py XS s bez­plat­ný­mi vo­la­nia­mi trom svo­jim zná­mym. Neob­me­dze­né vo­la­nia blíz­kym po­nú­ka Te­le­kom už za 9,99 eura me­sač­ne (tak­že v po­rov­na­ní s kla­sic­kým pau­šá­lom XS ne­zap­la­tí zá­kaz­ník ani o cent na­vy­še) a špe­ciál­ny pau­šál Hap­py XS po­nú­ka, sa­moz­rej­me, aj 50 voľ­ných mi­nút do všet­kých sie­tí a na­vy­še aj 100 MB na sur­fo­va­nie na inter­ne­te v mo­bi­le.

Preh­ľad ak­tuál­nych prog­ra­mov Hap­py od Te­le­ko­mu

telekom tab.jpg

Zdroj: PCR 3/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Chcete si založiť novú e-mailovú schránku alebo zmeniť tú aktuálnu? Ako na to a aké možnosti poskytujú webové e-mailové služby v súčasnosti, to sa dozviete v tomto článku. čítať »
 
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Mobilné zariadenia získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi používateľmi. Vďaka neustálemu pokroku technológií ponúkajú dnešné mobilné zariadenia, inteligentné telefóny a tablety, dostatočný výkon, ktorý sa dá využiť na rôzne multimediálne účely. čítať »
 
Preh­ľad: Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
V tomto teste máme opäť niečo extra. Vyskúšali sme dva najnovšie modely od firmy Logic3, ktorá sa orientuje na výrobu reproduktorov a slúchadiel licencovaných pod značkou Ferrari. Dizajn zodpovedá autám tejto značky. čítať »
 
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za uplynulý mesiac sa nám do rúk dostala nebývalá zmes fotoaparátov - od najlacnejších kompaktov po najkvalitnejšie (mirrorless) kompaktné systémy s vymeniteľným objektívom. Prinášame vám tak článok s dvoma ostrými duelmi vo vyšších kategóriách a predstavením noviniek spomedzi dostupnejších vreckových fotoaparátov. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Počas posledného mesiaca sa v redakcii objavili viaceré novinky, a tak sme pre vás pripravili zaujímavé porovnanie konvertibilných tabletov. Na našom testovacom stole sa stretli prakticky všetci zástupcovia platformy Windows 8 čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 8. časť
V tejto časti vám ukážeme, ako sprevádzkovať web s redakčným systémom priamo na počítači. Jedno z možných a zároveň skutočne jednoduchých riešení je použiť program Microsoft WebMatrix 2. čítať »
 
Her­ná rub­ri­ka / ga­me­box
Pokiaľ ste ešte na vymieňanie spodkov nepotrebovali ruku rýchlejšiu ako tieň, asi ste ešte nehrali hru Amnesia. Hororová adventúra stiahla žalúdok aj skúseným herným matadorom. A keďže predaj sedatív zrejme zažíva recesiu, nastal čas pracovať na pokračovaní. čítať »
 
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Paušál Happy, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred šiestimi mesiacmi, sa stal za toto obdobie bestsellerom a prináša ďalšiu atraktívnu ponuku. Ak si do konca marca prenesiete číslo k Telekomu, operátor dá bonus nielen prichádzajúcemu zákazníkovi, ale aj svojmu vernému zákazníkovi, ktorý nového používateľa do Telekomu priviedol. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter