TESTOVALI SME

3× projektor do kancelárie do 500 eur

Strana 1/2

Pro­jek­to­ry vy­uží­va­jú naj­mä pre­zen­tu­jú­ci v kan­ce­lá­riách, na pred­náš­kach a v ško­lách. Zvo­li­li sme ka­te­gó­riu kan­ce­lár­skych pro­jek­to­rov a sta­no­vi­li tvr­dý ce­no­vý strop - 500 eur vrá­ta­ne DPH. V pria­mom po­rov­na­ní vám pred­sta­ví­me troch za­ují­ma­vých bo­jov­ní­kov, kto­rí spl­ni­li to­to kri­té­rium. A bo­li sme mi­lo prek­va­pe­ní, že aj pro­jek­tor v ce­ne do 500 eur do­ká­že ok­rem pri­me­ra­nej kva­li­ty ob­ra­zu pos­kyt­núť aj dob­rú svie­ti­vosť. Ak pat­rí­te k za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom, prí­pad­ne ro­bí­te pred­náš­ky ale­bo jed­no­du­cho chce­te mať pro­jek­tor neus­tá­le so se­bou, to­to bu­de nie­čo pre vás.

Čo je dô­le­ži­té pri pro­jek­to­re do kan­ce­lá­rie

Ka­te­gó­ria kan­ce­lár­skych pro­jek­to­rov sa vý­raz­ne lí­ši napr. od pro­jek­to­rov na do­ma (tzv. Ho­me Ci­ne­ma). Ne­bu­de­me dl­ho teo­re­ti­zo­vať, hneď sa pus­tí­me do tes­to­va­nia, ale pár vy­svet­ľu­jú­cich viet je nao­zaj pot­reb­ných. Pri kan­ce­lár­skom pro­jek­to­re je dô­le­ži­tá naj­mä svie­ti­vosť a kon­trast­ný po­mer. Vy­so­ká svie­ti­vosť za­ru­čí, že aj za sl­neč­né­ho dňa pro­jek­tor „pres­vie­ti" oko­li­té den­né svet­lo a je­ho svet­lo a je­ho far­by do­pad­nú na plát­no, prí­pad­ne ste­nu. Dos­ta­toč­ne vy­so­ký kon­trast­ný po­mer je po­tom zá­ru­kou to­ho, že far­by sú as­poň ako-tak reál­ne a čier­na zos­ta­ne čier­nou. Čo sa tý­ka ver­nos­ti rep­re­zen­tá­cie fa­rieb, pro­jek­to­ry do kan­ce­lá­rie kva­li­tou ob­ra­zu za­os­tá­va­jú za pro­jek­tor­mi na do­ma. Ale tu je veľ­ký roz­diel aj ce­ne. Zho­to­viť pro­jek­tor s dos­ta­toč­nou svie­ti­vos­ťou aj fa­reb­nou kva­li­tou ob­ra­zu v ce­ne do 500 eur je ná­roč­ná úlo­ha. No a po­tom je už iba na vás, čo od pro­jek­to­ra oča­ká­va­te. Di­aľ­ko­vý ov­lá­dač s la­se­ro­vým uka­zo­va­te­ľom? Ča­so­vač pre­zen­tá­cie? Po­zas­ta­ve­nie ob­ra­zu? Strop­nú mon­táž? Všet­ko sme pre vás zhr­nu­li do preh­ľad­nej po­rov­ná­va­cej ta­buľ­ky. A te­raz už poď­me poc­ti­vo tes­to­vať.

Test projektorov - nahlad 01-2.jpg
Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov a sle­do­va­ných úda­jov pro­jek­to­rov do kan­ce­lá­rie v ce­no­vej re­lá­cii do 500 eur

Acer P1223

Čier­na plas­to­vá ška­tuľ­ka uk­rý­va v se­be stred­ne veľ­ký pro­jek­tor s hmot­nos­ťou eš­te ro­zum­nou aj na pre­ná­ša­nie, pre­to vý­rob­ca pri­ba­ľu­je ako sú­časť do­dáv­ky aj taš­ku. Mo­del P1223 je pro­jek­tor DLP s pa­pie­ro­vo (ale aj reál­ne) naj­lep­šou svie­ti­vos­ťou v tom­to tes­te, aj keď kon­tras­tným po­me­rom mier­ne za­os­tá­va. To­to je ty­pic­ký zá­stup­ca kan­ce­lár­skych pro­jek­to­rov. Nám pre­ká­žal mier­ne hluč­ný ven­ti­lá­tor, dlh­šia do­ba chla­de­nia a lac­nej­šie pô­so­bia­ce plas­ty, tu si mo­hol dať vý­rob­ca viac zá­le­žať. Ako kom­pen­zá­ciu však Acer po­nú­ka až vy­so­ko nad­štan­dar­dnú svie­ti­vosť, po­čas bež­né­ho dňa sme v kan­ce­lá­rii rad­šej stl­mi­li vý­kon do re­ži­mu Eco (Extre­meE­co), pre­to­že ob­raz zby­toč­ne ťa­hal oči. S tým­to pro­jek­to­rom te­da net­re­ba žiad­ne ža­lú­zie či za­ťa­ho­va­nie zá­ve­sov, bez prob­lé­mov „pre­ra­zí" aj sl­nko. 

B008249ORG-01.jpg

Po­kiaľ ide o zá­klad­né tech­nic­ké pa­ra­met­re, po­nú­ka kla­sic­ké pro­jek­to­ro­vé roz­lí­še­nie 1024 × 768 pixelov, čo zod­po­ve­dá na­tív­ne­mu po­me­ru strán 4:3. K roz­hra­niam ne­má­me ná­miet­ky, je tu všet­ko, čo sa dnes ty­pic­ky pri­pá­ja k pro­jek­to­ru - vstup VGA, S-Vi­deo, kom­po­zit­né vi­deo aj HDMI. Po­te­šil nás vý­stup RGB a men­ší rep­ro­duk­tor, kto­rý mô­že nah­ra­diť no­te­book. Pou­ži­tá vý­kon­ná lam­pa vy­dr­ží v bež­nom re­ži­me 3500 ho­dín, v re­ži­me eco udá­va vý­rob­ca 5000 ho­dín. Acer P1223 sa rých­lo naš­tar­tu­je, už do 15 se­kúnd po­nú­ka pr­vý ob­raz a ďal­ších prib­liž­ne 30 se­kúnd mu tr­vá, kým sa roz­svie­ti do svo­jej pl­nej krá­sy. Sym­pa­tic­ká spot­re­ba 222 W je v po­riad­ku, prí­jem­ne nás prek­va­pil vý­duch ven­ti­lá­to­ra, na­me­ra­li sme iba 38,9 °C. To je hl­bo­ko pod hod­no­ty bež­né pri os­tat­ných pro­jek­to­roch s kla­sic­kou konštruk­ciou, kto­ré sa po­hy­bu­jú aj oko­lo hra­ni­ce 60 ÷ 70 °C. Prí­jem­né far­by (Co­lor­Boost II) s bež­nou ver­nos­ťou, dob­rá bie­la a naj­mä vý­bor­ná os­trosť pís­ma, to sú vlas­tnos­ti, kto­ré ro­bia ten­to pro­jek­tor ideál­nym do kan­ce­lá­rie. Chý­ba­la nám auto­ma­tic­ká ko­rek­cia li­cho­bež­ní­ko­vé­ho efek­tu, aj keď ma­nuál­na, sa­moz­rej­me, bo­la k dis­po­zí­cii. Dú­ho­vý efekt sme ne­pos­treh­li, ale keď sa naň za­me­ria­te, pri jed­no­či­po­vej tech­no­ló­gii DLP ho roz­poz­ná­te. Chvá­li­me za mož­nosť nas­ta­ve­nia far­by po­za­dia pro­jek­čnej plo­chy, čo je ideál­ne na rôz­ne ta­bu­le a pre­zen­tač­né plo­chy a pod­po­ru 3D pro­jek­cie. Pre de­tai­lis­tov je tu mož­nosť úp­ra­vy fa­rieb jed­not­li­vých zlo­žiek spek­tra RGB či je­den úpl­ne ma­nuál­ny fa­reb­ný pro­fil. V prí­pa­de kan­ce­lár­ske­ho pro­jek­to­ra nám chý­bal ča­so­vač pre­zen­tá­cie, čo bý­va dob­rá po­môc­ka. Vcel­ku však Acer P1223 chvá­li­me za ro­zum­né pre­zen­tač­né mož­nos­ti a aj na­priek mier­ne hluč­nej­šie­mu ven­ti­lá­to­ru je sil­ným ar­gu­men­tom vý­bor­ná svie­ti­vosť, kto­rá je prib­liž­ne dvoj­ná­sob­ná op­ro­ti to­mu, čo zvyk­nú po­nú­kať bež­né kan­ce­lár­ske pro­jek­to­ry. Pa­lec ho­re!

Ce­na: 419 EUR
Za­po­ži­čal: Acer


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spoz­naj­te SmartGlass
Tablety a smartfóny doslova menia náš životný štýl, zasahujú do mnohých oblastí pracovného a osobného života. Jedna z úloh, ktorú na seba preberajú, je aj osobné zábavné centrum. A jeden z variantov centra domácej zábavy je herná konzola. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ny a pra­cov­ný ultra­book
V tomto teste sa pozrieme na dva špeciálne ultrabooky. Prvý z nich je typický firemný model. Premyslené rozhranie, odolné telo, rozšírená výbava aj záruka. Druhý model má ultratenké telo, čo si však odniesla portová výbava. čítať »
 
Po­čí­ta­če za hra­ni­cou pla­né­ty Zem
Azda každý čitateľ PC REVUE je nadšencom informačných technológií. Spoločne sledujeme honbu výrobcov za vyšším výkonom a kapacitou, zlepšovanie najrôznejších vlastností zariadení či zjednodušovanie ich celkových koncepcií. čítať »
 
3× pro­jek­tor do kan­ce­lá­rie do 500 eur
Projektory využívajú najmä prezentujúci v kanceláriách, na prednáškach a v školách. Zvolili sme kategóriu kancelárskych projektorov a stanovili tvrdý cenový strop - 500 eur vrátane DPH. čítať »
 
Ban­ka v mo­bi­le
Dávno sú preč časy, keď na zaplatenie faktúry či poukážky bolo treba ísť do banky či na poštu. Dnes nám aj slovenské banky ponúkajú komfortný internetbanking, ale už aj banku doslova priamo v mobile. čítať »
 
Vý­ber obe­da po­mo­cou te­le­fó­nu
Aplikácie rôznych informačných portálov sa postupne objavujú aj na Slovensku. Populárne zľavové portály sme vám predstavili v predošlom vydaní, v tomto článku sa zameriame na služby, ktoré ponúkajú informácie o reštauráciách. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me do­ku­men­ty PDF za­dar­mo / Tes­to­va­li sme
Vytvoriť dokument PDF nie je vôbec zložité a časy, keď ste potrebovali niečo konfigurovať a nastavovať skriptový ovládač, sú už preč. čítať »
 
Vi­rus Lab / Krá­dež po­čí­ta­ča je bo­lesť, mô­že­te ju však zmier­niť a hlav­ne prip­ra­viť sa
Stalo sa vám niekedy, že ste stratili alebo vám ukradli notebook či iné prenosné digitálne dátové zariadenie? Podľa prieskumu spoločnosti Harris pre ESET jeden z desiatich Američanov vlastniacich prenosné digitálne zariadenie oň niekedy prišiel pri krádeži. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter