TV môžete sledovať, kdekoľvek chcete – aj na mobile

Nech bý­va­te kde­koľ­vek na Slo­ven­sku, naš­li sme te­le­ví­ziu, kto­rá bu­de pre vás na 100 % dos­tup­ná a na­vy­še ju mô­že­te sle­do­vať vte­dy, keď vám to prá­ve vy­ho­vu­je. Oran­ge TV ok­rem to­ho, že je dos­tup­ná cez op­tic­kú lin­ku v po­do­be Fi­berTV, ale aj cez sa­te­lit­ný prí­jem s kom­plet­ným pok­ry­tím Slo­ven­ska, po­nú­ka sku­toč­nú te­le­víz­nu slo­bo­du. Prís­tup k 7-dňo­vé­mu ar­chí­vu, mož­nosť za­sta­ve­nia, pre­to­če­nia a spus­te­nia scé­ny zno­vu a zno­vu, mož­nosť nah­rá­va­nia fil­mov, po­ži­ča­nia si fil­mu z Fil­mo­té­ky až po mo­bil­nú TV. To všet­ko za je­den me­sač­ný pop­la­tok.

mobilnaTVlogo.jpg

Jed­no­du­cho si stiah­ne­te ap­li­ká­ciu Oran­ge TV do svoj­ho smar­tfó­nu (pre An­droid aj iOS) ale­bo tab­le­tu a te­le­víz­nu zá­ba­vu má­te vo svo­jom za­ria­de­ní

Ar­chív, Fil­mo­té­ka aj Mo­bil­ná TV

Zá­kla­dom úpl­nej te­le­víz­nej slo­bo­dy je te­le­víz­ny ar­chív. So služ­bou TV ar­chív sle­du­je­te až 19 prog­ra­mov aj 7 dní do­za­du. Na­vy­še te­le­víz­ne vy­sie­la­nie si mô­že­te ke­dy­koľ­vek nah­rať a ulo­žiť. Svo­je nah­ráv­ky mô­že­te spra­vo­vať buď pria­mo cez te­le­fón, ale­bo cez webo­vú strán­ku www.mo­ja­fi­bertv.sk. Na­vy­še ne­za­bud­nu­teľ­né scé­ny z fil­mu si mô­že­te za­sta­viť a pre­to­čiť, koľ­kok­rát bu­de­te chcieť. Pot­re­bu­je­te na to len kľúč USB k svoj­mu set-top boxu. Ak si ne­vie­te vy­brať z ak­tuál­nej po­nu­ky te­le­víz­nych sta­níc, má­te k dis­po­zí­cii bo­ha­tú po­nu­ku fil­mo­vých ti­tu­lov vo Fil­mo­té­ke či Fil­mo­té­ke+. Je to skve­lá vi­deo­po­ži­čov­ňa pria­mo vo va­šej obý­vač­ke. Film, pre kto­rý sa roz­hod­ne­te, si mô­že­te po­zrieť v prie­be­hu naj­bliž­ších 24 ho­dín. Za kaž­dý vy­bra­ný film za­pla­tí­te jed­no­ra­zo­vý pop­la­tok a po­zrieť si ho mô­že­te aj viac­krát po­čas da­ných 24 ho­dín.

Na­vy­še 15 vy­bra­ných sta­níc te­raz mô­že­te mať aj vo svo­jom no­te­boo­ku či PC bez to­ho, aby ste pot­re­bo­va­li ďal­ší set-top box. Oran­ge to­tiž prip­ra­vil preh­rá­vač pre Win­dows aj Mac OS X, vďa­ka kto­ré­mu si sle­do­va­nie 15 sta­níc mô­že­te užiť pr­vý me­siac na no­te­boo­ku či PC za­dar­mo, po­tom sto­jí služ­ba iba 0,99 eura me­sač­ne. Ak chce­te sle­do­vať te­le­ví­ziu v auto­bu­se či v par­ku, aj tú­to po­žia­dav­ku vám Oran­ge rád spl­ní. So služ­bou Mo­bil­ná TV si mô­že­te po­zrieť ži­vé vy­sie­la­nie TV sta­níc, ar­chív či fil­my a se­riá­ly z Fil­mo­té­ky aj na svo­jom po­čí­ta­či, v no­te­boo­ku, tab­le­te či v smar­tfó­ne. Jed­no­du­cho si stiah­ne­te ap­li­ká­ciu Oran­ge TV do svoj­ho smar­tfó­nu (pre An­droid aj iOS) ale­bo tab­le­tu, prí­pad­ne sa prih­lá­si­te cez www.ofil­me.sk a te­le­víz­nu zá­ba­vu má­te vo svo­jom po­čí­ta­či. Ak sa roz­hod­ne­te pre ba­lík TV Extra ale­bo SatTV Extra s via­za­nos­ťou na 12 ale­bo 24 me­sia­cov, služ­bu Mo­bil­ná TV vám ope­rá­tor dá úpl­ne bez­plat­ne. 

mobilnaTV.jpg

Tak­to vy­ze­rá po­nu­ka mo­bil­nej te­le­ví­zie na tab­le­te – fil­my na vy­žia­da­nie, ak­tuál­ne ži­vé vy­sie­la­nie či preh­rá­va­nie ob­ľú­be­ných re­lá­cií. Čo viac mô­že­te od mo­bil­nej TV chcieť...

Di­gi­tál­na TV ale­bo cez sa­te­lit sku­toč­ne kde­koľ­vek

Ak sa na­chá­dza­te v pok­ry­tí op­tic­ké­ho pri­po­je­nia Oran­geu, mô­že­te si užiť jed­nu z naj­kva­lit­nej­ších di­gi­tál­nych TV na Slo­ven­sku vďa­ka Fi­berTV. Fi­berTV je di­gi­tál­na te­le­ví­zia cez op­ti­ku, kto­rá po­nú­ka nad­štan­dar­dné služ­by, ako je nah­rá­va­nie prog­ra­mov, mo­zai­ka, vi­deo na po­žia­da­nie, za­sta­ve­nie a pre­to­če­nie ob­ra­zu, elek­tro­nic­ký prog­ra­mo­vý sprie­vod­ca, TV v po­čí­tač, HD a do­kon­ca aj 3D vy­sie­la­nie. Ba­lík 60 TV sta­níc v kom­bi­ná­cii s rých­lym inter­ne­tom Fi­ber­Net a pev­nou lin­kou Fi­ber­Tel mô­že­te mať už za 19,99 eura me­sač­ne. V tej­to ce­ne dos­ta­ne­te na­vy­še 7-dňo­vý TV ar­chív a ľu­bo­voľ­ný te­ma­tic­ký ba­lík za­dar­mo. Či sa na­chá­dza­te v pok­ry­tí op­tic­ké­ho pri­po­je­nia ope­rá­to­ra, to zis­tí­te jed­no­du­cho, sta­čí nas­ke­no­vať QR kód v tom­to člán­ku.

QR-pokrytie.png

Nas­ke­nuj­te ten­to QR kód a zis­ti­te, či ste v pok­ry­tí op­tic­ké­ho pri­po­je­nia pre zria­de­nie di­gi­tál­nej Fi­berTV

Či už bý­va­te v mes­te, v men­šej ob­ci, ale­bo do­kon­ca aj na Lom­nic­kom ští­te, cez SatTV si mô­že­te užiť di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu nao­zaj kde­koľ­vek na Slo­ven­sku. SatTV Extra je kom­plex­ný ba­lí­ček, kto­rý spá­ja vý­ho­dy sa­te­lit­nej te­le­ví­zie dos­tup­nej na ce­lom Slo­ven­sku a mo­der­ných dopl­nko­vých slu­žieb na eš­te po­hodl­nej­šie sle­do­va­nie te­le­ví­zie. Sa­te­lit­ná služ­ba Sky­link SatTV po­nú­ka 24 TV sta­níc na ľu­bo­voľ­nom mies­te na Slo­ven­sku a aj cez sa­te­lit si mô­že­te pri inter­ne­to­vom pri­po­je­ní užiť 7-dňo­vý ar­chív, Fil­mo­té­ku Top­Fun Štart, sprie­vod­cu prog­ra­ma­mi EPG či Mo­bil­nú TV. Vďa­ka vý­bor­nej kom­bi­ná­cii sa­te­lit­nej te­le­ví­zie a inter­ak­tív­nych slu­žieb mô­že­te svo­je ob­ľú­be­né prog­ra­my sle­do­vať kde­koľ­vek na Slo­ven­sku len za 10,99 eura me­sač­ne. Či už bu­de­te sle­do­vať Oran­geTV cez op­tic­kú lin­ku do­ma, v zá­hra­de cez sa­te­lit, ale­bo v auto­bu­se cez Mo­bil­nú TV, s Oran­geom si mô­že­te do­priať sku­toč­nú te­le­víz­nu slo­bo­du. Prog­ra­my si tak mô­že­te po­zrieť, ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek sa vám za­chce.

Zdroj: PCR 3/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Chcete si založiť novú e-mailovú schránku alebo zmeniť tú aktuálnu? Ako na to a aké možnosti poskytujú webové e-mailové služby v súčasnosti, to sa dozviete v tomto článku. čítať »
 
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Mobilné zariadenia získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi používateľmi. Vďaka neustálemu pokroku technológií ponúkajú dnešné mobilné zariadenia, inteligentné telefóny a tablety, dostatočný výkon, ktorý sa dá využiť na rôzne multimediálne účely. čítať »
 
Preh­ľad: Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
V tomto teste máme opäť niečo extra. Vyskúšali sme dva najnovšie modely od firmy Logic3, ktorá sa orientuje na výrobu reproduktorov a slúchadiel licencovaných pod značkou Ferrari. Dizajn zodpovedá autám tejto značky. čítať »
 
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za uplynulý mesiac sa nám do rúk dostala nebývalá zmes fotoaparátov - od najlacnejších kompaktov po najkvalitnejšie (mirrorless) kompaktné systémy s vymeniteľným objektívom. Prinášame vám tak článok s dvoma ostrými duelmi vo vyšších kategóriách a predstavením noviniek spomedzi dostupnejších vreckových fotoaparátov. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Počas posledného mesiaca sa v redakcii objavili viaceré novinky, a tak sme pre vás pripravili zaujímavé porovnanie konvertibilných tabletov. Na našom testovacom stole sa stretli prakticky všetci zástupcovia platformy Windows 8 čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 8. časť
V tejto časti vám ukážeme, ako sprevádzkovať web s redakčným systémom priamo na počítači. Jedno z možných a zároveň skutočne jednoduchých riešení je použiť program Microsoft WebMatrix 2. čítať »
 
Her­ná rub­ri­ka / ga­me­box
Pokiaľ ste ešte na vymieňanie spodkov nepotrebovali ruku rýchlejšiu ako tieň, asi ste ešte nehrali hru Amnesia. Hororová adventúra stiahla žalúdok aj skúseným herným matadorom. A keďže predaj sedatív zrejme zažíva recesiu, nastal čas pracovať na pokračovaní. čítať »
 
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Paušál Happy, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred šiestimi mesiacmi, sa stal za toto obdobie bestsellerom a prináša ďalšiu atraktívnu ponuku. Ak si do konca marca prenesiete číslo k Telekomu, operátor dá bonus nielen prichádzajúcemu zákazníkovi, ale aj svojmu vernému zákazníkovi, ktorý nového používateľa do Telekomu priviedol. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter