Osvedčí sa nový Office v podnikovom prostredí?

Strana 1/2

Už nie­koľ­ko me­sia­cov je k dis­po­zí­cii Pre­view ver­zia no­vé­ho ba­lí­ka Of­fi­ce. V eta­pe tes­to­va­nia mal ozna­če­nie Of­fi­ce 15. Po pr­výk­rát je­ho do­mé­nou bu­dú nie­len po­čí­ta­če, ale aj prip­ra­vo­va­né tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8.

Je len má­lo ap­li­ká­cií, kto­ré náj­du rov­na­ko dob­ré up­lat­ne­nie v pod­ni­ko­vej sfé­re aj u do­má­cich pou­ží­va­te­ľov. Pre nich bu­de no­vý Of­fi­ce k dis­po­zí­cii jed­nak vo for­me tra­dič­ných klient­skych ap­li­ká­cií, jed­nak ako vždy ak­tuál­ny ba­lík clou­do­vých slu­žieb Of­fi­ce 365 Ho­me Pre­mium. Pre pod­ni­ko­vú sfé­ru je ur­če­ná edí­cia Of­fi­ce Pro­fes­sio­nal Plus 2013 a edí­cie Of­fi­ce 365 ProP­lus, Small Bu­si­ness a En­terpri­se. Sú­čas­ťou ba­lí­ka Pro­fes­sio­nal Plus sú ap­li­ká­cie Word, Power­Point, Excel, Out­look, One­No­te, Ac­cess, Pub­lis­her a Lync. Edí­cia Of­fi­ce 365 En­terpri­se umož­ňu­je napl­no vy­uží­vať mož­nos­ti Mic­ro­soft Exchan­ge On­li­ne, Mic­ro­soft Sha­re­Point On­li­ne a Mic­ro­soft Lync On­li­ne na ko­mu­ni­ká­ciu a efek­tív­nu tí­mo­vú spo­lup­rá­cu.

Prav­de­po­dob­ne pri­bud­nú aj edí­cie ap­li­ká­cií napl­no vy­uží­va­jú­ce mož­nos­ti no­vé­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia Win­dows 8, kto­ré ma­lo v eta­pe vý­vo­ja kó­do­vé ozna­če­nie Met­ro. V sú­čas­nos­ti sú cez Win­dows Sto­re dos­tup­né ap­li­ká­cie One­No­te MX a SkyD­ri­ve. Náj­de­te ich v ka­te­gó­rii Pro­duk­ti­vi­ta. Na tab­le­toch s pro­ce­so­rom ARM vrá­ta­ne tab­le­tu Sur­fa­ce od Mic­ro­sof­tu s tým­to pro­ce­so­rom bu­dú ap­li­ká­cie Of­fi­ce pre­din­šta­lo­va­né spo­lu s ope­rač­ným sys­té­mom. Tá­to edí­cia má ozna­če­nie Of­fi­ce on Win­dows RT a jej sú­čas­ťou sú ap­li­ká­cie Word, Excel, Power­Point a One­No­te.

Pop­ri ino­vo­va­nom di­zaj­ne pou­ží­va­te­lia oce­nia hlav­ne ši­ro­ké mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty na clou­do­vé služ­by a úlož­né pries­to­ry, pria­my prís­tup k in­for­má­ciám a efek­tív­nej­šiu sprá­vu ob­sa­hu a pro­ce­sov a v ne­pos­led­nom ra­de mož­nosť per­so­na­li­zá­cie a pod­po­ru for­má­tu PDF. To na kla­sic­kých PC a no­te­boo­koch. Na tab­le­toch a kon­ver­ti­bil­ných za­ria­de­niach s do­ty­ko­vým dis­ple­jom pri­bud­ne no­vá di­men­zia ov­lá­da­nia do­ty­kom a do­ty­ko­vým pe­rom. Pros­tred­níc­tvom roa­min­gu bu­de mož­né zdie­ľať nas­ta­ve­nia me­dzi jed­not­li­vý­mi za­ria­de­nia­mi.

Expres­ná in­šta­lá­cia lo­kál­nych ap­li­ká­cií

V pred­chá­dza­jú­cej ver­zii tr­va­lo stiah­nu­tie a in­šta­lá­cia ap­li­ká­cií Of­fi­ce prib­liž­ne 30 mi­nút. V no­vej ver­zii up­ly­nú od za­ča­tia in­šta­lá­cie po oka­mih, keď s ap­li­ká­ciou mož­no na klien­tskom po­čí­ta­či pra­co­vať, iba 2 až 3 mi­nú­ty. Poin­ta je v tom, že ap­li­ká­cia sa dá spus­tiť skôr, než je ce­lá stiah­nu­tá na lo­kál­ny po­čí­tač. Umož­ňu­je to tech­no­ló­gia Click-to-run, kto­rá vy­uží­va Strea­ming Ap­pli­ca­tion Vir­tua­li­za­tion (App-V). To umož­ňu­je spus­tiť ap­li­ká­ciu skôr, než je kom­plet­ne stiah­nu­tá. Po nie­koľ­ko má­lo mi­nú­tach sa ap­li­ká­cia spus­tí s ozna­mom, že in­šta­lá­cia sí­ce eš­te bu­de pok­ra­čo­vať, ale vy už mô­že­te pra­co­vať. Tech­no­ló­gia App-V ta­kis­to izo­lu­je ap­li­ká­ciu vo vir­tuál­nom pros­tre­dí, čo umož­ňu­je koexis­ten­ciu s pred­chá­dza­jú­ci­mi ver­zia­mi Of­fi­ce a zlep­šu­je ob­no­vo­va­nie pro­ce­sov.

Pot­re­bu­je­te 64-bi­to­vú edí­ciu?

Pri voľ­be edí­cie sa vo ver­zii Pre­view pou­ží­va­te­ľom od­po­rú­ča, aby si za­tiaľ nain­šta­lo­va­li 32-bi­to­vé ver­zie Of­fi­ce aj v prí­pa­de, že ma­jú 64-bi­to­vé sys­té­my. Prav­de­po­dob­ne je prob­lém s kom­pa­ti­bi­li­tou dopl­nkov ur­če­ných pre pred­chá­dza­jú­cu ver­ziu. Väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov mož­nos­ti 64-bi­to­vej ver­zie zrej­me ne­vyu­ži­je, ne­vyh­nut­ná je len na in-me­mo­ry ana­lý­zy veľ­kých ob­je­mov úda­jov v ap­li­ká­cii Excel.

Nav­štív­te Of­fi­ce Sto­re

Po­dob­ne ako pre ap­li­ká­cie Win­dows aj pre dopl­nky a roz­ši­ru­jú­ce ap­li­ká­cie do ba­lí­ka Of­fi­ce vy­tvo­ril Mic­ro­soft vir­tuál­ny ob­chod. Niek­to­ré dopl­nky bu­dú voľ­ne k dis­po­zí­cii, iné si bu­de­te môcť kú­piť za pop­la­tok sta­no­ve­ný auto­rom. Po­dob­ne ako pri ap­li­ká­ciách Win­dows si bu­de­te môcť dopl­nok pred kú­pou naj­skôr vy­skú­šať v ča­so­vo ale­bo fun­kčne ob­me­dze­nej trial ver­zii. Je to dob­rá príl­eži­tosť nie­len pre za­čí­na­jú­cich vý­vo­já­rov, ale aj pre pod­ni­ky. Ak sa im dopl­nky a ap­li­ká­cie, kto­ré si vy­tvo­ri­li pre vlas­tnú pot­re­bu, os­ved­čia, mô­žu ich po­núk­nuť po­ten­ciál­nym zá­ujem­com z iných fi­riem.

o3 copy.jpg
Obr. 1  Skú­šob­ná pre­vádz­ka Of­fi­ce Sto­re

Dopl­nok vy­tvo­re­ný pre Of­fi­ce je za­me­ra­ný na kon­krét­nu úlo­hu a prís­luš­ná ap­li­ká­cia, naj­čas­tej­šie Excel, Word či Out­look, jej za­bez­pe­ču­je hos­ti­teľ­ské pros­tre­die.

Cloud ako pri­már­ny úlož­ný pries­tor na do­ku­men­ty

Vý­ho­dy clou­do­vých úlož­ných pries­to­rov sú na­toľ­ko pres­ved­či­vé, že ap­li­ká­cie no­vé­ho ba­lí­ka Of­fi­ce ich po­nú­ka­jú ako im­pli­cit­nú voľ­bu pri uk­la­da­ní do­ku­men­tu. Pou­ží­va­teľ bu­de môcť pra­co­vať na do­ku­men­te v clou­de ke­dy­koľ­vek, od­kiaľ­koľ­vek a z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia, pri­čom vždy bu­de môcť pok­ra­čo­vať tam, kde pres­tal. Ďal­šia vý­ho­da je mož­nosť zdie­ľa­nia a efek­tív­nej si­mul­tán­nej spo­lup­rá­ce via­ce­rých auto­rov nad jed­ným do­ku­men­tom. Zme­ny sa auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­jú bez nut­nos­ti akých­koľ­vek ďal­ších úko­nov.

o4 copy.jpg
Obr. 2  Pri uk­la­da­ní do­ku­men­tu sa pou­ží­va­te­ľo­vi im­pli­cit­ne po­núk­ne clou­do­vý úlož­ný pries­tor


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 17. časť
V tomto článku bližšie opíšeme programový kód shaderov použitých v 2. až 5. verzii vzorovej aplikácie. čítať »
 
Spring Fra­mework / Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
V poslednej časti venovanej integrovanej podpore funkcií a frameworkov pre perzistenciu entít v Springu sa budeme venovať dedičnosti a problémom s ňou spojeným. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Vyskúšajte si vývoj uceleného projektu pre mobilnú platformu Android od prvých fragmentov kódu až po výsledok v podobe funkčnej hry. čítať »
 
Im­ple­men­tá­cia vy­hľa­dá­va­nia / VÝVOJ PRE WIN­DOWS 8
Tvorcovia Windows 8 sa snažili čo najviac unifikovať najčastejšie používané akcie tak, aby z hľadiska používateľa boli rovnaké pre operačný systém aj aplikácie. Typický príklad je vyhľadávanie či nastavovanie parametrov. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 6.
V niekoľkých na seba nadväzujúcich častiach seriálu sa zameriame na jeden zo zložitejších spôsobov nadviazania spojenia medzi OS Windows a OS Linux. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – rie­še­nie po­žia­da­vok
V predchádzajúcej časti sme si povedali, čo je to zóna, vysvetlili sme si rozdiel medzi primárnym a sekundárnym DNS serverom a hovorili sme o autoritatívnom a lokálnom DNS serveri. čítať »
 
Vý­vo­jár­ska plat­for­ma Em­bar­ca­de­ro RAD XE3
Možnosti nových verzií operačných systémov Windows 8 a Mac OS X Mountain Lion motivovali spoločnosť Embarcadero, ako dodávateľa vývojárskych nástrojov, na promptnú reakciu v podobe novej súpravy vývojárskych nástrojov... čítať »
 
Os­ved­čí sa no­vý Of­fi­ce v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí?
Už niekoľko mesiacov je k dispozícii Preview verzia nového balíka Office. V etape testovania mal označenie Office 15. Po prvýkrát jeho doménou budú nielen počítače, ale aj pripravované tablety s operačným systémom Windows 8. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter