Zľavy v telefóne / Téma na želanie

Strana 1/2

ilustracka_2.jpg V pred­chá­dza­jú­com vy­da­ní PC RE­VUE sme v rám­ci vý­be­ru ap­li­ká­cií pre An­droid spo­me­nu­li aj zo­pár zľa­vo­vých por­tá­lov, kto­ré po­nú­ka­jú svo­je služ­by aj pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie. V tom­to člán­ku vám pred­sta­ví­me ap­li­ká­cie, kto­ré sú k dis­po­zí­cii pre ope­rač­ný sys­tém App­le iOS.

Zla­vaD­na.sk

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Por­tál Zla­vaD­na.sk je naj­nov­ší prí­ras­tok do ro­di­ny mo­bil­ných ap­li­ká­cií zľa­vo­vých por­tá­lov. Tá­to ap­li­ká­cia je mo­men­tál­ne dos­tup­ná iba pre ope­rač­ný sys­tém App­le iOS, na dru­hej stra­ne ide o naj­lep­šiu ap­li­ká­ciu vo svo­jej ka­te­gó­rii. Na­vy­še na ap­li­ká­cii pre An­droid sa pra­cu­je a doč­ká­me sa jej čos­ko­ro. Ok­rem zá­klad­nej fun­kcio­na­li­ty to­tiž po­nú­ka aj pok­ro­či­lé fun­kcie, napr. tou­to ap­li­ká­ciu sa dá zreali­zo­vať ce­lý ná­kup­ný pro­ces.

zlavadna copy.jpg
Mo­bil­ná ap­li­ká­cia por­tá­lu Zľa­va Dňa je vy­ni­ka­jú­ca - mo­der­ná, preh­ľad­ná, s vý­bor­ný­mi fun­kcia­mi

Z poh­ľa­du ma­ji­te­ľov iP­ho­nu 5 po­te­ší op­ti­ma­li­zá­cia pre dis­plej toh­to te­le­fó­nu, všet­ci pou­ží­va­te­lia však oce­nia preh­ľad­né a jed­no­du­ché pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Po spus­te­ní sa zob­ra­zí vý­pis ak­tuál­nych zliav, pri­čom ap­li­ká­cia pou­ží­va lo­ka­li­zač­né služ­by, ak sú po­vo­le­né, na zis­te­nie va­šej po­lo­hy a pris­pô­so­be­nie vý­pi­su. Vý­ber mes­ta pre zľa­vy sa však dá jed­no­du­cho me­niť.

Zľa­vy sú vy­pí­sa­né pod se­bou, ok­rem ilus­trač­né­ho ob­ráz­ka je na ma­lom pries­to­re k dis­po­zí­cii ná­zov po­nu­ky, ce­na a in­for­má­cia o ušet­re­ní. V po­rov­na­ní s ap­li­ká­ciou pre Zľa­vo­mat, kde sa zob­ra­zu­je na ob­ra­zov­ke v jed­nej chví­li iba jed­na zľa­va, po­nú­ka Zla­vaD­na.sk preh­ľad­nej­ší a bo­hat­ší zoz­nam. Klik­nu­tie na zľa­vu zob­ra­zí pod­rob­né in­for­má­cie, kto­ré náj­de­te aj na inter­ne­to­vých strán­kach, ako aj mož­nosť zľa­vu za­kú­piť. Po­nu­ky sa da­jú trie­diť pod­ľa mes­ta, za­me­ra­nia (všet­ky zľa­vy, ces­to­va­nie, to­var) a ta­kis­to si mož­no vy­tvo­riť vlast­ný fil­ter ob­ľú­be­ných zliav. Pou­ží­va­teľ si ten­to zoz­nam vy­ge­ne­ru­je na zá­kla­de za­da­né­ho mes­ta a ka­te­gó­rií.

Mož­nosť prih­lá­siť sa do vlas­tné­ho úč­tu a spra­vo­vať za­kú­pe­né ku­pó­ny je sa­moz­rej­mosť. Pou­ží­va­teľ má jas­ný preh­ľad o ku­pó­noch, kto­ré už vy­užil a kto­ré sú eš­te ak­tív­ne. Dá­tum exspi­rá­cie je sí­ce zob­ra­ze­ný na podstrán­ke s de­tail­mi ku­pó­nu, ale tú­to in­for­má­ciu by sme oce­ni­li aj na vý­pi­se ak­tív­nych ku­pó­nov. V tej­to sú­vis­los­ti však spo­meň­me, že ap­li­ká­cia umož­ňu­je nas­ta­viť no­ti­fi­ká­cie, kto­ré vás upo­zor­nia na blí­žia­ce sa vy­pr­ša­nie zľa­vy. Zá­ro­veň mož­no ak­ti­vo­vať no­ti­fi­ká­cie aj na ob­ľú­be­né zľa­vy. V sú­vis­los­ti so za­kú­pe­ný­mi ku­pón­mi eš­te spo­meň­me, že ap­li­ká­cia vás do­ká­že na­vi­go­vať na mies­to, kde mô­že­te zľa­vu up­lat­niť (reš­tau­rá­cia, ob­chod, resp. iná lo­ka­li­ta, kto­rá s po­nu­kou sú­vi­sí).

Ap­li­ká­cia por­tá­lu Zla­vaD­na.sk nás po­te­ši­la aj špe­ciál­nou fun­kciou s náz­vom Zľa­vy v oko­lí. Tá na zá­kla­de va­šej ak­tuál­nej po­lo­hy (ak má­te po­vo­le­né lo­ka­li­zač­né služ­by) zob­ra­zí všet­ky po­nu­ky zo­ra­de­né pod­ľa vzdia­le­nos­ti do 1, 3, 5 a 15 km. Zľa­vy sú v tom­to prí­pa­de preh­ľad­ne vy­zna­če­né aj na ma­pe, čo znač­ne zjed­no­du­šu­je orien­tá­ciu. V tom­to sme­re ap­li­ká­cia sku­toč­ne exce­lu­je.

Zla­vaD­na.sk dis­po­nu­je naj­lep­šou mo­bil­nou ap­li­ká­ciou, kto­rá je mo­men­tál­ne na tr­hu. Ver­zia pre iOS je jed­no­du­cho vý­bor­ná - preh­ľad­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie po­nú­ka jed­no­du­ché ov­lá­da­nie a vďa­ka pok­ro­či­lým fun­kciám a vy­uži­tiu lo­ka­li­zač­ných dát je tá­to ap­li­ká­cia sku­toč­ne ši­kov­ný nás­troj. Ak te­da por­tál Zla­vaD­na.sk pra­vi­del­ne nav­šte­vu­je­te a vlas­tní­te za­ria­de­nie s iOS, ap­li­ká­ciu si ur­či­te nain­šta­luj­te. A te­ší­me sa na ver­ziu pre An­droid.

zlavadna_qr copy.jpg


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Inter­ne­to­vé po­ži­čov­ne fil­mov / Duel
Žijeme v digitálnej dobe, keď sa čoraz viac obsahu distribuuje cez internet. Hoci je vo svete tento štýl distribúcie dlhodobo úspešný, u nás sa rozbieha postupne. čítať »
 
Zľa­vy v te­le­fó­ne / Té­ma na že­la­nie
V predchádzajúcom vydaní PC REVUE sme v rámci výberu aplikácií pre Android spomenuli aj zopár zľavových portálov, ktoré ponúkajú svoje služby aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. V tomto článku vám predstavíme aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre operačný systém Apple iOS. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2013 - Opis DVD
Program na zlepšenie a optimalizáciu výkonu počítača. Všetky zásahy sú zálohované a každý z modulov programu sa dá spustiť samostatne. Program realizuje aj analýzu počítača. čítať »
 
Fi­ná­le Pil­sner Urquell Mas­ter Bar­ten­der 2012 ov­lád­li Ko­ši­ča­nia
Víťazom národného kola 5. ročníka súťaže o najlepšieho barmana Pilsner Urquell Master Bartender sa stal Ján Obšatník z Pilsner Urquell pubu v Košiciach. Získal výhru 2000 EUR a neskôr úspešne reprezentoval Slovensko na svetovom finále súťaže v Plzni. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Pomocou knihy sa naučíte vidieť svetlo ako jednu z najdôležitejších vecí pri fotografovaní. Skúsený autor Michael Freeman vám ukáže, ako rozpoznať jemné prechody medzi svetlom a tieňom. čítať »
 
Sprie­vod­ca vý­me­nou pev­né­ho dis­ku / Ako na to prak­tic­ky
Výmena disku v počítači alebo notebooku nie je taká triviálna záležitosť, ako by sa na pohľad zdalo. Drvivá väčšina počítačov sa dnes kupuje priamo s operačným systémom. Potom pri novom disku nestačí len zameniť hardvér a očakávať, že systém nabehne. čítať »
 
Ga­me­box / Her­ná rub­ri­ka
Podobne ako s inou úspešnou sériou, vojnovou FPS akciou Call of Duty, aj s novým Assassinom sa stretávame pravidelne každý rok. Na rozdiel od vojnovej strieľačky Assassin predstavuje ucelený príbeh a každý rok posúva hlavnú zápletku o krok ďalej. Teraz svoje karty odkryl tretí diel. čítať »
 
Ti­py a tri­ky pre Win­dows 8 / Té­ma na že­la­nie
Operačný systém Windows 8 disponuje dvojicou používateľských rozhraní. Okrem klasického desktopového rozhrania môžu používatelia využívať aj nové rozhranie, tzv. Modern UI, ktoré je prispôsobené najmä na ovládanie dotykom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter