Vytvárame dokumenty PDF zadarmo / Testovali sme

Strana 2/3

Bullzip PDF Prin­ter

Ten­to prog­ram fun­gu­je hlav­ne ako vir­tuál­na tla­čia­reň. Dá sa spus­tiť aj sa­mos­tat­ne, roz­hra­nie je tak­mer iden­tic­ké s ov­lá­da­čom tla­čiar­ne, no pos­ky­tu­je tvor­bu pro­fi­lov. To je sil­ná strán­ka na vy­tvo­re­nie auto­ma­ti­zo­va­nej kon­ver­zie. Pri kaž­dej ďal­šej tla­či si sta­čí vy­brať pro­fil a prip­ra­viť do­ku­ment. Po od­os­la­ní do­ku­men­tu na ten­to vir­tuál­ny ov­lá­dač sa zob­ra­zí ok­no s kar­ta­mi na zme­nu nas­ta­ve­ní. Vý­hod­né je, že má­te mož­nosť vy­užiť prv vy­tvo­re­ný pro­fil, ob­sa­hu­jú­ci nie­len de­tai­ly vý­sled­né­ho for­má­tu, ale aj vy­tvá­ra­nie náz­vov vý­sled­né­ho PDF. To­to sa ho­dí pri hro­mad­nej kon­ver­zii, ak ste nap­rík­lad do­te­raz ne­vyt­vá­ra­li do­ku­men­ty PDF a pot­re­bu­je­te si ich z ar­chív­nych ob­ráz­kov ale­bo kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov zho­to­viť. Pri­dá­vať mô­že­te dá­tum, ná­zov do­ku­men­tu po­zos­tá­va­jú­ci z me­na auto­ra ale­bo iných cha­rak­te­ris­tic­kých in­for­má­cií. Export je mož­ný aj do ob­ra­zo­vých sú­bo­rov. V prí­pa­de, že chce­te vy­tvá­rať elek­tro­nic­ké kni­hy vo for­má­te PDF, je tu pria­ma voľ­ba pre­fe­ren­cií. Ne­mu­sí­te nič nas­ta­vo­vať ruč­ne, vý­rob­ca ten­to pro­ces op­ti­ma­li­zo­val za vás. Na kaž­dú stra­nu do­ku­men­tu si mô­že­te vy­brať vo­dot­lač, nap­rík­lad ak si chce­te ochrá­niť vlas­tníc­tvo do­ku­men­tu. Mož­né je aj kla­sic­ké za­bez­pe­če­nie s dĺžkou šif­ro­va­cie­ho kľú­ča 128 bi­tov. Na roz­diel od iných nás­tro­jov v na­šom vý­be­re je tu len ochra­na pred tla­čou. Na dru­hej stra­ne sme oce­ni­li nas­ta­ve­nie kva­li­ty tla­če. Ideál­ne, ak má­te za­bez­pe­če­ný do­ku­ment na tlač vo vy­so­kej kva­li­te, ale po­vo­lí­te ho vy­tla­čiť v niž­šom roz­lí­še­ní. Do­ku­men­ty sa da­jú aj spá­jať, no nie je tu pod­po­ra hro­mad­nej ak­cie. Tre­ba to te­da ro­biť po jed­nom do­ku­men­te, čo pri ich väč­šom poč­te mô­že byť zdĺha­vé.

Bullzip.png
Bullzip PDF Prin­ter: Slo­ven­ské roz­hra­nie a hlav­né mož­nos­ti vir­tuál­nej tla­čiar­ne

 Link: www.bullzip.com

doPDF 7

Jed­no­du­chý prog­ram na tvor­bu PDF us­po­ko­jí pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa nech­cú za­obe­rať nas­ta­vo­va­ním pa­ra­met­rov, po­ža­du­jú však rých­le vy­tvo­re­nie do­ku­men­tu PDF. Ce­lé roz­hra­nie je vlas­tne jed­no ok­no, kde si vy­be­rie­te sú­bor na kon­ver­ziu a jed­ným tla­čid­lom ju us­ku­toč­ní­te. Do­da­toč­né nas­ta­ve­nia sa tý­ka­jú len voľ­by pou­ži­tých fon­tov, za­hr­nu­tých pria­mo do vý­sled­né­ho sú­bo­ru, a de­fi­no­va­nie kom­pre­sie ob­ráz­kov. Vy­tvo­riť sa dá sú­bor s vy­ššou kva­li­tou, a te­da aj veľ­kos­ťou ale­bo s niž­šou kva­li­tou. Sú­čas­ťou in­šta­lá­cie je tla­čo­vý ov­lá­dač, dos­tup­ný pria­mo z me­nu kaž­dé­ho prog­ra­mu pod­po­ru­jú­ce­ho tlač. Vý­sled­ný do­ku­ment je ty­pu S-PDF, to zna­me­ná, že sa v ňom bu­de dať bež­ne vy­hľa­dá­vať. Nej­de len o za­puz­dre­nie ob­ráz­kov do sú­bo­ru PDF. Ap­li­ká­cia doPDF ob­sa­hu­je všet­ko pot­reb­né a net­re­ba in­šta­lo­vať Ghostscript, ako to ob­čas bý­va pri rie­še­niach za­dar­mo. Pod­po­ru­je 64-bi­to­vé sys­té­my a chvá­li­me aj slo­ven­skú lo­ka­li­zá­ciu.

doPDF.png
doPDF 7: Mi­ni­mal­izmus z kaž­dej strán­ky bez roz­ši­ru­jú­cich fun­kcií

 Link: www.dopdf.com« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spoz­naj­te SmartGlass
Tablety a smartfóny doslova menia náš životný štýl, zasahujú do mnohých oblastí pracovného a osobného života. Jedna z úloh, ktorú na seba preberajú, je aj osobné zábavné centrum. A jeden z variantov centra domácej zábavy je herná konzola. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ny a pra­cov­ný ultra­book
V tomto teste sa pozrieme na dva špeciálne ultrabooky. Prvý z nich je typický firemný model. Premyslené rozhranie, odolné telo, rozšírená výbava aj záruka. Druhý model má ultratenké telo, čo si však odniesla portová výbava. čítať »
 
Po­čí­ta­če za hra­ni­cou pla­né­ty Zem
Azda každý čitateľ PC REVUE je nadšencom informačných technológií. Spoločne sledujeme honbu výrobcov za vyšším výkonom a kapacitou, zlepšovanie najrôznejších vlastností zariadení či zjednodušovanie ich celkových koncepcií. čítať »
 
3× pro­jek­tor do kan­ce­lá­rie do 500 eur
Projektory využívajú najmä prezentujúci v kanceláriách, na prednáškach a v školách. Zvolili sme kategóriu kancelárskych projektorov a stanovili tvrdý cenový strop - 500 eur vrátane DPH. čítať »
 
Ban­ka v mo­bi­le
Dávno sú preč časy, keď na zaplatenie faktúry či poukážky bolo treba ísť do banky či na poštu. Dnes nám aj slovenské banky ponúkajú komfortný internetbanking, ale už aj banku doslova priamo v mobile. čítať »
 
Vý­ber obe­da po­mo­cou te­le­fó­nu
Aplikácie rôznych informačných portálov sa postupne objavujú aj na Slovensku. Populárne zľavové portály sme vám predstavili v predošlom vydaní, v tomto článku sa zameriame na služby, ktoré ponúkajú informácie o reštauráciách. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me do­ku­men­ty PDF za­dar­mo / Tes­to­va­li sme
Vytvoriť dokument PDF nie je vôbec zložité a časy, keď ste potrebovali niečo konfigurovať a nastavovať skriptový ovládač, sú už preč. čítať »
 
Vi­rus Lab / Krá­dež po­čí­ta­ča je bo­lesť, mô­že­te ju však zmier­niť a hlav­ne prip­ra­viť sa
Stalo sa vám niekedy, že ste stratili alebo vám ukradli notebook či iné prenosné digitálne dátové zariadenie? Podľa prieskumu spoločnosti Harris pre ESET jeden z desiatich Američanov vlastniacich prenosné digitálne zariadenie oň niekedy prišiel pri krádeži. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter