Tipy a triky pre Windows 8 / Téma na želanie

Strana 3/3

Vy­pnu­tie ob­ra­zov­ky uzam­knu­tia

Ak ne­ja­ký čas s po­čí­ta­čom nep­ra­cu­je­te, za­ria­de­nie sa uzam­kne. Opäť v prí­pa­de sto­lo­vé­ho po­čí­ta­ča, kde ne­pot­re­bu­je­te ta­ké­to za­bez­pe­če­nie, mô­že byť uza­my­ka­nie zby­toč­né. Ak chce­te ob­ra­zov­ku uzam­knu­tia vy­pnúť, po­ra­dí­me vám, ako na to. Vy­vo­laj­te prí­ka­zo­vé okien­ko Run (Win + R) a za­daj­te „gpe­dit.msc“. Zob­ra­zí sa vám no­vé ok­no, v rám­ci kto­ré­ho vy­ber­te mož­nosť Kon­fi­gu­rá­cia po­čí­ta­ča – Ad­mi­nis­tra­ti­ve Tem­pla­tes – Con­trol Pa­nelPer­so­na­li­za­tion. No­vá po­nu­ka sa zob­ra­zí v pra­vej čas­ti ok­na, kde vy­ber­te mož­nosť Do not dis­play the lock screen a zvoľ­te nas­ta­ve­nie Enab­led. Ho­to­vo!

lockscreen copy.jpg

Rých­le vy­pnu­tie po­čí­ta­ča

Ak pou­ží­va­te ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8, po­tom vie­te, že vy­pnu­tie po­čí­ta­ča je o nie­čo zlo­ži­tej­šie. Vý­rob­ca ako­by oča­ká­val, že ten­to sys­tém bu­de­te pou­ží­vať skôr na tab­le­toch a na iných mo­bil­ných za­ria­de­niach, kto­ré ne­bu­de­te vy­pí­nať, ale maximál­ne ich us­pí­te. No ak pou­ží­va­te Win­dows 8 na sto­lo­vom po­čí­ta­či ale­bo na no­te­boo­ku, kto­rý chce­te vy­pnúť, mu­sí­te si vy­tvo­riť vlas­tné tla­čid­lo na vy­pnu­tie sys­té­mu.

vypnutie copy.jpg

Je­ho tvor­ba je jed­no­du­chá – vy­tvor­te si no­vý od­kaz (na pra­cov­nej plo­che pra­vým klik­nu­tím, no­vý – od­kaz) a za­daj­te doň hod­no­tu „shut­down /s /t 0“. Nás­led­ne si od­kaz po­me­nuj­te a ulož­te ho. V prí­pa­de pot­re­by mô­že­te zme­niť je­ho iko­nu (pra­vý klik – vlas­tnos­ti – zme­niť iko­nu) ale­bo si ho prip­núť do spod­né­ho pa­ne­la.

Po­kiaľ chce­te, aby sa vám od­kaz zob­ra­zil aj v rám­ci no­vej po­nu­ky Štart, pre­suň­te od­kaz do nas­le­du­jú­ce­ho umies­tne­nia: X:\Users\Y\Ap­pDa­ta\Roa­ming\Mic­ro­soft\Win­dows\Start Me­nu\Prog­rams, kde X je ozna­če­nie sys­té­mo­vé­ho dis­ku a Y je me­no pou­ží­va­te­ľa. Va­ša iko­na sa nás­led­ne zob­ra­zí na úvod­nej ob­ra­zov­ke me­nu Štart a v prí­pa­de pot­re­by ju mô­že­te náj­sť aj po­mo­cou vy­hľa­dá­va­nia. Po­čí­tač mô­že­te po­mo­cou toh­to od­ka­zu/iko­ny vy­pnúť.

Uži­toč­né klá­ve­so­vé skrat­ky

Aj v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows 8 mô­že­te tak ako v mi­nu­los­ti vy­uží­vať klá­ve­so­vé skrat­ky. Zo­pa­kuj­me si niek­to­ré z nich:

Tla­čid­lo Win­dows – umož­ňu­je pre­pí­nať me­dzi kla­sic­kým roz­hra­ním a no­vým Štart me­nu. Zá­ro­veň slú­ži na pre­pí­na­nie me­dzi ap­li­ká­ciou a Štart me­nu.

Win + M – mi­ni­ma­li­zu­je všet­ky ok­ná

Win + E – ot­vo­rí pries­kum­ní­ka

Win + D – zob­ra­zí des­ktop, resp. sa prep­ne do des­kto­pu zo Štart me­nu

Win + Tab – zob­ra­zí všet­ky spus­te­né prog­ra­my

Win + Print Screen – od­fo­tí screen­shot a auto­ma­tic­ky ho ulo­ží v zlož­ke Ob­ráz­ky

Win + R – spus­tí prí­ka­zo­vé ok­no Run

Win + X – ot­vo­rí pa­nel rých­le­ho prís­tu­pu k vy­bra­ným fun­kciám, napr. k prí­ka­zo­vé­mu riad­ku, k ok­nu Run, ma­naž­men­tu dis­kov atď.

Win + I – ot­vo­rí pa­nel s nas­ta­ve­nia­mi

Zdroj: PCR 1/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Inter­ne­to­vé po­ži­čov­ne fil­mov / Duel
Žijeme v digitálnej dobe, keď sa čoraz viac obsahu distribuuje cez internet. Hoci je vo svete tento štýl distribúcie dlhodobo úspešný, u nás sa rozbieha postupne. čítať »
 
Zľa­vy v te­le­fó­ne / Té­ma na že­la­nie
V predchádzajúcom vydaní PC REVUE sme v rámci výberu aplikácií pre Android spomenuli aj zopár zľavových portálov, ktoré ponúkajú svoje služby aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. V tomto článku vám predstavíme aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre operačný systém Apple iOS. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2013 - Opis DVD
Program na zlepšenie a optimalizáciu výkonu počítača. Všetky zásahy sú zálohované a každý z modulov programu sa dá spustiť samostatne. Program realizuje aj analýzu počítača. čítať »
 
Fi­ná­le Pil­sner Urquell Mas­ter Bar­ten­der 2012 ov­lád­li Ko­ši­ča­nia
Víťazom národného kola 5. ročníka súťaže o najlepšieho barmana Pilsner Urquell Master Bartender sa stal Ján Obšatník z Pilsner Urquell pubu v Košiciach. Získal výhru 2000 EUR a neskôr úspešne reprezentoval Slovensko na svetovom finále súťaže v Plzni. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Pomocou knihy sa naučíte vidieť svetlo ako jednu z najdôležitejších vecí pri fotografovaní. Skúsený autor Michael Freeman vám ukáže, ako rozpoznať jemné prechody medzi svetlom a tieňom. čítať »
 
Sprie­vod­ca vý­me­nou pev­né­ho dis­ku / Ako na to prak­tic­ky
Výmena disku v počítači alebo notebooku nie je taká triviálna záležitosť, ako by sa na pohľad zdalo. Drvivá väčšina počítačov sa dnes kupuje priamo s operačným systémom. Potom pri novom disku nestačí len zameniť hardvér a očakávať, že systém nabehne. čítať »
 
Ga­me­box / Her­ná rub­ri­ka
Podobne ako s inou úspešnou sériou, vojnovou FPS akciou Call of Duty, aj s novým Assassinom sa stretávame pravidelne každý rok. Na rozdiel od vojnovej strieľačky Assassin predstavuje ucelený príbeh a každý rok posúva hlavnú zápletku o krok ďalej. Teraz svoje karty odkryl tretí diel. čítať »
 
Ti­py a tri­ky pre Win­dows 8 / Té­ma na že­la­nie
Operačný systém Windows 8 disponuje dvojicou používateľských rozhraní. Okrem klasického desktopového rozhrania môžu používatelia využívať aj nové rozhranie, tzv. Modern UI, ktoré je prispôsobené najmä na ovládanie dotykom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter