Reportáž

Ako sa žije a pracuje v Googli?

Strana 2/2

OddychovaciaMiestnost.jpg

Ak prí­de náv­šte­va, mô­že si po­se­dieť v ta­kom­to net­ra­dič­nom pries­to­re

Futbal.jpg

Ak má­te chuť a čas, mô­že­te si za­hrať fut­bal, ako to pred­vied­li Xénia a Mar­ti­na

Herna.jpg

A v tej­to mies­tnos­ti sa mô­že­te vrá­tiť do svoj­ho det­stva a napl­no sa reali­zo­vať - her­ňa je pre vás prip­ra­ve­ná 24 ho­dín den­ne

Hojadcka.jpg

On­drej ju, sa­moz­rej­me, hneď vy­užil. Vlas­tne sme chce­li ove­riť nos­nosť hoj­dač­ky nad 100 kg... :-)

Autori.jpg

Auto­ri re­por­tá­že sa v her­ni rých­lo vrá­ti­li do det­ských čias :-)

Jedla.jpg

Čer­stvé ovo­cie na vás v Goog­li ča­ká ce­lý deň

Jogurty.jpg

Po­chu­tiť si mô­že­te aj na jo­gur­toch

Kava.jpg

Má­te chuť na exotic­kú ká­vu? Mô­že­te sa reali­zo­vať. Na ste­ne vi­sí ná­pis, že gool­ge­ri si mu­sia pred náv­ra­tom z ku­chyn­ky k po­čí­ta­čom umyť ru­ky. Náv­šte­vy te­da ne­mu­sia... :-)

Masaz.jpg

Po dob­re vy­ko­na­nej prá­ci prí­de vhod aj ma­sáž­ne kres­lo - to­to nie je žiad­na hrač­ka, fakt ma­sí­ru­je až do špi­ku kos­ti

On­drej Mac­ko, Xénia Ry­bá­ko­vá, Pra­ha

Všet­ky nák­la­dy na po­hyb v Pra­he hra­di­la re­dak­cia PC RE­VUE.

Zdroj: PCR 3/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Chcete si založiť novú e-mailovú schránku alebo zmeniť tú aktuálnu? Ako na to a aké možnosti poskytujú webové e-mailové služby v súčasnosti, to sa dozviete v tomto článku. čítať »
 
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Mobilné zariadenia získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi používateľmi. Vďaka neustálemu pokroku technológií ponúkajú dnešné mobilné zariadenia, inteligentné telefóny a tablety, dostatočný výkon, ktorý sa dá využiť na rôzne multimediálne účely. čítať »
 
Preh­ľad: Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
V tomto teste máme opäť niečo extra. Vyskúšali sme dva najnovšie modely od firmy Logic3, ktorá sa orientuje na výrobu reproduktorov a slúchadiel licencovaných pod značkou Ferrari. Dizajn zodpovedá autám tejto značky. čítať »
 
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za uplynulý mesiac sa nám do rúk dostala nebývalá zmes fotoaparátov - od najlacnejších kompaktov po najkvalitnejšie (mirrorless) kompaktné systémy s vymeniteľným objektívom. Prinášame vám tak článok s dvoma ostrými duelmi vo vyšších kategóriách a predstavením noviniek spomedzi dostupnejších vreckových fotoaparátov. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Počas posledného mesiaca sa v redakcii objavili viaceré novinky, a tak sme pre vás pripravili zaujímavé porovnanie konvertibilných tabletov. Na našom testovacom stole sa stretli prakticky všetci zástupcovia platformy Windows 8 čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 8. časť
V tejto časti vám ukážeme, ako sprevádzkovať web s redakčným systémom priamo na počítači. Jedno z možných a zároveň skutočne jednoduchých riešení je použiť program Microsoft WebMatrix 2. čítať »
 
Her­ná rub­ri­ka / ga­me­box
Pokiaľ ste ešte na vymieňanie spodkov nepotrebovali ruku rýchlejšiu ako tieň, asi ste ešte nehrali hru Amnesia. Hororová adventúra stiahla žalúdok aj skúseným herným matadorom. A keďže predaj sedatív zrejme zažíva recesiu, nastal čas pracovať na pokračovaní. čítať »
 
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Paušál Happy, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred šiestimi mesiacmi, sa stal za toto obdobie bestsellerom a prináša ďalšiu atraktívnu ponuku. Ak si do konca marca prenesiete číslo k Telekomu, operátor dá bonus nielen prichádzajúcemu zákazníkovi, ale aj svojmu vernému zákazníkovi, ktorý nového používateľa do Telekomu priviedol. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter