Ukradnutý alebo stratený mobil – pripravte sa na to! / Téma na želanie

Strana 1/2

Te­le­fó­ny sa strá­ca­jú bež­ne a zá­ro­veň ide o po­pu­lár­ny cieľ zlo­de­jov. Bez oh­ľa­du na si­tuáciu, ak o svo­je za­ria­de­nie prí­de­te, ne­mu­sí byť všet­ko hneď stra­te­né. Dneš­né mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my po­nú­ka­jú via­ce­ro fun­kcií ale­bo ap­li­ká­cií, kto­ré vám mô­žu stra­te­ný/ uk­rad­nu­tý te­le­fón po­môcť náj­sť ale­bo as­poň zma­zať na di­aľ­ku, aby zlo­de­ji ne­ma­li prís­tup k va­šim dá­tam. Nie­ke­dy sú to­tiž dá­ta cen­nej­šie ako sám te­le­fón.

titulka.jpeg

Uk­rad­li mi te­le­fón, čo mám ro­biť?

Po­kiaľ stra­tí­te ale­bo vám uk­rad­nú te­le­fón, oby­čaj­ne je už nes­ko­ro na ne­ja­ké príp­ra­vy. Ho­ci v prí­pa­de An­droi­du exis­tu­jú ap­li­ká­cie, kto­ré mož­no pou­žiť v „ho­di­ne dva­nás­tej" na vy­hľa­da­nie a po­ten­ciál­nu zá­chra­nu te­le­fó­nu, je lep­šie prip­ra­viť sa vop­red na prí­pad­nú stra­tu. Ma­ji­te­lia za­ria­de­ní s ope­rač­ným sys­té­mom iOS a Win­dows Pho­ne ma­jú si­tuáciu uľah­če­nú - pria­mo v sys­té­me je in­teg­ro­va­ná služ­ba, kto­rá im te­le­fón náj­de a umož­ní im aj zma­zať dá­ta na di­aľ­ku. V tej­to sú­vis­los­ti však mu­sí­me spo­me­núť je­den zá­sad­ný fakt - ho­ci sú pred­sta­ve­né služ­by a ap­li­ká­cie uži­toč­né a fun­gu­jú v praxi, na ich pou­ží­va­nie je pot­reb­né inter­ne­to­vé pri­po­je­nie, prí­pad­ne ak­tív­ne sen­zo­ry GPS. Po­kiaľ je stra­te­ný/ uk­rad­nu­tý te­le­fón vy­pnu­tý ale­bo je­ho „ši­kov­ný" zlo­dej/ná­lez­ca ob­no­ví to­vá­ren­ské nas­ta­ve­nia, má­te smo­lu. Ho­ci v prí­pa­de vy­pnu­té­ho te­le­fó­nu, kto­rý sa nes­kôr za­pne a prih­lá­si do inter­ne­tu, stá­le je ná­dej.

App­le iOS

  Za­ria­de­nia s iOS ma­jú pria­mo v ope­rač­nom sys­té­me in­teg­ro­va­nú služ­bu Náj­sť môj iP­ho­ne. Ide o sú­časť clou­do­vé­ho ba­lí­ka iC­loud. Tá­to fun­kcia je veľ­mi uži­toč­ná a ok­rem iP­ho­nu ju mož­no vy­užiť pri kaž­dom za­ria­de­ní s iOS, kto­ré má ak­ti­vo­va­nú služ­bu iC­loud. Pod­rob­nej­šie opí­sa­né fun­kcie služ­by sa tý­ka­jú aj os­tat­ných plat­fo­riem, kde sa da­jú vy­uží­vať ap­li­ká­cie veľ­mi po­dob­né z hľa­dis­ka fun­kcio­na­li­ty.

iphone.png

K služ­be Náj­sť môj iP­ho­ne mô­že­te pris­tu­po­vať cez webo­vé roz­hra­nie ale­bo z iné­ho za­ria­de­nia s iOS po prih­lá­se­ní do váš­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho úč­tu. Webo­vé roz­hra­nie strán­ky iC­loud.com je veľ­mi preh­ľad­né - ob­sa­hu­je zoz­nam všet­kých za­ria­de­ní s iOS, kto­ré sú prih­lá­se­né do váš­ho úč­tu, ako aj ma­pu, kde sa náj­de­né za­ria­de­nia zob­ra­zia. Mi­mo­cho­dom, v prí­pa­de tej­to služ­by vy­uží­va App­le stá­le ma­py Goog­lu. Po vy­bra­ní žia­da­né­ho za­ria­de­nia sú k dis­po­zí­cii tri mož­nos­ti - preh­rať zvuk, prep­núť te­le­fón do tzv. stra­te­né­ho re­ži­mu ale­bo za­ria­de­nie na di­aľ­ku kom­plet­ne vy­ma­zať. Fun­kciu preh­rať zvuk mô­že­te pou­žiť na ove­re­nie dos­tup­nos­ti te­le­fó­nu, keď­že služ­ba vám zá­ro­veň poš­le potvr­dzo­va­cí e-mail o ús­peš­nom vy­ko­na­ní tej­to ak­cie. Zá­ro­veň ide o fajn po­môc­ku, po­kiaľ te­le­fón niek­de za­lo­ží­te do­ma a ne­vie­te ho náj­sť :-).

Za­ují­ma­vej­ší je „stra­te­ný re­žim". V ta­kom prí­pa­de te­le­fón na di­aľ­ku uzam­kne­te - pou­ži­je sa štvor­miest­ny čí­sel­ný kód, ako keď si nas­ta­vu­je­te pria­mo v te­le­fó­ne uzam­knu­tie za­ria­de­nia hes­lom. Zá­ro­veň mož­no na di­aľ­ku do te­le­fó­nu pos­lať sprá­vu aj s te­le­fón­nym čís­lom, kde vás mô­že poc­ti­vý ná­lez­ca kon­tak­to­vať. Pos­led­ná fun­kcia, mož­nosť vy­ma­zať za­ria­de­nie, je po­mer­ne extrém­na. Te­le­fón sa to­tiž kom­plet­ne vy­ma­že, ale sú­čas­ne stra­tí­te mož­nosť sle­do­vať za­ria­de­nie po­mo­cou služ­by Náj­sť môj iP­ho­ne. Ide te­da o kraj­né rie­še­nie, keď vie­te, že te­le­fón už ne­zís­ka­te, resp. sú dá­ta v ňom pre vás ove­ľa dô­le­ži­tej­šie ako sa­mot­né za­ria­de­nie.

email.PNG

V sú­vis­los­ti s fun­kciou Náj­sť môj iP­ho­ne tre­ba spo­me­núť eš­te nie­koľ­ko dô­le­ži­tých in­for­má­cií. Služ­ba je ak­tív­na, iba ak je te­le­fón za­pnu­tý a sú za­pnu­té aj lo­ka­li­zač­né služ­by a spo­me­nu­tá fun­kcia. V opač­nom prí­pa­de sa te­le­fón ne­po­da­rí lo­ka­li­zo­vať. Sú­čas­ne mu­sí byť te­le­fón pri­po­je­ný do inter­ne­tu, či už po­mo­cou sie­te Wi-Fi, ale­bo pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Tie­to ob­me­dzenia sa však tý­ka­jú aj kon­ku­ren­čných slu­žieb.

Čas­to sa mô­že­me stret­núť so si­tuáciou, keď pou­ží­va­teľ v sna­he predĺžiť ži­vot­nosť ba­té­rie vy­pí­na lo­ka­li­zač­né služ­by. Zá­ro­veň je dob­ré si v rám­ci pre­ven­cie vy­tvo­riť štvor­miest­ny PIN kód. Ten sí­ce tre­ba za­dať pri kaž­dom od­omy­ka­ní te­le­fó­nu, ale v rám­ci nas­ta­ve­nia sa dá zvo­liť mož­nosť, ak sú pre vás dá­ta veľ­mi dô­le­ži­té, aby sa po 10 neús­peš­ných po­ku­soch te­le­fón vy­ma­zal. Mi­mo­cho­dom, po­kiaľ te­le­fón na di­aľ­ku prep­ne­te do stra­te­né­ho re­ži­mu, mož­no ho kla­sic­ky vy­pnúť bez nut­nos­ti za­dať PIN kód.

mapa.png
Tak­to vy­ze­rá webo­vé roz­hra­nie služ­by iC­loud; s po­dob­ný­mi fun­kcia­mi, ako je ak­tuál­na po­lo­ha na ma­pe, mož­nosť prez­vo­niť te­le­fón, uzam­knúť ho ale­bo zma­zať, sa však stret­ne­me aj na An­droi­de a Win­dows Pho­ne

V sú­vis­los­ti s fun­kciou Náj­sť môj iP­ho­ne eš­te do­dá­va­me, že za­ria­de­nie mô­že­te uzam­knúť ale­bo nas­ta­viť vy­ma­za­nie dát aj v prí­pa­de, že je vy­pnu­té, resp. ho ne­mož­no náj­sť. Tá­to ak­cia sa auto­ma­tic­ky za­kti­vu­je po naj­bliž­šom za­pnu­tí te­le­fó­nu. Ta­kis­to sa dá nas­ta­viť auto­ma­tic­ké upo­zor­ne­nie, po­kiaľ sa te­le­fón opäť po­da­rí lo­ka­li­zo­vať.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Inter­ne­to­vé po­ži­čov­ne fil­mov / Duel
Žijeme v digitálnej dobe, keď sa čoraz viac obsahu distribuuje cez internet. Hoci je vo svete tento štýl distribúcie dlhodobo úspešný, u nás sa rozbieha postupne. čítať »
 
Zľa­vy v te­le­fó­ne / Té­ma na že­la­nie
V predchádzajúcom vydaní PC REVUE sme v rámci výberu aplikácií pre Android spomenuli aj zopár zľavových portálov, ktoré ponúkajú svoje služby aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. V tomto článku vám predstavíme aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre operačný systém Apple iOS. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2013 - Opis DVD
Program na zlepšenie a optimalizáciu výkonu počítača. Všetky zásahy sú zálohované a každý z modulov programu sa dá spustiť samostatne. Program realizuje aj analýzu počítača. čítať »
 
Fi­ná­le Pil­sner Urquell Mas­ter Bar­ten­der 2012 ov­lád­li Ko­ši­ča­nia
Víťazom národného kola 5. ročníka súťaže o najlepšieho barmana Pilsner Urquell Master Bartender sa stal Ján Obšatník z Pilsner Urquell pubu v Košiciach. Získal výhru 2000 EUR a neskôr úspešne reprezentoval Slovensko na svetovom finále súťaže v Plzni. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Pomocou knihy sa naučíte vidieť svetlo ako jednu z najdôležitejších vecí pri fotografovaní. Skúsený autor Michael Freeman vám ukáže, ako rozpoznať jemné prechody medzi svetlom a tieňom. čítať »
 
Sprie­vod­ca vý­me­nou pev­né­ho dis­ku / Ako na to prak­tic­ky
Výmena disku v počítači alebo notebooku nie je taká triviálna záležitosť, ako by sa na pohľad zdalo. Drvivá väčšina počítačov sa dnes kupuje priamo s operačným systémom. Potom pri novom disku nestačí len zameniť hardvér a očakávať, že systém nabehne. čítať »
 
Ga­me­box / Her­ná rub­ri­ka
Podobne ako s inou úspešnou sériou, vojnovou FPS akciou Call of Duty, aj s novým Assassinom sa stretávame pravidelne každý rok. Na rozdiel od vojnovej strieľačky Assassin predstavuje ucelený príbeh a každý rok posúva hlavnú zápletku o krok ďalej. Teraz svoje karty odkryl tretí diel. čítať »
 
Ti­py a tri­ky pre Win­dows 8 / Té­ma na že­la­nie
Operačný systém Windows 8 disponuje dvojicou používateľských rozhraní. Okrem klasického desktopového rozhrania môžu používatelia využívať aj nové rozhranie, tzv. Modern UI, ktoré je prispôsobené najmä na ovládanie dotykom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter