Nové formy digitálneho marketingu

Fe­no­mén di­gi­tál­ne­ho mar­ke­tin­gu ov­lá­dol rek­lam­ný biz­nis naj­mä v pos­led­ných ro­koch vskut­ku ra­zan­tne. Sú­vi­sí to pre­dov­šet­kým s ma­so­vou dos­tup­nos­ťou no­vých tech­no­ló­gií a tr­hov, kto­ré sa vďa­ka to­mu ot­vá­ra­jú.

DigitalMarketing.jpg

Pop­ri sluš­ne fun­gu­jú­com on-li­ne mar­ke­tin­gu sa tak v pos­led­nom ob­do­bí ako hu­by po daž­di ob­ja­vu­jú ďal­šie for­my di­gi­tál­ne­ho mar­ke­tin­gu.

So­ciál­ne sie­te a geo­lo­kač­né služ­by v di­gi­tál­nom mar­ke­tin­gu

So­ciál­ne sie­te za­siah­li Slo­ven­sko v pos­led­ných dvoch ro­koch sku­toč­ne napl­no. Kým do­mi­nan­cia Fa­ce­boo­ku sa pre­ja­vu­je vo všet­kých sme­roch, čo­ho dô­ka­zom je aj ne­dáv­ne prek­ro­če­nie 2 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov zo Slo­ven­ska, os­tat­né so­ciál­ne sie­te sa u nás za­tiaľ vý­raz­ne nep­re­sa­di­li. Twit­ter sa u nás pro­fi­lu­je stá­le viac ako ko­mu­ni­kač­ná plat­for­ma IT fi­riem a nad­šen­cov, Goog­le+ za­sa mar­ke­tin­go­ví špe­cia­lis­ti vy­uží­va­jú viac na bu­do­va­nie spät­ných od­ka­zov ako na reál­nu pro­pa­gá­ciu a na­po­kon Lin­ke­dIn ob­ja­vi­lo na Slo­ven­sku za­tiaľ iba mi­ni­mum kla­sic­kých pou­ží­va­te­ľov a eš­te me­nej pra­cov­ných agen­túr, pre kto­ré by tá­to sieť moh­la byť za­ují­ma­vou da­ta­bá­zou ľud­ských zdro­jov.

Vďa­ka geo­lo­kač­ným služ­bám, kto­ré sa čo­raz viac vy­uží­va­jú v mo­bil­ných ap­li­ká­ciách a so­ciál­nych sie­ťach, bu­dú mar­ke­té­ri zís­ka­vať stá­le pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o ná­kup­ných, gas­tro­no­mic­kých, i re­laxač­ných zvy­koch zá­kaz­ní­kov. Čo­raz čas­tej­šie sa tak bu­de­me stre­tá­vať s rek­la­mou na Fa­ce­boo­ku v štý­le „ozna­čte sa, že ste u nás, a my vám dá­me zľa­vu 10 %" a po­dob­ne.

Smar­tfó­ny, tab­le­ty a mo­bil­ný mar­ke­ting

S nás­tu­pom smar­tfó­nov a lac­ných (a zá­ro­veň už aj vcel­ku kva­lit­ných) tab­le­tov vzni­kol úpl­ne no­vý for­mát mo­bil­né­ho mar­ke­tin­gu. Do­te­raj­šie spo­ra­dic­ké rek­lam­né SMS či te­le­fo­ná­ty sa vďa­ka in­teg­ro­va­niu naj­nov­ších tech­no­ló­gií pos­tup­ne nah­rá­dza­jú rek­la­mou za­bu­do­va­nou pria­mo v mo­bil­ných ap­li­ká­ciách či na webo­vej strán­ke. Dos­tup­nosť inter­ne­tu a prak­tic­ky nu­lo­vá ve­ko­vá ob­me­dze­nosť ro­bí na­vy­še z tých­to za­ria­de­ní po­ten­ciál­ne ne­ko­neč­ný zdroj in­for­má­cií a zá­ro­veň rek­lam­ný trh ši­tý na mie­ru. Mo­bil­ný mar­ke­ting po­nú­ka na­vy­še ob­rov­ské príl­eži­tos­ti i pre elek­tro­nic­ké ob­cho­dy, keď na­ku­po­vať mô­že­te aj pri jaz­de v MHD, už ani nie je ne­vyh­nut­né byť „v po­hod­lí do­mo­va".

On-li­ne mar­ke­ting a webo­vý ob­sah

S pos­tup­ne sa zvy­šu­jú­cou „on-li­ne gra­mot­nos­ťou" spo­loč­nos­ti sto­ja dnes mar­ke­tin­go­ví od­bor­ní­ci pred no­vou vý­zvou aj v za­beh­nu­tom sek­to­re on-li­ne mar­ke­tin­gu. Tra­dič­ne pou­ží­va­né nás­tro­je SEO a rek­lam­né tex­ty sú prak­tic­ky mŕtve. Po­kiaľ má dnes rek­la­ma na webe nao­zaj za­ujať, mu­sí byť krea­tív­na, prí­nos­ná i zá­bav­ná zá­ro­veň. Na ten­to účel sa vy­uží­va­jú rôz­ne for­my úp­ra­vy on-li­ne ob­sa­hu, ako je tvor­ba rek­lam­nej in­fog­ra­fi­ky, pú­ta­vých vi­deop­re­zen­tá­cií, prí­pad­ne v spo­je­ní so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi naj­rôz­nej­šie ap­li­ká­cie a hry. Sú­čas­né ove­ľa už­šie pre­po­je­nie ži­vo­ta ľu­dí a on-li­ne tech­no­ló­gií dá­va krea­tív­nej rek­la­me šan­cu ma­so­vo us­pieť aj bez nák­lad­nej kam­pa­ne, sta­čí len dob­rý ná­pad a nie­koľ­ko sto pria­te­ľov na Fa­ce­boo­ku. 

E-mai­lo­vý mar­ke­ting no­vej ge­ne­rá­cie

Za­sie­la­nie rek­lam­ných le­tá­kov pros­tred­níc­tvom e-mai­lu nie je no­vin­ka. So stá­le väč­ší­mi mož­nos­ťa­mi zís­ka­va­nia šta­tis­tic­kých úda­jov sa však pos­tup­ne me­ní aj stra­té­gia vy­uží­va­nia tej­to tra­dič­nej for­my di­gi­tál­ne­ho mar­ke­tin­gu. Pod­rob­né šta­tis­ti­ky sprá­va­nia sa zá­kaz­ní­kov umož­ni­li pres­ne špe­ci­fi­ko­vať čas, keď je vhod­né newslet­ter za­sie­lať, for­mu a ob­sah, akú by mal mať, no pre­dov­šet­kým umož­ňu­jú tvo­riť čo­raz cie­le­nej­ší a per­so­na­li­zo­va­nej­ší ob­sah, za­me­ra­ný bez zby­toč­né­ho ba­las­tu pres­ne na to, čo zá­kaz­ník chce.

Bu­dúc­nosť?

Skús­te si pred­sta­viť, že ve­čer zo­syn­chro­ni­zu­je­te svoj smar­tfón s cen­trál­nym do­má­cim PC na­po­je­ným na chlad­nič­ku a špaj­zu, ten vy­tvo­rí ná­kup­ný zoz­nam chý­ba­jú­cich pot­ra­vín, ap­li­ká­cia nás­led­ne po­rov­ná ak­cie v ob­cho­doch, vy­po­čí­ta naj­niž­šiu ce­nu ná­ku­pu a ozná­mi vám, kto­rý ob­chod sa naj­viac op­la­tí, sa­moz­rej­me vy­po­čí­ta aj naj­krat­šiu ces­tu cez GPS. Po vstu­pe do ob­cho­du ste tab­le- tom/smar­tfó­nom auto­ma­tic­ky nas­me­ro­va­ní vďa­ka geo­lo­ká­cii pria­mo k pul­tom s da­ný­mi pot­ra­vi­na­mi. Pri pla­te­ní cez bez­kon­tak­tné plat­by sa ce­lý zoz­nam na­kú­pe­ných ve­cí im­por­tu­je do ap­li­ká­cie, kto­rá po náv­ra­te ak­tua­li­zu­je cen­trál­ny zoz­nam o na­kú­pe­né pot­ra­vi­ny. A do to­ho sa vám po­čas na­ku­po­va­nia na ob­ra­zov­ke smar­tfó­nu ob­ja­vu­jú ča­so­vo ob­me­dze­né (ro­zu­mej v ho­di­nách, nie v dňoch) ak­cio­vé pot­ra­vi­ny. Mož­nos­ti sú ne­ko­neč­né.

Imrich Koval.jpg Im­rich Ko­val
Ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ME­RI­NEO, s.r.o.

Zdroj: IW 1-2/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Kto­ré spo­loč­nos­ti by ma­li zvá­žiť pre­chod na cloud?
Z povahy cloudu je zrejmé, že zatiaľ čo pre niektoré spoločnosti sa môže tento model používania IT zdať vhodnejší, iné podniky nemusia byť schopné využiť celý jeho potenciál a prechod do cloudu možno neprinesie želané výsledky. čítať »
 
Ako na ria­de­nie a zni­žo­va­nie te­le­ko­mu­ni­kač­ných nák­la­dov
Podľa analytikov spoločnosti Gartner telekomunikačné náklady skonzumujú 2 až 4 % celkových výnosov firmy. čítať »
 
Osob­ný cloud nah­ra­dí osob­né po­čí­ta­če
Podľa analytikov agentúry Gartner nahradí v roku 2014 tzv. osobný cloud tradičné osobné počítače ako hlavné centrum digitálneho života používateľov. Koniec „vlády" osobných počítačov sa tak podľa Gartneru definitívne blíži. čítať »
 
Ako na vlas­tné ap­li­ká­cie Win­dows 8 v pod­ni­ku
Spôsob práce sa v priebehu posledných rokov výrazne zmenil. Na to musia reagovať aj nové aplikácie, určené pre nové typy klientskych zariadení, hlavne pre tablety. čítať »
 
Kon­zul­tač­né služ­by v IT
Firmy sa snažia neustále modernizovať a posilniť tak svoju pozíciu pri súťažení na globálnych trhoch. Investujú do nových sľubných informačných technológií, najmä cloudových, analytických, mobilných a sociálnych. čítať »
 
Ako na vy­ššiu kva­li­tu a prís­tup­nosť webov štát­nej sprá­vy?
O kvalite webových stránok štátnej či verejnej správy a samospráv sa v médiách sporadicky vedú búrlivé diskusie. Takmer vždy to súvisí najmä s rôznymi kauzami, ktorými je tvorba webov v réžii štátu či samosprávy často poznačená. čítať »
 
Mož­nos­ti la­de­nia
Ak máte k dispozícii zariadenie na platforme x86/x64, máte vo väčšine prípadov všetky predpoklady na vývoj aplikácií splnené v jednom zariadení. Ako príklad takéhoto zariadenia uvádzame tablet Microsoft Surface Pro na báze architektúry x86. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 19. časť
V tejto časti seriálu sa bližšie pozrieme na posledný z „jednoduchých" shaderov, ktorý používa tzv. normálové mapy. Zameriame sa na detaily, a to najmä preto, aby sme si čo najviac priblížili funkcionalitu vzorovej aplikácie a neskôr sa mohli venovať „zložitejším" shaderom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter