Novinky z vydavateľstva Zoner Press

svetlo_sviceni.jpg Fo­tog­ra­fie v praxi: Světlo a sví­ce­ní

Po­mo­cou kni­hy sa nau­čí­te vi­dieť svet­lo ako jed­nu z naj­dô­le­ži­tej­ších ve­cí pri fo­tog­ra­fo­va­ní. Skú­se­ný autor Mi­chael Free­man vám uká­že, ako roz­poz­nať jem­né pre­cho­dy me­dzi svet­lom a tie­ňom. V kniž­ke sa oboz­ná­mi­te so spô­sob­mi vy­uži­tia a za­chy­te­nia dos­tup­né­ho svet­la, či už je je­ho zdro­jom sl­nko, me­siac, ale­bo ume­lé os­vet­le­nie. Doz­vie­te sa ta­kis­to, ke­dy pri­dať do scé­ny vlast­ný zdroj svet­la a ako to uro­biť čo naj­jed­no­duch­šie. Všet­ko je po­da­né zá­živ­nou for­mou a pre­be­ra­jú sa tu všet­ky mož­né zdro­je svet­la. Kni­ha vám pri­ne­sie od­po­veď na to, ako zreali­zo­vať fas­ci­nu­jú­ce fo­tog­ra­fie aj v tých naj­hor­ších a naj­kom­pli­ko­va­nej­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. Rov­na­ko za­is­tí­te, aby va­še fo­tog­ra­fie pô­so­bi­li oso­bit­ne a uni­kát­ne.

Ce­na: 11,50 EUR

digitalne_upravy copy.jpg Fo­tog­ra­fie v praxi: Di­gi­tál­ní úp­ra­vy

Di­gi­tál­ne úp­ra­vy fo­tog­ra­fie pred­sta­vu­jú zá­klad­nú čin­nosť pri prá­ci s ni­mi. Tá­to kni­ha je na­pí­sa­ná vo všeo­bec­nej po­do­be a ľah­ko po­cho­pi­teľ­ným spô­so­bom vás za­svä­tí do to­ho, ako tie­to úp­ra­vy reali­zo­vať. Zís­ka­te poz­nat­ky, ako úp­ra­vy vy­ko­nať cit­li­vo, aby sa za­chy­ti­la a zdô­raz­ni­la pô­vod­ná at­mos­fé­ra. Doz­vie­te sa viac o úp­ra­ve expo­zí­cie, fa­reb­nom vy­vá­že­ní, za­os­tre­ní a pot­la­če­ní šu­mu, te­da o naj­dô­le­ži­tej­ších úp­ra­vách v edi­to­re. Nau­čí­te sa pra­co­vať s čier­no­bie­lou po­do­bou fo­tog­ra­fie, tvo­riť pa­no­rá­my, pra­co­vať s for­má­tom HDR a pod. Zis­tí­te, že aj po­dexpo­no­va­ný ale­bo preexpo­no­va­ný ob­rá­zok sa dá za­chrá­niť a va­še fo­tog­ra­fie bu­dú vy­ze­rať ove­ľa pro­fe­sio­nál­nej­šie.

Ce­na: 11,50 EUR

kompozice copy.jpg Fo­tog­ra­fie v praxi: Kom­po­zi­ce

Zá­klad­ný ka­meň kaž­dej dob­rej fo­tog­ra­fie je kom­po­zí­cia. Prá­ve tá od­li­šu­je bež­nú fo­tog­ra­fiu od úpl­ne nev­šed­nej. Po­mo­cou tej­to kni­hy sa nau­čí­te vy­cvi­čiť svo­je fo­tog­ra­fic­ké oko, aby ste nie­len roz­poz­na­li pú­ta­vé ob­jek­ty, ale do­ká­za­li zvo­liť aj správ­ny uhol, op­ti­mál­ne svet­lo a do­siah­li tak účin­nú kom­po­zí­ciu. Mi­chael Free­man od­krý­va ta­jom­stvo es­te­tic­ké­ho vní­ma­nia a pred­sta­vu­je kon­krét­ne pra­vid­lá fo­tog­ra­fo­va­nia. S kniž­kou si spo­ľah­li­vo os­vo­jí­te zruč­nos­ti, kto­ré pou­ži­je­te pri fo­tog­ra­fo­va­ní ši­ro­ké­ho spek­tra žá­nrov - od portré­tov cez zá­ti­šie, od mak­ra až po kra­ji­nu a od re­por­tá­že až po ar­chi­tek­tú­ru.

Ce­na: 11,50 EUR

Kni­ky kú­pi­te na www.kni­hy.zo­ner.sk.

Zdroj: PCR 1/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Inter­ne­to­vé po­ži­čov­ne fil­mov / Duel
Žijeme v digitálnej dobe, keď sa čoraz viac obsahu distribuuje cez internet. Hoci je vo svete tento štýl distribúcie dlhodobo úspešný, u nás sa rozbieha postupne. čítať »
 
Zľa­vy v te­le­fó­ne / Té­ma na že­la­nie
V predchádzajúcom vydaní PC REVUE sme v rámci výberu aplikácií pre Android spomenuli aj zopár zľavových portálov, ktoré ponúkajú svoje služby aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. V tomto článku vám predstavíme aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre operačný systém Apple iOS. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2013 - Opis DVD
Program na zlepšenie a optimalizáciu výkonu počítača. Všetky zásahy sú zálohované a každý z modulov programu sa dá spustiť samostatne. Program realizuje aj analýzu počítača. čítať »
 
Fi­ná­le Pil­sner Urquell Mas­ter Bar­ten­der 2012 ov­lád­li Ko­ši­ča­nia
Víťazom národného kola 5. ročníka súťaže o najlepšieho barmana Pilsner Urquell Master Bartender sa stal Ján Obšatník z Pilsner Urquell pubu v Košiciach. Získal výhru 2000 EUR a neskôr úspešne reprezentoval Slovensko na svetovom finále súťaže v Plzni. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Pomocou knihy sa naučíte vidieť svetlo ako jednu z najdôležitejších vecí pri fotografovaní. Skúsený autor Michael Freeman vám ukáže, ako rozpoznať jemné prechody medzi svetlom a tieňom. čítať »
 
Sprie­vod­ca vý­me­nou pev­né­ho dis­ku / Ako na to prak­tic­ky
Výmena disku v počítači alebo notebooku nie je taká triviálna záležitosť, ako by sa na pohľad zdalo. Drvivá väčšina počítačov sa dnes kupuje priamo s operačným systémom. Potom pri novom disku nestačí len zameniť hardvér a očakávať, že systém nabehne. čítať »
 
Ga­me­box / Her­ná rub­ri­ka
Podobne ako s inou úspešnou sériou, vojnovou FPS akciou Call of Duty, aj s novým Assassinom sa stretávame pravidelne každý rok. Na rozdiel od vojnovej strieľačky Assassin predstavuje ucelený príbeh a každý rok posúva hlavnú zápletku o krok ďalej. Teraz svoje karty odkryl tretí diel. čítať »
 
Ti­py a tri­ky pre Win­dows 8 / Té­ma na že­la­nie
Operačný systém Windows 8 disponuje dvojicou používateľských rozhraní. Okrem klasického desktopového rozhrania môžu používatelia využívať aj nové rozhranie, tzv. Modern UI, ktoré je prispôsobené najmä na ovládanie dotykom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter