TESTOVALI SME

3× projektor do kancelárie do 500 eur

Strana 2/2

ASUS P1M

Ultra­mo­bil­ný pro­jek­tor ale­bo aj pi­kop­ro­jek­tor. Ta­ký je naj­nov­ší „ref­resh" drob­če­ka znač­ky ASUS. Mo­del P1M má hmot­nosť iba 415 gra­mov - je­ho na­pá­ja­cí adap­tér má po­ma­ly väč­šiu hmot­nosť ako sám pro­jek­tor. Mi­mo­cho­dom, to je vec, kto­rú by mo­hol vý­rob­ca zme­niť. P1M poz­bie­ral množ­stvo za­ují­ma­vých di­zaj­no­vých oce­ne­ní. Ide o ma­lič­ký pro­jek­tor s LED lam­pou so ži­vot­nos­ťou 30 000 ho­dín (prak­tic­ky asi viac ako oča­ká­va­ná ži­vot­nosť pro­jek­to­ra), kto­rý sa vďa­ka LED tech­no­ló­gii za­pne za 5 se­kúnd do pl­nej svie­ti­vos­ti. A tu je hneď aj ne­vý­ho­da tej­to tech­no­ló­gie, veď maximál­na svie­ti­vosť mo­de­lu P1M do­sa­hu­je iba 200 AN­SI lú­me­nov. 

pr_asus_p1_hd_portable_led_projector_profile.jpg

Na­priek to­mu má ten­to pi­kop­ro­jek­tor nie­čo do se­ba - naj­mä v kom­bi­ná­cii so svo­jou čí­tač­kou SD a „PC-free" za­me­ra­ním, keď umož­ňu­je pria­mo z kar­ty SD pre­zen­to­vať ob­ráz­ky, vi­deá, sú­bo­ry PDF a kan­ce­lár­sku súp­ra­vu do­ku­men­tov Mic­ro­soft Of­fi­ce. Vy­klá­pa­teľ­ný sto­jan­ček slú­ži na zlep­še­nie uh­la pro­jek­cie, ten­to ultra­mo­bil­ný pro­jek­tor pod­po­ru­je aj auto­ma­tic­kú ko­rek­ciu li­cho­bež­ní­ko­vé­ho efek­tu. Keď­že má fix­ný ob­jek­tív, veľ­kosť ob­ra­zu je zá­vis­lá iba od vzdia­le­nos­ti od pro­jek­čnej plo­chy. Na­tív­ne zvlád­ne P1-ka roz­lí­še­nie 1280 × 800 pixelov. Ide o ti­chuč­ký pro­jek­tor s „mo­bil­ne" rie­še­ný­mi roz­hra­niam - RGB a kom­po­zit­né vi­deo sú rie­še­né cez re­dukč­ný ká­bel, ak ho stra­tí­te, má­te o „zá­ba­vu" pos­ta­ra­né. Je tu však aj port mi­niUSB (vý­rob­ca ho na­zý­va EZ LINK), kto­rý je ur­če­ný na pri­po­je­nie k no­te­boo­ku a pro­jek­tor tak slú­ži ako dis­plej USB. Je to sí­ce veľ­mi prak­tic­ké, ale dá­to­vý tok cez ká­bel USB je sla­buč­ký na pot­re­by pro­jek­to­ra, po­čí­taj­te te­da so se­ka­ním myš­ky a nep­ly­nu­lý­mi vi­dea­mi. Pri pri­po­je­ní cez VGA fun­gu­je všet­ko veľ­mi dob­re. Z poh­ľa­du fun­kčnej vý­ba­vy nie je to­ho ve­ľa, čo mož­no od ultra­mo­bil­né­ho pro­jek­to­ra oča­ká­vať, keď je vy­ro­be­ný v zmys­le „spus­ti a fun­guj". Ne­chý­ba však še­tria­ci re­žim, mož­nosť vý­be­ru jed­né­ho zo sied­mych fa­reb­ných re­ži­mov či auto­ma­tic­ké vy­pnu­tie. Ve­de­li sme, že naj­vyš­šiu fa­reb­nú ver­nosť ne­mož­no veľ­mi oča­ká­vať, prí­jem­ne nás však prek­va­pi­la os­trosť ob­ra­zu, naj­mä de­tail­né­ho pís­ma. Bie­la bo­la ta­kis­to v po­riad­ku, čier­na tro­cha za­os­tá­va­la s hĺbkou. Spot­re­ba na úrov­ni 35 W je špič­ko­vá, o tep­lo­te tiež net­re­ba po­chy­bo­vať a vý­hod­né je okam­ži­té vy­pnu­tie bez to­ho, že by ste sa mu­se­li báť o lam­pu. ASUS P1M je špe­ci­fic­ký pro­jek­tor, kto­rý si náj­de svo­jich fa­nú­ši­kov - do ma­lej taš­ky si so se­bou mô­že­te vziať ška­tuľ­ku o nie­čo väč­šiu ako dneš­né smar­tfó­ny, kto­rá vám umož­ní vy­tvo­riť za up­ra­ve­ných oko­li­tých sve­tel­ných pod­mie­nok ro­zum­ný 100-pal­co­vý ob­raz. V ob­las­ti kva­li­ty ob­ra­zu neo­ča­ká­vaj­te zá­zra­ky, ale ultra­mo­bil­ná kan­ce­lá­ria vy­ža­du­je aj ultra­mo­bil­ný pro­jek­tor. A ten­to vy­ze­rá na­vy­še veľ­mi štý­lo­vo.

Ce­na: 419 EUR
Za­po­ži­čal: ASUS

BenQ MW519

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Stred­ne veľ­ký kan­ce­lár­sky pro­jek­tor je zlep­še­ním pre­doš­lé­ho mo­de­lu od toh­to vý­rob­cu. MW519-ka pri­chá­dza s pod­po­rou 3D re­ži­mu, na­tív­nym roz­lí­še­ním 16:10, veľ­mi dob­rou svie­ti­vos­ťou a dl­hou vý­dr­žou lam­py. Má nie­koľ­ko pr­vkov ur­če­ných pria­mo na vý­uč­bu, či už sa to tý­ka ča­so­va­ča pre­zen­tá­cie, ale­bo šab­ló­ny riad­kov pre­mie­ta­ných na ste­nu. BenQ chvá­li­me za dob­rú kom­bi­ná­ciu sve­tel­né­ho vý­ko­nu (2800 AN­SI lú­me­nov) a vy­so­ké­ho kon­tras­tné­ho po­me­ru. Bez prob­lé­mov zvlá­dol pre­zen­tá­ciu aj za sl­neč­né­ho dňa. Hluč­nosť je v po­riad­ku, tro­cha „tep­lej­ší" je vzduch vy­chá­dza­jú­ci z ven­ti­lá­to­ra, je­ho tep­lo­ta pre­sa­hu­je 50 °C, tak­že nie je veľ­mi prí­jem­né se­dieť v je­ho blíz­kos­ti. Roz­hra­nia zvo­lil vý­rob­ca ro­zum­ne - je tu HDMI, kom­po­zit­né vi­deo aj S-Vi­deo, dvo­ji­ca RGB a ne­chý­ba­jú ani ov­lá­da­cie ko­nek­to­ry či mož­nosť strop­nej mon­tá­že. BenQ sa sús­tre­ďu­je na šet­re­nie ener­gie (inak 242 W v bež­nom re­ži­me) v si­tuáciách, keď sa s pro­jek­to­rom nep­ra­cu­je, prí­pad­ne je od­po­je­ný zdroj - do­ká­že tak­to ušet­riť až 70 % ener­gie (Smar­tE­co).

Gallery_PJT_MW519_01image.jpg

Pro­jek­to­ru netr­vá ani pol mi­nú­ty, kým sa naš­tar­tu­je, ale na vy­chla­de­nie lam­py tre­ba ča­kať až 92 se­kúnd. Do pl­nej svie­ti­vos­ti mu to tr­vá asi mi­nú­tu, jed­no­du­cho sa lam­pa pot­re­bu­je za­hriať. Po za­pnu­tí má­te po­mer­ne bo­ha­té mož­nos­ti nas­ta­ve­ní: šesť fa­reb­ných re­ži­mov (z to­ho dva vlas­tné s mož­nos­ťou úp­rav zlo­žiek RGB), na vý­ber až šesť fa­rieb po­za­dia pre­mie­ta­cej plo­chy, ča­so­vač pre­zen­tá­cie či še­tria­ci re­žim. Pri pre­zen­tá­ciách vás MW519-ka nes­kla­me. Pos­ky­tu­je dob­rú os­trosť pís­ma (aj keď nie naj­lep­šiu), ro­zum­né po­da­nie fa­rieb na úrov­ni pro­jek­to­ra drah­šie­ho o 300 ÷ 400 eur a bie­le a čier­na sú ta­kis­to na úrov­ni. Kva­li­ta­tív­ne de­cen­tne spra­co­va­ný ob­raz bez nut­nos­ti zby­toč­ných nas­ta­ve­ní sa nám zdá ideál­ny do stred­ne veľ­kých kan­ce­lá­rií, kde ho jed­no­du­cho bu­de­te chcieť za­pnúť a rých­lo pre­zen­to­vať vý­sled­ky svo­jej prá­ce ko­le­gom. Chvá­li­me vý­bor­nú svie­ti­vosť, bez poz­na­nia pa­pie­ro­vých hod­nôt by sme ju ti­po­va­li eš­te o nie­čo vy­ššie. Do­kon­ca s reak­ciou ob­ra­zu sme si za­hra­li aj niek­to­ré hry. Dú­ho­vý efekt nie je vi­di­teľ­ný, fun­kcia Brillian­tCo­lor je auto­ma­tic­ky za­pnu­tá a neod­po­rú­ča­me ju ani vy­pí­nať, far­by sú om­no­ho sý­tej­šie. BenQ zvo­lil HDMI vo ver­zii 1.4, tak­že už pod­po­ru­je aj 3D pre­nos ob­ra­zu v spo­lup­rá­ci s NVI­DIA 3DTV play. Ško­da len, že sa pro­jek­tor nep­re­dá­va rov­no s tým­to ki­tom v ba­le­ní. BenQ pre­ko­nal kon­ku­ren­ciu, keď po­nú­ka 36-me­sač­nú zá­ru­ku na pro­jek­tor, ale na dru­hej stra­ne to „kom­pen­zu­je" iba 6-me­sač­nou zá­ru­kou na lam­pu. V os­tat­ných oh­ľa­doch ne­má­me veľ­mi čo pro­jek­to­ru vy­tknúť, v da­nej ce­no­vej ka­te­gó­rii pat­rí roz­hod­ne k špič­ke.

Ce­na: 489 EUR
Za­po­ži­čal: BenQ

Ver­dikt PC RE­VUE

Tri za­ují­ma­vé kan­ce­lár­ske pro­jek­to­ry s vý­raz­nou orien­tá­ciou na ce­nu, ne­chý­ba im však ani ro­zum­né por­tfó­lio fun­kcií. Zá­ro­veň po­nú­ka­jú aj dob­rú mo­bi­li­tu či svie­ti­vosť. Acer P1223 bol ci­teľ­ne vy­tvo­re­ný na čo naj­vyš­ší sve­tel­ný vý­kon, tak­že ak má­te čis­to pres­kle­né kan­ce­lár­ske pries­to­ry, bu­de pre vás dob­rým spo­loč­ní­kom. Pre pro­fe­sio­nál­ne ces­tu­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov je tu aj čis­to ultra­mo­bil­né rie­še­nie v po­do­be pi­kop­ro­jek­to­ra ASUS P1M v lá­ka­vom di­zaj­ne a s pre­zen­to­va­ním do pia­tich se­kúnd. No poz­dá­val sa nám naj­mä BenQ MW519, kto­rý po­nú­ka ro­zum­ný po­mer ce­ny a vý­ko­nu, pri­dá­va pár drob­nos­tí na­vy­še (zá­ru­ka, ča­so­vač) a pri­tom neod­ra­dí svo­jou ce­nou. Tak­že ak hľa­dá­te pro­jek­tor do kan­ce­lá­rie, mys­lí­me, že z tej­to tro­ji­ce si ur­či­te vy­be­rie­te.

Zdroj: PCR 2/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spoz­naj­te SmartGlass
Tablety a smartfóny doslova menia náš životný štýl, zasahujú do mnohých oblastí pracovného a osobného života. Jedna z úloh, ktorú na seba preberajú, je aj osobné zábavné centrum. A jeden z variantov centra domácej zábavy je herná konzola. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ny a pra­cov­ný ultra­book
V tomto teste sa pozrieme na dva špeciálne ultrabooky. Prvý z nich je typický firemný model. Premyslené rozhranie, odolné telo, rozšírená výbava aj záruka. Druhý model má ultratenké telo, čo si však odniesla portová výbava. čítať »
 
Po­čí­ta­če za hra­ni­cou pla­né­ty Zem
Azda každý čitateľ PC REVUE je nadšencom informačných technológií. Spoločne sledujeme honbu výrobcov za vyšším výkonom a kapacitou, zlepšovanie najrôznejších vlastností zariadení či zjednodušovanie ich celkových koncepcií. čítať »
 
3× pro­jek­tor do kan­ce­lá­rie do 500 eur
Projektory využívajú najmä prezentujúci v kanceláriách, na prednáškach a v školách. Zvolili sme kategóriu kancelárskych projektorov a stanovili tvrdý cenový strop - 500 eur vrátane DPH. čítať »
 
Ban­ka v mo­bi­le
Dávno sú preč časy, keď na zaplatenie faktúry či poukážky bolo treba ísť do banky či na poštu. Dnes nám aj slovenské banky ponúkajú komfortný internetbanking, ale už aj banku doslova priamo v mobile. čítať »
 
Vý­ber obe­da po­mo­cou te­le­fó­nu
Aplikácie rôznych informačných portálov sa postupne objavujú aj na Slovensku. Populárne zľavové portály sme vám predstavili v predošlom vydaní, v tomto článku sa zameriame na služby, ktoré ponúkajú informácie o reštauráciách. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me do­ku­men­ty PDF za­dar­mo / Tes­to­va­li sme
Vytvoriť dokument PDF nie je vôbec zložité a časy, keď ste potrebovali niečo konfigurovať a nastavovať skriptový ovládač, sú už preč. čítať »
 
Vi­rus Lab / Krá­dež po­čí­ta­ča je bo­lesť, mô­že­te ju však zmier­niť a hlav­ne prip­ra­viť sa
Stalo sa vám niekedy, že ste stratili alebo vám ukradli notebook či iné prenosné digitálne dátové zariadenie? Podľa prieskumu spoločnosti Harris pre ESET jeden z desiatich Američanov vlastniacich prenosné digitálne zariadenie oň niekedy prišiel pri krádeži. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter