Nastavovanie parametrov aplikácie / Vývoj pre Windows 8

Uni­fi­ká­cia ap­li­ká­cií pre Win­dows 8 sa pre­ja­vu­je nie­len v mož­nos­tiach vy­hľa­dá­va­nia, kto­ré bo­lo ná­me­tom pred­chá­dza­jú­cej čas­ti, ale aj v nas­ta­vo­va­ní pa­ra­met­rov na beh ap­li­ká­cie. Z hľa­dis­ka pou­ží­va­te­ľa je uni­ver­zál­nym vstup­ným bo­dom do nas­ta­ve­nia či už ope­rač­né­ho sys­té­mu, ale­bo ap­li­ká­cie tla­čid­lo Nas­ta­ve­nie (so sym­bo­lom ozu­be­né­ho ko­le­sa) na liš­te kľú­čo­vých tla­či­diel.

Aj v jed­no­du­chých ap­li­ká­ciách, kto­ré ne­pot­re­bu­jú nič nas­ta­vo­vať, mu­sí­te pri­dať na pa­nel nas­ta­ve­nia po­lož­ku Ochra­na osob­ných úda­jov, v kto­rej in­for­mu­je­te pou­ží­va­te­ľa, či ap­li­ká­cia od ne­ho ne­ja­ké úda­je zbie­ra, a ak áno, ako s ni­mi bu­de vy­da­va­teľ ap­li­ká­cie pra­co­vať. Bez tej­to po­lož­ky va­ša ap­li­ká­cia nep­rej­de schva­ľo­va­cím pro­ce­som pre Win­dows Ob­chod.

Z poh­ľa­du vý­vo­já­ra pri im­ple­men­tá­cii nas­ta­ve­nia ide o vy­tvo­re­nie špe­ciál­ne­ho kon­trak­tu me­dzi ope­rač­ným sys­té­mom a ap­li­ká­ciou. Keď pou­ží­va­teľ ak­ti­vu­je nas­ta­ve­nie, v pra­vej čas­ti sa zob­ra­zí pa­nel nas­ta­ve­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu, do kto­ré­ho si ak­tuál­ne bež­iaca ap­li­ká­cia pri­dá svo­je po­lož­ky.

setup1 copy.jpg
Obr. 1  V hor­nej čas­ti pa­ne­la nas­ta­ve­nia sú po­lož­ky pre ak­tuál­ne bež­iacu ap­li­ká­ciu

Nas­ta­ve­nie vy­vo­lá v ap­li­ká­cii uda­losť, ap­li­ká­cia sa doz­vie, na akú po­lož­ku pou­ží­va­teľ kli­kol, a zvy­šok je už v ré­žii kó­du ap­li­ká­cie.

setup2.jpg
Obr. 2  Vý­vo­jár by mal reš­pek­to­vať pra­vid­lá di­zaj­nu a v prí­pa­de zlo­ži­tej­šie­ho nas­ta­vo­va­nia via­ce­rých pa­ra­met­rov vy­tvo­riť v pra­vej čas­ti ob­ra­zov­ky na ten­to účel sa­mos­tat­ný pa­nel

V App.xaml.cs v me­tó­de On­Laun­ched mu­sí­te naj­skôr za­re­gis­tro­vať ob­slu­hu uda­los­ti Com­mandsReques­ted.

// Ob­slu­ha uda­los­ti pre Com­mandsReques­ted events from the set­tings pa­ne
 Set­tin­gsPa­ne.Get­For­Curren­tView().Com­mandsReques­ted += On­Com­mandsReques­ted;

Tá­to uda­losť je vy­vo­la­ná v oka­mi­hu, keď si pou­ží­va­teľ vy­vo­lá sys­té­mo­vé nas­ta­ve­nie. V kó­de ob­slu­hy uda­los­ti naj­skôr pri­dá­te po­lož­ky, kto­ré sa pri­da­jú do pa­ne­la nas­ta­ve­nia. Na to slú­ži ob­jekt Set­tin­gsCom­mand. Ten­to ob­jekt má callback, kto­rý sa ak­ti­vu­je vte­dy, ak si pou­ží­va­teľ vy­be­rie niek­to­rú po­lož­ku na nas­ta­ve­nie ap­li­ká­cie. Pr­vý pa­ra­me­ter je ID ob­jek­tu a dru­hý text, kto­rý sa zob­ra­zí na pa­ne­li nas­ta­ve­nia.


void On­Com­mandsReques­ted(Set­tin­gsPa­ne sen­der, Set­tin­gsPa­ne­Com­mandsReques­te­dE­ven­tArgs args)
{
 // Add an About com­mand
 var about = new Set­tin­gsCom­mand("Nas­ta­ve­nie", "Nas­ta­ve­nie", 
 (han­dler) =>
 {
 });

 args.Request.Ap­pli­ca­tion­Com­mands.Add(about);
}

Kód na ob­slu­hu uda­los­ti mô­že zreali­zo­vať buď tri­viál­ne nas­ta­ve­nie niek­to­ré­ho pa­ra­met­ra, ale­bo zob­ra­ziť sa­mos­tat­ný pa­nel na nas­ta­ve­nie via­ce­rých pa­ra­met­rov. Na ten­to účel mô­že­te vy­užiť kniž­ni­cu fun­kcií Callis­to SDK, kto­rú si doin­šta­lu­je­te ako dopl­nok do vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia Vi­sual Stu­dio 2012.

setup3.jpg
Obr. 3  Pri­da­nie re­fe­ren­cie na kniž­ni­cu fun­kcií
Callis­to SDK

void On­Com­mandsReques­ted(Set­tin­gsPa­ne sen­der, Set­tin­gsPa­ne­Com­mandsReques­te­dE­ven­tArgs args)

{
 // Add an About com­mand
 var about = new Set­tin­gsCom­mand("Ochra­na osob­ných úda­jov", "Ochra­na osob­ných úda­jov", 
 (han­dler) =>
 {
 var set­tings = new Set­tingsFlyout();
 set­tings.Con­tent = new Abou­tU­serCont­rol();
 set­tings.Hea­derBrush = new So­lid­Co­lorBrush(_background);
 set­tings.Background = new So­lid­Co­lorBrush(_background);
 set­tings.Hea­der­Text = "Ochra­na osob­ných úda­jov";
 set­tings.IsO­pen = true;
 });

 args.Request.Ap­pli­ca­tion­Com­mands.Add(about);
}

Kniž­ni­ca Callis­to má im­ple­men­to­va­ný ob­jekt Set­tingsFlyout, kto­rý slú­ži na vy­tvo­re­nie pa­ne­la na ov­lá­da­cie pr­vky nas­ta­ve­nia pa­ra­met­rov ap­li­ká­cie. Ten­to pa­nel vy­tvo­rí­te ako User Con­trol, po­mo­cou kon­texto­vé­ho me­nu Add - Add New Item, ap­li­ko­va­né­ho na po­lož­ku pro­jek­tu v ok­ne So­lu­tion Explo­rer.

setup4.jpg
Obr. 4  Pri­da­nie ob­jek­tu User Con­trol

Ob­jekt User Con­trol po­zos­tá­va z návr­ho­vé­ho kó­du XAML, kde de­fi­nu­je­te ov­lá­da­cie pr­vky, kto­ré pot­re­bu­je­te na nas­ta­vo­va­nie pa­ra­met­rov ap­li­ká­cie a kó­du vo vy­bra­nom prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku, po­mo­cou kto­ré­ho to­to nas­ta­ve­nie zreali­zu­je­te.

setup5.jpg
Obr. 5  De­fi­no­va­nie ov­lá­da­cích pr­vkov na pa­ne­li
vy­tvo­re­nom po­mo­cou ob­jek­tu User Con­trol

Uvá­dza­me prík­lad kó­du XAML na zob­ra­ze­nie in­for­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov.


<User­Con­trol
 x:Class="PCRE­VUE_on­li­ne.Abou­tU­serCont­rol"
 xmlns="http://sche­mas.mic­ro­soft.com/winfx/2006/xaml/pre­sen­ta­tion"
 xmlns:x="http://sche­mas.mic­ro­soft.com/winfx/2006/xaml"
 xmlns:lo­cal="using:PCRE­VUE_on­li­ne"
 xmlns:d="http://sche­mas.mic­ro­soft.com/expres­sion/blend/2008"
 xmlns:mc="http://sche­mas.openxml­for­mats.org/mar­kup-com­pa­ti­bi­li­ty/2006"
 mc:Ig­no­rab­le="d"
 d:De­sig­nHeight="300"
 d:De­signWidth="400">
 
 <Grid>
 <Stac­kPa­nel Background="Green">
 <TextBlock Text="PC RE­VUE" Fon­tFa­mi­ly="Se­goe UI" FontWeight="Se­mi­Light" Fon­tSi­ze="26.667" />
 <TextBlock Text="Tá­to ap­li­ká­cia nez­bie­ra" Fon­tFa­mi­ly="Se­goe UI" FontWeight="Se­mi­Light" 
 Fon­tSi­ze="18" />
 <TextBlock Text="od pou­ží­va­te­ľa žiad­ne úda­je" Fon­tFa­mi­ly="Se­goe UI" FontWeight="Se­mi­Light" 
 Fon­tSi­ze="18" />
 <TextBlock Text=" " Fon­tFa­mi­ly="Se­goe UI" FontWeight="Se­mi­Light" Fon­tSi­ze="18" />
 <TextBlock Text="Autor: Lu­bos­lav Lac­ko" Fon­tFa­mi­ly="Se­goe UI" FontWeight="Se­mi­Light" 
 Fon­tSi­ze="18" />
 <TextBlock Text="lu­bo­lac­ko@hot­mail.sk" Fon­tFa­mi­ly="Se­goe UI" FontWeight="Se­mi­Light" 
 Fon­tSi­ze="18" />
 <Hyper­lin­kBut­ton Con­tent="Ochra­na osob­ných úda­jov" 
 Na­vi­ga­teU­ri="www.it­news.sk/spra­vy/bez­pec­nost/2012-10-12/c151695 ">
 </Hyper­lin­kBut­ton>
 </Stac­kPa­nel>
 </Grid>
</User­Con­trol>

V ča­se pí­sa­nia člán­ku bo­lo tre­ba nie­len dek­la­ro­vať tie­to in­for­má­cie, ale na nas­ta­vo­va­com pa­ne­li zob­ra­ziť aj link na webo­vú strán­ku vý­vo­já­ra, na kto­rej tie­to pra­vid­lá pod­rob­ne dek­la­ru­je. Ne­vie­me, či tie­to pra­vid­lá pla­tia len pre slo­ven­ský trh a sú vy­nú­te­né na­šou le­gis­la­tí­vou na ochra­nu osob­ných úda­jov ale­bo pla­tia pre všet­ky tr­hy, na kto­rých sa ap­li­ká­cia bu­de dis­tri­buo­vať.

Keď­že pl­no­hod­not­nou al­ter­na­tí­vou návr­ho­vé­ho kó­du XAML a prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka .NET na tvor­bu ap­li­ká­cií Win­dows 8 je „webo­vý" tan­dem HTML + Ja­vaS­cript + CSS, pre úpl­nosť uvá­dza­me aj kód na zob­ra­ze­nie nas­ta­vo­va­cie­ho di­aló­gu v Ja­vaS­crip­te.

app.on­set­tings = fun­ction (e) {
 e.de­tail.ap­pli­ca­tion­com­mands = {
 // Add an About com­mand
 "about": {
 href: "/pa­ges/about/about.html",
 tit­le: "About"
 }
 }

 WinJS.UI.Set­tingsFlyout.po­pu­la­te­Set­tings(e);
};

V bu­dú­com pok­ra­čo­va­ní uká­že­me, ako si ap­li­ká­cia mô­že hod­no­ty nas­ta­ve­ných pa­ra­met­rov, prí­pad­ne iné úda­je ulo­žiť, aby bo­li plat­né aj po ďal­šom spus­te­ní.

Zdroj: IW 12/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

SIEM: Ochra­na cit­li­vých in­for­má­cií pred úni­kom zvnút­ra fir­my
Väčšina IT manažérov dokáže odpovedať na otázky, aká je priepustnosť siete, aký je dostupný storage, koľko údajov sa archivuje a pod. čítať »
 
Evo­lú­cia v audi­to­va­ní a ochra­ne da­ta­báz
Softvér na audit a ochranu databáz Database Audit and Protection vznikol podľa agentúry Gartner prirodzenou evolúciou zo softvéru na monitorovanie databáz. Je dôležité uvedomiť si, že monitorovaním databáz sa zabezpečenie dát len začína. čítať »
 
Ako za­brá­niť ne­že­la­ným ak­ti­vi­tám za­mes­tnan­cov?
Jeden z hlavných rizikových prvkov, ktoré musia dnešné spoločnosti zohľadňovať pri budovaní informačnej bezpečnosti, je ľudský faktor. čítať »
 
BI: Ako si vy­brať? Preh­ľad nás­tro­jov, pos­ky­to­va­te­ľov, mož­nos­tí a cien
Stojíte pred rozhodnutím o novom nástroji BI? Či už hľadáte náhradu za zastarané riešenie, ktoré neplní svoju funkciu a frustruje používateľov, alebo je to váš prvý výber, voľbu nástroja BI nie je vhodné podceniť. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 18. časť
Pokračujeme v uvádzaní základných princípov shaderov použitých v našich vzorových aplikáciách. Zameriame sa na shader meniaci polohu vrcholov objektov a shader implementujúci tzv. Perlinov šum. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Veda vôbec nie je ťažká, ak používa správne prirovnania. Kniha Boeing v pavúčej sieti robí presne to a navyše zábavnou, ľahko zapamätateľnou formou. čítať »
 
Nas­ta­vo­va­nie pa­ra­met­rov ap­li­ká­cie / Vý­voj pre Win­dows 8
Unifikácia aplikácií pre Windows 8 sa prejavuje nielen v možnostiach vyhľadávania, ktoré bolo námetom predchádzajúcej časti, ale aj v nastavovaní parametrov na beh aplikácie. čítať »
 
Spring Fra­mework / 12. časť: Efek­tív­na tvor­ba ja­vov­ských (nie­len) web-ap­li­ká­cií
 V dnešnej časti nášho seriálu sa zameriame na zabezpečenie aplikácií pomocou frameworku Spring. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter