Sprievodca výmenou pevného disku / Ako na to prakticky

Strana 2/2

3. Vy­tvo­re­nie od­tlač­ku sys­té­mu

Ten­to krok sú­vi­sí s pr­vou mož­nos­ťou. Ak už si to­tiž dá­te ná­ma­hu s príp­ra­vou kom­plet­ne no­vé­ho sys­té­mu, asi nech­ce­te nie­čo po­dob­né ab­sol­vo­vať po me­sia­ci, ak sa vy­skyt­ne ne­ja­ký prob­lém. Aj v tom­to sme­re vám po­mô­že niek­to­rý z opi­so­va­ných prog­ra­mov. Zá­lo­hu vy­tvor­te tak, že po nain­šta­lo­va­ní všet­kých prog­ra­mo­vých sú­čas­tí a ak­tua­li­zá­cií ov­lá­da­čov už nep­ri­dá­vaj­te na disk osob­né dá­ta. Od­po­rú­ča­me však nas­ta­viť de­tai­ly ako špe­ci­fic­ké úp­ra­vy hlav­né­ho pa­ne­la, nap­rík­lad aj vi­deop­reh­rá­va­ča, prog­ra­mu na pre­ze­ra­nie sú­bo­rov, ak si nas­ta­vu­je­te nap­rík­lad štan­dar­dnú mier­ku zob­ra­ze­nia, pri­dať vlas­tnosť zob­ra­zo­va­nia vždy navr­chu pre Winamp atď. Prík­la­dov by sme moh­li uviesť ve­ľa, ide o to, aby ste ma­li „od­tla­čok“ sys­té­mu tak, že po je­ho ob­no­ve ne­bu­de tre­ba od­kli­ká­vať rôz­ne hlá­se­nia a potvr­de­nia zno­va. Všet­ky nain­šta­lo­va­né prog­ra­my si pr­výk­rát spus­ti­te. Pred zá­lo­ho­va­ním reš­tar­tuj­te sys­tém, aby ste vi­de­li, či ak­tuál­na kon­fi­gu­rá­cia na­beh­ne v po­riad­ku. Po­tom spus­ti­te zá­lo­ho­va­nie zo špe­ciál­nej ap­li­ká­cie vy­tvo­re­nej na flash dis­ku.

Rých­le ti­py

 • Vy­uži­te pri­po­je­nie eSA­TA ale­bo USB 3.0 na rých­lej­ší pre­nos dát.
 • Net­re­ba sú­bo­ry šif­ro­vať, je to ho­lá zá­lo­ha a ne­má­te v nej žiad­ne súk­rom­né dá­ta, len ve­rej­ne dos­tup­né prog­ra­my.
 • Za­pni­te ove­re­nie vý­sled­nej zá­lo­hy, aby ste ma­li is­to­tu, že jej in­teg­ri­ta je v po­riad­ku
 • Ak si nie ste is­tí, kam bu­de­te vý­sled­né sú­bo­ry s od­tlač­kom sys­té­mu uk­la­dať, roz­deľ­te ich na men­šie čas­ti. Prog­ra­my pos­ky­tu­jú rôz­ne pred­de­fi­no­va­né veľ­kos­ti pre DVD, sys­tém FA­T32 atď.
 • Deak­ti­vuj­te bo­dy ob­no­ve­nia, ak bu­de­te mať ta­kú­to zá­lo­hu, sú zby­toč­né. Mi­ni­mál­ne v ča­se pre­ná­ša­nia dát, po­tom ich po ob­no­ve po­koj­ne ak­ti­vuj­te zno­va. Pos­tup: Po­čí­tač – Vlas­tnos­ti – Ochra­na sys­té­mu – Kon­fi­gu­ro­vať – Vy­pnúť ochra­nu sys­té­mu.

Cel­ko­vý čas: 5 + 2 ho­di­ny – čas pot­reb­ný na sko­pí­ro­va­nie dát, žiad­ne do­da­toč­né in­šta­lá­cie a nas­ta­ve­nia

Po­ho­dlie: 4/5

4. Špe­ciál­na in­šta­lá­cia sys­té­mu

Jed­na z al­ter­na­tív je prip­ra­viť si špe­ciál­ne in­šta­lač­né mé­dium pros­tred­níc­tvom prog­ra­mu vLi­te (www.vli­te.net). Vďa­ka ne­mu mô­že­te pria­mo do in­šta­lá­cie za­hr­núť ak­tua­li­zá­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu, ov­lá­da­čov, ale aj ďal­šie prog­ra­my. Pris­pô­so­be­nia sa po­tom tý­ka­jú aj pou­ží­va­teľ­ských úč­tov a sys­té­mo­vých nas­ta­ve­ní. Kom­plet­ný člá­nok náj­de­te v PC RE­VUE č. 2/2012 na stra­ne 100 pod náz­vom La­dí­me a op­ti­ma­li­zu­je­me Win­dows, 3. časť.

Rých­le ti­py

 • To­to je vhod­ná al­ter­na­tí­va, ak nech­ce­te od­tla­čok sys­té­mu, ale úpl­nú in­šta­lá­ciu. Pres­ne ta­kú, akú vi­dí­te, keď pr­výk­rát za­pne­te no­vý no­te­book.
 • Ne­vý­ho­da toh­to spô­so­bu je po­mal­šia „ob­no­va“ sys­té­mu. Dá­ta nie sú eš­te za­pí­sa­né v re­gis­troch, a te­da nej­de len o pre­sun ho­to­vých sú­bo­rov a kon­fi­gu­rá­cie.

Cel­ko­vý čas: 5 ho­dín – príp­ra­va in­šta­lač­né­ho mé­dia, nas­ta­vo­va­nie prog­ra­mov a pri­dá­va­nie ov­lá­da­čov, in­šta­lá­cia za­be­rá mno­ho ča­su, aj keď inter­ak­ti­vi­ta pou­ží­va­te­ľa nie je ta­ká vy­ža­do­va­ná ako pri bo­de 1.

Po­ho­dlie: 3/5

Vý­ber vhod­ných nás­tro­jov

Na to, aby ste si prip­ra­vi­li kom­plet­nú zá­lo­hu dis­kov, od­po­rú­ča­me nie­koľ­ko prog­ra­mov. Vy­užiť mô­že­te O&O Dis­kI­ma­ge 7, Nor­ton Ghost ale­bo pred­sta­vo­va­ný prog­ram Ac­ro­nis True Ima­ge 2013.

Ac­ro­nis True Ima­ge 2013

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg To­to je vhod­ná ap­li­ká­cia pre za­čia­toč­ní­ka aj pok­ro­či­lé­ho. Ak ste nik­dy ne­me­ni­li disk a chys­tá­te sa na ten­to sčas­ti ri­zi­ko­vý úkon, ap­li­ká­cia bu­de sku­toč­ne ná­po­moc­ná. Pod­po­ru­je kla­sic­ké klo­no­va­nie dis­kov, vy­tvo­re­nie uk­ry­tej par­tí­cie na dis­ku na va­še zá­lo­hy, pod­po­ru­je už aj Win­dows 8 a k to­mu všet­ké­mu dis­po­nu­je mož­nos­ťou kla­sic­ké­ho zá­lo­ho­va­nia. Ďal­šia za­ují­ma­vá mož­nosť, kto­rá fun­gu­je naj­mä v pod­ni­ko­vom sek­to­re, je non­stop zá­lo­ho­va­nie. Fun­gu­je tak, že vy­tvá­ra auto­ma­tic­ky po zme­ne sú­bo­rov ich kó­pie, a to s ucho­va­ním via­ce­rých ver­zií. Ak má­te exter­ný disk, je to vy­ni­ka­jú­ca mož­nosť, ako eli­mi­no­vať pres­to­je me­dzi plá­no­va­ný­mi zá­lo­ha­mi a mať vždy ak­tuál­nu zá­lo­hu dát.

AcronisTI2013.png
Hlav­né ok­no Ac­ro­nis True Ima­ge 2013

Ďalej je tu veľ­mi dob­rá fun­kcia s náz­vom Try & De­ci­de, te­da vy­skú­šaj a roz­hod­ni. Spus­tí­te ju a mô­že­te do sys­té­mu in­šta­lo­vať ov­lá­da­če, prog­ra­my, skú­šať ich fun­kčnosť, a ak sa vám čo­koľ­vek ne­bu­de zdať, vrá­ti­te sa k sta­vu pred za­pnu­tím fun­kcie. Ide o uni­kát­nu fun­kciu, kto­rú os­tat­né zá­lo­ho­va­cie nás­tro­je ne­ma­jú a pri jej pou­ží­va­ní vám sys­tém vy­dr­ží v dob­rom sta­ve pod­stat­ne dlh­šie. Roz­hra­nie je v čes­kom ja­zy­ku, tak­že na roz­diel od iných nás­tro­jov tu nie je ko­mu­ni­kač­ná ba­rié­ra. Pros­tre­die je prip­ra­ve­né aj na zá­lo­ho­va­nie do clou­du na on-li­ne úlo­žis­ko a aj na zá­lo­ho­va­nie kla­sic­kých sú­bo­rov. Má­te mož­nosť vy­tvo­riť zá­lo­hu va­šich do­ku­men­tov s auto­ma­tic­kým plá­no­va­čom a vy­brať si po­ža­do­va­nú sché­mu zá­lo­hy. Nap­rík­lad pri prí­ras­tko­vej sa raz vy­tvo­rí úpl­ná zá­lo­ha a po­tom sa zá­lo­hu­jú len zme­ny. Aby sú­bo­rov nep­ri­bú­da­lo do neú­nos­nej mie­ry s oh­ľa­dom na ka­pa­ci­tu dis­ku, sú tu ďal­šie nas­ta­ve­nia. Tie ob­sa­hu­jú auto­ma­tic­ké od­stra­ňo­va­nie star­ších zá­loh a po X-tej zá­lo­he si mô­že­te ne­chať prip­ra­viť opäť úpl­nú zá­lo­hu. Tým sa prí­pad­ný pro­ces ob­no­vy znač­ne skrá­ti, o šet­re­ní mies­ta na dis­ku ne­ho­vo­riac. Pod­po­ru­je aj tie­ňo­vé kó­pie, čo je vlas­tnosť ope­rač­né­ho sys­té­mu. Umož­ní tak zá­lo­ho­vať aj sú­bo­ry, na kto­rých prá­ve pra­cu­je­te.

Backup copy.jpg
Príp­ra­va zá­lo­hy pou­ží­va­teľ­ských dát

In­šta­lá­cia boo­to­va­cie­ho mé­dia

V me­nu Štart – Všet­ky prog­ra­my – Ac­ro­nis – True Ima­ge – Nás­tro­je je prog­ram Tvůrce spouštěcích zá­chran­ných mé­dií. Ten prip­ra­ví CD/DVD ale­bo flash disk, kto­rý bu­de ob­sa­ho­vať po­dob­né roz­hra­nie ako ap­li­ká­cie pre Win­dows a umož­ní vy­tvá­rať kom­plet­né ob­ra­zy pev­né­ho dis­ku a aj ob­no­vy, ak sys­tém ne­do­ká­že­te spus­tiť. V sprie­vod­co­vi tre­ba za­škr­tnúť pr­vé po­líč­ko s náz­vom True Ima­ge a na zob­ra­ze­nej kar­te od­po­rú­ča­me ak­ti­vo­vať auto­ma­tic­ké spus­te­nie. Čas si mô­že­te up­ra­viť a dať nap­rík­lad 3 se­kun­dy. Ho­dí sa vte­dy, ak pot­re­bu­je­te od­beh­núť od po­čí­ta­ča a po reš­tar­te so za­su­nu­tým USB flash dis­kom sa prog­ram spus­tí auto­ma­tic­ky, v pred­pos­led­nom kro­ku sa zob­ra­zia dos­tup­né jed­not­ky, kam sa dá nain­šta­lo­vať prog­ram. O pár se­kúnd má­te in­šta­lá­ciu prip­ra­ve­nú. Od­po­rú­ča­me ten­to krok uro­biť hneď po in­šta­lá­cii prog­ra­mu.

Vlas­tnos­ti v skrat­ke:

 • Kom­plet­ná zá­lo­ha PC a sú­bo­rov, klo­no­va­nie dis­kov
 • Non­stop zá­lo­ho­va­nie
 • Try & De­ci­de re­žim
 • Zá­lo­ha e-mai­lov, vlas­tných ad­re­sá­rov
 • Auto­ma­tic­ká ob­no­va dát ale­bo ce­lé­ho sys­té­mu
 • Nás­tro­je na čis­te­nie sys­té­mu, skar­to­va­nie, pri­pá­ja­nie ima­ge sú­bo­rov so zá­lo­ha­mi ako pev­né dis­ky
 • Mo­bil­ná ap­li­ká­cia pre An­driod a iOS na prís­tup k sú­bo­rom v clou­de

Link: www.ac­ro­nis.cz
Ce­na: 49 EUR

Zdroj: PCR 1/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Inter­ne­to­vé po­ži­čov­ne fil­mov / Duel
Žijeme v digitálnej dobe, keď sa čoraz viac obsahu distribuuje cez internet. Hoci je vo svete tento štýl distribúcie dlhodobo úspešný, u nás sa rozbieha postupne. čítať »
 
Zľa­vy v te­le­fó­ne / Té­ma na že­la­nie
V predchádzajúcom vydaní PC REVUE sme v rámci výberu aplikácií pre Android spomenuli aj zopár zľavových portálov, ktoré ponúkajú svoje služby aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. V tomto článku vám predstavíme aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre operačný systém Apple iOS. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2013 - Opis DVD
Program na zlepšenie a optimalizáciu výkonu počítača. Všetky zásahy sú zálohované a každý z modulov programu sa dá spustiť samostatne. Program realizuje aj analýzu počítača. čítať »
 
Fi­ná­le Pil­sner Urquell Mas­ter Bar­ten­der 2012 ov­lád­li Ko­ši­ča­nia
Víťazom národného kola 5. ročníka súťaže o najlepšieho barmana Pilsner Urquell Master Bartender sa stal Ján Obšatník z Pilsner Urquell pubu v Košiciach. Získal výhru 2000 EUR a neskôr úspešne reprezentoval Slovensko na svetovom finále súťaže v Plzni. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Pomocou knihy sa naučíte vidieť svetlo ako jednu z najdôležitejších vecí pri fotografovaní. Skúsený autor Michael Freeman vám ukáže, ako rozpoznať jemné prechody medzi svetlom a tieňom. čítať »
 
Sprie­vod­ca vý­me­nou pev­né­ho dis­ku / Ako na to prak­tic­ky
Výmena disku v počítači alebo notebooku nie je taká triviálna záležitosť, ako by sa na pohľad zdalo. Drvivá väčšina počítačov sa dnes kupuje priamo s operačným systémom. Potom pri novom disku nestačí len zameniť hardvér a očakávať, že systém nabehne. čítať »
 
Ga­me­box / Her­ná rub­ri­ka
Podobne ako s inou úspešnou sériou, vojnovou FPS akciou Call of Duty, aj s novým Assassinom sa stretávame pravidelne každý rok. Na rozdiel od vojnovej strieľačky Assassin predstavuje ucelený príbeh a každý rok posúva hlavnú zápletku o krok ďalej. Teraz svoje karty odkryl tretí diel. čítať »
 
Ti­py a tri­ky pre Win­dows 8 / Té­ma na že­la­nie
Operačný systém Windows 8 disponuje dvojicou používateľských rozhraní. Okrem klasického desktopového rozhrania môžu používatelia využívať aj nové rozhranie, tzv. Modern UI, ktoré je prispôsobené najmä na ovládanie dotykom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter