Tipy a triky pre Windows 8 / Téma na želanie

Strana 1/3

titulka.jpg Ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 dis­po­nu­je dvo­ji­cou pou­ží­va­teľ­ských roz­hra­ní. Ok­rem kla­sic­ké­ho des­kto­po­vé­ho roz­hra­nia mô­žu pou­ží­va­te­lia vy­uží­vať aj no­vé roz­hra­nie, tzv. Mo­dern UI, kto­ré je pris­pô­so­be­né naj­mä na ov­lá­da­nie do­ty­kom. To­mu­to roz­hra­niu sa však ne­vyh­ne­te, ani keď pou­ží­va­te Win­dows 8 na kla­sic­kom sto­lo­vom po­čí­ta­či. Aby sa vám s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 pra­co­va­lo po­hodl­nej­šie, pri­ná­ša­me vám nie­koľ­ko ti­pov a tri­kov.

Chý­ba­jú­ce tla­čid­lo Štart

Jed­na z hlav­ných vý­hrad pro­ti no­vé­mu ope­rač­né­mu sys­té­mu je chý­ba­jú­ce tla­čid­lo Štart. Na­mies­to ne­ho do Win­dows 8 to­tiž vý­rob­ca za­kom­po­no­val no­vé Štart me­nu, kto­ré je zho­to­ve­né v di­zaj­ne Mo­dern UI. Po­kiaľ pou­ží­va­te do­ty­ko­vé za­ria­de­nie, tá­to zme­na vám až tak nep­re­ká­ža, ale dl­ho­roč­ní pou­ží­va­te­lia, kto­rí ov­lá­da­jú po­čí­tač po­mo­cou klá­ves­ni­ce a my­ši, by tla­čid­lo Štart ur­či­te uví­ta­li. Prá­ve im sú ur­če­né ap­li­ká­cie StartW8, Clas­sic Shell a Start8. 

start copy.jpg

Pr­vé dve me­no­va­né sú dos­tup­né za­dar­mo, za Start8 za­pla­tí­te 5 USD. Všet­ky tri prog­ra­my po­nú­ka­jú prak­tic­ky tú is­tú fun­kcio­na­li­tu – do des­kto­po­vé­ho roz­hra­nia vám pri­da­jú tla­čid­lo Štart. Zá­ro­veň však tie­to uti­li­ty pos­ky­tu­jú aj ďal­šie fun­kcie. Auto­ma­tic­ky vás prep­nú do des­kto­po­vé­ho roz­hra­nia po spus­te­ní po­čí­ta­ča, sprís­tup­nia kla­sic­ké po­le vy­hľa­dá­va­nia, umož­nia spúš­ťať ap­li­ká­cie z pros­tre­dia kla­sic­ké­ho Štart me­nu a po­mô­žu vám rých­lo vy­pnúť po­čí­tač. V rám­ci tes­to­va­nia sme si ob­ľú­bi­li naj­mä prog­ram StartW8, kto­rý je k dis­po­zí­cii za­dar­mo a po­nú­ka kraj­ší di­zajn ako ap­li­ká­cia Clas­sic Shell.

startw8_qr copy.jpg
StartW8

classic_qr copy.jpg
Clas­sic Shell

start8_qr copy.jpg
Start8

Zá­kla­dy ov­lá­da­nia

Win­dows 8 je pris­pô­so­be­ný do­ty­ko­vé­mu ov­lá­da­niu a dis­po­nu­je nie­koľ­ký­mi ov­lá­da­cí­mi pr­vka­mi, kto­ré ne­bo­li sú­čas­ťou pred­chá­dza­jú­cich ver­zií ope­rač­né­ho sys­té­mu. K tým­to pr­vkom mož­no pris­tu­po­vať na všet­kých za­ria­de­niach, aj po­kiaľ ov­lá­da­te ope­rač­ný sys­tém po­mo­cou my­ši. Ak prej­de­te kur­zo­rom my­ši do ľa­vé­ho hor­né­ho ro­hu, mô­že­te sa pos­tup­ne pre­pí­nať me­dzi spus­te­ný­mi ap­li­ká­cia­mi a des­kto­po­vým roz­hra­ním. Po­tiah­nu­tím my­ši do­le, za­tiaľ čo má­te kur­zor v ľa­vom hor­nom ro­hu, sa vám zob­ra­zí zoz­nam všet­kých spus­te­ných ap­li­ká­cií a zá­ro­veň aj iko­na Štart me­nu. V tom­to prí­pa­de však ho­vo­rí­me iba o ap­li­ká­ciách pre roz­hra­nie Mo­dern UI – z poh­ľa­du toh­to roz­hra­nia sa aj des­ktop po­va­žu­je za ap­li­ká­ciu. Ak sa chce­te pre­pí­nať me­dzi jed­not­li­vý­mi des­kto­po­vý­mi prog­ra­ma­mi, tre­ba pou­žiť kla­sic­kú klá­ve­so­vú skrat­ku ALT + TAB.

Pre­cho­dom kur­zo­ra my­ši do ľa­vé­ho hor­né­ho ale­bo spod­né­ho ro­hu ak­ti­vu­je­te tzv. pa­nel Charm. Ten­to boč­ný pa­nel po­nú­ka prís­tup k vy­hľa­dá­va­niu, k zdie­ľa­niu, oko­li­tým za­ria­de­niam a nas­ta­ve­niam. Pa­nel Charm bu­de­me v rám­ci toh­to člán­ku eš­te spo­mí­nať.

Ap­li­ká­cie pre roz­hra­nie Mo­dern UI mô­že­te za­tvo­riť kla­sic­kou klá­ve­so­vou skrat­kou ALT + F4 ale­bo pre­su­nu­tím kur­zo­ra my­ši do hor­nej čas­ti ob­ra­zov­ky. Vte­dy sa iko­na zme­ní na ru­ku a ok­no s ap­li­ká­ciou mož­no po­tiah­nuť. Keď ru­ku pre­tiah­ne­te do spod­nej čas­ti ob­ra­zov­ky, ap­li­ká­cia zmiz­ne a jej beh sa ukon­čí.

Vy­hľa­dá­va­nie v Štart me­nu

V rám­ci ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 mož­no pris­tu­po­vať k vy­hľa­dá­va­niu pros­tred­níc­tvom pa­ne­la Charm – ide o pra­vý boč­ný pa­nel. Ok­rem tej­to mož­nos­ti však mô­že­te vy­hľa­dá­vať rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie. Po­dob­ne ako v prí­pa­de ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 7 stlač­te tla­čid­lo Win­dows (ig­no­ruj­te pre­chod do mo­der­né­ho Štart me­nu) a za­čni­te pí­sať kľú­čo­vé slo­vo. Win­dows auto­ma­tic­ky za­čne to­to slo­vo hľa­dať v prog­ra­moch a ap­li­ká­ciách, nas­ta­ve­niach a v sú­bo­roch (žiaľ, iba v rám­ci sys­té­mo­vé­ho dis­ku). Po­te­ši­lo nás, že Win­dows 8 be­rie do úva­hy nie­len ná­zov ap­li­ká­cie, ale aj ná­zov spúš­ťa­cie­ho sú­bo­ru. Poz­nám­ko­vý blok sme te­da moh­li hľa­dať po­mo­cou kľú­čo­vé­ho slo­va poz­nám­ko­vý ale­bo (ak sme pred­tým pou­ží­va­li an­glic­kú ver­ziu sys­té­mu) no­te­pad. Po­dob­ne ako v star­ších ver­ziách vý­sled­ky vy­hľa­dá­va­nia sa zob­ra­zu­jú v reál­nom ča­se, ako pí­še­te kľú­čo­vé slo­vo.

vyhladavanie copy.jpg

V sú­vis­los­ti s vy­hľa­dá­va­ním spo­meň­me, že kľú­čo­vé slo­vo mô­že­te vy­hľa­dá­vať aj v rám­ci jed­not­li­vých ap­li­ká­cií. Pria­mo na ob­ra­zov­ke vy­hľa­dá­va­nia vi­dí­te pod­po­ro­va­né ap­li­ká­cie, kto­ré sú umies­tne­né pod čia­rou. V tom­to prí­pa­de už nie sú k dis­po­zí­cii vý­sled­ky v reál­nom ča­se, ale vy­hľa­dá­va­nie mu­sí­te ruč­ne spus­tiť klik­nu­tím na da­nú ap­li­ká­ciu. Ide o vý­bor­nú fun­kciu, kto­rú sme viac­krát oce­ni­li, napr. pri hľa­da­ní kon­krét­ne­ho e-mai­lu, ap­li­ká­cie v ob­cho­de ale­bo kon­tak­tných in­for­má­cií.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Inter­ne­to­vé po­ži­čov­ne fil­mov / Duel
Žijeme v digitálnej dobe, keď sa čoraz viac obsahu distribuuje cez internet. Hoci je vo svete tento štýl distribúcie dlhodobo úspešný, u nás sa rozbieha postupne. čítať »
 
Zľa­vy v te­le­fó­ne / Té­ma na že­la­nie
V predchádzajúcom vydaní PC REVUE sme v rámci výberu aplikácií pre Android spomenuli aj zopár zľavových portálov, ktoré ponúkajú svoje služby aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. V tomto článku vám predstavíme aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre operačný systém Apple iOS. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2013 - Opis DVD
Program na zlepšenie a optimalizáciu výkonu počítača. Všetky zásahy sú zálohované a každý z modulov programu sa dá spustiť samostatne. Program realizuje aj analýzu počítača. čítať »
 
Fi­ná­le Pil­sner Urquell Mas­ter Bar­ten­der 2012 ov­lád­li Ko­ši­ča­nia
Víťazom národného kola 5. ročníka súťaže o najlepšieho barmana Pilsner Urquell Master Bartender sa stal Ján Obšatník z Pilsner Urquell pubu v Košiciach. Získal výhru 2000 EUR a neskôr úspešne reprezentoval Slovensko na svetovom finále súťaže v Plzni. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Pomocou knihy sa naučíte vidieť svetlo ako jednu z najdôležitejších vecí pri fotografovaní. Skúsený autor Michael Freeman vám ukáže, ako rozpoznať jemné prechody medzi svetlom a tieňom. čítať »
 
Sprie­vod­ca vý­me­nou pev­né­ho dis­ku / Ako na to prak­tic­ky
Výmena disku v počítači alebo notebooku nie je taká triviálna záležitosť, ako by sa na pohľad zdalo. Drvivá väčšina počítačov sa dnes kupuje priamo s operačným systémom. Potom pri novom disku nestačí len zameniť hardvér a očakávať, že systém nabehne. čítať »
 
Ga­me­box / Her­ná rub­ri­ka
Podobne ako s inou úspešnou sériou, vojnovou FPS akciou Call of Duty, aj s novým Assassinom sa stretávame pravidelne každý rok. Na rozdiel od vojnovej strieľačky Assassin predstavuje ucelený príbeh a každý rok posúva hlavnú zápletku o krok ďalej. Teraz svoje karty odkryl tretí diel. čítať »
 
Ti­py a tri­ky pre Win­dows 8 / Té­ma na že­la­nie
Operačný systém Windows 8 disponuje dvojicou používateľských rozhraní. Okrem klasického desktopového rozhrania môžu používatelia využívať aj nové rozhranie, tzv. Modern UI, ktoré je prispôsobené najmä na ovládanie dotykom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter