ADempiere ERP&CRM na Slovensku/ Rozhovor: Michal Žilinčár / ZITEC, s.r.o.

Pre­čo ste sa roz­hod­li pre ADem­pie­re?
Bol to vý­sle­dok ana­lý­zy to­ho, čo je dos­tup­né na tr­hu. ADem­pie­re naj­lep­šie pok­rý­val nie­len roz­sah ob­las­tí, kto­ré do­ká­že rie­šiť (veľ­koob­chod, ma­loob­chod, vý­ro­ba), ale svo­jím kon­cep­tom rie­še­nia má pred­pok­la­dy aj na dl­ho­do­bú ži­vot­nosť. To sa aj do­te­raz pre­ja­vu­je, keď­že sil­ná me­dzi­ná­rod­ná ko­mu­ni­ta stá­le in­teg­ru­je do pro­jek­tu no­vé tech­no­ló­gie a pod­po­ru pre no­vé spô­so­by prá­ce. Ok­rem roz­hra­nia Ajax webUI na inter­ne­to­vý prís­tup k sys­té­mu bo­lo vy­vi­nu­té aj roz­hra­nie pre mo­bil­né te­le­fó­ny či tab­le­ty.

Ako je mož­né, že spo­loč­nos­ti, kto­ré si nav­zá­jom kon­ku­ru­jú, spo­lup­ra­cu­jú pri vý­vo­ji a lo­ka­li­zá­cii?
Tre­ba si uve­do­miť, že ide o pl­ne open sour­ce rie­še­nie. A zdie­ľa­nie nák­la­dov pri vý­vo­ji ap­li­ká­cie je jed­na zo zá­klad­ných vý­hod. Sof­tvér je len nás­troj, a čím lep­ší je ten nás­troj, tým lep­šiu služ­bu mô­žem zá­kaz­ní­ko­vi po­núk­nuť. V ko­neč­nom dôs­led­ku tak fun­gu­je aj sve­to­vá ko­mu­ni­ta, v kto­rej do vý­vo­ja pris­pie­va­jú spo­loč­nos­ti a vý­vo­já­ri z viac ako 70 kra­jín. Všet­ci nav­zá­jom sme si aj kon­ku­ren­ciou, ale jed­not­li­vé spo­loč­nos­ti pri open sour­ce pro­duk­toch sú­ťa­žia skôr svo­jou kva­li­tou vý­vo­ja, zna­los­ťa­mi da­né­ho sys­té­mu a pod­po­rou klien­ta. Know-how spo­loč­nos­ti ZI­TEC spo­čí­va v poz­na­ní sof­tvé­ru a skú­se­nom tí­me vý­vo­já­rov v ADem­pie­re.

Nas­tá­va glo­ba­li­zá­cia, lo­kál­ne rie­še­nia če­lia tla­ku nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí, ako sú SAP, Mic­ro­soft, Orac­le. Mys­lí­te si, že je eš­te na tr­hu mies­to na ďal­ší open sour­ce pro­dukt ERP?

Sa­moz­rej­me, prá­ve open sour­ce ERP má šan­cu pre­žiť a v dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te byť aj rie­še­ním pre lo­kál­ne spo­loč­nos­ti a po­núk­nuť zá­kaz­ní­ko­vi pri­da­nú hod­no­tu. Zo­ber­me si ako prík­lad kan­ce­lár­sky sof­tvér 602, špe­ciál­ne T602. Tí star­ší si T602 bu­dú eš­te pa­mä­tať ako neod­de­li­teľ­nú sú­časť fi­rem­né­ho PC. Nás­tup MS Of­fi­ce bol pre lo­kál­ne kan­ce­lár­ske ba­lí­ky lik­vi­dač­ný. Jed­nou z má­la al­ter­na­tív zos­ta­li open sour­ce rie­še­nia, ako napr. Lib­re Of­fi­ce. Glo­ba­li­zá­cia prá­ve ži­čí open sour­ce rie­še­niam. Glo­ba­li­zá­cia štan­dar­dov vý­rob­ných pos­tu­pov, kto­rá bo­la vy­vi­nu­tá v Mexiku a roz­ši­ro­va­ná v Ma­laj­zii, je pou­ži­teľ­ná aj u nás s mi­ni­mál­ny­mi nák­lad­mi na úp­ra­vu. ADem­pie­re prá­ve vďa­ka ši­ro­kej ko­mu­ni­te rých­lo ras­tie a fun­kcio­na­li­tou sa mô­že sme­lo po­rov­ná­vať s naj­roz­ší­re­nej­ší­mi za­hra­nič­ný­mi rie­še­nia­mi ERP. Pre­to o je­ho bu­dúc­nosť ne­mám oba­vy.

Ako je to s TCO, cel­ko­vý­mi nák­lad­mi rie­še­nia? Ako to vy­ze­rá z váš­ho poh­ľa­du v seg­men­te ERP?
Tre­ba si uve­do­miť, že ho­ci je li­cen­cia GPL a sof­tvér „za­dar­mo", od­bor­ný per­so­nál vždy sto­jí pe­nia­ze. Ak si spo­loč­nosť vlas­tný­mi si­la­mi im­ple­men­tu­je open sour­ce ERP, cel­ko­vé nák­la­dy len ťaž­ko do­ká­že od­had­núť, chý­ba­jú jej skú­se­nos­ti a vle­čú­ca sa im­ple­men­tá­cia sto­jí spo­loč­nosť pe­nia­ze nie­len na mzdu za­mes­tnan­cov, ale aj za stra­te­ný čas. Ak si však vy­be­rie par­tne­ra, kto­rý má skú­se­nos­ti a spra­cu­je na zá­kla­de kva­lit­nej ana­lý­zy pro­jekt rie­še­nia, vie si uro­biť po­rov­na­nie TCO op­ro­ti iným rie­še­niam a roz­hod­núť sa, čo je pre spo­loč­nosť vý­hod­nej­šie.

Ako od­ha­du­je­te sme­ro­va­nie rie­še­ní ERP v naj­bliž­ších ro­koch?
In­teg­rá­cia a mo­bi­li­ta sú kľú­čo­vé slo­vá, kto­ré sa naj­čas­tej­šie sklo­ňu­jú v sú­vis­los­ti so sys­té­ma­mi ERP. ERP už ne­fun­gu­jú ako uzav­re­té cel­ky pre úč­tov­níc­tvo, vý­ro­bu atď. In­teg­ru­jú sa s eCom­mer­ce, DMS ale­bo so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi. ADem­pie­re má v tom­to sme­re veľ­kú per­spek­tí­vu, bu­dem sa opa­ko­vať, ale sil­ná ko­mu­ni­ta je tu zá­klad.

Zdroj: IW 12/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

SIEM: Ochra­na cit­li­vých in­for­má­cií pred úni­kom zvnút­ra fir­my
Väčšina IT manažérov dokáže odpovedať na otázky, aká je priepustnosť siete, aký je dostupný storage, koľko údajov sa archivuje a pod. čítať »
 
Evo­lú­cia v audi­to­va­ní a ochra­ne da­ta­báz
Softvér na audit a ochranu databáz Database Audit and Protection vznikol podľa agentúry Gartner prirodzenou evolúciou zo softvéru na monitorovanie databáz. Je dôležité uvedomiť si, že monitorovaním databáz sa zabezpečenie dát len začína. čítať »
 
Ako za­brá­niť ne­že­la­ným ak­ti­vi­tám za­mes­tnan­cov?
Jeden z hlavných rizikových prvkov, ktoré musia dnešné spoločnosti zohľadňovať pri budovaní informačnej bezpečnosti, je ľudský faktor. čítať »
 
BI: Ako si vy­brať? Preh­ľad nás­tro­jov, pos­ky­to­va­te­ľov, mož­nos­tí a cien
Stojíte pred rozhodnutím o novom nástroji BI? Či už hľadáte náhradu za zastarané riešenie, ktoré neplní svoju funkciu a frustruje používateľov, alebo je to váš prvý výber, voľbu nástroja BI nie je vhodné podceniť. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 18. časť
Pokračujeme v uvádzaní základných princípov shaderov použitých v našich vzorových aplikáciách. Zameriame sa na shader meniaci polohu vrcholov objektov a shader implementujúci tzv. Perlinov šum. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Veda vôbec nie je ťažká, ak používa správne prirovnania. Kniha Boeing v pavúčej sieti robí presne to a navyše zábavnou, ľahko zapamätateľnou formou. čítať »
 
Nas­ta­vo­va­nie pa­ra­met­rov ap­li­ká­cie / Vý­voj pre Win­dows 8
Unifikácia aplikácií pre Windows 8 sa prejavuje nielen v možnostiach vyhľadávania, ktoré bolo námetom predchádzajúcej časti, ale aj v nastavovaní parametrov na beh aplikácie. čítať »
 
Spring Fra­mework / 12. časť: Efek­tív­na tvor­ba ja­vov­ských (nie­len) web-ap­li­ká­cií
 V dnešnej časti nášho seriálu sa zameriame na zabezpečenie aplikácií pomocou frameworku Spring. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter