Testovali sme

Lacné smartfóny, ale aj nový kráľ smartfónov

Tech­no­ló­gia NFC sa v na­šej kra­ji­ne po­ma­ly hlá­si nie­len dos­tup­nos­ťou no­vých za­ria­de­ní, kto­ré ju pod­po­ru­jú, ale aj pod­po­rou zo stra­ny ope­rá­to­rov a bánk. Vy­skú­ša­li sme lac­nej­šie smar­tfó­ny do 150 EUR, kde je NFC štan­dar­dom v zá­klad­nej vý­ba­ve te­le­fó­nov. A če­reš­nič­kou na tor­te ten­to me­siac je test no­vé­ho krá­ľa me­dzi smar­tfón­mi - me­dzi pr­vý­mi na Slo­ven­sku sme tes­to­va­li So­ny Xpe­riu Z. A keď­že sme ma­li mož­nosť sa s ňou tro­cha neo­fi­ciál­ne poh­rať aj na jej sve­to­vej pre­mié­re na CES v Las Ve­gas, pri­ná­ša­me vám na ňu tro­chu bliž­ší poh­ľad.

Test telefonov - nahlad 01 PRESAH-2.jpg

Tech­nic­ké pa­ra­met­re a vý­sled­ky benchmar­kov tes­to­va­ných smar­tfó­nov

Huawei As­cend Y200

Sil­ný adept me­dzi lac­nej­ší­mi smar­tfón­mi si ur­či­te náj­de zá­ujem­cov, a to nie­len pre svo­ju ce­nu. Vý­rob­ca sa sna­ží za­ujať tech­no­ló­giou NFC, ale aj ďal­ší­mi špe­cia­li­ta­mi na­vy­še. Jed­na z nich je nap­rík­lad mi­mo­riad­ne rých­ly štart do pia­tich se­kúnd. Od vy­pnu­tia po zob­ra­ze­nie za­mknu­tej ob­ra­zov­ky sku­toč­ne ubeh­ne len päť se­kúnd a s te­le­fó­nom mô­že­te okam­ži­te pra­co­vať. Tre­ba však po­dot­knúť, že na na­čí­ta­nie dát z pa­mä­ťo­vej kar­ty tre­ba eš­te pár se­kúnd pri­rá­tať. Tá­to fun­kcio­na­li­ta nie je veľ­mi prek­va­pu­jú­ca a je da­ná ope­rač­ným sys­té­mom. Za­tiaľ však ide o je­den z má­la te­le­fó­nov, kto­rý na­beh­ne tak­to rých­lo. Všim­li sme si aj rých­le na­bí­ja­nie. Do pol dru­ha ho­di­ny ho na­bi­je­te aj so za­pnu­tým pri­po­je­ním Wi-Fi. 

9067717200_1336812801.jpg

Pa­nel IPS eš­te ne­pat­rí k štan­dar­dnej vý­ba­ve v tom­to seg­men­te. Ško­da len, že zob­ra­zu­je maximál­ne 262 000 fa­rieb. Pro­ce­sor v te­le­fó­ne je z tých ús­por­nej­ších, čo uka­zu­jú aj na­še vý­kon­nos­tné benchmar­ky. Frek­ven­cia 800 MHz má vý­ho­du v dl­hšej vý­dr­ži aku­mu­lá­to­ra. Gra­fic­ký čip Ad­re­no 200 je vhod­ný viac na pok­ry­tie po­trieb sys­té­mu a ap­li­ká­cií ako na hra­nie hier. Ob­ľú­be­nú hru Jet­Pack Joy­ri­de si sí­ce za­hrá­te, no ob­čas pos­treh­ne­te mier­ne tr­ha­nie. Naj­mä keď sa pos­tup v úrov­ni zrých­li. Vý­rob­ca aj tu pri­dal vlas­tné roz­ší­re­nia a pria­mo zo za­mknu­tej ob­ra­zov­ky má­te prís­tup k zoz­na­mu kon­tak­tov, SMS sprá­vam, fo­toa­pa­rá­tu ale­bo na hlav­nú ob­ra­zov­ku. Me­dzi prí­jem­né roz­ší­re­nia pa­tria tri ty­py mo­tí­vov roz­hra­nia na zme­nu vzhľa­du ikon aj di­zaj­nu ap­li­ká­cií od vý­rob­cu. Je to de­tail, ale priaz­niv­cov si náj­de. Spo­me­dzi wid­ge­tov chvá­li­me po­ča­sie, kde sa zá­ro­veň zob­ra­zu­jú aj ho­di­ny, prid­ru­že­ný je i prís­tup k bu­dí­ku ale­bo na de­tail pred­po­ve­de. Aj pri niž­šom roz­lí­še­ní sa dá vcel­ku dob­re zob­ra­ziť roz­ší­re­ná in­for­mač­ná hod­no­ta. Za­dar­mo je ta­kis­to prog­ram na blo­ko­va­nie ne­žia­du­cich kon­tak­tov ale­bo šif­ro­va­nie sú­bo­rov. Náj­de­te tu aj špe­ciál­ny tre­zor na ucho­vá­va­nie he­siel a cit­li­vých úda­jov. Jed­no­du­chým spô­so­bom od­in­šta­lu­je­te ap­li­ká­cie zo sys­té­mu pria­mo z hlav­né­ho me­nu. Oce­ni­li by sme eš­te ich us­po­ria­da­nie nap­rík­lad pod­ľa frek­ven­cie pou­ží­va­nia. To­to však už vý­rob­ca ne­po­nú­ka. Pri pí­sa­ní textov sú na vý­ber dva di­zaj­ny klá­ves­ni­ce. Kon­fi­gu­rá­cia naz­va­ná Bie­ly dym sa nám pá­či­la naj­mä pre fa­reb­né od­lí­še­nie fun­kčných klá­ve­sov od al­fa­nu­me­ric­kej čas­ti. Na auto­ma­tic­kom dopĺňa­ní slov mo­hol vý­rob­ca viac za­pra­co­vať. Navr­ho­va­né mož­nos­ti úpl­ne ne­zod­po­ve­da­jú to­mu, čo by sme oča­ká­va­li, a tak rôz­ne tva­ry slov si bu­de­te mu­sieť po­čas pí­sa­nia dopl­niť sa­mi. Fo­toa­pa­rát pat­rí me­dzi tie zá­klad­né. Ideál­ny je na vy­ho­to­ve­nie von­kaj­ších sní­mok. Za­os­tro­va­nie sí­ce ne­chý­ba, ale ide o pev­né za­os­tro­va­nie, či­že je to kom­pro­mis. Ne­tes­to­va­li sme však len zho­to­vo­va­nie von­kaj­ších fo­tog­ra­fií. Prek­va­pi­vo dob­rú kva­li­tu ma­li aj sním­ky textov. Ho­dí sa te­da aj na fo­tog­ra­fo­va­nie čas­tí do­ku­men­tov. Vi­deo vy­ho­to­ví­te len v roz­lí­še­ní VGA, čo je da­né vý­ko­nom pro­ce­so­ra. Oce­ní­te as­poň sním­ko­va­nie na 30 sn./s. Ope­rač­ný sys­tém už je An­droid 4.0.3. Stret­núť sa mô­že­te eš­te s uve­de­ním sta­rej ver­zie 2.x, dá sa však up­gra­do­vať na no­vú ver­ziu pria­mo cez Wi-Fi.

Hod­no­te­nie

Vý­ba­va za níz­ku ce­nu, NFC, extra rých­ly štart
Fo­toa­pa­rát bez auto­fó­ku­su

Ce­na: 143 EUR
Za­po­ži­čal: Huawei

Sam­sung Ga­laxy Mi­ni 2

Nás­tup­ca mo­de­lu Mi­ni opäť pri­ná­ša nie­koľ­ko pod­stat­ných zlep­še­ní. Oce­ňu­je­me, že vý­rob­ca za­cho­val ur­če­nie pre vy­bra­nú sku­pi­nu pou­ží­va­te­ľov a za ro­zum­nú ce­nu up­gra­do­val tech­nic­ké pa­ra­met­re. S tým­to mo­de­lom sa stret­ne­te na tr­hu aj s prív­las­tkom NFC. Áno, ide o ďal­ší mo­del, kto­rý pod­po­ru­je tech­no­ló­giu NFC. My sme ho vy­skú­ša­li aj pri reali­zá­cii pr­vej plat­by len mo­bi­lom. V seg­men­te stred­nej trie­dy to je krok, kto­rý ur­či­te mno­hí oce­nia. Vý­rob­ca sa vy­bral ces­tou zlep­še­nia di­zaj­nu, a ho­ci je to­to sub­jek­tív­na zá­le­ži­tosť, ur­či­te nám dá­te za prav­du, že ide o lep­šie vy­ze­ra­jú­ci mo­del. Tro­chu net­ra­dič­ne pô­so­bil žl­tý kryt, kto­rý by sme viac oča­ká­va­li pri od­ol­nom te­le­fó­ne.

sk_GT-S6500ZYAORS_203_Left-Angle.jpeg

K dis­po­zí­cii je však aj vy­ho­to­ve­nie s kla­sic­kým čier­nym kry­tom. Dis­plej má vy­ššie roz­lí­še­nie a 320 × 480 pixelov je už pou­ži­teľ­ná hod­no­ta. Sur­fo­va­nie na webe, ako aj po­ze­ra­nie na dis­plej je ko­neč­ne prí­jem­nej­šie. Vý­ho­da ochran­né­ho sk­la je aj v tom, že ne­vyt­vá­ra od­les­ky a vcel­ku dob­re sa naň po­ze­rá i vo von­kaj­šom pros­tre­dí. Oce­ňu­je­me kla­sic­ké har­dvé­ro­vé tla­čid­lo pod dis­ple­jom, slú­žia­ce na náv­rat na do­má­cu ob­ra­zov­ku, ďal­šie dve tla­čid­lá sú do­ty­ko­vé. Os­tat­né har­dvé­ro­vé pr­vky sú v štan­dar­dnom zlo­že­ní, te­da na bo­ku je tla­čid­lo na za­pnu­tie, na dru­hej stra­ne ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a v prí­pa­de smar­tfó­nu s An­droi­dom je tu net­ra­dič­ne slot na kar­ty mic­roSDHC. Net­re­ba vy­be­rať aku­mu­lá­tor ani od­ní­mať za­dný kryt. Na spod­nej hra­ne je ko­nek­tor mic­roUSB na na­bí­ja­nie, na hor­nej 3,5 mm audio­ko­nek­tor. Pro­ce­sor pat­rí k tým ús­por­nej­ším, ale aj me­nej vý­kon­ným. Štan­dar­dne sú v ope­rač­nom sys­té­me vy­pnu­té ani­má­cie a vte­dy sa na 800 MHz pro­ce­so­re sprá­va sviž­ne. Ani pri za­pnu­tí ani­má­cií však ne­po­cí­ti­te dras­tic­ké zní­že­nie vý­ko­nu. V praxi nám te­le­fón vy­dr­žal dva pra­cov­né dni, čo je sluš­ný vý­kon. Keď­že nej­de vy­slo­ve­ne o mul­ti­me­diál­ny te­le­fón, vy­uží­va­li sme ho viac na prá­cu ako zá­ba­vu. Je to aj tým, že fo­toa­pa­rát ne­má auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie. Pos­lú­ži te­da skôr na zá­klad­né fo­tog­ra­fo­va­nie, ideál­ne vo von­kaj­šom pros­tre­dí a pri dob­rom os­vet­le­ní, pre­to­že chý­ba aj blesk.

Zo sof­tvé­ro­vej strán­ky je tu ap­li­ká­cia Cha­tON pria­mo od vý­rob­cu, umož­ňu­jú­ca če­to­va­nie a zdie­ľa­nie dát, ka­len­dár­nych uda­los­tí, vi­deí, ob­ráz­kov a ďal­ších sú­bo­rov. Keď­že tá­to ap­li­ká­cia exis­tu­je aj pre iOS, Ba­da OS ale­bo ako sú­časť te­le­fó­nov s vlas­tným fir­mvé­rom, op­la­tí sa ju vy­skú­šať. Ideál­na je aj na hro­mad­né če­to­va­nie. Sa­moz­rej­má je vý­ba­va v po­do­be AllSha­re ale­bo mo­du­lu Kies Air. Te­le­fón si pre­po­jí­te s po­čí­ta­čom cez sieť Wi-Fi a mô­že­te v ňom spra­vo­vať ob­sah cez špe­ciál­ne roz­hra­nie v inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či. V zá­klad­nej vý­ba­ve po­tom ne­chý­ba ani di­kta­fón ale­bo FM rá­dio. Po­nu­ka špe­cia­li­zo­va­ných wid­ge­tov je chu­dob­nej­šia, náj­de­te tu len zá­klad­né na sprís­tup­ne­nie nas­ta­ve­ní te­le­fó­nu a sle­do­va­nie ob­sa­hu prog­ra­mov.


Hod­no­te­nie

Vy­no­ve­ný di­zajn, vy­ššie roz­lí­še­nie dis­ple­ja, pre­vádz­ko­vý čas, NFC, vý­hod­ná ce­na
dis­plej s 262 000 far­ba­mi

Ce­na: 147 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung Slo­ven­sko

So­ny Xpe­ria Z

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Pro­dukt, kto­rý ohú­ril az­da kaž­dé od­bor­né oko na CES 2013, si svo­ju chví­ľu slá­vy roz­hod­ne za­slú­ži. S hrúb­kou iba 7,9 mm (po­dob­ne ako iP­ho­ne 5) je od­ol­ný vo­de i pra­chu (!), ako je­di­ný na sve­te za­tiaľ po­nú­ka mož­nosť sní­mať HDR vi­deo vo full HD roz­lí­še­ní a 5-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 1080 × 1920 pixelov je po­tom už iba la­hôd­ka, nad kto­rou slas­tne od­fúk­ne­te. Ce­na nie je naj­niž­šia, ale po pár me­sia­coch is­tot­ne kles­ne. Adept na ti­tul ak­tuál­ne naj­lep­ší te­le­fón na sve­te? Uvi­dí­me...

xperia-z-black.jpg

Na trh pri­chá­dza­jú pr­vé reál­ne pro­duk­ty vy­uží­va­jú­ce ochran­né mik­rovrstvy. Veď umož­niť za­ria­de­niu hru­bé­mu 7,9 mm, aby spĺňa­lo stu­peň kry­tia IP57 (1 me­ter vo vo­de po do­bu 30 mi­nút), je men­šia konštruk­čná re­vo­lú­cia. Pri­chá­dza v krás­nom mi­ni­ma­lis­tic­kom di­zaj­ne, na CES 2013 sme vi­de­li bie­ly aj čier­ny mo­del, do pre­da­ja na Slo­ven­sku sa dos­ta­ne prav­de­po­dob­ne iba čier­ny. Jem­ne za­ob­le­né hra­ny a nič na­viac - jed­no­du­cho krás­ne veľ­ký dis­plej. Po­te­ši­la nás do­ko­va­cia sta­ni­ca ako sú­časť ba­le­nia.

Päť pal­cov v uh­lo­prieč­ke sa mno­hým zdá pri­ve­ľa, ale v kom­bi­ná­cii s full HD roz­lí­še­ním a hus­to­tou pixelov 443 ppi je to nád­he­ra. Reali­ty Dis­play po­nú­ka prí­jem­ne sý­te far­by, z poh­ľa­du ich ver­nos­ti kon­šta­tu­je­me, že ide o naj­lep­ší mo­bil­ný dis­plej ak­tuál­ne pou­ži­tý v te­le­fó­ne. No So­ny Mo­bi­le Bra­via En­gi­ne 2 nez­vlá­da op­ti­mál­ne rep­ro­duk­ciu fa­rieb pri poh­ľa­de zbo­ku. Tech­no­ló­gia Op­ti­Con­trast o kú­sok zbli­žu­je do­ty­ko­vú a zob­ra­zo­va­ciu plo­chu, pri­tom jem­nosť do­ty­kov zos­tá­va na špič­ko­vej úrov­ni. Dis­plej je od­ol­ný pro­ti škra­ban­com.

Naj­nov­ší An­droid a štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor (kaž­dé jad­ro tak­to­va­né na 1,5 GHz) spo­lu s 2 GB pa­mä­te RAM a 16 GB pou­ží­va­teľ­skej in­teg­ro­va­nej pa­mä­te - to jed­no­du­cho ne­mô­že ne­fun­go­vať sviž­ne. Poz­ri­te si tie hod­no­ty benchmar­kov, a to sme ne­ma­li fi­nál­nu ver­ziu sof­tvé­ru. Sa­moz­rej­mé sú rých­le dá­to­vé pre­no­sy v sie­ti HSPA+ do rých­los­ti 42 Mbit/s na downloa­de a 5,76 Mbit/s na up­loa­de. Úmy­sel­ne sme sa vy­hli po­rov­ná­va­niu vý­ko­nu na smar­tfó­noch. Pred fi­nál­nou ver­ziou by to ne­bo­lo správ­ne.

Spo­loč­nosť So­ny sa v ro­ku 2012 tro­cha spa­mä­tá­va­la z kon­ku­ren­čné­ho tla­ku, naš­la však hlav­nú zbraň, kto­rou mô­že po­ra­ziť kon­ku­ren­ciu: čip fo­toa­pa­rá­tu. So­ny je dl­ho­roč­ným vý­rob­com či­pov, tak pre­čo ne­dať to naj­lep­šie z mi­nia­túr­nych či­pov do toh­to smar­tfó­nu? Áno, to­to je správ­na ces­ta: 13 Mpix sní­mač, pri kto­rom ani tak nej­de o roz­lí­še­nie, ale naj­mä o sen­zor So­ny Exmor RS. So­ny Xpe­ria Z je pr­vý te­le­fón na sve­te, kto­rý umož­ňu­je nah­rá­vať HDR vi­deo vo full HD roz­lí­še­ní pri 30 fps. Či už má­te scé­nu s vy­so­ký­mi dy­na­mic­ký­mi roz­sah­mi, ale­bo sla­bým os­vet­le­ním, Xpe­ria Z si po­čí­na lep­šie ako tak­mer všet­ky te­le­fó­ny na tr­hu. Ale opäť mu­sí­me poč­kať na fi­nál­nu ver­ziu a dl­ho­do­bej­ší test. Net­re­ba však v prí­pa­de fo­toa­pa­rá­tu za­bud­núť na re­žim Su­pe­rior Auto, kto­rý vy­be­rá auto­ma­tic­ky jed­nu z 36 scén, ďa­lej geo­tag­ging, touch fo­cus, fa­ce de­tec­tion či vy­tvo­re­nie pa­no­rá­my jed­no­du­chým po­hy­bom. Chý­ba­la nám však fy­zic­ká spúšť fo­toa­pa­rá­tu. Že­by na za­cho­va­nie od­ol­nos­ti vo­de?

Os­tat­né tech­no­ló­gie spo­meň­me v skrat­kách - Wi-Fi (aj Wi-Fi Di­rect), DL­NA, GPS, GLO­NASS, TV vý­stup cez MHL a naj­mä NFC. Spo­loč­nosť So­ny pred­sta­vi­la na CES 2013 ob­rov­ské množ­stvo prís­lu­šen­stva NFC vrá­ta­ne audio­prís­lu­šen­stva. Nám sa však poz­dá­val naj­mä te­le­ví­zor s di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom s in­teg­ro­va­ným či­pom NFC. A už asi tu­ší­te, čo vý­vo­já­rov v So­ny na­pad­lo - sta­čí pril­ožiť Xpe­riu Z k di­aľ­ko­vé­mu ov­lá­da­ču a auto­ma­tic­ky má­te ob­raz z te­le­fó­nu na te­le­ví­zo­re. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra Smar­tTags. Rov­na­ko exis­tu­je aj zá­lo­ho­va­cí disk s pod­po­rou NFC, rep­ro­duk­tor do kú­peľ­ne a pod.

So­ny Xpe­riu Z sme ma­li ako je­di­ní zo Slo­ven­ska k dis­po­zí­cii o nie­čo dlh­šie ako os­tat­né mé­diá pri via­ce­rých príl­eži­tos­tiach. Je­di­né, na čo nám sku­toč­ne ne­zos­tal čas, bo­li de­tail­né tes­ty ba­té­rií. Ten­to mo­del uk­rý­va v se­be 2330 mAh (ne­vy­me­ni­teľ­nú) Li-Ion ba­té­riu, kto­rá by ma­la v re­ži­me Sta­mi­na predĺžiť vý­drž až štvor­ná­sob­ne. Ma­lo by to svo­ju lo­gi­ku, keď­že v tom­to re­ži­me umož­ňu­je prep­núť ap­li­ká­cie do špe­ciál­ne­ho spia­ce­ho re­ži­mu a vy­brať v zoz­na­me iba pár (napr. IM, Fa­ce­book, mail), kto­ré po­be­žia aj v tom­to re­ži­me. K dl­ho­do­bé­mu tes­tu tej­to ba­té­rie sa však eš­te dos­ta­ne­me. So­ny Mo­bi­le há­dže ru­ka­vi­cu do rin­gu. Uvi­dí­me, čo pred­sta­ví kon­ku­ren­cia na MWC 2013 v Bar­ce­lo­ne. No v ča­se, keď pri­chá­dza So­ny Xpe­ria Z ofi­ciál­ne na európ­sky trh (ko­niec feb­ruára), je to prav­de­po­dob­ne naj­lep­ší te­le­fón na tej­to pla­né­te. Poz­ri­te si aj vi­deo z je­ho pred­sta­ve­nia na vý­sta­ve CES vý­hrad­ne pre ma­ga­zín PC RE­VUE.

Hod­no­te­nie

HDR full HD vi­deo, 5-pal­co­vý dis­plej, NFC, kry­tie IP57, štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor, HSPA+
ce­na, povrch za­chy­tá­va­jú­ci od­tlač­ky pr­stov

Ce­na: 649 EuR
Za­po­ži­čal: So­ny Mo­bi­le

Ver­dikt PC RE­VUE

Lac­nej­šie mo­de­ly v tes­te ma­jú vy­rov­na­né pa­ra­met­re a lí­šia sa len v de­tai­loch. V tom­to prí­pa­de sa bu­de­te zrej­me roz­ho­do­vať nie pod­ľa ce­ny, ale skôr pod­ľa vzťa­hu k da­nej znač­ke. Huawei As­cend Y200 sa nám pá­čil pre je­ho dopl­nko­vú vý­ba­vu. Po­diel na tom má aj bez­peč­nos­tná ap­li­ká­cia ale­bo nap­rík­lad zme­na mo­tí­vu roz­hra­nia. Sam­sung Ga­laxy Mi­ni 2 ťa­ží z pre­po­je­nia s po­čí­ta­čom a pre nás bo­lo za­ují­ma­vé pre­po­je­nie te­le­fó­nu s PC cez Wi-Fi. Ap­li­ká­cia Kies Air je prí­nos­ná. So­ny Xpe­ria Z je te­le­fón z tro­cha iné­ho súd­ka a ak­tuál­ne ho ra­dí­me na špič­ku na sve­to­vom tr­hu. Tr­pez­li­vo poč­ká­me na kon­ku­ren­ciu, ale te­le­fón ta­ký na­bi­tý tech­no­ló­gia­mi sme az­da eš­te ne­vi­de­li.

Zdroj: PCR 3/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Chcete si založiť novú e-mailovú schránku alebo zmeniť tú aktuálnu? Ako na to a aké možnosti poskytujú webové e-mailové služby v súčasnosti, to sa dozviete v tomto článku. čítať »
 
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Mobilné zariadenia získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi používateľmi. Vďaka neustálemu pokroku technológií ponúkajú dnešné mobilné zariadenia, inteligentné telefóny a tablety, dostatočný výkon, ktorý sa dá využiť na rôzne multimediálne účely. čítať »
 
Preh­ľad: Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
V tomto teste máme opäť niečo extra. Vyskúšali sme dva najnovšie modely od firmy Logic3, ktorá sa orientuje na výrobu reproduktorov a slúchadiel licencovaných pod značkou Ferrari. Dizajn zodpovedá autám tejto značky. čítať »
 
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za uplynulý mesiac sa nám do rúk dostala nebývalá zmes fotoaparátov - od najlacnejších kompaktov po najkvalitnejšie (mirrorless) kompaktné systémy s vymeniteľným objektívom. Prinášame vám tak článok s dvoma ostrými duelmi vo vyšších kategóriách a predstavením noviniek spomedzi dostupnejších vreckových fotoaparátov. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Počas posledného mesiaca sa v redakcii objavili viaceré novinky, a tak sme pre vás pripravili zaujímavé porovnanie konvertibilných tabletov. Na našom testovacom stole sa stretli prakticky všetci zástupcovia platformy Windows 8 čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 8. časť
V tejto časti vám ukážeme, ako sprevádzkovať web s redakčným systémom priamo na počítači. Jedno z možných a zároveň skutočne jednoduchých riešení je použiť program Microsoft WebMatrix 2. čítať »
 
Her­ná rub­ri­ka / ga­me­box
Pokiaľ ste ešte na vymieňanie spodkov nepotrebovali ruku rýchlejšiu ako tieň, asi ste ešte nehrali hru Amnesia. Hororová adventúra stiahla žalúdok aj skúseným herným matadorom. A keďže predaj sedatív zrejme zažíva recesiu, nastal čas pracovať na pokračovaní. čítať »
 
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Paušál Happy, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred šiestimi mesiacmi, sa stal za toto obdobie bestsellerom a prináša ďalšiu atraktívnu ponuku. Ak si do konca marca prenesiete číslo k Telekomu, operátor dá bonus nielen prichádzajúcemu zákazníkovi, ale aj svojmu vernému zákazníkovi, ktorý nového používateľa do Telekomu priviedol. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter