Je správny čas začať predávať cez sociálne siete?

Strana 2/2

Smar­tfón s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním je zá­klad

Ak je cie­ľom za­siah­nuť spot­re­bi­te­ľa v mo­men­te zva­žo­va­nia o kú­pe, ne­vyh­nut­ný pred­pok­lad je do­ru­čiť po­nu­ku v da­nom ča­se pria­mo do je­ho dla­ne či na ob­ra­zov­ku je­ho za­ria­de­nia. Od­váž­ne by bo­lo spo­lie­hať sa na to, že je prá­ve pri des­kto­pe do­ma či v prá­ci, pre­to pod­stat­ná je vy­ba­ve­nosť mo­bil­ným za­ria­de­ním a je­ho ko­nek­ti­vi­ta na inter­net.

Tem­po me­dzi­roč­né­ho ras­tu pe­net­rá­cie smar­tfó­nov do­sa­hu­je prib­liž­ne 10 %, pri­čom už pred dvo­ma rok­mi tak­mer kaž­dý tre­tí pou­ží­va­teľ v zá­pad­nej Euró­pe dr­žal v ru­kách smar­tfón. Väč­ši­na z nich bo­la zá­ro­veň vy­ba­ve­ná dá­to­vým pri­po­je­ním, keď­že v cel­ko­vej po­pu­lá­cii tak­mer 50 % všet­kých mo­bil­ných te­le­fó­nov ma­lo pred­pla­te­nú služ­bu pri­po­je­nia na inter­net.

Mo­bil­ný prís­tup nah­rá­dza pev­ný

Ma­lá ob­ra­zov­ka mo­bil­né­ho za­ria­de­nia, niž­ší kom­fort a sties­ne­nosť ov­lá­da­nia, ale naj­mä níz­ka vý­drž ba­té­rie či rých­le mí­ňa­nie pred­pla­te­né­ho ob­je­mu dát, to všet­ko mô­že viesť k vy­pí­na­niu mo­bil­né­ho prís­tu­pu na inter­net a náv­ra­tu k des­kto­po­vé­mu rie­še­niu pre je­ho po­hodl­né pou­ží­va­nie.

Od­po­ve­ďou mô­že byť prík­lad Fa­ce­boo­ku, kde tak­mer 50 % pou­ží­va­te­ľov pris­tu­pu­je k ap­li­ká­cii pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho za­ria­de­nia. Na­vy­še vý­rob­co­via mo­bil­ných za­ria­de­ní aj pos­ky­to­va­te­lia te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb (mo­bil­ní ope­rá­to­ri) úz­ko spo­lup­ra­cu­jú s pre­vádz­ko­va­teľ­mi so­ciál­nych sie­tí, ako je Fa­ce­book, Twit­ter či Goog­le+, na in­teg­rá­cii a pre­din­šta­lo­va­ní tých­to ap­li­ká­cií. Oča­ká­vať te­da mož­no eš­te rých­lej­ší rast prís­tu­pu z mo­bil­ných za­ria­de­ní s prí­cho­dom no­vých mo­bil­ných tech­no­ló­gií, ako sú in­te­li­gen­tné oku­lia­re či di­gi­tál­ny pa­pier, ale aj vy­so­ko­rý­chlos­tné mo­bil­né sie­te.

soc siete - obr3.jpg

Obr. 2  Pou­ží­va­te­lia in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov sú na inter­ne­te ce­lý deň a za kaž­dých okol­nos­tí

Vy­ššia vy­ťa­že­nosť = vy­ššia ak­ti­vi­ta na inter­ne­te

Ma­ji­te­lia mo­bil­ných za­ria­de­ní za­in­ves­to­va­li do dra­hé­ho har­dvé­ru a slu­žieb k ne­mu a ma­jú zá­ujem napl­no ich vy­užiť. Ak­tív­ny ži­vot­ný št­ýl, ne­dos­ta­tok ča­su v kom­bi­ná­cii s tech­no­ló­gia­mi má za dôs­le­dok nu­lo­vú to­le­ran­ciu k ne­vyu­ži­té­mu ča­su. Te­da naj­vy­ťa­že­nej­ší ľu­dia pa­ra­doxne naj­čas­tej­šie mí­ňa­jú svoj čas na prá­cu s te­le­fó­nom, a to vo všet­kých mož­ných ži­vot­ných si­tuáciách a po­čas ce­lé­ho dňa.

Pr­vý ne­be­rie všet­ko, ale...

Trend vy­uží­va­nia so­ciál­nych sie­tí na pre­daj a pop­re­daj­nú sta­ros­tli­vosť sa poz­voľ­na roz­bie­ha naj­mä vďa­ka mo­bil­ným ope­rá­to­rom. Keď­že nej­de o krát­ko­do­bý vý­stre­lok, ale o dl­ho­do­bý trend, neh­ro­zí, že fir­stmo­ver ob­sa­dí ce­lý trh. No vý­ho­dou pio­nie­rov aj v prí­pa­de so­ciál­nych sie­tí je pod­chy­te­nie pr­vot­ných hlad­ných nad­šen­cov a za­čia­tok bu­do­va­nia po­ve­do­mia o ino­va­tív­nos­ti, resp. nas­le­do­va­nia sku­toč­ných po­trieb zá­kaz­ní­ka. Rých­losť je však dô­le­ži­tá, pre­to­že mô­že nas­tať si­tuácia, keď tre­tia stra­na pri­ne­sie plat­for­mu ak­cep­to­va­nú zá­kaz­ník­mi, a te­da pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb bu­dú mu­sieť ak­cep­to­vať jej pod­mien­ky na­mies­to bu­do­va­nia svoj­ho rie­še­nia pod­ľa vlas­tných pred­stáv.


Peter Fusek.jpg Pe­ter Fu­sek
Spo­lut­vor­ca sys­té­mu MI­NE a par­tner
v spo­loč­nos­ti Par­tne­ring.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 17. časť
V tomto článku bližšie opíšeme programový kód shaderov použitých v 2. až 5. verzii vzorovej aplikácie. čítať »
 
Spring Fra­mework / Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
V poslednej časti venovanej integrovanej podpore funkcií a frameworkov pre perzistenciu entít v Springu sa budeme venovať dedičnosti a problémom s ňou spojeným. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Vyskúšajte si vývoj uceleného projektu pre mobilnú platformu Android od prvých fragmentov kódu až po výsledok v podobe funkčnej hry. čítať »
 
Im­ple­men­tá­cia vy­hľa­dá­va­nia / VÝVOJ PRE WIN­DOWS 8
Tvorcovia Windows 8 sa snažili čo najviac unifikovať najčastejšie používané akcie tak, aby z hľadiska používateľa boli rovnaké pre operačný systém aj aplikácie. Typický príklad je vyhľadávanie či nastavovanie parametrov. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 6.
V niekoľkých na seba nadväzujúcich častiach seriálu sa zameriame na jeden zo zložitejších spôsobov nadviazania spojenia medzi OS Windows a OS Linux. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – rie­še­nie po­žia­da­vok
V predchádzajúcej časti sme si povedali, čo je to zóna, vysvetlili sme si rozdiel medzi primárnym a sekundárnym DNS serverom a hovorili sme o autoritatívnom a lokálnom DNS serveri. čítať »
 
Vý­vo­jár­ska plat­for­ma Em­bar­ca­de­ro RAD XE3
Možnosti nových verzií operačných systémov Windows 8 a Mac OS X Mountain Lion motivovali spoločnosť Embarcadero, ako dodávateľa vývojárskych nástrojov, na promptnú reakciu v podobe novej súpravy vývojárskych nástrojov... čítať »
 
Os­ved­čí sa no­vý Of­fi­ce v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí?
Už niekoľko mesiacov je k dispozícii Preview verzia nového balíka Office. V etape testovania mal označenie Office 15. Po prvýkrát jeho doménou budú nielen počítače, ale aj pripravované tablety s operačným systémom Windows 8. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter