Tímová spolupráca je pre firmy stále veľká výzva

bigstockphoto_Group_Business_Team_347988.jpg Plat­fo­riem, ap­li­ká­cií a sie­tí na spo­lup­rá­cu tí­mov exis­tu­je nie­koľ­ko. Čo ich však spá­ja, je spo­loč­ná bá­za na zdie- ľa­nie know-how ko­mu­ni­ty a v ideál­nom prí­pa­de ús­peš­né rie­še­nie pro­jek­tov. Dnes však pri­chá­dza­jú so­ciál­ne nás­tro­je, kto­ré pre­pá­ja­jú jed­not­li­vé ko­mu­ni­kač­né ka­ná­ly so zá­klad­ný­mi pod­ni­ko­vý­mi ap­li­ká­cia­mi ur­če­ný­mi na ria­de­nie vzťa­hov so zá­kaz­ník­mi či HR, s exter­ný­mi par­tner­mi či do­kon­ca s klien­tmi, a tak pos­ky­tu­jú eš­te väč­šiu pri­da­nú hod­no­tu pre fir­mu aj jej za­mes­tnan­cov.

Skú­si­li ste nap­rík­lad nie­ke­dy zrá­tať, koľ­ko e-mai­lov pre­čí­ta­te za je­di­ný týž­deň? Súhrn pre­čí­ta­ných strán by u mno­hých po­hodl­ne pre­vý­šil je­den tuč­ný zvä­zok Harry­ho Pot­te­ra. Ne­ču­do, že sa za­mes­tnan­ci - od ad­mi­nis­tra­tí­vy až po ma­na­žé­rov - vše­mož­ne vy­hý­ba­jú za­hl­te­niu e-mail­mi a ich čí­ta­niu. Ne­ču­do, že vy­hľa­dá­va­jú jed­no­duch­šie, rých­lej­šie a ele­gan­tnej­šie spô­so­by ko­mu­ni­ká­cie.

A ďal­šia za­ují­ma­vá šta­tis­tic­ká in­for­má­cia - ve­de­li ste, že za­mes­tnan­ci strá­via den­ne 30 mi­nút vy­hľa­dá­va­ním pot­reb­ných do­ku­men­tov a/ale­bo e-mai­lo­vých správ (pries­kum PayS­ca­le)? Za týž­deň je to dva a pol ho­di­ny, me­sač­ne 10 ho­dín, te­da viac ako je­den pra­cov­ný deň. A ten­to čas sa už pre­ja­ví nie­len v efek­ti­vi­te ich prá­ce, ale aj vo fi­rem­ných nák­la­doch.

Dát je ve­ľa, pot­reb­né in­for­má­cie chý­ba­jú

Eco­no­mist In­telli­gen­ce Unit zis­til, že až 60 per­cent pra­cov­ní­kov jed­no­du­cho ne­má in­for­má­cie, kto­ré na vý­kon svo­jej prá­ce pot­re­bu­je. A prá­ve ap­li­ká­cie na tí­mo­vú spo­lup­rá­cu po­nú­ka­jú nie­len fy­zic­kú mno­ži­nu in­for­má­cií v dos­tup­nej pre­kon­ver­to­va­nej for­me, ale aj bá­zu od­bor­ní­kov, na kto­rých sa mož­no pri rie­še­ní pro­jek­tov ob­rá­tiť.

Nie je prek­va­pe­nie, že ľu­dia sa sna­žia čo­raz čas­tej­šie vy­uží­vať so­ciál­ne ap­li­ká­cie aj v rám­ci or­ga­ni­zá­cií, v kto­rých pra­cu­jú. Ko­niec kon­cov pre mlad­šiu ge­ne­rá­ciu pred­sta­vu­jú bež­ný pros­trie­dok na udr­žia­va­nie a bu­do­va­nie vzťa­hov. Pod­ľa pries­ku­mu McKin­sey Com­pa­ny pre­to dnes až 70 per­cent všet­kých fi­riem vy­uží­va inter­né so­ciál­ne ap­li­ká­cie, pri­čom 90 per­cent z nich vi­dí v na­sa­de­ní tých­to nás­tro­jov prí­nos pre svoj biz­nis. Otáz­ne však zos­tá­va, či by ten­to be­ne­fit ne­mo­hol byť väč­ší. A nej­de len o to, že ich ko­la­bo­ra­tív­ne ap­li­ká­cie ne­ma­jú správ­nu fun­kcio­na­li­tu, že nav­zá­jom nes­po­lup­ra­cu­jú či vy­tvá­ra­jú sys­té­my izo­lo­va­né od os­tat­ných IT rie­še­ní spo­loč­nos­ti. Pries­tor na zlep­še­nie je to­tiž aj v ich vy­uží­va­ní. Alar­mu­jú­ci je fakt, že pod­ľa štú­die Forres­ter Re­search viac ako tri štvr­ti­ny za­mes­tnan­cov, kto­rí ma­jú k dis­po­zí­cii fi­rem­nú so­ciál­nu sieť, ju nik­dy ne­pou­ži­li.

Už to nie je len če­to­va­nie

Kaž­dá so­ciál­na ap­li­ká­cia pl­ní v pr­vom ra­de ko­mu­ni­kač­nú úlo­hu. Ap­li­ká­cie na tí­mo­vú spo­lup­rá­cu však urý­chľu­jú nie­len ko­mu­ni­ká­ciu, ale i zdie­ľa­nie a roz­ho­do­va­nie. Roz­ho­do­va­nie na zá­kla­de fak­tov zís­ka­ných z ana­lýz, vy­hľa­dá­va­ním, re­šeršou da­ta­báz a za­lo­že­né na vi­zua­li­zo­va­ných dá­tach. Účas­tní­ci ko­la­bo­ra­tív­nych ap­li­ká­cií mô­žu po­hodl­ne pri­dá­vať svo­je poz­nám­ky, ko­men­tá­re, pre­po­je­nia, fo­tog­ra­fie, náčr­ty, audio- a vi­deo­sú­bo­ry. Na­vy­še ich ľah­ko sprís­tup­nia os­tat­ným čle­nom tí­mu v cen­trál­nom úlo­žis­ku, kde sa i ľah­šie or­ga­ni­zu­jú. Ap­li­ká­cia na tí­mo­vú spo­lup­rá­cu tak čas­to in­teg­ru­je pr­vky „poz­nám­ko­vé­ho blo­ku", po­dob­né­ho Ever­no­te, ka­len­dá­ra a pro­jek­to­vé­ho plá­no­va­nia (Dood­le, Ba­se­Camp), „men­tál­ne­ho ma­po­va­nia" (Min­dMeis­ter, Min­dJet), da­ta­báz kon­tak­tov (Hig­hri­se), nás­tro­jov na on-li­ne kon­fe­ren­cie (Cis­co WebEx), úlo­žis­ka do­ku­men­tov (Box.net) a nás­tro­jov na štruk­tú­ro­va­nie ve­do­mos­tí (wiki), ako aj dis­ku­sie ale­bo nás­tro­je na pod­po­ru ko­la­bo­ra­tív­ne­ho rie­še­nia prob­lé­mov a roz­ho­do­va­nie (Streamwork).

Pod jed­nou stre­chou

Z poh­ľa­du ana­ly­ti­kov spo­loč­nos­tí ako Gar­tner, IDC a pod. nie je cie­ľom pod­ni­ko­vých so­ciál­nych nás­tro­jov vy­tvo­riť ďal­ší in­for­mač­ný „os­trov", prí­pad­ne „súos­tro­vie", ale ich pre­po­je­nie s nás­troj­mi - pod­ni­ko­vý­mi in­for­mač­ný­mi sys­té­ma­mi, ako je ERP, HR ale­bo CRM či rie­še­nia BI. Ľudia sa nech­cú prek­li­ká­vať množ­stvom ap­li­ká­cií, aby zis­ti­li no­vin­ky nap­rík­lad v pro­jek­te, chcú mať tie­to in­for­má­cie v reál­nom ča­se. Kľú­čo­vé pri­tom je, aby sa k nim dos­tá­va­li len dá­ta, kto­ré sku­toč­ne pot­re­bu­jú. A naj­mä aby im tie­to nás­tro­je umož­ni­li vy­ko­nať prá­cu efek­tív­nej­šie.

Úspe­chy rie­še­ní za­me­ra­ných na pod­po­ru ko­la­bo­ra­tív­nych a so­ciál­nych/tí­mo­vých pro­ce­sov v in­teg­rá­cii na pod­ni­ko­vé sys­té­my naz­na­ču­je smer, kto­rým sa bu­dú ube­rať pop­red­ní do­dá­va­te­lia pod­ni­ko­vých rie­še­ní, keď­že ma­jú dl­ho­roč­né know-how v ob­las­ti pod­ni­ko­vých pro­ce­sov. Mo­der­ný ko­la­bo­ra­tív­ny nás­troj mu­sí od­bú­rať aké­koľ­vek ba­rié­ry v prís­tu­pe k úda­jom, umož­niť ich filtrá­ciu a se­lek­ciu pod­ľa pri­már­nych po­trieb jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov vo väz­be na pod­ni­ko­vé in­for­mač­né sys­té­my a zá­ro­veň mu­sí byť dos­ta­toč­ne preh­ľad­ný a jed­no­du­chý na po­hodl­né a in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie.

A ako to fun­gu­je v praxi? Po­môž­me si prík­la­dom. Do fir­my prí­de no­vá ob­chod­níč­ka. V sys­té­me je pred­sta­ve­ná a mô­že sa za­čať jej tré­nin­go­vý prog­ram. Zá­ro­veň sa zú­čas­tňu­je aj na ne­for­mál­nom vý­uč­bo­vom pro­ce­se. Po ukon­če­ní po­ža­do­va­né­ho tré­nin­gu si po­mo­cou ko­la­bo­ra­tív­ne­ho sys­té­mu os­vo­jí aj ti­py a tri­ky pot­reb­né na jej prá­cu od svo­jich ko­le­gov a kon­ku­ren­čné cha­rak­te­ris­ti­ky jed­not­li­vých pro­duk­tov, s kto­rý­mi bu­de pri­chá­dzať do sty­ku. Vo chví­li, keď za­čne reál­ne pra­co­vať so zá­kaz­ník­mi, má dos­tup­né všet­ky dá­ta z ap­li­ká­cie CRM a zá­ro­veň ich do nej aj za­dá­va. Pri ana­lý­ze ob­chod­nej príl­eži­tos­ti mô­že po­mo­cou pod­ni­ko­vej so­ciál­nej sie­te vy­tvo­riť tím nie­len z ko­le­gov, ale aj z exter­ných par­tne­rov a spo­loč­ne mô­žu prip­ra­viť po­nu­ku, prí­pad­ne vy­hod­no­tiť jej rôz­ne va­rian­ty s vy­uži­tím zna­los­tí ce­lé­ho tí­mu.

Mo­bil­né roz­hra­nie do te­ré­nu

Tren­dom do­by je mo­bi­li­ta. Ko­la­bo­ra­tív­ne nás­tro­je pre­to exis­tu­jú aj ako mo­bil­né rie­še­nia. Za­mes­tnan­ci, nap­rík­lad ob­chod­ní zá­stup­co­via, nie sú pri nich de fac­to ni­ja­ko ob­me­dze­ní ča­som a pries­to­rom. Sú schop­ní cez mo­bil­né za­ria­de­nia zdie­ľať a pre­ze­rať mul­ti­me­diál­ne sú­bo­ry, vy­uží­vať pre­hlia­dač, po­sie­lať e-mai­ly. Na­vy­še sa do ko­mu­ni­ká­cie účas­tní­kov tí­mo­vej plat­for­my pri­dá­va i te­le­fo­no­va­nie, SMS, MMS, QR kó­dy, roz­ší­re­ná reali­ta (aug­men­ted reali­ty) a ich kom­bi­ná­cie. Ce­lá ko­mu­ni­ká­cia je, sa­moz­rej­me, syn­chro­ni­zo­va­ná, ar­chi­vo­va­ná a dos­tup­ná i z iných za­ria­de­ní po­vo­le­ných sys­té­mom. K od­skú­ša­ným me­tó­dam z jed­né­ho pro­jek­tu tak ma­jú prís­tup aj iní za­mes­tnan­ci a ne­mu­sia od­zno­va „vy­na­chá­dzať ko­le­so".

Otáz­ku o na­sa­de­ní ap­li­ká­cií na tí­mo­vú spo­lup­rá­cu by si ma­li po­lo­žiť naj­mä fir­my, kto­rých tí­my sú geog­ra­fic­ky vzdia­le­né, a fir­my, kto­ré chcú mať efek­tív­nej­šie pro­ce­sy roz­ho­do­va­nia a rie­še­nia a vy­tvá­rať pros­tre­die za­me­ra­né na vý­sled­ky (ROWE).

Peter Mravčák.jpg Pe­ter Mrav­čák
Cus­to­mer So­lu­tions Ma­na­ger SAP Slo­ven­sko

Zdroj: IW 12/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

SIEM: Ochra­na cit­li­vých in­for­má­cií pred úni­kom zvnút­ra fir­my
Väčšina IT manažérov dokáže odpovedať na otázky, aká je priepustnosť siete, aký je dostupný storage, koľko údajov sa archivuje a pod. čítať »
 
Evo­lú­cia v audi­to­va­ní a ochra­ne da­ta­báz
Softvér na audit a ochranu databáz Database Audit and Protection vznikol podľa agentúry Gartner prirodzenou evolúciou zo softvéru na monitorovanie databáz. Je dôležité uvedomiť si, že monitorovaním databáz sa zabezpečenie dát len začína. čítať »
 
Ako za­brá­niť ne­že­la­ným ak­ti­vi­tám za­mes­tnan­cov?
Jeden z hlavných rizikových prvkov, ktoré musia dnešné spoločnosti zohľadňovať pri budovaní informačnej bezpečnosti, je ľudský faktor. čítať »
 
BI: Ako si vy­brať? Preh­ľad nás­tro­jov, pos­ky­to­va­te­ľov, mož­nos­tí a cien
Stojíte pred rozhodnutím o novom nástroji BI? Či už hľadáte náhradu za zastarané riešenie, ktoré neplní svoju funkciu a frustruje používateľov, alebo je to váš prvý výber, voľbu nástroja BI nie je vhodné podceniť. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 18. časť
Pokračujeme v uvádzaní základných princípov shaderov použitých v našich vzorových aplikáciách. Zameriame sa na shader meniaci polohu vrcholov objektov a shader implementujúci tzv. Perlinov šum. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Veda vôbec nie je ťažká, ak používa správne prirovnania. Kniha Boeing v pavúčej sieti robí presne to a navyše zábavnou, ľahko zapamätateľnou formou. čítať »
 
Nas­ta­vo­va­nie pa­ra­met­rov ap­li­ká­cie / Vý­voj pre Win­dows 8
Unifikácia aplikácií pre Windows 8 sa prejavuje nielen v možnostiach vyhľadávania, ktoré bolo námetom predchádzajúcej časti, ale aj v nastavovaní parametrov na beh aplikácie. čítať »
 
Spring Fra­mework / 12. časť: Efek­tív­na tvor­ba ja­vov­ských (nie­len) web-ap­li­ká­cií
 V dnešnej časti nášho seriálu sa zameriame na zabezpečenie aplikácií pomocou frameworku Spring. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter