Využitie potenciálu sociálnych sietí na biznis

So­ciál­ne sie­te sú dneš­ný fe­no­mén - ce­los­ve­to­vý fe­no­mén, kto­rý sa te­ší veľ­kej ob­ľu­be aj na Slo­ven­sku. Naj­mä v prí­pa­de Fa­ce­boo­ku mô­že­me ho­vo­riť o plat­for­me, kto­rá po­nú­ka veľ­ký po­ten­ciál na biz­nis. Tú­to so­ciál­nu sieť vy­uží­va už mi­liar­da pou­ží­va­te­ľov po ce­lom sve­te, po­čet pou­ží­va­teľ­ských úč­tov Slo­vá­kov sa blí­ži k hra­ni­ci dvoch mi­lió­nov. Po­ten­ciál pre biz­nis je te­da zrej­mý, ako ho správ­ne vy­užiť? V prí­pa­de so­ciál­nych sie­tí si tre­ba uve­do­miť zo­pár zá­klad­ných fak­tov, kto­ré mô­žu po­môcť v sna­he o efek­tív­nu pre­zen­tá­ciu va­šej spo­loč­nos­ti ale­bo znač­ky.

business-social-network_0.jpg

Ak­tuál­ne tren­dy

So­ciál­ne sie­te sa dnes po­va­žu­jú za pl­no­hod­not­ný eko­sys­tém, kto­rý umož­ňu­je ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi. Uve­do­mu­jú si to aj spo­loč­nos­ti, po­čet rek­lam­ných strá­nok neus­tá­le ras­tie. V tom­to sme­re sú k dis­po­zí­cii tri hlav­né ka­ná­ly - Fa­ce­book, Twit­ter a Goog­le+. Z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­skej zá­klad­ne je Fa­ce­book naj­väč­šia so­ciál­na sieť a pla­tí to aj pre náš lo­kál­ny trh. Fa­ce­book spo­loč­ne s Goog­le+ umož­ňu­jú naj­at­rak­tív­nej­šiu for­mu ko­mu­ni­ká­cie, Twit­ter je v tom­to sme­re ob­me­dze­ný dĺžkou jed­nej sprá­vy. Ho­ci je Fa­ce­book z hľa­dis­ka Slo­ven­ska „naj­ľud­na­tej­ší", do úva­hy tre­ba brať aj Twit­ter a Goog­le+. Tie­to so­ciál­ne sie­te nie sú u nás ma­so­vo roz­ší­re­né, väč­šie per­cen­to pou­ží­va­te­ľov však spa­dá do ka­te­gó­rie IT nad­šen­cov, od­bor­ní­kov ale­bo pro­fe­sio­ná­lov - pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die je v tom­to prí­pa­de zvy­čaj­ne viac se­lek­tív­ne a ná­roč­nej­šie, čo sa tý­ka ob­sa­hu.

Z poh­ľa­du bež­né­ho mar­ke­tin­gu so­ciál­ne sie­te pred­sta­vu­jú no­vú a sa­mos­tat­nú plat­for­mu, spô­sob, kto­rý umož­ňu­je ko­mu­ni­ko­vať so zá­kaz­ník­mi v di­gi­tál­nej ére. Plat­for­ma však má svo­je pra­vid­lá, ide o no­vý mo­del ko­mu­ni­ká­cie. Inter­ak­cia so zá­kaz­ník­mi je mož­ná pros­tred­níc­tvom správ, fo­tiek, vi­dea, čo­raz po­pu­lár­nej­šie sú ap­li­ká­cie. V prí­pa­de so­ciál­nych sie­tí je neus­tá­le dô­le­ži­tej­šia pot­re­ba za­ujať pou­ží­va­te­ľov - spo­loč­nos­ti ich mu­sia pril­ákať, mu­sia byť vi­di­teľ­né v sil­nej kon­ku­ren­cii os­tat­ných zna­čiek, kto­ré sa sna­žia vy­užiť po­ten­ciál tej­to plat­for­my. Exis­tu­je via­ce­ro spô­so­bov, ako na so­ciál­nej sie­ti „pre­dať" svo­ju znač­ku, či už je to ori­gi­nál­na ap­li­ká­cia, ale­bo zá­bav­né vi­deo, tak­mer vždy sa však vy­ža­du­je krea­ti­vi­ta.

V zá­vis­los­ti od za­me­ra­nia spo­loč­nos­ti je dnes veľ­mi dô­le­ži­tá in­teg­rá­cia so­ciál­nych fun­kcií do pro­duk­tov. Naj­mä pre mé­diá a zá­bav­ný ob­sah je vý­znam­ná sna­ha o do­siah­nu­tie tzv. vi­ra­li­ty - ob­sah, kto­rý upú­ta, si pou­ží­va­te­lia nav­zá­jom sprís­tup­ňu­jú a po­tom po so­ciál­nych sie­ťach pu­tu­je ako ví­rus, čím os­lo­vu­je čo­raz väč­ší po­čet pou­ží­va­te­ľov a po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov. Pod­ľa agen­tú­ry Gar­tner sa bu­de vplyv so­ciál­nych sie­tí pre­ja­vo­vať čo­raz viac v prí­pa­de biz­ni­su a ana­lý­za so­ciál­nych sie­tí a mé­dií je dnes dô­le­ži­tá aj pre veľ­ké kor­po­rá­cie.

Ako sa pre­zen­to­vať

So­ciál­ne sie­te vy­uží­va viac ako po­lo­vi­ca inter­ne­to­vej po­pu­lá­cie. Spo­loč­nos­ti sa sna­žia vy­my­slieť no­vé spô­so­by, kto­ré im po­mô­žu zís­kať no­vých fa­nú­ši­kov, viac „laj­kov" a bu­dú lep­šie pre­zen­to­vať znač­ku vo vir­tuál­nom sve­te. Množ­stvo spo­loč­nos­tí vy­uží­va ako for­mu mar­ke­tin­gu aj pla­te­né po­zi­tív­ne re­cen­zie, sú­ťa­že a ďal­šie vý­ho­dy pre svo­jich fa­nú­ši­kov v sna­he mať väč­šiu pou­ží­va­teľ­skú ko­mu­ni­tu ako kon­ku­ren­cia. Úsi­lie ma­ni­pu­lo­vať zá­kaz­ní­kov pros­tred­níc­tvom pla­te­ných re­cen­zií bu­de v naj­bliž­ších pia­tich ro­kov pos­tup­ne rásť. So­ciál­ne sie­te pred­sta­vu­jú vý­bor­nú plat­for­mu na ší­re­nie dob­ré­ho me­na znač­ky, pre­to je správ­na pre­zen­tá­cia dô­le­ži­tá. Rek­lam­ná strán­ka znač­ky ale­bo spo­loč­nos­ti je v dneš­nej do­be ne­vyh­nut­né mi­ni­mum, dô­le­ži­tá je aj pra­vi­del­ná ko­mu­ni­ká­cia s fa­nú­šik­mi a pos­ky­to­va­nie za­ují­ma­vé­ho ob­sa­hu - ten ne­mu­sí vždy pria­mo sú­vi­sieť so za­me­ra­ním spo­loč­nos­ti. Fa­ce­book umož­ňu­je aj pre­zen­tá­ciu vo for­me pla­te­nej rek­la­my. Ide o vý­bor­ný spô­sob, ako zís­kať no­vých pou­ží­va­te­ľov, ne­mu­sí to však vždy byť naj­efek­tív­nej­šia for­ma.

V rám­ci Fa­ce­boo­ku mož­no po­mo­cou pla­te­nej rek­la­my pre­zen­to­vať kon­krét­ne prís­pev­ky ale­bo strán­ku. Pres­né čís­la, koľ­ko sto­jí rek­la­ma, je ťaž­ké ur­čiť - ce­na je va­ria­bil­ná a me­ní sa na zá­kla­de cie­ľo­vej sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov. Spo­loč­nos­ti, ale aj jed­not­liv­ci si v rám­ci nas­ta­vo­va­nia rek­la­my mô­žu ur­čiť, z akých kra­jín ma­jú byť pou­ží­va­te­lia, kto­rým sa bu­de rek­la­ma zob­ra­zo­vať. Ta­kis­to mož­no de­fi­no­vať poh­la­vie, vek, zá­uj­my a aj to, či má ísť o fa­nú­ši­kov strán­ky ale­bo nie. Na zá­kla­de tých­to in­for­má­cií Fa­ce­book ur­čí roz­sah cie­ľo­vej sku­pi­ny a pod­ľa to­ho sa ur­ču­je aj ce­na - k dis­po­zí­cii je mož­nosť ne­chať Fa­ce­book op­ti­ma­li­zo­vať rek­la­mu na zá­kla­de za­da­nej su­my ale­bo si pris­pô­so­biť ce­nu za poz­re­tie rek­la­my, resp. ce­nu za klik­nu­tie pod­ľa vlas­tných pre­fe­ren­cií. V prí­pa­de cie­ľo­vej sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov zo Slo­ven­ska sú od­po­rú­ča­né ce­ny za klik­nu­tie 0,11 - 0,23 EUR, resp. 0,01 - 0,08 EUR za ti­síc im­pre­sií.

So­ciál­na sieť sa dá vy­užiť ako ideál­na plat­for­ma, po­mo­cou kto­rej mož­no zá­kaz­ní­kov in­for­mo­vať o no­vom pro­duk­te, služ­be, upo­zor­niť na vý­hod­nú po­nu­ku atď. Tre­ba však rá­tať s tým, že bež­ný prís­pe­vok si všim­ne v prie­me­re iba 20 % fa­nú­ši­kov strán­ky. Je­ho „vi­di­teľ­nosť" mô­že­te zvý­šiť pla­te­ním. Ta­kis­to pri zdie­ľa­ní dô­le­ži­tých in­for­má­cií sa op­la­tí za­ujať fa­nú­ši­kov ob­ráz­kom, ani­má­ciou, prí­pad­ne inou for­mou, kto­rá oži­ví inak fád­ny text. V ne­pos­led­nom ra­de je dob­ré ko­mu­ni­ko­vať a rea­go­vať na prís­pev­ky os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­ré pí­šu na FB strán­ku spo­loč­nos­ti, resp. znač­ky.

V pos­led­nom ča­se sa ob­ja­vu­je trend sle­do­va­nia sprá­va­nia zá­kaz­ní­kov, resp. vy­uží­va­nia dát z Fa­ce­boo­ku. Ako prík­lad spo­meň­me spo­loč­nosť Mas­ter­Card - jej služ­ba Mas­ter­Card Mar­ket­pla­ce po­nú­ka zá­kaz­ní­kom rôz­ne zľa­vy a vý­hod­né po­nu­ky. Ak sa zá­kaz­ník roz­hod­ne pre­po­jiť svoj fa­ce­boo­ko­vý pro­fil s ap­li­ká­ciou Mar­ket­pla­ce, bu­de zís­ka­vať po­nu­ky, kto­ré sú špe­ciál­ne pris­pô­so­be­né je­ho zá­uj­mom a pre­fe­ren­ciám. Po­nu­ky ši­té na mie­ru zá­kaz­ní­kom po­nú­ka­jú vďa­ka Fa­ce­boo­ku aj iné spo­loč­nos­ti.

Ne­ga­tív­ne strán­ky so­ciál­nych sie­tí

Hlav­ný prob­lém so­ciál­nych sie­tí sú fa­loš­né úč­ty a pla­te­né re­cen­zie. Tie ne­mu­sia byť vždy len po­zi­tív­ne. V rám­ci kon­ku­ren­čné­ho bo­ja nie je nič neob­vyk­lé, ak spo­loč­nosť po­mo­cou fa­loš­né­ho úč­tu ha­ní svo­ju kon­ku­ren­ciu. Pod­ľa ne­dáv­ne­ho vý­sku­mu čí­ta re­cen­zie, resp. ná­zo­ry os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov na inter­ne­te až 31 % spot­re­bi­te­ľov.

Zís­ka­va­nie fa­nú­ši­kov na so­ciál­nych sie­ťach sa sta­lo pre niek­to­ré spo­loč­nos­ti biz­ni­som. Služ­by ako bul­kfans.com a get-li­kes.com po­nú­ka­jú no­vých fa­nú­ši­kov ako pla­te­nú služ­bu. Ce­na 500 fa­nú­ši­kov je 14 EUR, v prí­pa­de niek­to­rých slu­žieb aj o 10 EUR viac. Za 50 000 fa­nú­ši­kov tie­to služ­by zin­ka­su­jú vy­še 1000 EUR. Ho­ci ide o sku­toč­ných ľu­dí, a nie o tzv. spam­bo­ty, resp. fa­loš­né úč­ty, prí­nos ta­kých­to fa­nú­ši­kov je pre spo­loč­nosť a ďal­ší biz­nis otáz­ny, naj­mä v prí­pa­de lo­kál­nej strán­ky. Služ­by pre­dá­va­jú­ce fa­nú­ši­kov oby­čaj­ne ne­po­nú­ka­jú mož­nosť špe­cia­li­zo­vať sa na pou­ží­va­te­ľov z kon­krét­nej kra­ji­ny.

Zdroj: IW 11/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 17. časť
V tomto článku bližšie opíšeme programový kód shaderov použitých v 2. až 5. verzii vzorovej aplikácie. čítať »
 
Spring Fra­mework / Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
V poslednej časti venovanej integrovanej podpore funkcií a frameworkov pre perzistenciu entít v Springu sa budeme venovať dedičnosti a problémom s ňou spojeným. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Vyskúšajte si vývoj uceleného projektu pre mobilnú platformu Android od prvých fragmentov kódu až po výsledok v podobe funkčnej hry. čítať »
 
Im­ple­men­tá­cia vy­hľa­dá­va­nia / VÝVOJ PRE WIN­DOWS 8
Tvorcovia Windows 8 sa snažili čo najviac unifikovať najčastejšie používané akcie tak, aby z hľadiska používateľa boli rovnaké pre operačný systém aj aplikácie. Typický príklad je vyhľadávanie či nastavovanie parametrov. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 6.
V niekoľkých na seba nadväzujúcich častiach seriálu sa zameriame na jeden zo zložitejších spôsobov nadviazania spojenia medzi OS Windows a OS Linux. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – rie­še­nie po­žia­da­vok
V predchádzajúcej časti sme si povedali, čo je to zóna, vysvetlili sme si rozdiel medzi primárnym a sekundárnym DNS serverom a hovorili sme o autoritatívnom a lokálnom DNS serveri. čítať »
 
Vý­vo­jár­ska plat­for­ma Em­bar­ca­de­ro RAD XE3
Možnosti nových verzií operačných systémov Windows 8 a Mac OS X Mountain Lion motivovali spoločnosť Embarcadero, ako dodávateľa vývojárskych nástrojov, na promptnú reakciu v podobe novej súpravy vývojárskych nástrojov... čítať »
 
Os­ved­čí sa no­vý Of­fi­ce v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí?
Už niekoľko mesiacov je k dispozícii Preview verzia nového balíka Office. V etape testovania mal označenie Office 15. Po prvýkrát jeho doménou budú nielen počítače, ale aj pripravované tablety s operačným systémom Windows 8. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter