TESTOVALI SME

Multimediálny a pracovný ultrabook

Strana 1/2

V tom­to tes­te sa po­zrie­me na dva špe­ciál­ne ultra­boo­ky. Pr­vý z nich je ty­pic­ký fi­rem­ný mo­del. Pre­mys­le­né roz­hra­nie, od­ol­né te­lo, roz­ší­re­ná vý­ba­va aj zá­ru­ka. Dru­hý mo­del má ultra­ten­ké te­lo, čo si však od­nies­la por­to­vá vý­ba­va. Na dru­hej stra­ne zís­ka­te ten­ký ultra­book s vy­ni­ka­jú­cou vý­dr­žou a kom­plexným vý­ko­nom.

tabulka 1.jpg
Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov tes­to­va­ných ultra­boo­kov

Fu­jit­su Li­fe­book U772

Ultra­book v po­da­ní Fu­jit­su vy­ze­rá dob­re, ale je to skôr pra­cov­ný no­te­book s tra­dič­nou tech­no­lo­gic­kou vý­ba­vou. To, čo je však tra­dič­né pre Fu­jit­su, mno­hí nie vždy ma­jú. Ce­na je vy­ššia, ale dos­ta­ne­te za ňu všet­ko, čo pro­fe­sio­ná­li oča­ká­va­jú: on-si­te troj­roč­nú zá­ru­ku, šif­ro­va­nie dis­ku, čip TPM, sní­mač od­tlač­kov pr­stov a do­ko­va­cí port na spod­nej stra­ne. Za­bud­núť nes­mie­me ani na hor­čí­ko­vé te­lo.

Fujitsu Lifebook U772.jpg

Di­zajn

Strie­bor­no-čier­ne la­de­nie sa nám pá­či­lo a pô­so­bí uni­ver­zál­ne, nech ste kde­koľ­vek. Rov­na­ko aj roz­lo­že­nie klá­ves­ni­ce a veľ­kosť klá­ve­sov. Väč­šia uh­lo­prieč­ka dis­ple­ja predĺži­la roz­me­ry 14-pal­co­vé­ho ultra­boo­ku len o za­ned­ba­teľ­ný kú­sok op­ro­ti 13,3-pal­co­vým mo­de­lom. Špe­cia­li­tou je roz­hod­ne dis­plej s tak­mer ne­vi­di­teľ­ným orá­mo­va­ním, te­da žiad­ne nev­kus­né ok­ra­je. Klá­ves­ni­cu chvá­li­me, ale touch­pad na nás pô­so­bil roz­pa­či­to. V oboch spod­ných ro­hoch je ako­by viac za­pus­te­ný a náj­sť správ­nu po­lo­hu na ak­ti­vo­va­nie pra­vé­ho tla­čid­la my­ši chce tro­chu cvi­ku. Ta­kis­to prít­lak mo­hol byť men­ší. Naj­viac sa nám os­ved­či­lo pou­ži­tie toh­to ultra­boo­ku s exter­nou my­šou. Klá­ves­ni­ca je veľ­mi ti­chá, tak­že na ces­tách ale­bo v kan­ce­lá­rii ne­bu­de­te ni­ko­ho ru­šiť. Pra­cov­ný ultra­book je vcel­ku dob­re zla­de­ný a oce­ní­te ši­ro­ké mož­nos­ti je­ho vy­uži­tia.

Vý­zbroj & vý­kon

Pro­ce­sor In­tel Co­re i5-3317U 1,7 ÷ 2,6 GHz pos­ky­tu­je žia­da­ný vý­kon na kan­ce­lár­ske prog­ra­my, ale aj vir­tua­li­zá­ciu na ces­tách. S kom­bi­ná­ciou 80 GB dis­ku SSD a 320 GB dis­ku s 5400 otáč­ka­mi vy­uži­je­te rých­losť aj veľ­kosť dá­to­vé­ho úlo­žis­ka. To­to rie­še­nie sa nám pá­či­lo a v praxi bol po­čí­tač rých­ly. Čí­ta­nie dát na úrov­ni 282 MB/s z pri­már­ne­ho dis­ku SSD ra­píd­ne zrých­li štart, ako aj ná­roč­nej­šie pou­ží­va­nie. Svo­je pri­dá­va aj nad­štan­dar­dná ka­pa­ci­ta RAM, veľ­kosť 8 GB už pos­ta­ču­je na se­rióz­nu pre­vádz­ku ďal­ších prog­ra­mov vo vir­tuál­nom pros­tre­dí. Vý­hra­du má­me k dis­ple­ju, keď­že ide o HD roz­lí­še­nie, a to v ultra­boo­ku s ce­nou za­čí­na­jú­cou sa na tak­mer 1500 eurách. Pod­stat­nú vý­ho­du toh­to mo­de­lu pred­sta­vu­jú por­ty a dos­tup­né roz­hra­nia. Cie­ľom vý­rob­cu ne­bo­lo prip­ra­viť ultra­book, kto­rý by mal prív­las­tky naj­ten­ší ale­bo naj­ľah­čí. Prio­ri­tou sú dô­le­ži­té tech­no­ló­gie. Ak­tív­na ochra­na dis­ku tl­mí ot­ra­sy a v prí­pa­de ne­bez­pe­čen­stva od­sta­ví hla­vič­ky. Ďal­ší spô­sob, ako chrá­niť svo­je dá­ta, je pou­žiť šif­ro­va­nie a čip TPM. Oce­ni­li sme aj čí­tač­ku od­tlač­kov pr­stov na pra­vej stra­ne. Keď­že vý­rob­ca nad pra­vú a ľa­vú šíp­ku pri­dal po jed­nom klá­ve­se, bu­de­te si mu­sieť dať po­zor, aby ste ich omy­lom nes­tla­či­li. Vďa­ka to­mu sa zá­ro­veň vy­hne­te zby­toč­né­mu do­ty­ku spo­me­nu­tej čí­tač­ky. Vý­kon je ur­če­ný viac na pra­cov­né vy­uži­tie ako zá­ba­vu, skó­re v 3D­Mark 11 je na úrov­ni 507 bo­dov. V tes­te PC Mark 7 tes­to­va­cia kon­fi­gu­rá­cia do­siah­la pek­ných 4013 bo­dov. Vý­drž bo­la v na­šom prí­pa­de bez troch mi­nút se­dem ho­dín. Poď­me sa po­zrieť na vý­ba­vu por­tov, tá je roz­hod­ne šted­rej­šia, než bý­va zvy­kom. Je tu je­den port USB 2.0, dva por­ty USB 3.0, mi­ni HDMI, eter­ne­to­vý ko­nek­tor s re­duk­ciou v ba­le­ní, 3G mo­dul, zá­mok Ken­sin­gton a, sa­moz­rej­me, čí­tač­ka ka­riet SDXC. Vcel­ku na nás uro­bil ultra­book dob­rý do­jem a ako pra­cov­ná sta­ni­ca pre pro­fe­sio­ná­lov si ur­či­te náj­de svo­je up­lat­ne­nie.

Hod­no­te­nie

+ Hor­čí­ko­vé te­lo, po­hodl­ná klá­ves­ni­ca, do­ko­va­cí port, vý­ba­va por­tov, pra­cov­ný vý­kon, troj­roč­ná zá­ru­ka
- len HD roz­lí­še­nie dis­ple­ja

Ce­na: od 1490 EUR


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spoz­naj­te SmartGlass
Tablety a smartfóny doslova menia náš životný štýl, zasahujú do mnohých oblastí pracovného a osobného života. Jedna z úloh, ktorú na seba preberajú, je aj osobné zábavné centrum. A jeden z variantov centra domácej zábavy je herná konzola. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ny a pra­cov­ný ultra­book
V tomto teste sa pozrieme na dva špeciálne ultrabooky. Prvý z nich je typický firemný model. Premyslené rozhranie, odolné telo, rozšírená výbava aj záruka. Druhý model má ultratenké telo, čo si však odniesla portová výbava. čítať »
 
Po­čí­ta­če za hra­ni­cou pla­né­ty Zem
Azda každý čitateľ PC REVUE je nadšencom informačných technológií. Spoločne sledujeme honbu výrobcov za vyšším výkonom a kapacitou, zlepšovanie najrôznejších vlastností zariadení či zjednodušovanie ich celkových koncepcií. čítať »
 
3× pro­jek­tor do kan­ce­lá­rie do 500 eur
Projektory využívajú najmä prezentujúci v kanceláriách, na prednáškach a v školách. Zvolili sme kategóriu kancelárskych projektorov a stanovili tvrdý cenový strop - 500 eur vrátane DPH. čítať »
 
Ban­ka v mo­bi­le
Dávno sú preč časy, keď na zaplatenie faktúry či poukážky bolo treba ísť do banky či na poštu. Dnes nám aj slovenské banky ponúkajú komfortný internetbanking, ale už aj banku doslova priamo v mobile. čítať »
 
Vý­ber obe­da po­mo­cou te­le­fó­nu
Aplikácie rôznych informačných portálov sa postupne objavujú aj na Slovensku. Populárne zľavové portály sme vám predstavili v predošlom vydaní, v tomto článku sa zameriame na služby, ktoré ponúkajú informácie o reštauráciách. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me do­ku­men­ty PDF za­dar­mo / Tes­to­va­li sme
Vytvoriť dokument PDF nie je vôbec zložité a časy, keď ste potrebovali niečo konfigurovať a nastavovať skriptový ovládač, sú už preč. čítať »
 
Vi­rus Lab / Krá­dež po­čí­ta­ča je bo­lesť, mô­že­te ju však zmier­niť a hlav­ne prip­ra­viť sa
Stalo sa vám niekedy, že ste stratili alebo vám ukradli notebook či iné prenosné digitálne dátové zariadenie? Podľa prieskumu spoločnosti Harris pre ESET jeden z desiatich Američanov vlastniacich prenosné digitálne zariadenie oň niekedy prišiel pri krádeži. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter