Vytvárame dokumenty PDF zadarmo / Testovali sme

Strana 3/3

Nit­ro Rea­der 3

Ná­zov prog­ra­mu mô­že tro­chu po­pliesť, no nej­de len o pre­hlia­dač do­ku­men­tov PDF, umož­ňu­je aj ich vy­tvo­re­nie. Exis­tu­je aj pla­te­ná ver­zia Pro s ďal­ší­mi fun­kcia­mi, ver­zia za­dar­mo však pl­no­hod­not­ne pos­lú­ži na zá­klad­nú tvor­bu do­ku­men­tov. Aj keď pou­ži­je­te vir­tuál­nu tla­čia­reň, vý­sle­dok sa pres­me­ru­je do hlav­né­ho pros­tre­dia ap­li­ká­cie. Tu sa dá s do­ku­men­tom ďa­lej pra­co­vať. Mô­že­te pri­dá­vať ko­men­tá­re, zvý­raz­ňo­vať, pod­čiar­ko­vať ale­bo preškr­tá­vať text. Tým sa zvy­šu­jú mož­nos­ti vy­uži­tia v kan­ce­lá­rii pri re­ví­zii do­ku­men­tov. Do­pi­so­vať mô­že­te aj vlas­tné tex­ty, tie sú však v sa­mos­tat­nom po­li a tvo­ria ne­zá­vis­lý ob­jekt. Ne­mož­no te­da pri­dať text do už exis­tu­jú­ce­ho ako v prí­pa­de pok­ro­či­lej­ších edi­to­rov toh­to ty­pu. V tla­čo­vom ov­lá­da­či si mô­že­te nas­ta­viť štan­dard­ný prie­či­nok na uk­la­da­nie vznik­nu­tých sú­bo­rov a vý­sled­nú ver­ziu for­má­tu. V tom­to prí­pa­de je pod­po­ro­va­ná až ver­zia 1.7, kto­rú na­tív­ne pri­nie­sol Ado­be Ac­ro­bat 8. Op­ti­ma­li­zá­cia do­ku­men­tu je v troch stup­ňoch, a to na pub­li­ko­va­nie na webe, na kan­ce­lár­ske úče­ly ale­bo tla­čo­vý vý­stup. Vý­rob­ca umož­nil pok­ro­či­lej­šie de­fi­no­va­nie vý­stu­pu. Tý­ka­jú sa hlav­ne kom­pre­sie ob­ráz­kov vo far­be ale­bo ČB va­rian­te a in­teg­rá­cii fon­tov. Maximál­na for­má­to­vá ver­zia je sí­ce 1.7, ale dos­tup­né je šif­ro­va­nie na úrov­ni 256 bi­tov, kom­pa­ti­bil­né s ver­ziou 1.8. Keď­že Nit­ro Rea­der pos­lú­ži aj ako čí­tač­ka do­ku­men­tov, oce­ni­li sme rých­losť na­čí­ta­nia sú­bo­rov. Prog­ram od­po­rú­ča­me aj ako pred­vo­le­ný na zob­ra­zo­va­nie PDF.

Nitro.png
Nit­ro Rea­der 3: Vlas­tné pros­tre­die aj tla­čo­vý ov­lá­dač s pok­ro­či­lý­mi mož­nos­ťa­mi

Link: www.nit­ro­rea­der.com

PDF24 Edi­tor

Návr­ho­vé roz­hra­nie toh­to prog­ra­mu je pris­pô­so­be­né na hro­mad­né spra­co­va­nie do­ku­men­tov a kon­ver­ziu nie­len do for­má­tu PDF. K dis­po­zí­cii sú aj ďal­šie, ako nap­rík­lad PS, EPS, PCL a ob­ra­zo­vé for­má­ty vrá­ta­ne PSD. Ap­li­ká­cia má vlas­tné­ho pries­kum­ní­ka a plo­chu, kam pri­dá­va­te do­ku­men­ty na spra­co­va­nie. Zob­ra­ziť sa da­jú náh­ľa­dy na ich ob­sah ale­bo len zjed­no­du­še­ný poh­ľad. V prí­pa­de kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov sa na­mies­to náh­ľa­du zob­ra­zu­jú iko­ny s čís­la­mi strán. Pred ulo­že­ním do no­vé­ho for­má­tu sa da­jú nad­by­toč­né stra­ny vy­strih­núť, prí­pad­ne do do­ku­men­tu vlo­žiť práz­dne stra­ny na od­de­le­nie ob­sa­hu. Pri PDF je tu ob­rov­ský po­čet mož­nos­tí, pok­rý­va­jú­cich zá­klad­né aj pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia. Vý­ber kva­li­ty, ver­zie PDF, auto­ma­tic­ké otá­ča­nie strán, prí­pad­ne op­ti­ma­li­zá­cia PDF na web, to sú len zá­klad­né fun­kcie. Dopl­niť si mô­že­te in­for­má­cie o auto­ro­vi, do­ku­ment za­mknúť 128-bi­to­vým šif­ro­va­ním a nas­ta­viť op­ráv­ne­nia na je­ho ďal­šie úp­ra­vy. Ap­li­ko­va­nie bez­peč­nos­ti je mož­né aj na vy­bra­né stra­ny. Za­ují­ma­vá je mož­nosť sa­mos­tat­né­ho nas­ta­ve­nia kom­pre­sie pod­ľa ob­ráz­ka. Ak ide o fa­reb­ný ob­rá­zok, pou­ži­je sa iná než pri ČB ob­ráz­ku. Vcel­ku sú pris­pô­so­be­nia na vy­so­kej úrov­ni, ho­ci by sme si pri nich ve­de­li pred­sta­viť aj lep­šie us­po­ria­da­nie. Kon­ver­zia je veľ­mi rých­la. Pre­ve­de­nie tes­to­va­cie­ho do­ku­men­tu tr­va­lo len šty­ri se­kun­dy. Sú­čas­ťou je opäť ov­lá­dač vir­tuál­nej tla­čiar­ne. Je vhod­né ho pou­ží­vať, aj keď má­te dos­tup­nú sa­mos­tat­nú ap­li­ká­ciu. Rých­lej­šie pri­dá­te po­ža­do­va­né do­ku­men­ty na spra­co­va­nie.

PDF24.png
PDF24 Edi­tor: Sil­ná strán­ka prog­ra­mu je hro­mad­ná úp­ra­va a pre­vod, ako aj pok­ro­či­lé vlas­tnos­ti

 Link: en.pdf24.org

Per­fect PDF 8 Mas­ter

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Vý­rob­ca tej­to ap­li­ká­cie od­de­lil tla­čo­vý ov­lá­dač od sa­mos­tat­né­ho roz­hra­nia. To má ta­kis­to v po­nu­ke a na Vir­tual DVD pri­ná­ša­me obe ver­zie. No pre nás je pod­stat­ná ver­zia Mas­ter, kto­rá do­ku­men­ty PDF vy­tvá­ra. Nie je ob­siah­la a pá­či­la sa nám us­po­ria­da­ním všet­kých vo­lieb do preh­ľad­nej ta­buľ­ky s roz­ba­ľo­va­teľ­ný­mi zoz­na­ma­mi a po­ľa­mi. Net­re­ba sa neus­tá­le nie­kam pre­pí­nať, všet­ko je po­ru­ke. Šif­ro­va­nie je až na úrov­ni 256 bi­tov a ide o je­di­nú ap­li­ká­ciu z náš­ho vý­be­ru, kto­rá pod­po­ru­je for­mát uve­de­ný Ado­be Ac­ro­ba­tom X. Sa­moz­rej­me, v re­ži­me kom­pa­ti­bi­li­ty sa dá zvo­liť aj niž­šia ver­zia. Op­ti­ma­li­zá­cia je v tom­to prí­pa­de dvoj­stup­ňo­vá a dá­va na vý­ber me­dzi pub­li­ko­va­ním do­ku­men­tu na webe a tla­če­nou po­do­bou. Do vý­sled­né­ho sú­bo­ru mož­no pri­dať zá­klad­né vlas­tnos­ti na je­ho zob­ra­ze­nie a aj vlas­tné nas­ta­ve­nie kom­pre­sie ob­ráz­kov. Ok­rem to­ho ob­sa­hu­je aj iden­ti­fi­kač­né úda­je o auto­ro­vi do­ku­men­tu. Ver­zia Rea­der sa nám pá­či­la naj­mä z poh­ľa­du net­ra­dič­nej prá­ce s via­ce­rý­mi do­ku­men­tmi. Všet­ky ot­vo­re­né sú­bo­ry bu­dú mať zob­ra­ze­né iden­ti­fi­kač­né vlas­tnos­ti v sa­mos­tat­nom stĺpci, čo sa ho­dí, keď s PDF pra­cu­je­te in­ten­zív­nej­šie. Ok­rem bež­né­ho ob­sa­hu uvi­dí­te aj me­taz­nač­ky na hl­bší poh­ľad do in­teg­ri­ty sú­bo­ru. V tom­to roz­hra­ní sa da­jú pri­dá­vať aj ko­men­tá­re, zvý­raz­ňo­vať riad­ky, pou­žiť vlast­ný kre­slia­ci nás­troj ale­bo do­ku­men­ty di­gi­tál­ne pod­pi­so­vať. Ko­mu by sa pred­sa len pre­po­je­nie tých­to dvoch sa­mos­tat­ných prog­ra­mov ne­poz­dá­va­lo, od­po­rú­ča­me nain­šta­lo­vať tvor­cu PDF Mas­ter a pre­hlia­dač sa dá pou­žiť iný.

PDF_Master.png
Per­fect PDF 8 Mas­ter: Hlav­ný tla­čo­vý ov­lá­dač na pre­vod do­ku­men­tov

 Link: en.soft-xpan­sion.eu

Ver­dikt PC RE­VUE

Bullzip PDF Prin­ter od­po­rú­ča­me pou­ží­va­te­ľom, kto­rí ne­pot­re­bu­jú sa­mos­tat­ný prog­ram s roz­hra­ním na pre­ze­ra­nie ale­bo do­da­toč­né úp­ra­vy PDF a vy­ža­du­jú stred­ne pok­ro­či­lý prog­ram na pre­vod do PDF. Nám sa za­pá­čil mi­ni­ma­lis­tic­ký doPDF 7. Bez zlo­ži­té­ho pros­tre­dia a pok­ro­či­lých fun­kcií sí­ce vy­ze­rá v ta­buľ­ko­vom hod­no­te­ní chu­dob­nej­šie, ale na ob­čas­ný pre­vod je to ideál­ne rie­še­nie. Nit­ro Rea­der 3 je nás­troj s vlas­tným roz­hra­ním jed­nak na pre­ze­ra­nie a aj na kon­ver­ziu for­má­tov. Má preh­ľad­né pros­tre­die s pá­som ka­riet a ho­dí sa zá­ro­veň aj ako pre­hlia­dač do­ku­men­tov PDF. Naj­pok­ro­či­lej­ší prog­ram z náš­ho vý­be­ru je PDF24 Edi­tor. Má nez­vy­čaj­né množ­stvo fun­kcií za­dar­mo a po­mer­ne jed­no­du­ché ov­lá­da­nie. Tre­ba sa len vy­znať v sple­ti pa­ra­met­rov. Ako je­di­ný pri­dá­va aj faxový ov­lá­dač. Prog­ra­mu Per­fect PDF 8 Mas­ter sme ude­li­li oce­ne­nie Tip re­dak­cie, pre­to­že má mi­mo­riad­ne preh­ľad­né roz­hra­nie tla­čo­vé­ho ov­lá­da­ča a op­ti­mál­ne množ­stvo fun­kcií, ak pri­hlia­da­me na fakt, že ide o ver­ziu úpl­ne za­dar­mo. Vlast­ný pre­hlia­dač do­ku­men­tov roz­ši­ru­je po­tom fun­kcie na ich úp­ra­vu a ho­dí sa aj ako pred­vo­le­ný prog­ram na ich zob­ra­zo­va­nie.

Zdroj: PCR 2/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spoz­naj­te SmartGlass
Tablety a smartfóny doslova menia náš životný štýl, zasahujú do mnohých oblastí pracovného a osobného života. Jedna z úloh, ktorú na seba preberajú, je aj osobné zábavné centrum. A jeden z variantov centra domácej zábavy je herná konzola. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ny a pra­cov­ný ultra­book
V tomto teste sa pozrieme na dva špeciálne ultrabooky. Prvý z nich je typický firemný model. Premyslené rozhranie, odolné telo, rozšírená výbava aj záruka. Druhý model má ultratenké telo, čo si však odniesla portová výbava. čítať »
 
Po­čí­ta­če za hra­ni­cou pla­né­ty Zem
Azda každý čitateľ PC REVUE je nadšencom informačných technológií. Spoločne sledujeme honbu výrobcov za vyšším výkonom a kapacitou, zlepšovanie najrôznejších vlastností zariadení či zjednodušovanie ich celkových koncepcií. čítať »
 
3× pro­jek­tor do kan­ce­lá­rie do 500 eur
Projektory využívajú najmä prezentujúci v kanceláriách, na prednáškach a v školách. Zvolili sme kategóriu kancelárskych projektorov a stanovili tvrdý cenový strop - 500 eur vrátane DPH. čítať »
 
Ban­ka v mo­bi­le
Dávno sú preč časy, keď na zaplatenie faktúry či poukážky bolo treba ísť do banky či na poštu. Dnes nám aj slovenské banky ponúkajú komfortný internetbanking, ale už aj banku doslova priamo v mobile. čítať »
 
Vý­ber obe­da po­mo­cou te­le­fó­nu
Aplikácie rôznych informačných portálov sa postupne objavujú aj na Slovensku. Populárne zľavové portály sme vám predstavili v predošlom vydaní, v tomto článku sa zameriame na služby, ktoré ponúkajú informácie o reštauráciách. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me do­ku­men­ty PDF za­dar­mo / Tes­to­va­li sme
Vytvoriť dokument PDF nie je vôbec zložité a časy, keď ste potrebovali niečo konfigurovať a nastavovať skriptový ovládač, sú už preč. čítať »
 
Vi­rus Lab / Krá­dež po­čí­ta­ča je bo­lesť, mô­že­te ju však zmier­niť a hlav­ne prip­ra­viť sa
Stalo sa vám niekedy, že ste stratili alebo vám ukradli notebook či iné prenosné digitálne dátové zariadenie? Podľa prieskumu spoločnosti Harris pre ESET jeden z desiatich Američanov vlastniacich prenosné digitálne zariadenie oň niekedy prišiel pri krádeži. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter