Internetové požičovne filmov / Duel

Strana 1/2
navi-avatar res copy.jpg Ži­je­me v di­gi­tál­nej do­be, keď sa čo­raz viac ob­sa­hu dis­tri­buu­je cez inter­net. Ho­ci je vo sve­te ten­to št­ýl dis­tri­bú­cie dl­ho­do­bo ús­peš­ný, u nás sa roz­bie­ha pos­tup­ne. Aj slo­ven­ský pou­ží­va­teľ si však mô­že po­ži­čať di­gi­tál­ne ver­zie fil­mov - ok­rem slu­žieb, kto­ré po­nú­ka­jú pos­ky­to­va­te­lia di­gi­tál­nych te­le­ví­zií, exis­tu­jú na slo­ven­skom inter­ne­te por­tá­ly Voyo a Top­fun.

O tých­to por­tá­loch sme v mi­nu­los­ti už pí­sa­li, ale pos­tu­pom ča­su sa služ­by neus­tá­le zlep­šo­va­li. Naj­mä Voyo preš­lo kom­plet­nou zme­nou di­zaj­nu a znač­nou úp­ra­vou sys­té­mu - služ­ba te­raz po­nú­ka viac fun­kcií a je at­rak­tív­nej­šia. V oboch prí­pa­doch je však zrej­má sna­ha os­lo­viť pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ných za­ria­de­ní, a tak Voyo aj Top­fun po­nú­ka­jú mo­bil­né ap­li­ká­cie. A je to­ho eš­te viac.

Voyo - viac než inter­ne­to­vá po­ži­čov­ňa

Služ­ba Voyo je viac ako inter­ne­to­vá po­ži­čov­ňa fil­mov. Keď­že ju pre­vádz­ku­je te­le­ví­zia Mar­kí­za, sú­čas­ťou ba­lí­ka fun­kcií je aj ži­vé vy­sie­la­nie tej­to te­le­ví­zie a prid­ru­že­ných ka­ná­lov. No poď­me pek­ne pos­tup­ne. Strán­ka Voyo.sk vás pri­ví­ta vy­no­ve­ným di­zaj­nom, kde do­mi­nu­je po­nu­ka 7-dňo­vej skú­šob­nej do­by (pri ob­jed­na­ní cez SMS), ako aj vý­pis no­vých vlas­tnos­tí a preh­ľad vy­bra­ných fil­mov. Op­ro­ti pô­vod­né­mu di­zaj­nu no­vý vzhľad jed­noz­nač­ne chvá­li­me, je at­rak­tív­nej­ší a pú­ta­vej­ší.

voyo.jpg

Voyo po­nú­ka dve zá­klad­né služ­by - pred­plat­né a pré­mio­vé ti­tu­ly. Pred­plat­né za­hŕňa kom­plet­ný a neob­me­dze­ný prís­tup ku kniž­ni­ci vy­bra­ných fil­mov (v ča­se príp­ra­vy člán­ku po­zos­tá­va­la kniž­ni­ca zo 662 ti­tu­lov), k se­riá­lom a re­lá­ciám te­le­ví­zie Mar­kí­za. Sú­čas­ťou toh­to ba­lí­ka je aj mož­nosť sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie te­le­ví­zie Mar­kí­za, Do­ma, No­va Sport, Daj­To a Voyo. Všet­ky sta­ni­ce sú dos­tup­né v bež­nej a HQ kva­li­te, o HD roz­lí­še­ní však ne­mô­že byť ani v dru­hom prí­pa­de reč. Na bež­né sle­do­va­nie te­le­ví­zie cez po­čí­tač je však kva­li­ta na veľ­mi dob­rej úrov­ni. Ok­rem tých­to ka­ná­lov ma­jú pou­ží­va­te­lia k dis­po­zí­cii aj on-li­ne ka­ná­ly Voyo Ci­ne­ma a Voyo Fa­mi­ly, kto­ré čer­pa­jú prog­ra­mo­vý ob­sah z fil­mov dos­tup­ných v da­ta­bá­ze Voya. Pred­plat­né je 5,99 EUR na me­siac a auto­ma­tic­ky sa neob­no­vu­je.

voyo1.jpg
Služ­ba Voyo zme­ni­la di­zajn aj fi­nanč­ný mo­del - no­vé Voyo je preh­ľad­nej­šie a za 5,99 EUR me­sač­ne po­nú­ka veľ­kú kniž­ni­cu fil­mov, prís­tup k ži­vé­mu vy­sie­la­niu a ar­chív te­le­ví­zie Mar­kí­za

Pré­mio­vé ti­tu­ly tvo­rí da­ta­bá­za 114 fil­mov, kto­ré sú in­di­vi­duál­ne spop­lat­ne­né. Bez oh­ľa­du na to, či má­te pred­pla­te­né služ­by ale­bo nie, za pré­mio­vé ti­tu­ly vždy pla­tí­te. V pod­sta­te ide o ne­zá­vis­lé služ­by. Za­pla­te­né pred­plat­né vám v tom­to prí­pa­de ne­pos­ky­tu­je žiad­ne vý­ho­dy a pou­ží­va­te­lia v oboch prí­pa­doch pla­tia rov­na­ký pop­la­tok. Ce­na za za­po­ži­ča­nie fil­mu sa po­hy­bu­je od 0,95 EUR do 2,30 EUR, väč­ši­na fil­mov sto­jí 2,30 EUR. Toľ­ko Voyo v skrat­ke.

Poz­ri­me sa na tech­nic­kú strán­ku služ­by. Voyo má vý­bor­ne spra­co­va­ný struč­ný in­for­mač­ný do­ku­ment, kto­rý ob­sa­hu­je všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie. V tej­to sú­vis­los­ti spo­meň­me, že pri pred­plat­nom má­te neob­me­dze­ný prís­tup k všet­ké­mu ob­sa­hu, v prí­pa­de pré­mio­vých fil­mov má­te 48 ho­dín, aby ste si za­po­ži­ča­ný film poz­re­li. V tom ča­se mô­že­te film aj viac­krát spus­tiť. Pla­tiť pred­plat­né, ale aj za pré­mio­vé fil­my mož­no po­mo­cou SMS ale­bo kre­dit­nou kar­tou.

Na po­ze­ra­nie fil­mov, se­riá­lov, ži­vé­ho vy­sie­la­nia - všet­ké­ho vi­deoob­sa­hu - je pot­reb­ný Ado­be Flash plug-in. Vi­deo sa dá iba strea­mo­vať, sú­bo­ry ne­mož­no vop­red stiah­nuť do po­čí­ta­ča. Pre­vádz­ko­va­te­lia služ­by od­po­rú­ča­jú inter­net s pre­no­so­vou rých­los­ťou mi­ni­mál­ne 2 Mbit/s, pri­čom k dis­po­zí­cii je aj tes­to­va­cie vi­deo v SD a HD for­má­te. Ve­ľa HD ob­sa­hu v po­nu­ke služ­by ne­náj­de­te, v HD roz­lí­še­ní sme si však poz­re­li se­riál Spar­ta­kus, kto­rý bol do­kon­ca v pô­vod­nom zne­ní so slo­ven­ský­mi ti­tul­ka­mi. Pre­važ­ná väč­ši­na fil­mov a se­riá­lov je však v SD roz­lí­še­ní a v slo­ven­skom, resp. čes­kom zne­ní. Vo vi­deu sa ne­da­jú me­niť zvu­ko­vé sto­py ani za­pí­nať a vy­pí­nať ti­tul­ky.

Voyo však expan­du­je aj mi­mo ob­ra­zov­ky po­čí­ta­ča. K dis­po­zí­cii je ap­li­ká­cia pre za­ria­de­nia s iOS - tá je op­ti­ma­li­zo­va­ná na dis­plej Re­ti­na iPa­du aj na väč­šiu ob­ra­zov­ku v prí­pa­de iP­ho­nu 5. Tre­ba však spo­me­núť, že po­mo­cou tej­to ap­li­ká­cie mô­že­te pris­tu­po­vať iba k fil­mom, kto­ré sú v po­nu­ke pred­plat­né­ho - za pred­pok­la­du, že má­te pred­plat­né ak­tív­ne. V po­nu­ke náj­de­te aj ďal­šie re­lá­cie, kto­ré sú prís­tup­né v rám­ci pred­plat­né­ho. Ži­vé vy­sie­la­nie te­le­víz­nych sta­níc si však pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie ne­po­zrie­te a rov­na­ko nie sú pod­po­ro­va­né ani pla­te­né pré­mio­vé ti­tu­ly. Ap­li­ká­ciu ako ce­lok však chvá­li­me, dis­po­nu­je jed­no­du­chým a preh­ľad­ným di­zaj­nom a fun­gu­je bez prob­lé­mov. Ne­chý­ba ani mož­nosť hľa­da­nia a spra­vo­va­nia ob­ľú­be­ných ti­tu­lov. Kva­li­ta strea­mu je v prí­pa­de ap­li­ká­cie iOS dy­na­mic­ká a me­ní sa v zá­vis­los­ti od kva­li­ty inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia.

voyo2.jpg
Fil­my mô­že­te po­ze­rať aj na za­ria­de­niach s iOS - ap­li­ká­cia pod­po­ru­je aj iP­ho­ne 5

Ok­rem ap­li­ká­cie iOS je Voyo dos­tup­né aj na te­le­ví­zo­roch Pa­na­so­nic Vie­ra a Pa­na­so­nic Smart Vie­ra. Čos­ko­ro by sa ma­lo ob­ja­viť aj na te­le­ví­zo­roch Sam­sung a LG a na Blu-ray preh­rá­va­čoch od Pa­na­so­ni­cu. Na jed­no pred­plat­né mož­no k vi­deoob­sa­hu pris­tu­po­vať až z troch za­ria­de­ní - tie­to za­ria­de­nia však mô­že­te dy­na­mic­ky spra­vo­vať, od­obe­rať a pri­dá­vať no­vé pod­ľa pot­re­by. Ho­ci služ­ba pod­ľa ofi­ciál­nych in­for­má­cií neu­mož­ňu­je sú­bež­né pou­ží­va­nie na via­ce­rých za­ria­de­niach, nám sa po­čas tes­to­va­nia po­da­ri­lo sle­do­vať je­den film na PC a sú­bež­ne dru­hý na iPa­de.

No­vé Voyo vcel­ku chvá­li­me. Po­nú­ka bo­ha­tú da­ta­bá­zu fil­mov a se­riá­lov, pri­da­nú hod­no­tu v po­do­be ži­vé­ho vy­sie­la­nia a ďal­šie at­rak­tív­ne ti­tu­ly pros­tred­níc­tvom služ­by pré­mio­vé ti­tu­ly. Ta­kis­to sme oce­ni­li ap­li­ká­ciu iOS, ho­ci nám chý­ba­la mož­nosť po­zrieť si za­po­ži­ča­né pré­mio­vé fil­my. Zme­na di­zaj­nu služ­be ta­kis­to po­moh­la, inter­ne­to­vé strán­ky sú preh­ľad­nej­šie a mož­no rých­lej­šie a po­hodl­nej­šie trie­diť fil­my. Spop­lat­ne­nie služ­by však mô­že byť pre nie­ko­ho ne­ga­tí­vom - k pré­mio­vým ti­tu­lom ne­má­me pri­po­mien­ky, ale je ško­da, že sa fil­my z po­nu­ky pred­plat­né­ho ne­da­jú za­po­ži­čať aj sa­mos­tat­ne. Ho­ci 5,99 EUR nie je ve­ľa, prav­de­po­dob­ne má­lok­to do­ká­že vy­užiť služ­bu napl­no. V rám­ci služ­by sú však ob­čas dos­tup­né exklu­zív­ne ži­vé pre­no­sy zo špor­to­vých uda­los­tí.

voyo_ios.png
QR kód - ap­li­ká­cia iOS


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Inter­ne­to­vé po­ži­čov­ne fil­mov / Duel
Žijeme v digitálnej dobe, keď sa čoraz viac obsahu distribuuje cez internet. Hoci je vo svete tento štýl distribúcie dlhodobo úspešný, u nás sa rozbieha postupne. čítať »
 
Zľa­vy v te­le­fó­ne / Té­ma na že­la­nie
V predchádzajúcom vydaní PC REVUE sme v rámci výberu aplikácií pre Android spomenuli aj zopár zľavových portálov, ktoré ponúkajú svoje služby aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. V tomto článku vám predstavíme aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre operačný systém Apple iOS. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2013 - Opis DVD
Program na zlepšenie a optimalizáciu výkonu počítača. Všetky zásahy sú zálohované a každý z modulov programu sa dá spustiť samostatne. Program realizuje aj analýzu počítača. čítať »
 
Fi­ná­le Pil­sner Urquell Mas­ter Bar­ten­der 2012 ov­lád­li Ko­ši­ča­nia
Víťazom národného kola 5. ročníka súťaže o najlepšieho barmana Pilsner Urquell Master Bartender sa stal Ján Obšatník z Pilsner Urquell pubu v Košiciach. Získal výhru 2000 EUR a neskôr úspešne reprezentoval Slovensko na svetovom finále súťaže v Plzni. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Pomocou knihy sa naučíte vidieť svetlo ako jednu z najdôležitejších vecí pri fotografovaní. Skúsený autor Michael Freeman vám ukáže, ako rozpoznať jemné prechody medzi svetlom a tieňom. čítať »
 
Sprie­vod­ca vý­me­nou pev­né­ho dis­ku / Ako na to prak­tic­ky
Výmena disku v počítači alebo notebooku nie je taká triviálna záležitosť, ako by sa na pohľad zdalo. Drvivá väčšina počítačov sa dnes kupuje priamo s operačným systémom. Potom pri novom disku nestačí len zameniť hardvér a očakávať, že systém nabehne. čítať »
 
Ga­me­box / Her­ná rub­ri­ka
Podobne ako s inou úspešnou sériou, vojnovou FPS akciou Call of Duty, aj s novým Assassinom sa stretávame pravidelne každý rok. Na rozdiel od vojnovej strieľačky Assassin predstavuje ucelený príbeh a každý rok posúva hlavnú zápletku o krok ďalej. Teraz svoje karty odkryl tretí diel. čítať »
 
Ti­py a tri­ky pre Win­dows 8 / Té­ma na že­la­nie
Operačný systém Windows 8 disponuje dvojicou používateľských rozhraní. Okrem klasického desktopového rozhrania môžu používatelia využívať aj nové rozhranie, tzv. Modern UI, ktoré je prispôsobené najmä na ovládanie dotykom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter