Ľudia, o ktorých ešte budete počuť: Michal Král

Mi­chal je za­kla­da­te­ľom a CEO por­tá­lu na po­rov­na­nie cien a kva­li­ty e-sho­pov Pri­ce­ma­nia.sk. Zá­ro­veň roz­ví­ja ďal­šie ak­ti­vi­ty v seg­men­te e-com­mer­ce.

Michal Král.jpg

IW: Ako ste sa dos­ta­li k IT?

Mi­chal Král: Ako pou­ží­va­teľ som mal k IT blíz­ko prak­tic­ky od uve­de­nia pr­vých po­čí­ta­čov na trh, spo­mí­nam si eš­te na svoj pr­vý Sharp MZ-800, na kto­rom som za­žil svo­je pr­vé kro­ky vo vte­dy vzni­ka­jú­com IT sve­te :-).

IW: Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Mi­chal Král: Mo­jím hlav­ným ko­níč­kom je Pri­ce­ma­nia :-). Ale inak ok­rem prá­ce na bu­do­va­ní pro­jek­tov som vy­slo­ve­ne zá­vis­lý od špor­tu, naj­viac hrá­vam bas­ket­bal, fut­bal, vo­lej­bal a v le­te plá­žo­vý vo­lej­bal, ale rád sa za­po­jím prak­tic­ky do akej­koľ­vek špor­to­vej ak­ti­vi­ty.

IW: V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li pra­co­vať?

Mi­chal Král: Ke­by som si mo­hol vy­brať, ur­či­te by to bo­la ob­lasť mar­ke­tin­gu, ob­cho­du a nie­ke­dy raz, keď bu­dem „veľ­ký", by som chcel ma­na­žo­vať vlast­ný bas­ket­ba­lo­vý klub, kto­rý jed­né­ho dňa vy­hrá Európ­sku li­gu :-).

IW: Akú tech­ni­ku (mo­bil, no­te­book, tab­let...) pou­ží­va­te?

Mi­chal Král: Po­mer­ne dl­ho som bol za­ry­tým od­por­com App­lu, ale za­čiat­kom toh­to ro­ka som mu dal „šan­cu" a skú­sil som to s no­vým iPa­dom. A po­tom sa už to za­ča­lo... :-) Nas­le­do­val pre­chod na iP­ho­ne 4S, s kto­rým som maximál­ne spo­koj­ný, a mo­men­tál­ne už som veľ­mi blíz­ko k svoj­mu pr­vé­mu Mac­Boo­ku, čím bu­de pro­ces kon­ver­zie za­vŕše­ný :-).

IW: Čo po­va­žu­je­te za svoj naj­väč­ší ús­pech v ob­las­ti IT?

Mi­chal Král: Za naj­väč­ší ús­pech po­va­žu­jem vy­bu­do­va­nie pop­red­né­ho por­tá­lu na po­rov­na­nie cien a kva­li­ty e-sho­pov www.pri­ce­ma­nia.sk z nu­ly na 1 mil. náv­štev me­sač­ne už po troch ro­koch fun­go­va­nia, čo na po­me­ry ma­lé­ho slo­ven­ské­ho tr­hu nie je vô­bec jed­no­du­chá zá­le­ži­tosť.

IW: Kto­ré tech­no­lo­gic­ké tren­dy sú pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

Mi­chal Král: Ne­po­chyb­ne je to nás­tup mo­bil­ných tech­no­ló­gií a všet­ké­ho, čo s tým sú­vi­sí, keď­že sa to tý­ka prak­tic­ky kaž­dé­ho jed­né­ho z nás. Na to nad­vä­zu­je množ­stvo no­vých od­vet­ví, ako sú mo­bil­né ap­li­ká­cie, mo­bil­ný di­zajn, her­ný prie­my­sel, mo­bil­ný mar­ke­ting atď.

IW: Z akých zdro­jov si ro­bí­te preh­ľad o IT?

Mi­chal Král: Di­anie v IT naj­viac mo­ni­to­ru­jem cez so­ciál­ne sie­te, ako Fa­ce­book, Twit­ter, Goog­le+, Lin­ke­dIn, ale aj cez špe­cia­li­zo­va­né weby a prin­ty, ako je PC Re­vue, Tech­box, Zi­ve.sk a ďal­šie.

IW: Ako vní­ma­te pro­ces in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku?

Mi­chal Král: Osob­ne ho po­va­žu­je za maximál­ne ne­vyh­nut­ný, ba až kľú­čo­vý pre ďal­ší roz­voj prak­tic­ky všet­kých ob­las­tí fun­go­va­nia kra­ji­ny. Zá­ro­veň ce­lý pro­ces po­va­žu­jem za extrém­ne po­ma­lý, ne­sys­te­ma­tic­ký a net­ran­spa­rent­ný, čo má zá­sad­ný do­sah na ob­rov­skú nee­fek­tív­nosť in­ves­tí­cií do IT, na kto­rú vo fi­ná­le dop­lá­ca­me my všet­ci. Už len pou­ži­tie webov niek­to­rých štát­nych in­šti­tú­cií je v dneš­nej do­be nao­zaj ako zlý sen.

IW: Čo si mys­lí­te o elek­tro­nic­kom hla­so­va­ní vrá­ta­ne vo­lieb cez inter­net?

Mi­chal Král: Jed­noz­nač­ne som za, sa­moz­rej­me, za pred­pok­la­du, že bu­de mož­né jed­noz­nač­ne auto­ri­zo­vať a iden­ti­fi­ko­vať hla­su­jú­cich, a te­da za­ru­čiť bez­peč­nosť hla­so­va­nia. Vi­dím v tom pries­tor na ob­rov­skú ús­po­ru ve­rej­ných fi­nan­cií.

IW: Váš od­kaz IT ko­mu­ni­te?

Mi­chal Král: Poď­me uká­zať sve­tu, že aj na Slo­ven­sku mô­žu vznik­núť glo­bál­ne ús­peš­né ná­pa­dy a fir­my :-).

IW: Za In­foware sa zho­vá­ral Ľubos­lav Lac­ko.

Zdroj: IW 11/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 17. časť
V tomto článku bližšie opíšeme programový kód shaderov použitých v 2. až 5. verzii vzorovej aplikácie. čítať »
 
Spring Fra­mework / Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
V poslednej časti venovanej integrovanej podpore funkcií a frameworkov pre perzistenciu entít v Springu sa budeme venovať dedičnosti a problémom s ňou spojeným. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Vyskúšajte si vývoj uceleného projektu pre mobilnú platformu Android od prvých fragmentov kódu až po výsledok v podobe funkčnej hry. čítať »
 
Im­ple­men­tá­cia vy­hľa­dá­va­nia / VÝVOJ PRE WIN­DOWS 8
Tvorcovia Windows 8 sa snažili čo najviac unifikovať najčastejšie používané akcie tak, aby z hľadiska používateľa boli rovnaké pre operačný systém aj aplikácie. Typický príklad je vyhľadávanie či nastavovanie parametrov. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 6.
V niekoľkých na seba nadväzujúcich častiach seriálu sa zameriame na jeden zo zložitejších spôsobov nadviazania spojenia medzi OS Windows a OS Linux. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – rie­še­nie po­žia­da­vok
V predchádzajúcej časti sme si povedali, čo je to zóna, vysvetlili sme si rozdiel medzi primárnym a sekundárnym DNS serverom a hovorili sme o autoritatívnom a lokálnom DNS serveri. čítať »
 
Vý­vo­jár­ska plat­for­ma Em­bar­ca­de­ro RAD XE3
Možnosti nových verzií operačných systémov Windows 8 a Mac OS X Mountain Lion motivovali spoločnosť Embarcadero, ako dodávateľa vývojárskych nástrojov, na promptnú reakciu v podobe novej súpravy vývojárskych nástrojov... čítať »
 
Os­ved­čí sa no­vý Of­fi­ce v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí?
Už niekoľko mesiacov je k dispozícii Preview verzia nového balíka Office. V etape testovania mal označenie Office 15. Po prvýkrát jeho doménou budú nielen počítače, ale aj pripravované tablety s operačným systémom Windows 8. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter