Internetové požičovne filmov / Duel

Strana 2/2

Top­fun - stá­le naj­väč­šia inter­ne­to­vá po­ži­čov­ňa

Top­fun je naj­väč­šia inter­ne­to­vá po­ži­čov­ňa na Slo­ven­sku. Služ­ba po­nú­ka viac ako 1000 fil­mov a spo­lu so se­riál­mi a špor­to­vý­mi zá­zna­ma­mi má da­ta­bá­za tak­mer 1200 po­lo­žiek. Po­dob­ne ako Voyo aj Top­fun sa doč­kal ur­či­té­ho zmo­der­ni­zo­va­nia. V pr­vom ra­de zme­ni­li pre­vádz­ko­va­te­lia tech­no­ló­giu, kto­rú pou­ží­va­jú pri dis­tri­bú­cii vi­deoob­sa­hu. Za­tiaľ čo pred ro­kom bo­li fil­my dos­tup­né v chrá­ne­nom for­má­te wmv a sú­bo­ry sa da­li stiah­nuť aj do po­čí­ta­ča, Top­fun mo­men­tál­ne vy­uží­va tech­no­ló­giu Mic­ro­soft Sil­verlight. Tá umož­ňu­je bez­prob­lé­mo­vé strea­mo­va­nie vrá­ta­ne mož­nos­ti rých­lo sa na­vi­go­vať v rám­ci fil­mu. Sú­bo­ry te­raz ne­mož­no lo­kál­ne ulo­žiť do po­čí­ta­ča, reál­ne však na to ne­má pou­ží­va­teľ ani dô­vod. Fil­my sú v roz­lí­še­ní 720 × 576, v prí­pa­de HD ti­tu­lov, kto­rých je v po­nu­ke zo­pár, je roz­lí­še­nie 1920 × 1080. Pre fil­my v SD roz­lí­še­ní od­po­rú­ča pre­vádz­ko­va­teľ rých­losť 3 Mb/s, v prí­pa­de HD fil­mov je od­po­rú­ča­ná rých­losť dvoj­ná­sob­ná. Ce­na za po­ži­ča­nie fil­mu je naj­čas­tej­šie v roz­me­dzí 1,77 až 2,32 EUR. Po za­pla­te­ní má­te na po­zrie­te fil­mu 24 ho­dín, te­da po­lo­vič­ný čas v po­rov­na­ní s Voyom.

topfun.jpg

No op­ro­ti služ­be Voyo má Top­fun jed­nu vý­ho­du - všet­ky fil­my sa da­jú za­po­ži­čať sa­mos­tat­ne. To však nez­na­me­ná, že by pou­ží­va­teľ ne­mal mož­nosť za­pla­tiť si vý­hod­ný me­sač­ný pau­šál. Top­fun po­nú­ka dva ba­líč­ky, Top­fun Non­stop a Top­fun Start. Pr­vý ba­lík vám kaž­dý me­siac po­núk­ne tak­mer 400 fil­mov, kto­ré mô­že­te po­čas 30 dní sle­do­vať bez ob­me­dzenia. Ce­na toh­to ba­lí­ka je 8 EUR. Top­fun Start je men­šia al­ter­na­tí­va - za ce­nu 2 EUR me­sač­ne má pou­ží­va­teľ k dis­po­zí­cii 50 fil­mov. Keď­že za je­den film za­pla­tí­te prib­liž­ne 1,77 EUR, ide v oboch prí­pa­doch o vý­hod­nú po­nu­ku. Ok­rem tých­to ba­líč­kov sa pos­ky­tu­jú aj ba­lí­ky ero­tic­kých fil­mov pre dos­pe­lých.

topfun1.jpg
Top­fun ta­kis­to ide s do­bou a po­nú­ka ap­li­ká­cie pre sys­té­my iOS a An­droid

Top­fun ok­rem fil­mov spros­tred­ku­je aj ži­vé vy­sie­la­nie via­ce­rých te­le­víz­nych sta­níc, napr. Fil­mbox, Sport5 a Slo­vak Sport. Kaž­dá sta­ni­ca je však spop­lat­ne­ná sa­mos­tat­ne a pou­ží­va­teľ si ku­pu­je pred­plat­né na 30 dní. V sú­vis­los­ti s plat­ba­mi sa si­tuácia nez­me­ni­la. Kre­dit mô­že­te do­bí­jať po­mo­cou SMS sprá­vy - za SMS-ku za­pla­tí­te 2,60 EUR, ale kre­dit sa vám zvý­ši iba o 2 eurá. Dru­há al­ter­na­tí­va je za­pla­tiť kre­dit­nou kar­tou pros­tred­níc­tvom pla­tob­nej brá­ny Go­Pay. Su­my kre­di­tu sa, žiaľ, udá­va­jú iba v če­ských ko­ru­nách, čo je pre lo­kál­ne­ho pou­ží­va­te­ľa tro­chu ne­po­hodl­né.

Služ­ba Top­fun je dos­tup­ná cez inter­ne­to­vý pre­hlia­dač po­čí­ta­ča, ako aj pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie pre ope­rač­né sys­té­my iOS a An­droid. Ap­li­ká­ciu sme tes­to­va­li vo ver­zii pre plat­for­mu iOS, a ho­ci svoj účel pl­ní, neo­hú­ri vás svo­jím spra­co­va­ním. Voyo po­nú­ka gra­fic­ky lep­šie spra­co­va­nú ap­li­ká­ciu a rov­na­ko hod­no­tí­me aj di­zajn inter­ne­to­vých strá­nok. Ap­li­ká­cia však fil­my preh­rá­va a to je pod­stat­né. V tej­to sú­vis­los­ti eš­te jed­na tech­nic­ká poz­nám­ka. Fil­my si ne­mô­že­te za­po­ži­čať zo za­ria­de­nia s iOS, na iP­ho­ne ale­bo iPa­de si tak po­zrie­te iba ti­tu­ly, za kto­ré ste už pred­tým za­pla­ti­li. Ok­rem mo­bil­nej ap­li­ká­cie náj­de­te Top­fun aj vo vy­bra­ných te­le­ví­zo­roch znač­ky Sam­sung, LG a Phi­lips.

topfun_ios.png
QR kód - iOS ap­li­ká­cia

topfun_android.png
QR kód - iOS ap­li­ká­cia

Ver­dikt PC RE­VUE

Na Slo­ven­sku exis­tu­jú dve hlav­né inter­ne­to­vé po­ži­čov­ne fil­mov. Služ­by Voyo a Top­fun ma­jú bo­ha­tú po­nu­ku fil­mov - v prí­pa­de služ­by Voyo si však mu­sí­te za­pla­tiť me­sač­ný pau­šál, aby ste zís­ka­li prís­tup k pre­važ­nej väč­ši­ne da­ta­bá­zy. Zá­ro­veň má­te aj prís­tup k ar­chí­vu te­le­ví­zie Mar­kí­za. Top­fun po­ži­čia­va fil­my sa­mos­tat­ne, k dis­po­zí­cii sú aj vý­hod­nej­šie ba­lí­ky. Ve­ľa fil­mov v HD roz­lí­še­ní v po­nu­ke slu­žieb nie je, aj keď zo­pár ti­tu­lov sa náj­de. Obe služ­by pos­ky­tu­jú aj ap­li­ká­cie pre mo­bil­né za­ria­de­nia. Voyo iba pre plat­for­mu iOS, Top­fun pre iOS aj An­droid. Ta­kis­to sú obe služ­by dos­tup­né vo vy­bra­ných te­le­ví­zo­roch a Voyo bu­de­te čos­ko­ro sú­čas­ťou Blu-ray preh­rá­va­čov.

Sle­do­vať fil­my mô­že­me aj cez iTu­nes

Služ­ba iTu­nes už viac ako rok pod­po­ru­je ku­po­va­nie a po­ži­čia­va­nie fil­mov aj na Slo­ven­sku. Za ten čas sa však tak­mer nič nez­me­ni­lo - sko­ro všet­ky fil­my sú dos­tup­né v an­glic­kom zne­ní a bez ti­tul­kov, prí­pad­ne s an­glic­ký­mi ti­tul­ka­mi. So slo­ven­ským da­bin­gom sú v po­nu­ke iba niek­to­ré roz­práv­ky od Dis­ney­ho a slo­ven­ský film Ló­ve. Na dru­hej stra­ne iTu­nes dis­po­nu­je vý­bor­nou po­nu­kou fil­mov v HD roz­lí­še­ní a bo­ha­tou da­ta­bá­zou. Ta­kis­to mno­hé no­vé fil­mo­vé hi­ty naj­skôr náj­de­te v po­nu­ke iTu­nes a až po ne­ja­kom ča­se v po­nu­ke slu­žieb Voyo a Top­fun (ak vô­bec) - napr. film The Dark Knight Ri­ses. Prip­rav­te sa však na fakt, že iTu­nes je drah­šia po­ži­čov­ňa a za za­po­ži­ča­nie fil­mu v SD roz­lí­še­ní za­pla­tí­te zvy­čaj­ne 4 eurá, v prí­pa­de HD roz­lí­še­nia eš­te o euro viac. Fil­mo­vé ba­lí­ky ale­bo iné me­sač­né pau­šá­ly za­tiaľ iTu­nes ne­po­nú­ka. Fil­my za­po­ži­ča­né cez iTu­nes mô­že­te sle­do­vať cez po­čí­tač, Mac, App­le TV a na za­ria­de­niach s iOS.

itunes.PNG

Zdroj: PC REVUE 1/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Inter­ne­to­vé po­ži­čov­ne fil­mov / Duel
Žijeme v digitálnej dobe, keď sa čoraz viac obsahu distribuuje cez internet. Hoci je vo svete tento štýl distribúcie dlhodobo úspešný, u nás sa rozbieha postupne. čítať »
 
Zľa­vy v te­le­fó­ne / Té­ma na že­la­nie
V predchádzajúcom vydaní PC REVUE sme v rámci výberu aplikácií pre Android spomenuli aj zopár zľavových portálov, ktoré ponúkajú svoje služby aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. V tomto článku vám predstavíme aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre operačný systém Apple iOS. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2013 - Opis DVD
Program na zlepšenie a optimalizáciu výkonu počítača. Všetky zásahy sú zálohované a každý z modulov programu sa dá spustiť samostatne. Program realizuje aj analýzu počítača. čítať »
 
Fi­ná­le Pil­sner Urquell Mas­ter Bar­ten­der 2012 ov­lád­li Ko­ši­ča­nia
Víťazom národného kola 5. ročníka súťaže o najlepšieho barmana Pilsner Urquell Master Bartender sa stal Ján Obšatník z Pilsner Urquell pubu v Košiciach. Získal výhru 2000 EUR a neskôr úspešne reprezentoval Slovensko na svetovom finále súťaže v Plzni. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Pomocou knihy sa naučíte vidieť svetlo ako jednu z najdôležitejších vecí pri fotografovaní. Skúsený autor Michael Freeman vám ukáže, ako rozpoznať jemné prechody medzi svetlom a tieňom. čítať »
 
Sprie­vod­ca vý­me­nou pev­né­ho dis­ku / Ako na to prak­tic­ky
Výmena disku v počítači alebo notebooku nie je taká triviálna záležitosť, ako by sa na pohľad zdalo. Drvivá väčšina počítačov sa dnes kupuje priamo s operačným systémom. Potom pri novom disku nestačí len zameniť hardvér a očakávať, že systém nabehne. čítať »
 
Ga­me­box / Her­ná rub­ri­ka
Podobne ako s inou úspešnou sériou, vojnovou FPS akciou Call of Duty, aj s novým Assassinom sa stretávame pravidelne každý rok. Na rozdiel od vojnovej strieľačky Assassin predstavuje ucelený príbeh a každý rok posúva hlavnú zápletku o krok ďalej. Teraz svoje karty odkryl tretí diel. čítať »
 
Ti­py a tri­ky pre Win­dows 8 / Té­ma na že­la­nie
Operačný systém Windows 8 disponuje dvojicou používateľských rozhraní. Okrem klasického desktopového rozhrania môžu používatelia využívať aj nové rozhranie, tzv. Modern UI, ktoré je prispôsobené najmä na ovládanie dotykom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter