Sprievodca výmenou pevného disku / Ako na to prakticky

Strana 1/2

IkonaHDD copy.jpg Vý­me­na dis­ku v po­čí­ta­či ale­bo no­te­boo­ku nie je ta­ká tri­viál­na zá­le­ži­tosť, ako by sa na poh­ľad zda­lo. Dr­vi­vá väč­ši­na po­čí­ta­čov sa dnes ku­pu­je pria­mo s ope­rač­ným sys­té­mom. Po­tom pri no­vom dis­ku nes­ta­čí len za­me­niť har­dvér a oča­ká­vať, že sys­tém na­beh­ne. Dis­ky v po­čí­ta­čoch zvyk­nú ob­sa­ho­vať už nie­koľ­ko ro­kov sa­mos­tat­nú par­tí­ciu, kde je kom­plet­né ob­no­ve­nie sys­té­mu mož­né pri štar­te po­čí­ta­ča. Sta­čí stla­čiť klá­ves F11 ale­bo iný a na­beh­ne špe­ciál­ny re­žim, o kto­rom ve­dia viac prá­ve tí, kto­rí ne­ma­jú in­šta­lač­né mé­dium OS a ani op­tic­kú me­cha­ni­ku. Pre­to je zob­ra­ze­ná o nie­koľ­ko gi­ga­baj­tov men­šia ka­pa­ci­ta. Disk má eš­te je­den ale­bo dva od­die­ly, kto­ré sú skry­té. Zob­ra­zí­te ich špe­ciál­ny­mi uti­li­ta­mi. V tom­to člán­ku vám uká­že­me nie­koľ­ko spô­so­bov, ako vy­me­niť disk, pri­čom uvá­dza­me aj pot­reb­ný čas a po­ho­dlie pri vy­bra­nom spô­so­be.

1. Vý­me­na bez dát

Naj­jed­no­duch­šia je vý­me­na dis­ku kus za kus. Te­da sta­rý vy­be­rie­te z po­čí­ta­ča a vlo­ží­te no­vý. Bu­de prázd­ny, mož­no ne­na­for­má­to­va­ný, ale to nič. Sta­čí vlo­žiť in­šta­lač­né mé­dium a ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows si par­tí­cie auto­ma­tic­ky up­ra­ví, je tu aj mož­nosť pria­me­ho roz­de­le­nia dis­ku a vy­tvo­re­nia dvoch od­die­lov (par­tí­cií). Na jed­nom bu­de sys­tém a na dru­hom dá­ta. To je al­ter­na­tí­va, ak ne­má­te exter­ný disk. Pri zne­fun­kčne­ní sys­té­mu ho mô­že­te vy­ma­zať a os­tat­né dá­ta na dru­hej par­tí­cii zos­ta­nú. Nes­mie­te však za­bud­núť na zá­lo­ho­va­nie dát v pou­ží­va­teľ­ských ad­re­sá­roch. To­to je zdĺha­vej­ší pro­ces, keď­že sys­tém sí­ce nain­šta­lu­je­te za pár mi­nút, ale čas za­be­rie opä­tov­ná in­šta­lá­cia os­tat­ných prog­ra­mov. Ta­kis­to bu­de­te pot­re­bo­vať čas na pris­pô­so­be­nie sys­té­mo­vých nas­ta­ve­ní a pris­pô­so­be­nie vlas­tnos­tí no­vo nain­šta­lo­va­ných prog­ra­mov.

Rých­le ti­py

 • Ak ne­má­te op­tic­kú me­cha­ni­ku, nain­šta­luj­te si prog­ram Win­dows 7 USB DVD Download Tool. Pot­re­bu­je­te ob­raz ISO ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows a sprie­vod­ca vás krok za kro­kom pre­ve­die príp­ra­vou in­šta­lač­né­ho dis­ku DVD ale­bo USB. Na dis­ku USB nes­mie­te mať žiad­ne dá­ta, pre­to­že sa vy­ma­žú a prip­ra­ví sa na ňom boo­to­va­cia časť, aby ho BIOS po štar­te PC roz­poz­nal ako štar­to­va­cie mé­dium.
  WinTool.png
  Win­dows 7 USB DVD Download Tool na príp­ra­vu in­šta­lač­né­ho mé­dia OS Win­dows z ob­ra­zu ISO

 • Zá­lo­huj­te vop­red ad­re­sá­re s va­ši­mi dá­ta­mi. Všet­ky náj­de­te tu: C:\Users\me­no_pou­zi­va­te­la. Ak je na po­čí­ta­či viac úč­tov, ich dá­ta náj­de­te o ad­re­sár vy­ššie - C:\Users\
 • Po­zor na skry­té ad­re­sá­re, mô­žu ob­sa­ho­vať va­še dá­ta. V Pries­kum­ní­ku stlač­te ľa­vý Alt na zob­ra­ze­nie me­nu. Po­lož­ka Nás­tro­je – Mož­nos­ti prie­čin­ka zob­ra­zí ok­no s nas­ta­ve­nia­mi. Na kar­te Zob­ra­ze­nie je voľ­ba Zob­ra­zo­vať skry­té sú­bo­ry, prie­čin­ky a jed­not­ky. Zvoľ­te ju a potvr­ďte tla­čid­lom OK. Po­tom v ad­re­sá­ri Users (zvyk­ne byť po­me­no­va­ný aj Pou­ží­va­te­lia – pod­ľa to­ho, akým prog­ra­mom pre­ze­rá­te ob­sah dis­ku) zis­tí­te, či má­te ne­ja­ké skry­té dá­ta.
 • Jed­no z ús­ka­lí mô­žu byť šif­ro­va­né dá­ta. Over­te si, či ich má­te šif­ro­va­né, a ak áno, či k nim má­te de­šif­ro­va­cí cer­ti­fi­kát v po­do­be sú­bo­ru. Po vy­ma­za­ní sys­té­mu sa už k dá­tam ne­dos­ta­ne­te, ak ich aj sko­pí­ru­je­te na iný disk NTFS. Rie­še­ním je šif­ro­va­né dá­ta sko­pí­ro­vať na za­ria­de­nie so sú­bo­ro­vým for­má­tom FA­T32. Vte­dy sa auto­ma­tic­ky de­šif­ru­jú. Ot­vor­te ok­no Vlas­tnos­ti z kon­texto­vej po­lož­ky ad­re­sá­ra Users a klik­ni­te na tla­čid­lo Spres­niť. Zob­ra­zí sa ok­no, kde zis­tí­te v spod­nej čas­ti, či je za­škr­tnu­tá po­lož­ka o šif­ro­va­ní dát.
 • Po­čas in­šta­lá­cie čis­té­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu ne­za­dá­vaj­te hes­lo do váš­ho úč­tu. Bu­de­te mu­sieť ab­sol­vo­vať ve­ľa reš­tar­tov po in­šta­lá­cii prog­ra­mov a ov­lá­da­čov a zby­toč­ne bu­de zdr­žo­vať. Hes­lo za­daj­te vte­dy, keď nain­šta­lu­je­te všet­ko pod­stat­né a bu­de­te prip­ra­ve­ní na bež­nú prá­cu so sys­té­mom.

Cel­ko­vý čas: 5 ho­dín – zá­lo­ho­va­nie dát, in­šta­lá­cia sys­té­mu, in­šta­lá­cia ov­lá­da­čov a ap­li­ká­cií, vy­tvo­re­nie vlas­tných nas­ta­ve­ní

Po­ho­dlie: 1/5

2. Za­cho­va­nie dát 1:1

Pri tom­to spô­so­be si tre­ba dať veľ­ký po­zor, aby ste ho ro­bi­li správ­ny­mi nás­troj­mi. Tu nej­de len o sko­pí­ro­va­nie dát cez správ­cu sú­bo­rov. Ak to­tiž má­te mož­nosť pri­po­jiť disk do ďal­šie­ho ko­nek­to­ra SA­TA ale­bo ako exter­ný pri no­te­boo­ku, nie je vhod­né len sko­pí­ro­vať dá­ta. Mi­ni­mál­ne nie pre dô­vod, kto­rý sme uvied­li hneď na za­čiat­ku. Neu­vi­dí­te disk kom­plet­ný a nes­ko­pí­ru­je­te boo­to­va­cí sek­tor. Ke­by ste no­vý disk za­po­ji­li ako pri­már­ny, zob­ra­zí sa chy­bo­vé hlá­se­nie o chý­ba­jú­com boot sek­to­re a aj ope­rač­nom sys­té­me.

Na sko­pí­ro­va­nie tre­ba vy­užiť špe­ciál­ne prog­ra­my. In­for­má­cie o nich náj­de­te v sa­mos­tat­nej čas­ti toh­to člán­ku. Ten­to spô­sob sa dá vy­užiť, aj keď no­vý disk ne­bu­de mať rov­na­kú ka­pa­ci­tu. Sa­moz­rej­me, väč­šia nes­pô­so­bí prob­lém. Pri men­šej ka­pa­ci­te si tre­ba po­zrieť, akú veľ­kú časť za­be­ra­jú va­še dá­ta. Ak je to me­nej ako vý­sled­ná ka­pa­ci­ta no­vé­ho dis­ku, nie je s vý­me­nou a pre­vo­dom dát prob­lém. V prí­pa­de, že má­te dát viac, ako umož­ní ulo­žiť no­vý disk SSD, prej­di­te si ad­re­sá­re a zis­ti­te, koľ­ko mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov má­te. Naj­mä ak ide o fil­my, ho­dí sa ich pre­su­núť do­čas­ne inam, ne­má zmy­sel ich zá­lo­ho­vať. Ľah­ko ich to­tiž zís­ka­te zno­va.

Rých­le ti­py

 • Kri­tic­ky dô­le­ži­té dá­ta si pred pro­ce­som zá­lo­huj­te na flash disk, pa­mä­ťo­vú kar­tu ale­bo exter­ný disk
 • Od­po­rú­ča­me vy­užiť aj on-li­ne úlo­žis­ká, ako napr. SkyD­ri­ve, Box.net, Goog­le Disk ale­bo Drop­box
 • Na zrý­chle­nie pre­no­su kri­tic­kých sú­bo­rov dá­ta skom­pri­muj­te

Cel­ko­vý čas: 2 ho­di­ny – čas pot­reb­ný na sko­pí­ro­va­nie dát, žiad­ne do­da­toč­né in­šta­lá­cie a nas­ta­ve­nia

Po­ho­dlie: 5/5


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Inter­ne­to­vé po­ži­čov­ne fil­mov / Duel
Žijeme v digitálnej dobe, keď sa čoraz viac obsahu distribuuje cez internet. Hoci je vo svete tento štýl distribúcie dlhodobo úspešný, u nás sa rozbieha postupne. čítať »
 
Zľa­vy v te­le­fó­ne / Té­ma na že­la­nie
V predchádzajúcom vydaní PC REVUE sme v rámci výberu aplikácií pre Android spomenuli aj zopár zľavových portálov, ktoré ponúkajú svoje služby aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. V tomto článku vám predstavíme aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre operačný systém Apple iOS. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2013 - Opis DVD
Program na zlepšenie a optimalizáciu výkonu počítača. Všetky zásahy sú zálohované a každý z modulov programu sa dá spustiť samostatne. Program realizuje aj analýzu počítača. čítať »
 
Fi­ná­le Pil­sner Urquell Mas­ter Bar­ten­der 2012 ov­lád­li Ko­ši­ča­nia
Víťazom národného kola 5. ročníka súťaže o najlepšieho barmana Pilsner Urquell Master Bartender sa stal Ján Obšatník z Pilsner Urquell pubu v Košiciach. Získal výhru 2000 EUR a neskôr úspešne reprezentoval Slovensko na svetovom finále súťaže v Plzni. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Pomocou knihy sa naučíte vidieť svetlo ako jednu z najdôležitejších vecí pri fotografovaní. Skúsený autor Michael Freeman vám ukáže, ako rozpoznať jemné prechody medzi svetlom a tieňom. čítať »
 
Sprie­vod­ca vý­me­nou pev­né­ho dis­ku / Ako na to prak­tic­ky
Výmena disku v počítači alebo notebooku nie je taká triviálna záležitosť, ako by sa na pohľad zdalo. Drvivá väčšina počítačov sa dnes kupuje priamo s operačným systémom. Potom pri novom disku nestačí len zameniť hardvér a očakávať, že systém nabehne. čítať »
 
Ga­me­box / Her­ná rub­ri­ka
Podobne ako s inou úspešnou sériou, vojnovou FPS akciou Call of Duty, aj s novým Assassinom sa stretávame pravidelne každý rok. Na rozdiel od vojnovej strieľačky Assassin predstavuje ucelený príbeh a každý rok posúva hlavnú zápletku o krok ďalej. Teraz svoje karty odkryl tretí diel. čítať »
 
Ti­py a tri­ky pre Win­dows 8 / Té­ma na že­la­nie
Operačný systém Windows 8 disponuje dvojicou používateľských rozhraní. Okrem klasického desktopového rozhrania môžu používatelia využívať aj nové rozhranie, tzv. Modern UI, ktoré je prispôsobené najmä na ovládanie dotykom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter