Osvedčí sa nový Office v podnikovom prostredí?

Strana 2/2

No­vin­ky vo Wor­de

Po spus­te­ní väč­ši­ny ap­li­ká­cií sa zob­ra­zí úvod­ná ob­ra­zov­ka s po­nu­kou šab­lón na vy­tvo­re­nie no­vých do­ku­men­tov a so zoz­na­mom do­ku­men­tov, s kto­rý­mi ste na­pos­le­dy pra­co­va­li. Ap­li­ká­cia Word vám pos­kyt­ne mož­nosť pre­su­núť sa na mies­to, kde ste ma­li kur­zor pri skon­če­ní prá­ce.

Mož­nos­tiam a fi­lo­zo­fii pou­ží­va­nia tab­le­tov sa pris­pô­so­bu­je no­vý re­žim čí­ta­nia do­ku­men­tu, kto­rý roz­de­lí text do via­ce­rých stĺpcov. Po bo­koch sa zob­ra­zia ov­lá­da­cie pr­vky na po­hodl­ný pre­chod na ďal­šiu ale­bo pred­chá­dza­jú­cu stra­nu, kto­ré sú pris­pô­so­be­né na ov­lá­da­nie do­ty­kom. Ve­rí­me, že ten­to re­žim zís­ka prív­las­tok green, pre­to­že ve­ľa pou­ží­va­te­ľov upus­tí od vy­tla­če­nia a bu­de do­ku­men­ty nie­len čí­tať, ale aj re­vi­do­vať na tab­le­toch. Spreh­ľad­nil sa aj re­žim sle­do­va­nia zmien a no­vá mož­nosť je vkla­da­nie vi­deí hos­to­va­ných na webe do do­ku­men­tov.

Vo Wor­de bu­de­te môcť ot­vo­riť aj do­ku­men­ty PDF, a to nie­len na čí­ta­nie, ale aj na úp­ra­vy. Sa­moz­rej­me, for­mát PDF je ur­če­ný pri­már­ne na dis­tri­bú­ciu do­ku­men­tov, pre­to Word ne­má am­bí­cie po­vý­šiť ho na edi­to­va­teľ­ný for­mát, no v prí­pa­de pot­re­by umož­ní ro­biť v do­ku­men­te zme­ny ale­bo ho ulo­žiť v inom for­má­te.

o7 copy.jpg
Obr. 3  Re­žim na čí­ta­nie

Roz­ší­re­né mož­nos­ti zob­ra­zo­va­nia úda­jov a ana­lýz v Exce­li

Za­čne­me ana­lý­za­mi, pre­to­že ove­ľa jed­no­duch­šie a in­tui­tív­nej­šie návr­ho­vé pros­tre­die, kto­ré do­ká­že auto­ma­tic­ky vy­brať blo­ky úda­jov, sprís­tup­ňu­je ana­lý­zy ove­ľa šir­šie­mu ok­ru­hu zá­ujem­cov v sú­la­de s kon­cep­ciou sa­moob­služ­nej bu­si­ness in­telli­gen­ce. Pok­ro­či­lej­ší pou­ží­va­te­lia mô­žu Excel vy­užiť ako klien­tsku ap­li­ká­ciu na ana­ly­tic­ké služ­by SQL Server­a, prí­pad­ne iných plat­fo­riem (Orac­le, IBM...). Zjed­no­du­šil sa aj návrh kon­tin­gen­čných ta­bu­liek a gra­fov.

Tech­no­ló­gia Power­Pi­vot me­ní poh­ľad na BI a sprís­tup­ňu­je nie­len vý­sled­ky vop­red za­da­ných ana­lýz, ale aj ich tvor­bu ko­neč­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi, te­da ana­ly­ti­kom a ma­naž­men­tu, kto­rí ich pot­re­bu­jú na pod­po­ru roz­ho­do­va­nia. Vý­raz­ne tak zjed­no­du­šu­je a zrý­chľu­je ži­vot­ný cyk­lus ana­lýz, čo nás­led­ne pris­pie­va k vy­ššej efek­tív­nos­ti. Vďa­ka tej­to tech­no­ló­gii mô­žu aj bež­ní pou­ží­va­te­lia bez pod­rob­nej zna­los­ti štruk­túr da­ta­báz spra­cú­vať a ana­ly­zo­vať veľ­ké množ­stvo úda­jov z rôz­nych zdro­jov pria­mo v ta­buľ­ko­vom pro­ce­so­re Mic­ro­soft Excel a vy­tvo­riť si vlast­ný mo­del kon­tin­gen­čných ta­bu­liek bez nut­nos­ti os­lo­vo­vať ana­ly­ti­kov špe­cia­lis­tov či IT od­de­le­nia. Mo­de­ly mož­no pub­li­ko­vať a zdie­ľať s via­ce­rý­mi pou­ží­va­teľ­mi pros­tred­níc­tvom por­tá­lu Sha­re­Point. K vy­so­ké­mu vý­ko­nu pris­pie­va roz­siah­le vy­uží­va­nie ope­rač­nej pa­mä­te (tzv. in-me­mo­ry BI). Aby sa do pa­mä­te voš­lo sú­čas­ne čo naj­viac úda­jov, vy­uží­va sa so­fis­ti­ko­va­ná kom­pre­sia úda­jov.

klient3 copy.jpg
Obr. 4  Mož­nos­ti pri­po­je­nia ap­li­ká­cie Excel 2013 k exter­ným zdro­jom úda­jov

Pod­po­ra so­ciál­nych sie­tí v Out­loo­ku

Fun­kcie na prá­cu s kon­tak­tmi na zná­mych so­ciál­nych sie­ťach sa kon­fi­gu­ru­jú pria­mo na kar­te Fi­le v zob­ra­ze­ní Bac­ksta­ge. In­for­má­cie zo so­ciál­nych sie­tí sa po­tom zob­ra­zu­jú v zoz­na­me osôb, v do­ru­če­nej poš­te či ka­len­dá­ri.

Vzhľa­dom na tes­nú in­teg­rá­ciu s Win­dows Li­ve, kto­ré­ho sú­čas­ťou je aj poš­to­vá služ­ba Hot­mail, už net­re­ba pre ňu in­šta­lo­vať do Out­loo­ku dopl­nok. Ak v ka­len­dá­ri umies­tni­te kur­zor nad niek­to­rú uda­losť, auto­ma­tic­ky sa v po­moc­nom ok­ne zob­ra­zia pod­rob­nos­ti. K no­vin­kám pat­rí aj zob­ra­zo­va­nie ak­tuál­ne­ho po­ča­sia.

o8 copy.jpg
Obr. 5 Preh­ľad­né zob­ra­ze­nie agen­dy a uda­los­tí v Out­loo­ku

Of­fi­ce Te­le­met­ry Das­hboard

Of­fi­ce Te­le­met­ry Das­hboard nah­rá­dza nás­tro­je Of­fi­ce Mig­ra­tion Plan­ning Ma­na­ger (OMPM), Of­fi­ce Co­de Com­pa­ti­bi­li­ty In­spec­tor (OC­CI) a Of­fi­ce En­vi­ron­ment As­ses­sment Tool (OEAT), zná­me z ver­zie Of­fi­ce 2010. Of­fi­ce Te­le­met­ry Das­hboard po­má­ha urý­chliť na­sa­de­nie Of­fi­ce 2013 skrá­te­ním ča­su, kto­rý je pot­reb­ný na plá­no­va­nie mig­rá­cie a po­sú­de­nie zlu­či­teľ­nos­ti. Nás­tro­je na te­le­me­triu umož­ňu­jú IT špe­cia­lis­tom, vý­vo­já­rom a skú­se­ným pou­ží­va­te­ľom zob­ra­ziť úda­je o uda­los­tiach sú­vi­sia­cich s fun­go­va­ním Of­fi­ce, a to aj v prí­pa­de, ak sa uda­losť tý­ka viac­ná­sob­né­ho klien­tske­ho prís­tu­pu.

telemetria2.jpg
Obr. 6  Mož­nos­ti nas­ta­ve­nia te­le­me­trie v ap­li­ká­cii Excel

Eko­sys­tém Of­fi­ce 365 En­terpri­se

Ten­to clou­do­vý ba­lík vám umož­ní prá­cu v pri­po­je­nom aj od­po­je­nom re­ži­me a vďa­ka syn­chro­ni­zá­cii so Sha­re­Poin­tom má­te vždy prís­tup k ak­tuál­nym do­ku­men­tom a mai­lom bez oh­ľa­du na to, kde sa prá­ve na­chá­dza­te. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra tí­mo­vej spo­lup­rá­ce a so­fis­ti­ko­va­ná ko­mu­ni­ká­cia s vy­uži­tím mož­nos­tí pro­duk­tu Lync. Ochra­nu cit­li­vých úda­jov za­bez­pe­ču­jú fun­kcie DLP v Exchan­ge vrá­ta­ne roz­ší­ri­teľ­ných po­li­tík, za­lo­že­ných na štan­dar­doch PII, HI­PAA a PCI. No­vé eDis­co­ve­ry Cen­ter vy­ho­vu­je aj ná­roč­ným po­žia­dav­kám na ar­chi­vá­ciu, na­vy­še úda­je zos­tá­va­jú na svo­jom mies­te, tak­že ne­pot­re­bu­je­te sa­mos­tat­né úlo­žis­ko dát. Tech­no­ló­gia Power­Pi­vot umož­ňu­je ana­ly­zo­vať veľ­ké ob­je­my úda­jov aj pria­mo v Exce­li a tech­no­ló­gia Power­View umož­ní preh­ľad­né a zro­zu­mi­teľ­né re­por­to­va­nie vý­sled­kov ana­lýz.

IT špe­cia­lis­ti bu­dú môcť pri na­sa­dzo­va­ní Of­fi­ce do pod­ni­ko­vé­ho pros­tre­dia pro­fi­to­vať z no­vých mož­nos­tí cen­trál­nej sprá­vy. Pou­ží­va­te­lia oce­nia no­vé mož­nos­ti prá­ce na no­vých mo­bil­ných za­ria­de­niach, kto­ré im umož­nia stá­le pri­po­je­nie na pulz biz­ni­su.

Zdroj: IW 11/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 17. časť
V tomto článku bližšie opíšeme programový kód shaderov použitých v 2. až 5. verzii vzorovej aplikácie. čítať »
 
Spring Fra­mework / Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
V poslednej časti venovanej integrovanej podpore funkcií a frameworkov pre perzistenciu entít v Springu sa budeme venovať dedičnosti a problémom s ňou spojeným. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Vyskúšajte si vývoj uceleného projektu pre mobilnú platformu Android od prvých fragmentov kódu až po výsledok v podobe funkčnej hry. čítať »
 
Im­ple­men­tá­cia vy­hľa­dá­va­nia / VÝVOJ PRE WIN­DOWS 8
Tvorcovia Windows 8 sa snažili čo najviac unifikovať najčastejšie používané akcie tak, aby z hľadiska používateľa boli rovnaké pre operačný systém aj aplikácie. Typický príklad je vyhľadávanie či nastavovanie parametrov. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 6.
V niekoľkých na seba nadväzujúcich častiach seriálu sa zameriame na jeden zo zložitejších spôsobov nadviazania spojenia medzi OS Windows a OS Linux. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – rie­še­nie po­žia­da­vok
V predchádzajúcej časti sme si povedali, čo je to zóna, vysvetlili sme si rozdiel medzi primárnym a sekundárnym DNS serverom a hovorili sme o autoritatívnom a lokálnom DNS serveri. čítať »
 
Vý­vo­jár­ska plat­for­ma Em­bar­ca­de­ro RAD XE3
Možnosti nových verzií operačných systémov Windows 8 a Mac OS X Mountain Lion motivovali spoločnosť Embarcadero, ako dodávateľa vývojárskych nástrojov, na promptnú reakciu v podobe novej súpravy vývojárskych nástrojov... čítať »
 
Os­ved­čí sa no­vý Of­fi­ce v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí?
Už niekoľko mesiacov je k dispozícii Preview verzia nového balíka Office. V etape testovania mal označenie Office 15. Po prvýkrát jeho doménou budú nielen počítače, ale aj pripravované tablety s operačným systémom Windows 8. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter