Výber obeda pomocou telefónu

Strana 2/2

Res­tau­ra­cie.sme.sk

Ďal­šia ap­li­ká­cia res­tau­ra­cie.sme.sk je dos­tup­ná iba ma­ji­te­ľom za­ria­de­ní s iOS. Aj na­priek exklu­zi­vi­te pre tú­to plat­for­mu však ne­po­nú­ka op­ti­ma­li­zá­ciu pre iP­ho­ne 5. Fun­kcio­na­li­ta je po­dob­ná ako v prí­pa­de obe­do­vat.sk, no ap­li­ká­cia v tom­to prí­pa­de auto­ma­tic­ky ne­pos­ky­tu­je in­for­má­cie o den­nom me­nu. Pou­ží­va­teľ si mu­sí ruč­ne vy­brať kon­krét­nu reš­tau­rá­ciu, den­né me­nu je k dis­po­zí­cii iba cez vlas­tnos­ti. Ok­rem to­ho cez vlas­tnos­ti sa mož­no dos­tať aj k ďal­ším in­for­má­ciám o jed­not­li­vých reš­tau­rá­ciách vrá­ta­ne hod­no­te­nia pou­ží­va­te­ľov. Žiaľ, pria­mo cez ap­li­ká­ciu ne­mô­že­te reš­tau­rá­cie hod­no­tiť ani ko­men­to­vať, čo je ško­da. V pria­mom po­rov­na­ní Obe­do­vat.sk po­nú­ka lep­ší preh­ľad o den­ných me­nu a in­tui­tív­nej­šie roz­hra­nie a ov­lá­da­nie.

restauracie.png

restauracie_ios.png
QR iOS

Zdroj: PCR 2/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spoz­naj­te SmartGlass
Tablety a smartfóny doslova menia náš životný štýl, zasahujú do mnohých oblastí pracovného a osobného života. Jedna z úloh, ktorú na seba preberajú, je aj osobné zábavné centrum. A jeden z variantov centra domácej zábavy je herná konzola. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ny a pra­cov­ný ultra­book
V tomto teste sa pozrieme na dva špeciálne ultrabooky. Prvý z nich je typický firemný model. Premyslené rozhranie, odolné telo, rozšírená výbava aj záruka. Druhý model má ultratenké telo, čo si však odniesla portová výbava. čítať »
 
Po­čí­ta­če za hra­ni­cou pla­né­ty Zem
Azda každý čitateľ PC REVUE je nadšencom informačných technológií. Spoločne sledujeme honbu výrobcov za vyšším výkonom a kapacitou, zlepšovanie najrôznejších vlastností zariadení či zjednodušovanie ich celkových koncepcií. čítať »
 
3× pro­jek­tor do kan­ce­lá­rie do 500 eur
Projektory využívajú najmä prezentujúci v kanceláriách, na prednáškach a v školách. Zvolili sme kategóriu kancelárskych projektorov a stanovili tvrdý cenový strop - 500 eur vrátane DPH. čítať »
 
Ban­ka v mo­bi­le
Dávno sú preč časy, keď na zaplatenie faktúry či poukážky bolo treba ísť do banky či na poštu. Dnes nám aj slovenské banky ponúkajú komfortný internetbanking, ale už aj banku doslova priamo v mobile. čítať »
 
Vý­ber obe­da po­mo­cou te­le­fó­nu
Aplikácie rôznych informačných portálov sa postupne objavujú aj na Slovensku. Populárne zľavové portály sme vám predstavili v predošlom vydaní, v tomto článku sa zameriame na služby, ktoré ponúkajú informácie o reštauráciách. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me do­ku­men­ty PDF za­dar­mo / Tes­to­va­li sme
Vytvoriť dokument PDF nie je vôbec zložité a časy, keď ste potrebovali niečo konfigurovať a nastavovať skriptový ovládač, sú už preč. čítať »
 
Vi­rus Lab / Krá­dež po­čí­ta­ča je bo­lesť, mô­že­te ju však zmier­niť a hlav­ne prip­ra­viť sa
Stalo sa vám niekedy, že ste stratili alebo vám ukradli notebook či iné prenosné digitálne dátové zariadenie? Podľa prieskumu spoločnosti Harris pre ESET jeden z desiatich Američanov vlastniacich prenosné digitálne zariadenie oň niekedy prišiel pri krádeži. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter