Vývojárska platforma Embarcadero RAD XE3

Strana 1/2

Mož­nos­ti no­vých ver­zií ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows 8 a Mac OS X Moun­tain Lion mo­ti­vo­va­li spo­loč­nosť Em­bar­ca­de­ro, ako do­dá­va­te­ľa vý­vo­jár­skych nás­tro­jov, na prom­ptnú reak­ciu v po­do­be no­vej súp­ra­vy vý­vo­jár­skych nás­tro­jov RAD Stu­dio XE3, kto­ré umož­ňu­jú vý­vo­já­rom rých­lo a efek­tív­ne vy­tvá­rať, mig­ro­vať a udr­žia­vať na­tív­ne ap­li­ká­cie pre tie­to ope­rač­né sys­té­my, a to z je­di­né­ho zdro­jo­vé­ho kó­du.

rad8.jpg
Obr. 1  Náš po­kus o prek­lo­pe­nie kla­sic­kej ap­li­ká­cie do štý­lu Met­ro­po­lis

Ta­ké­to uni­ver­zál­ne vý­vo­jo­vé pros­tre­die umož­ňu­je spo­loč­nos­tiam vy­tvá­ra­jú­cim ap­li­ká­cie aj star­tu­po­vým nad­šen­com jed­nak pok­ryť ras­tú­ci zá­ujem zá­kaz­ní­kov o plat­for­mu Mac, jed­nak byť prip­ra­ve­ný­mi na nás­tup Win­dows 8. O vý­ho­dách ge­ne­ro­va­nia ap­li­ká­cií pre dve vlaj­ko­vé plat­for­my, kto­ré sú to­tál­ne od­liš­né, z rov­na­kých zdro­jo­vých kó­dov az­da net­re­ba ni­ko­ho pres­vied­čať. Obid­va nás­tro­je - Del­phi XE3 a C++ Buil­der XE3 - ob­siah­nu­té v súp­ra­ve RAD Stu­dio XE3 umož­ňu­jú vy­tvá­rať na­tív­ne ap­li­ká­cie pre PC a tab­le­ty s no­vým pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním Win­dows 8 rov­na­ko dob­re ako na­tív­ne ap­li­ká­cie pre OS X Moun­tain Lion s pl­nou pod­po­rou mož­nos­tí dis­ple­jov Re­ti­na. Vzhľa­dom na to, že App­le a po no­vom aj no­vý typ ap­li­ká­cií pre Win­dows 8 sú mo­men­tál­ne uzav­re­té plat­for­my, mu­sia do­dá­va­te­lia vý­vo­jár­skych nás­tro­jov tre­tích strán čias­toč­ne im­pro­vi­zo­vať.

Vý­voj v štý­le Win­dows 8

Pre­čo tá­to stať ne­má nad­pis Vý­voj pre Win­dows 8? Pl­ní oča­ká­va­nia sme nain­šta­lo­va­li no­vé vý­vo­jo­vé pros­tre­die na tab­let Sam­sung 700 T, aby sme vy­skú­ša­li mož­nos­ti vý­vo­ja ap­li­ká­cií pre no­vé pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Z hľa­dis­ka návr­hu pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia ap­li­ká­cie sú vý­vo­jár­ske nás­tro­je Del­phi XE3 a C++ Buil­der XE3 sil­nou kon­ku­ren­ciou pre Vi­sual Stu­dio 2012 od Mic­ro­sof­tu. Ok­rem „blank" ap­li­ká­cie mož­no vy­tvo­riť aj ty­pic­ké pro­jek­ty Win­dows 8 ty­pu Grid a Split.

Vy­tvo­re­nie ap­li­ká­cie ty­pu Grid Ap­pli­ca­tion aj jej na­po­je­nie na exter­ný dá­to­vý zdroj (JSON na webe) bo­lo jed­no­du­ché a in­tui­tív­ne. Rov­na­ko exce­len­tné bo­lo aj fun­go­va­nie ap­li­ká­cie na tab­le­te s do­ty­ko­vým dis­ple­jom, iba­že skú­se­ný pou­ží­va­teľ po ča­se prí­de na to, že nej­de o sku­toč­nú ap­li­ká­ciu Win­dows 8 Mo­dern UI, ale o kla­sic­kú des­kto­po­vú ap­li­ká­ciu, kto­rá si­mu­lu­je no­vé pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie.

Ne­po­da­rí sa vám nap­rík­lad po­mo­cou ob­vyk­lé­ho ges­ta ak­ti­vo­vať ap­li­kač­nú liš­tu či pre­su­núť ap­li­ká­ciu do úz­ke­ho ok­na na bo­ku ob­ra­zov­ky, čo je si­tuácia, keď na zvyš­nej plo­che dis­ple­ja beží iná ap­li­ká­cia a nie sú k dis­po­zí­cii ani niek­to­ré iné ty­pic­ké fun­kcie ori­gi­nál­nych ap­li­ká­cií Mo­dern UI. Po­cho­pi­teľ­ne, ani vý­vo­jo­vé pros­tre­die neob­sa­hu­je žiad­nu fun­kciu na vy­tvo­re­nie ap­li­kač­né­ho ba­líč­ka pre Win­dows Ob­chod.

rad7.jpg
Obr. 2 Prak­tic­ký prík­lad pre­po­je­nia tla­čid­la, edi­tač­né­ho a zob­ra­zo­va­cie­ho po­ľa po­mo­cou Li­ve­Bin­dings – všim­ni­te si aj mož­nosť jed­no­du­chej zme­ny štý­lu ov­lá­da­cích pr­vkov, v tom­to prí­pa­de tla­čid­la

Pri pod­rob­nej­šom skú­ma­ní sme priš­li na to, že ap­li­ká­cia ty­pu Met­ro­po­lis ne­vyu­ží­va WinRT. Keď­že aj naj­jed­no­duch­šia ap­li­ká­cia má 10 MB, bu­de ob­sa­ho­vať ne­ja­ký vlast­ný en­gi­ne, kto­rý si­mu­lu­je pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ap­li­ká­cií Win­dows 8. Dô­vod je jed­no­du­chý. Mic­ro­soft do­siaľ neu­mož­nil ne­zá­vis­lým do­dá­va­te­ľom vý­vo­jár­skych nás­tro­jov pou­žiť vlas­tnú RTL (Run Ti­me Lib­ra­ry) a pria­my prís­tup do WinRT. Ich ap­li­ká­cie pre­to ne­mô­žu vy­uží­vať niek­to­ré fun­kcie, nap­rík­lad RtlUnwind, res­pek­tí­ve mô­žu, ale nep­reš­li by cer­ti­fi­ká­ciou. Ap­li­ká­cie Met­ro­po­lis na­priek to­mu ma­jú cha­rak­te­ris­tic­ké vlas­tnos­ti Mo­dern UI, t. j. gra­fic­ký št­ýl, fon­ty UI Se­goe, beh vo full screen mó­de, pod­po­ru gest, sen­zo­rov, si­mu­lo­va­nú ap­li­kač­nú liš­tu a čias­toč­ne aj vy­uží­va­nie ak­tív­nych dlaž­díc (Li­ve Ti­les). Ve­rí­me, že Mic­ro­soft zos­ta­ne aj na­ďa­lej zá­stan­com ot­vo­re­ných plat­fo­riem a v blíz­kej bu­dúc­nos­ti umož­ní vy­tvá­ra­nie no­vých ap­li­ká­cií aj vý­vo­jár­skym nás­tro­jom od iných do­dá­va­te­ľov.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 17. časť
V tomto článku bližšie opíšeme programový kód shaderov použitých v 2. až 5. verzii vzorovej aplikácie. čítať »
 
Spring Fra­mework / Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
V poslednej časti venovanej integrovanej podpore funkcií a frameworkov pre perzistenciu entít v Springu sa budeme venovať dedičnosti a problémom s ňou spojeným. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Vyskúšajte si vývoj uceleného projektu pre mobilnú platformu Android od prvých fragmentov kódu až po výsledok v podobe funkčnej hry. čítať »
 
Im­ple­men­tá­cia vy­hľa­dá­va­nia / VÝVOJ PRE WIN­DOWS 8
Tvorcovia Windows 8 sa snažili čo najviac unifikovať najčastejšie používané akcie tak, aby z hľadiska používateľa boli rovnaké pre operačný systém aj aplikácie. Typický príklad je vyhľadávanie či nastavovanie parametrov. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 6.
V niekoľkých na seba nadväzujúcich častiach seriálu sa zameriame na jeden zo zložitejších spôsobov nadviazania spojenia medzi OS Windows a OS Linux. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – rie­še­nie po­žia­da­vok
V predchádzajúcej časti sme si povedali, čo je to zóna, vysvetlili sme si rozdiel medzi primárnym a sekundárnym DNS serverom a hovorili sme o autoritatívnom a lokálnom DNS serveri. čítať »
 
Vý­vo­jár­ska plat­for­ma Em­bar­ca­de­ro RAD XE3
Možnosti nových verzií operačných systémov Windows 8 a Mac OS X Mountain Lion motivovali spoločnosť Embarcadero, ako dodávateľa vývojárskych nástrojov, na promptnú reakciu v podobe novej súpravy vývojárskych nástrojov... čítať »
 
Os­ved­čí sa no­vý Of­fi­ce v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí?
Už niekoľko mesiacov je k dispozícii Preview verzia nového balíka Office. V etape testovania mal označenie Office 15. Po prvýkrát jeho doménou budú nielen počítače, ale aj pripravované tablety s operačným systémom Windows 8. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter