Vývoj aplikácií pre Windows 8

Možnosti ladenia

Ak má­te k dis­po­zí­cii za­ria­de­nie na plat­for­me x86/x64, má­te vo väč­ši­ne prí­pa­dov všet­ky pred­pok­la­dy na vý­voj ap­li­ká­cií spl­ne­né v jed­nom za­ria­de­ní. Ako prík­lad ta­ké­ho­to za­ria­de­nia uvá­dza­me tab­let Mic­ro­soft Sur­fa­ce Pro na bá­ze ar­chi­tek­tú­ry x86. Má pro­ce­sor In­tel Co­re i5 tre­tej ge­ne­rá­cie s gra­fi­kou In­tel HD 4000, roz­lí­še­nie dis­ple­ja 1920 × 1080, 4 GB RAM a 64, resp. 128 GB na dis­ku SSD, tak­že na ta­ký­to vy­ba­ve­ný tab­let, dopl­ne­ný o vhod­nú klá­ves­ni­cu, nie je prob­lém nain­šta­lo­vať vý­vo­jo­vé pros­tre­die Vi­sual Stu­dio 2012 - či už v ko­mer­čnej, ale­bo voľ­ne ší­ri­teľ­nej ver­zii Express, ako aj návr­ho­vé pros­tre­die Blend for Vi­sual Stu­dio.

simulator1.jpg
Zob­ra­ze­nia kon­textu ap­li­ká­cie v rôz­nych
roz­lí­še­niach ob­ra­zov­ky a zob­ra­zo­va­cích mó­doch

Čo v prí­pa­de, ak má­te tab­let na bá­ze ar­chi­tek­tú­ry x86 či x64, ur­če­ný pre­važ­ne na sur­fo­va­nie či kon­zu­mo­va­nie mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu? Ta­ké­to za­ria­de­nia vy­sta­čia s ús­por­ným pro­ce­so­rom s men­ším vý­ko­nom, men­šou ka­pa­ci­tou pa­mä­te RAM (2 GB) a dis­kom SSD s ka­pa­ci­tou iba 16 - 32 GB. Nain­šta­lo­va­ním vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia by ste ob­sa­di­li ce­lú ka­pa­ci­tu dis­ku, ma­li by ste prob­lé­my s rých­los­ťou, ma­lé roz­lí­še­nie dis­ple­ja 1280 × 800 či do­kon­ca len 1024 × 768 vás pri­nú­ti pou­ží­vať exter­ný mo­ni­tor. Na­vy­še mno­hé lac­né tab­le­ty ne­ma­jú v zá­klad­nej vý­ba­ve ani klá­ves­ni­cu.

Eš­te hor­šia je zdan­li­vo si­tuácia s tab­let­mi na bá­ze ar­chi­tek­tú­ry ARM s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows RT. Na tab­let s Win­dows RT ne­mož­no nain­šta­lo­vať Vi­sual Stu­dio 2012 a mo­men­tál­ne nie je a veľ­mi prav­de­po­dob­ne ani ne­bu­de žiad­ne vý­vo­jo­vé pros­tre­die, kto­ré by na ta­ké­to za­ria­de­nie bo­lo mož­né nain­šta­lo­vať. Az­da s vý­nim­kou ap­li­ká­cií na vý­uč­bu prog­ra­mo­va­nia ty­pu Ro­bot Ka­rel či inter­pre­te­ra ja­zy­ka BA­SIC na ná­roč­nej­šie ve­dec­ké vý­poč­ty. Prí­či­nou sú opäť vý­ko­no­vé li­mi­ty. Ty­pic­ká har­dvé­ro­vá kon­fi­gu­rá­cia prís­tro­ja tej­to trie­dy ob­sa­hu­je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor NVI­DIA Teg­ra 3, 2 GB pa­mä­te RAM a 32, res­pek­tí­ve 64 GB SSD. Spra­vid­la ma­jú roz­lí­še­nie dis­ple­ja 1366 × 768 a me­nej.

Pre­čo sme sa pod­rob­nej­šie ve­no­va­li tým­to za­ria­de­niam, keď na nich vý­vo­jo­vé pros­tre­die ne­po­be­ží? Ma­jú pred­sa do­ty­ko­vý dis­plej, tak­že sa dob­re ho­dia na tes­to­va­nie ap­li­ká­cii Win­dows 8 cez vzdia­le­né pri­po­je­nie k vý­vo­jár­ske­mu PC.

La­de­nie a tes­to­va­nie ap­li­ká­cií pre Win­dows 8

Pri la­de­ní a tes­to­va­ní ap­li­ká­cií má­te k dis­po­zí­cii tri mož­nos­ti. Pre­pí­na­jú sa na liš­te vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia Vi­sual Stu­dio 2012 ved­ľa ze­le­nej šíp­ky na spus­te­nie ap­li­ká­cie.

  • Lo­kál­ny vý­vo­jár­sky po­čí­tač
  • Si­mu­lá­tor tab­le­tu s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou
  • Spus­te­nie na vzdia­le­nom po­čí­ta­či

Lo­kál­ny vý­vo­jár­sky po­čí­tač

Po pr­vom spus­te­ní ap­li­ká­cie sa na do­mov­skej ob­ra­zov­ke zob­ra­zí jej dy­na­mic­ká dlaž­di­ca. Po­kiaľ ste ju eš­te ne­de­fi­no­va­li inak, bu­de mať gra­fic­kú po­do­bu ma­lé­ho štvor­ca s uh­lo­prieč­ka­mi na si­vom po­za­dí. Ap­li­ká­ciu te­raz mô­že­te spúš­ťať buď z Vi­sual Stu­dia, prí­pad­ne pri dru­hom a ďal­šom spus­te­ní aj pria­mo po­mo­cou dy­na­mic­kej dlaž­di­ce. Pri­po­mí­na­me, že ap­li­ká­cia je nain­šta­lo­va­ná lo­kál­ne na vý­vo­jár­skom po­čí­ta­či, na kto­rom má­te ak­ti­vo­va­nú vý­vo­jár­sku li­cen­ciu. Ap­li­ká­ciu v tej­to po­do­be ne­mô­že­te ší­riť. Po­čas la­de­nia ne­mož­no v ak­tuál­ne dos­tup­nej ver­zii Vi­sual Stu­dia 2012 kód ap­li­ká­cie up­ra­vo­vať. Mu­sí­te la­de­nie za­sta­viť tla­čid­lom Stop De­bug­ging (tla­čid­lo so sym­bo­lom vy­pl­ne­né­ho štvor­ca).

remote1.jpg
 Nas­ta­ve­nie pri­po­je­nia na vzdia­le­ný po­čí­tač

Si­mu­lá­tor tab­le­tu s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou

Ap­li­ká­cie Mo­dern UI pre Win­dows 8 sú pre­dur­če­né na to, aby bež­ali na ce­lej ob­ra­zov­ke a do­ká­za­li rea­go­vať nie­len na mul­ti­do­ty­ko­vé pod­ne­ty od pou­ží­va­te­ľa, ale aj na ak­cie, kto­ré bo­li do­siaľ pri ap­li­ká­ciách Win­dows ne­mys­li­teľ­né, nap­rík­lad zis­ťo­vať orien­tá­ciu za­ria­de­nia, spra­vid­la tab­le­tu, na šír­ku/na vý­šku a to­mu us­pô­so­biť ak­tuál­ne zob­ra­ze­nie, prí­pad­ne rea­go­vať na pod­ne­ty zo sen­zo­rov, nap­rík­lad z ak­ce­le­ro­met­ra, nák­lo­no­me­ru, GPS a po­dob­ne. Rov­na­ko tre­ba otes­to­vať aj rôz­ne mul­ti­do­ty­ko­vé ges­tá. Pr­vky pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia ap­li­ká­cie Met­ro rea­gu­jú na ov­lá­da­nie do­ty­kom pr­sta­mi, do­ty­ko­vým pe­rom, ale aj na kla­sic­ké ov­lá­da­nie my­šou. Na si­mu­lá­to­re sa spô­sob ov­lá­da­nia pre­pí­na po­mo­cou ikon v je­ho pra­vom rá­me. Na reál­nom za­ria­de­ní, nap­rík­lad na tab­le­te s pri­po­je­nou my­šou, mô­že­te ľu­bo­voľ­ne kom­bi­no­vať do­ty­ky aj ov­lá­da­nie my­šou. Spô­sob ov­lá­da­nia je sig­na­li­zo­va­ný aj gra­fic­ky, v mies­te do­ty­ku sa zob­ra­zí zod­po­ve­da­jú­ca iko­na. Mô­že­te si­mu­lo­vať aj geo­lo­kač­nú fun­kciu. Sta­čí nas­ta­viť ze­me­pis­né sú­rad­ni­ce lo­ka­li­ty, kto­rej po­lo­hu po­ža­du­je­te.

Skôr než bu­de­te pub­li­ko­vať svo­je ap­li­ká­cie do Win­dows Sto­re, ma­li by ste otes­to­vať ap­li­ká­ciu na sku­toč­nom za­ria­de­ní, a ak ho ne­má­te, as­poň na si­mu­lá­to­re.

Spus­te­nie na vzdia­le­nom po­čí­ta­či

Tú­to mož­nosť bu­dú vy­uží­vať hlav­ne ma­ji­te­lia tab­le­tov spo­mí­na­ných v úvo­de člán­ku, kto­ré neu­mož­ňu­jú lo­kál­nu in­šta­lá­ciu vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia Vi­sual Stu­dio 2012. Tab­let tre­ba pri­po­jiť do sie­te (pod­ni­ko­vej, škol­skej, do­má­cej) tak, aby k ne­mu vý­vo­jár­sky po­čí­tač mal prís­tup. Na spus­te­nie ap­li­ká­cie mu­sí­te na vzdia­le­né za­ria­de­nie nain­šta­lo­vať nás­troj Re­mo­te Tools for Vi­sual Stu­dio 2012. Náj­de­te ho na www.mic­ro­soft.com/vi­sual­stu­dio/eng/downloads v zlož­ke Ad­di­tio­nal software. Vy­ber­te správ­nu ver­ziu pod­ľa har­dvé­ro­vej ar­chi­tek­tú­ry váš­ho za­ria­de­nia.

Na vý­vo­jár­skom po­čí­ta­či pria­mo vo Vi­sual Stu­diu (voľ­ba Re­mo­te Ma­chi­ne) tre­ba de­fi­no­vať pre­po­je­nie na vzdia­le­ný po­čí­tač.

Po ak­ti­vo­va­ní spus­te­nia ap­li­ká­cie (nap­rík­lad tla­čid­lom so sym­bo­lom ze­le­nej šíp­ky na liš­te vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia) sa ap­li­ká­cia spus­tí na pri­po­je­nom za­ria­de­ní.

Pri vý­poč­to­vo ná­roč­ných ap­li­ká­ciách od­po­rú­ča­me otes­to­vať fun­go­va­nie a ply­nu­losť pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia aj na tab­le­toch s ar­chi­tek­tú­rou ARM, prí­pad­ne x86/x64 s men­ším vý­ko­nom.

Zá­ver

Aby sme to zo­su­ma­ri­zo­va­li, s vý­nim­kou la­de­nia ap­li­ká­cií vy­uží­va­jú­cich sen­zo­ry ne­zá­le­ží na tom, či má­te ale­bo ne­má­te tab­let ale­bo no­te­book s do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Vi­sual Stu­dio ob­sa­hu­je nás­tro­je, s kto­rý­mi mô­že­te svo­ju ap­li­ká­ciu v da­nom za­ria­de­ní vy­skú­šať. Mô­že­te ap­li­ká­ciu na­sa­diť na váš lo­kál­ny po­čí­tač, spus­tiť ju v realis­tic­kom si­mu­lá­to­re Win­dows 8, kde mô­že­te me­niť roz­lí­še­nie dis­ple­ja, prí­pad­ne je­ho orien­tá­ciu. Tre­tia mož­nosť je od­la­diť ap­li­ká­ciu na vzdia­le­nom za­ria­de­ní, naj­čas­tej­šie na tab­le­te, v kto­rom ju mô­že­te fy­zic­ky vy­skú­šať.

Zdroj: IW 1-2/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Kto­ré spo­loč­nos­ti by ma­li zvá­žiť pre­chod na cloud?
Z povahy cloudu je zrejmé, že zatiaľ čo pre niektoré spoločnosti sa môže tento model používania IT zdať vhodnejší, iné podniky nemusia byť schopné využiť celý jeho potenciál a prechod do cloudu možno neprinesie želané výsledky. čítať »
 
Ako na ria­de­nie a zni­žo­va­nie te­le­ko­mu­ni­kač­ných nák­la­dov
Podľa analytikov spoločnosti Gartner telekomunikačné náklady skonzumujú 2 až 4 % celkových výnosov firmy. čítať »
 
Osob­ný cloud nah­ra­dí osob­né po­čí­ta­če
Podľa analytikov agentúry Gartner nahradí v roku 2014 tzv. osobný cloud tradičné osobné počítače ako hlavné centrum digitálneho života používateľov. Koniec „vlády" osobných počítačov sa tak podľa Gartneru definitívne blíži. čítať »
 
Ako na vlas­tné ap­li­ká­cie Win­dows 8 v pod­ni­ku
Spôsob práce sa v priebehu posledných rokov výrazne zmenil. Na to musia reagovať aj nové aplikácie, určené pre nové typy klientskych zariadení, hlavne pre tablety. čítať »
 
Kon­zul­tač­né služ­by v IT
Firmy sa snažia neustále modernizovať a posilniť tak svoju pozíciu pri súťažení na globálnych trhoch. Investujú do nových sľubných informačných technológií, najmä cloudových, analytických, mobilných a sociálnych. čítať »
 
Ako na vy­ššiu kva­li­tu a prís­tup­nosť webov štát­nej sprá­vy?
O kvalite webových stránok štátnej či verejnej správy a samospráv sa v médiách sporadicky vedú búrlivé diskusie. Takmer vždy to súvisí najmä s rôznymi kauzami, ktorými je tvorba webov v réžii štátu či samosprávy často poznačená. čítať »
 
Mož­nos­ti la­de­nia
Ak máte k dispozícii zariadenie na platforme x86/x64, máte vo väčšine prípadov všetky predpoklady na vývoj aplikácií splnené v jednom zariadení. Ako príklad takéhoto zariadenia uvádzame tablet Microsoft Surface Pro na báze architektúry x86. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 19. časť
V tejto časti seriálu sa bližšie pozrieme na posledný z „jednoduchých" shaderov, ktorý používa tzv. normálové mapy. Zameriame sa na detaily, a to najmä preto, aby sme si čo najviac priblížili funkcionalitu vzorovej aplikácie a neskôr sa mohli venovať „zložitejším" shaderom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter