TESTOVALI SME

Multimediálny a pracovný ultrabook

Strana 2/2

Sam­sung NP900X3C

Ele­gant­ný vzhľad, dve fa­reb­né vy­ho­to­ve­nia a vy­so­ká rých­losť. Tak si Sam­sung pred­sta­vu­je ďal­ší mo­del ultra­boo­ku Se­ries 9. Dis­plej sa dá oto­čiť až o 170°, na­vy­še si ultra­book stá­le za­cho­vá sta­bi­li­tu. Te­lo je to­tiž kom­plet­ne z hli­ní­ka so špe­ciál­nou povr­cho­vou úp­ra­vou. Rých­ly disk SSD po­sú­va za­pnu­tie po­čí­ta­ča a sys­té­mu z nie­koľ­kých mi­nút pod de­sať se­kúnd. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja je HD+ a na plo­che 13-pal­co­vé­ho dis­ple­ja ho pok­la­dá­me za op­ti­mál­ne pre väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov.

Samsung NP900X3C.jpg

Di­zajn

Spo­je­nie di­zaj­no­vej strán­ky a prak­tic­ké­ho pou­ží­va­nia v nás vy­vo­la­lo veľ­mi dob­rý do­jem. Zá­klad­ňa je sta­bil­ná, s klá­ves­ni­cou sa dob­re pra­cu­je a jej ze­le­no­mod­ré pod­svie­te­nie vy­ze­rá dob­re. Aj keď tu pár klá­ve­sov ab­sen­tu­je, nič pod­stat­né vý­rob­ca ne­vy­ne­chal. Niek­to­ré z dô­vo­du ma­lých roz­me­rov ultra­boo­ku spo­jil pod klá­ves Fn. Pri prá­ci však ne­bu­de­te ni­čím ob­me­dzo­va­ní. Pod­svie­te­ný dis­plej ob­čas pô­so­bil mier­ne za­stre­to, a ak chce­te z maximál­nej hod­no­ty pod­svie­te­nia vy­ťa­žiť viac, pot­re­bu­je­te viac svet­la. Jed­no­lia­ty touch­pad sa pou­ží­va dob­re, prít­lak naň je pri­me­ra­ný. Tre­ba po­dot­knúť, že dis­plej je anti­ref­lex­ný. V ka­viar­ňach, ob­chod­ných do­moch, ale aj na le­tis­ku to ur­či­te oce­ní­te. Nám sa pá­či­lo aj us­po­ria­da­nie sig­na­li­zač­ných di­ód a ich os­vet­le­nie. Vô­bec ne­pô­so­bia ru­ši­vo a pri prá­ci ale­bo po­ze­ra­ní fil­mov ich ne­bu­de­te po ča­se vô­bec vní­mať.

Vý­zbroj & vý­kon

Ten­to mo­del sme pre­ve­ri­li nie­len benchmar­ko­vý­mi tes­ta­mi, ale aj pou­ží­va­ním pri prá­ci. Tým, že vý­rob­ca pou­žil 256 GB disk SSD, vy­tvo­ril pod­mien­ky na to, aby sa dal ultra­book pou­žiť kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek. Naš­tar­to­va­nie sys­té­mu Win­dows 8 Pro pod de­sať se­kúnd bo­lo kaž­do­den­nou reali­tou. Bez prob­lé­mu sme moh­li pre­ru­šiť prá­cu a reš­tar­to­vať sys­tém na up­lat­ne­nie zmien po nain­šta­lo­va­ných ap­li­ká­ciách. O me­nej ako mi­nú­tu sme už moh­li ďa­lej pra­co­vať. Pa­mäť RAM má ka­pa­ci­tu 4 GB, čo je pos­ta­ču­jú­ca hod­no­ta. Pro­ce­sor In­tel Co­re i7-3517U pat­rí me­dzi tie vý­kon­nej­šie a maximál­na frek­ven­cia, kto­rú mô­že do­siah­nuť, je 2,4 GHz na kaž­dé z dvoch fy­zic­kých ja­dier. Nie vždy však bu­de­te pot­re­bo­vať maximál­nu rých­losť, a tak vý­rob­ca prip­ra­vil re­žim ús­po­ry ener­gie, kto­rý zní­ži vý­kon, ale aj otáč­ky ven­ti­lá­to­ra. Po pre­sed­la­ní na ten­to stroj sme si mu­se­li zvy­kať, že je­ho za­pnu­tie bu­de sig­na­li­zo­vať len di­óda a dis­plej, žiad­ne „sprie­vod­né" zvu­ky dis­ku ani ven­ti­lá­to­ra. To­to je to­tiž ab­so­lút­ne ti­chý po­čí­tač a vďa­ka hli­ní­ko­vé­mu te­lu sa vô­bec nep­re­hrie­va. Test Power­mark v re­ži­me Pro­duc­ti­vi­ty Test pou­ká­zal na vý­drž viac ako se­dem ho­dín kan­ce­lár­skej prá­ce. V na­šom prí­pa­de sme sa dos­ta­li cez hod­no­tu šty­roch ho­dín, a to aj so za­pnu­tým vir­tuál­nym stro­jom a ob­čas­nou kon­ver­ziou vi­dea po­čas prá­ce. Mno­hí bu­dú zrej­me na­mie­tať slab­šiu vý­ba­vu por­tov. Je­den USB 2.0 na pra­vej stra­ne a je­den USB 3.0 na ľa­vej ved­ľa na­pá­ja­cie­ho ko­nek­to­ra, ďa­lej je tu mi­ni HDMI a sie­ťo­vý port fun­gu­jú­ci cez re­duk­ciu (je v ba­le­ní). Audio­ko­nek­tor ved­ľa por­tu USB 2.0 je kom­bi­no­va­ný so vstu­pom. Ak pou­ži­je­te slú­chad­lá HF k te­le­fó­nu, mô­že­te s no­te­boo­kom te­le­fo­no­vať. Na pra­vej stra­ne je eš­te slot na pa­mä­ťo­vé kar­ty SDXC, ako aj port na pri­po­je­nie re­duk­cie VGA (nie je sú­čas­ťou ba­le­nia). Z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka je por­tov má­lo, je­den zvy­čaj­ne za­be­rie exter­ná myš. Za ten vý­kon a ultra­mo­bil­né te­lo nám však to­to ob­me­dzenie sto­jí.

Hod­no­te­nie

+ Ab­so­lút­ne ti­chý, bez pre­hrie­va­nia, vy­so­ký vý­kon, disk SSD a rých­le spus­te­nie sys­té­mu, po­hodl­né pou­ží­va­nie, vy­ni­ka­jú­ci zvuk
- Má­lo por­tov USB

Ce­na: 1670 EUR

Ver­dikt PC RE­VUE

Fu­jit­su Li­fe­book U772 je ultra­book na prá­cu a biz­nis. Má všet­ky pod­stat­né tech­no­ló­gie na ochra­nu dát a na klá­ves­ni­ci sa sku­toč­ne prí­jem­ne pra­cu­je. Kom­bi­ná­cia SSD plus kla­sic­ké­ho dis­ku vy­chá­dza v ús­tre­ty všet­kým, kto­rí chcú rých­le spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií aj dos­ta­tok mies­ta na dá­ta. Sam­sung NP900X3C je vý­kon­né za­ria­de­nie na pre­ná­ša­nie a pl­no­hod­not­nú prá­cu. Nie je tu sí­ce bo­ha­tá por­to­vá vý­ba­va, ale HD+ dis­plej si ob­ľú­bi­te. Ďal­šia sil­ná strán­ka je tak­mer neh­luč­ný chod a, sa­moz­rej­me, vy­so­ký vý­poč­to­vý vý­kon, da­ný pro­ce­so­rom ra­du In­tel Co­re i7.

Zdroj: PCR 2/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spoz­naj­te SmartGlass
Tablety a smartfóny doslova menia náš životný štýl, zasahujú do mnohých oblastí pracovného a osobného života. Jedna z úloh, ktorú na seba preberajú, je aj osobné zábavné centrum. A jeden z variantov centra domácej zábavy je herná konzola. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ny a pra­cov­ný ultra­book
V tomto teste sa pozrieme na dva špeciálne ultrabooky. Prvý z nich je typický firemný model. Premyslené rozhranie, odolné telo, rozšírená výbava aj záruka. Druhý model má ultratenké telo, čo si však odniesla portová výbava. čítať »
 
Po­čí­ta­če za hra­ni­cou pla­né­ty Zem
Azda každý čitateľ PC REVUE je nadšencom informačných technológií. Spoločne sledujeme honbu výrobcov za vyšším výkonom a kapacitou, zlepšovanie najrôznejších vlastností zariadení či zjednodušovanie ich celkových koncepcií. čítať »
 
3× pro­jek­tor do kan­ce­lá­rie do 500 eur
Projektory využívajú najmä prezentujúci v kanceláriách, na prednáškach a v školách. Zvolili sme kategóriu kancelárskych projektorov a stanovili tvrdý cenový strop - 500 eur vrátane DPH. čítať »
 
Ban­ka v mo­bi­le
Dávno sú preč časy, keď na zaplatenie faktúry či poukážky bolo treba ísť do banky či na poštu. Dnes nám aj slovenské banky ponúkajú komfortný internetbanking, ale už aj banku doslova priamo v mobile. čítať »
 
Vý­ber obe­da po­mo­cou te­le­fó­nu
Aplikácie rôznych informačných portálov sa postupne objavujú aj na Slovensku. Populárne zľavové portály sme vám predstavili v predošlom vydaní, v tomto článku sa zameriame na služby, ktoré ponúkajú informácie o reštauráciách. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me do­ku­men­ty PDF za­dar­mo / Tes­to­va­li sme
Vytvoriť dokument PDF nie je vôbec zložité a časy, keď ste potrebovali niečo konfigurovať a nastavovať skriptový ovládač, sú už preč. čítať »
 
Vi­rus Lab / Krá­dež po­čí­ta­ča je bo­lesť, mô­že­te ju však zmier­niť a hlav­ne prip­ra­viť sa
Stalo sa vám niekedy, že ste stratili alebo vám ukradli notebook či iné prenosné digitálne dátové zariadenie? Podľa prieskumu spoločnosti Harris pre ESET jeden z desiatich Američanov vlastniacich prenosné digitálne zariadenie oň niekedy prišiel pri krádeži. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter