Knižné novinky

KN-boeing.jpg Boeing v pa­vú­čej sie­ti

Ve­da vô­bec nie je ťaž­ká, ak pou­ží­va správ­ne pri­rov­na­nia. Kni­ha Boeing v pa­vú­čej sie­ti ro­bí pres­ne to a na­vy­še zá­bav­nou, ľah­ko za­pa­mä­ta­teľ­nou for­mou. De­monštru­je rov­no stov­ku zá­klad­ných ve­dec­kých ja­vov a fak­tov zo sied­mich od­bo­rov. Je skve­le vi­zuál­ne vy­ho­to­ve­ná a vďa­ka jed­no­du­ché­mu a ná­zor­né­mu zob­ra­ze­niu v kom­bi­ná­cii s in­tui­tív­nym vý­kla­dom je zro­zu­mi­teľ­ná kaž­dé­mu či­ta­te­ľo­vi. Za­hŕňa ana­ló­gie z mno­hých ved­ných od­bo­rov: fy­zi­ka, chémia, as­tro­nó­mia, bio­ló­gia, geog­ra­fia, ana­tó­mia i tech­no­ló­gia.

Autor: Joel Le­vy
Vy­da­va­teľ: Gra­da
Odp. ce­na: 20,21 EUR
Po­čet strán: 224

KN-10 kroku k obchodnimu uspechu.jpg 10 kro­kov k ob­chod­né­mu ús­pe­chu

V kni­he zís­ka­te pres­ný a sys­te­ma­tic­ký opis me­tó­dy, ako sa stať ideál­nym fi­nan­čným po­rad­com, ob­chod­ní­kom ale­bo bur­zo­vým mak­lé­rom. Po­mô­že vám však k ús­pe­chu aj v os­tat­ných pro­fe­siách i v bež­nom ži­vo­te. Po pre­čí­ta­ní kni­hy po­cho­pí­te, ako fun­gu­je váš vlast­ný mo­zog, a bu­de­te prek­va­pe­ní tým, že si ob­čas ro­bí, čo chce. Tre­ba mu po­ro­zu­mieť. Veď kaž­dý nie­ke­dy sto­jí pred nut­nos­ťou zá­važ­né­ho roz­hod­nu­tia, kto­ré si v tej chví­li vy­ža­du­je do­ko­na­lú súh­ru moz­gu a je­ho „ma­ji­te­ľa" a kto­ré­ho dôs­led­ky mô­že­me po­ci­ťo­vať po ce­lý zvy­šok ži­vo­ta.

Autor: Chris­toph Wah­len
Vy­da­va­teľ: Gra­da
Odp. ce­na: 12,56 EUR
Po­čet strán: 240

KN-100 kreativnich metod.jpg 100 krea­tív­nych me­tód a hier na se­mi­ná­re a wor­ksho­py

Kniž­ka pri­ná­ša 100 at­rak­tív­nych me­tód, hier a ná­pa­dov na se­mi­ná­re a wor­ksho­py, kto­ré nadchnú účas­tní­kov a zvý­šia efek­ti­vi­tu vzde­lá­va­nia. Širo­ké spek­trum me­tód a hier zlep­ší príp­ra­vu a za­čia­tok se­mi­ná­ra, za­trak­tív­ni je­ho prie­beh, vy­hod­no­te­nie a zá­ver. Umož­ní vám zvo­liť správ­nu me­tó­du na aký­koľ­vek učeb­ný typ a vhod­nú for­mu cvi­če­nia tak, aby bol tré­ning efek­tív­nej­ší a krea­tív­nej­ší. Pri kaž­dej me­tó­de či hre sa doz­vie­te jej pred­nos­ti a účel, jas­ný opis, ako pos­tu­po­vať, rôz­ne al­ter­na­tí­vy a kon­krét­ne prík­la­dy.

Autor: Za­myat M. Klein
Vy­da­va­teľ: Gra­da
Odp. ce­na: 11,21 EUR
Po­čet strán: 184

KN-Clovek a cas.jpg Člo­vek a čas

Kni­ha po­nú­ka uce­le­ný, prak­tic­ký a oje­di­ne­lý poh­ľad do prob­le­ma­ti­ky plá­no­va­nia ča­su. Pred­sta­vu­je ori­gi­nál­ny prís­tup, kto­rý rea­gu­je na vzras­ta­jú­ce ná­ro­ky dneš­nej do­by - nad­by­tok in­for­má­cií, mož­nos­tí a po­žia­da­viek stih­núť čo­raz viac úloh a zá­ro­veň túž­bu byť ús­peš­ný a šťast­ný tak v prá­ci, ako aj ro­di­ne a spo­loč­nos­ti. Autor ra­dí ne­zao­be­rať sa toľ­ko ča­som, ale za­me­rať sa na se­ba. Uka­zu­je, že rie­še­nie spo­čí­va skôr v zme­ne náš­ho prís­tu­pu k ča­su, k se­be, v zme­ne náš­ho mys­le­nia, na­šich pos­to­jov a ná­vy­kov.

Autor: Petr Pa­cov­ský
Vy­da­va­teľ: Gra­da
Odp. ce­na: 15,73 EUR
Po­čet strán: 264

KN-programujeme hry pro android.jpg Prog­ra­mu­je­me hry pre An­droid 4

Má­te za se­bou pr­vé prog­ra­má­tor­ské po­ku­sy na plat­for­me An­droid a chce­li by ste si vy­skú­šať sku­toč­ne kom­plex­ný, funkč­ný a za­ují­ma­vý pro­jekt? Vy­tvor­te vlas­tnú hru pre tú­to mo­bil­nú plat­for­mu a zís­kaj­te po­čas vý­vo­ja cen­né skú­se­nos­ti, kto­ré mô­že­te ďa­lej vy­užiť pri reali­zá­cii vlas­tných hier či iných prog­ra­mov. Spo­loč­ne s auto­rom prej­de­te všet­ký­mi fá­za­mi vzni­ku ves­mír­nej strie­ľač­ky. Vo vý­sled­ku bu­de­te mať troj­roz­mer­nú hru, kto­rú mô­že­te ďa­lej roz­ví­jať pod­ľa vlas­tných ná­pa­dov a fan­tá­zie.

Autor: J. F. Di­Mar­zio
Vy­da­va­teľ: www.al­bat­ros­me­dia.sk
Odp. ce­na: 15,72 EUR
Po­čet strán: 312

KN-jak vytvorit uspesny.jpg Ako vy­tvo­riť ús­peš­ný a vý­nos­ný inter­ne­to­vý ob­chod

Hľa­dá­te od­po­ve­de na otáz­ky, ako za­lo­žiť vlast­ný e-shop, ako ho do­ko­na­le pro­pa­go­vať, pre­vádz­ko­vať a vy­uží­vať na svo­je pod­ni­ka­nie? V tom­to prak­tic­kom sprie­vod­co­vi sa doz­vie­te, aké mož­nos­ti tech­nic­ké­ho rie­še­nia mô­že­te pre svoj bu­dú­ci e-shop pou­žiť, po­ro­zu­mie­te „slov­ní­ku" mar­ke­tin­go­vých agen­túr, spoz­ná­te, ako mô­žu zá­kaz­ní­ci za svoj to­var pla­tiť a čo si vy­ža­du­je pre­vádz­ka ka­men­nej pre­daj­ne. Auto­ri ne­za­bud­li ani na práv­nu strán­ku pod­ni­ka­nia, po­vin­nos­ti v prí­pa­de rek­la­mač­né­ho ko­na­nia či ob­chod­né pod­mien­ky.

Autor: Mi­rek Sed­lák, Pet­ra Mi­ku­láš­ko­vá
Vy­da­va­teľ: www.al­bat­ros­me­dia.sk
Odp. ce­na: 13,17 EUR
Po­čet strán: 336

KN-kaizen.jpg KAI­ZEN - ces­ta k štíh­lej a flexibil­nej fir­me

Ak sa po­zrie­me na glo­bál­ne tren­dy a zme­ny vo sve­te, je zrej­mé, že s pre­su­nom vý­ro­by do Čí­ny sa van­kúš na­šej lac­nej pra­cov­nej si­ly vzhľa­dom na vy­spe­lé kra­ji­ny po­ma­ly vy­čer­pá­va. Tím Kai­zen In­sti­tu­te roz­ho­dol spí­sať uce­le­ný preh­ľad a de­fi­no­vať pot­reb­né nás­tro­je im­ple­men­tá­cie kai­zen na čes­kej pô­de. Po­de­lí sa ot­vo­re­ne o klad­né aj zá­por­né skú­se­nos­ti z kon­krét­nych pro­jek­tov, aby si či­ta­teľ ok­rem preh­ľa­du nás­tro­jov kai­zen uro­bil vlas­tnú pred­sta­vu a ná­zor, ako by mal pos­tu­po­vať pri ria­de­ní ale­bo pod­po­re zmien pria­mo vo svo­jom pô­so­bis­ku.

Autor: Mi­ros­lav Bauer
Vy­da­va­teľ: www.al­bat­ros­me­dia.sk
Odp. ce­na: 10,19 EUR
Po­čet strán: 200

KN-nejprve poruste.jpg Naj­prv po­ruš­te pra­vid­lá

Auto­ri v kni­he pre­zen­tu­jú vý­sled­ky svoj­ho ma­sív­ne­ho pries­ku­mu me­dzi špič­ko­vý­mi ma­na­žér­mi z roz­lič­ných spo­loč­nos­tí na rôz­nych po­zí­ciách. De­fi­nu­jú šty­ri kľú­čo­vé zruč­nos­ti ma­na­žé­ra: vý­ber správ­nych po­dria­de­ných, za­cie­le­nie na sil­né strán­ky za­mes­tnan­cov, de­fi­no­va­nie vý­stu­pov a vý­ber po­dria­de­ných pod­ľa ich ta­len­tu. Pre ma­na­žé­rov na všet­kých úrov­niach sú v kni­he prak­tic­ké ti­py na zvý­še­nie vý­ko­nu a na ka­riér­ny po­sun, ale aj ra­dy, ako mož­no všet­ko vy­užiť v kon­krét­nych si­tuáciách.

Autor: Curt Cof­fman, Mar­cus Buc­kin­gham
Vy­da­va­teľ: www.al­bat­ros­me­dia.sk
ce­na: 13,17 EUR
Po­čet strán: 272


Zdroj: IW 12/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

SIEM: Ochra­na cit­li­vých in­for­má­cií pred úni­kom zvnút­ra fir­my
Väčšina IT manažérov dokáže odpovedať na otázky, aká je priepustnosť siete, aký je dostupný storage, koľko údajov sa archivuje a pod. čítať »
 
Evo­lú­cia v audi­to­va­ní a ochra­ne da­ta­báz
Softvér na audit a ochranu databáz Database Audit and Protection vznikol podľa agentúry Gartner prirodzenou evolúciou zo softvéru na monitorovanie databáz. Je dôležité uvedomiť si, že monitorovaním databáz sa zabezpečenie dát len začína. čítať »
 
Ako za­brá­niť ne­že­la­ným ak­ti­vi­tám za­mes­tnan­cov?
Jeden z hlavných rizikových prvkov, ktoré musia dnešné spoločnosti zohľadňovať pri budovaní informačnej bezpečnosti, je ľudský faktor. čítať »
 
BI: Ako si vy­brať? Preh­ľad nás­tro­jov, pos­ky­to­va­te­ľov, mož­nos­tí a cien
Stojíte pred rozhodnutím o novom nástroji BI? Či už hľadáte náhradu za zastarané riešenie, ktoré neplní svoju funkciu a frustruje používateľov, alebo je to váš prvý výber, voľbu nástroja BI nie je vhodné podceniť. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 18. časť
Pokračujeme v uvádzaní základných princípov shaderov použitých v našich vzorových aplikáciách. Zameriame sa na shader meniaci polohu vrcholov objektov a shader implementujúci tzv. Perlinov šum. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Veda vôbec nie je ťažká, ak používa správne prirovnania. Kniha Boeing v pavúčej sieti robí presne to a navyše zábavnou, ľahko zapamätateľnou formou. čítať »
 
Nas­ta­vo­va­nie pa­ra­met­rov ap­li­ká­cie / Vý­voj pre Win­dows 8
Unifikácia aplikácií pre Windows 8 sa prejavuje nielen v možnostiach vyhľadávania, ktoré bolo námetom predchádzajúcej časti, ale aj v nastavovaní parametrov na beh aplikácie. čítať »
 
Spring Fra­mework / 12. časť: Efek­tív­na tvor­ba ja­vov­ských (nie­len) web-ap­li­ká­cií
 V dnešnej časti nášho seriálu sa zameriame na zabezpečenie aplikácií pomocou frameworku Spring. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter