Visual Studio 2012

Strana 2/2

Kom­bi­na­to­ri­ka plat­fo­riem ar­chi­tek­túr tech­no­ló­gií

Win­dows 8 je pre­lo­mo­vý aj z hľa­dis­ka har­dvé­ro­vých plat­fo­riem. Pri­bud­la pod­po­ra ARM, čo umož­ní na­sa­diť no­vý ope­rač­ný sys­tém na ma­lé, ľah­ké a lac­né tab­le­ty s dl­hou vý­dr­žou ba­té­rií. Žiaľ (ale­bo naš­ťas­tie?), pre­ru­ší sa tým niť spät­nej kom­pa­ti­bi­li­ty a na za­ria­de­niach s pro­ce­so­rom ARM ne­bu­de mož­né spúš­ťať des­kto­po­vé ap­li­ká­cie. Pre­to­že Vi­sual Stu­dio je des­kto­po­vá ap­li­ká­cia, na ARM ho nes­pus­tí­te, čo však ne­bu­de prob­lém, nik­to nep­red­pok­la­dá spúš­ťa­nie vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia na lowen­do­vých tab­le­toch. Na­vy­še tá­to prax je bež­ná aj pri kon­ku­ren­čných plat­for­mách. Ani vý­voj pre iPad sa pred­sa ne­ro­bí na iPa­de. Ako vy­plý­va z blo­ko­vej sché­my ar­chi­tek­tú­ry, di­zajn ap­li­ká­cií mô­že­te navr­ho­vať nie­len v kó­de XAML, ale aj v čo­raz roz­ší­re­nej­šom štan­dar­de HTML5. Na tvor­bu ap­li­kač­né­ho kó­du sú k dis­po­zí­cii prog­ra­mo­va­cie ja­zy­ky Vi­sual Ba­sic, C, C++, C# ale­bo F#. Keď­že no­vý štan­dard HTML5 sa zdá veľ­mi sil­ný a efek­tív­ny, a to aj na mo­bil­ných plat­for­mách, mô­žu vý­vo­já­ri vy­tvá­rať ap­li­ká­cie pre Win­dows 8 len s vy­uži­tím HTML 5, CSS3 a Ja­vaS­crip­tu. Zdô­raz­ňu­je­me, že ide o pl­no­hod­not­né ap­li­ká­cie, kto­ré po­mo­cou Ja­vaS­crip­tu do­ká­žu vo­lať fun­kcie vo WinRT (Win­dows Run­ti­me API).

Mož­nos­tiam HTML5 sa pris­pô­so­bu­je aj inter­ak­tív­na po­moc In­telli­sen­se, kto­rá pr­výk­rát vstú­pi­la do gra­fic­kej di­men­zie a nap­rík­lad pri za­dá­va­ní far­by sa mies­to po­nu­ky náz­vov zob­ra­zí fa­reb­ná pa­le­ta. Všet­ko je po­dria­de­né jed­no­du­ché­mu a rých­le­mu návr­hu di­zaj­no­vo aj pou­ží­va­teľ­sky kva­lit­ných ap­li­ká­cií vrá­ta­ne pre­po­je­nia s návr­ho­vým pros­tre­dím Blend.

intelli.jpg
Obr. 3  No­vá ver­zia pri­nies­la aj zlep­še­nú inter­ak­tív­nu po­moc In­telli­Sen­se,
nap­rík­lad pri vý­be­re fa­rieb

Cloud a mo­bil­né plat­for­my

Ťažis­ko IT sa čo­raz viac pre­sú­va do clou­du a ten­to trend neo­bi­šiel ani Vi­sual Stu­dio 2012. Skôr než za­čne­te vy­tvá­rať ap­li­ká­cie pre clou­do­vú plat­for­mu Mic­ro­soft Azu­re, tre­ba do vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia doin­šta­lo­vať dopl­nok Win­dows Azu­re SDK. Pred pub­li­ko­va­ním do clou­du mô­že­te ap­li­ká­ciu dôk­lad­ne otes­to­vať lo­kál­ne po­mo­cou emu­lá­to­ra clou­do­vej plat­for­my Azu­re. Pre­to­že vý­vo­jo­vé pros­tre­die je je­den z in­teg­ru­jú­cich pr­vkov pre väč­ši­nu plat­fo­riem Mic­ro­sof­tu, te­da Win­dows Server, klien­tsky Win­dows, clou­do­vý Azu­re a mo­bil­nú plat­for­mu Win­dows Pho­ne, je ťaž­ké na­ča­so­vať no­vú ver­ziu tak, aby pok­rý­va­la všet­ky no­vé ver­zie tých­to plat­fo­riem. Rie­še­ním sú dopl­nky SDK (Software De­ve­lop­ment Kit), kto­ré sa bu­dú do Vi­sual Stu­dia 2012 in­šta­lo­vať po prí­cho­de no­vých ver­zií. Nap­rík­lad pri pr­vom prís­tu­pe do zlož­ky pro­jek­tov pre Win­dows Pho­ne sa zob­ra­zí po­nu­ka na prev­za­tie a nain­šta­lo­va­nie Win­dows Pho­ne SDK 8.0. V ča­se pí­sa­nia člán­ku SDK pre Win­dows Pho­ne 8 ne­bo­lo k dis­po­zí­cii, a tak sme bo­li pres­me­ro­va­ní na strán­ku, kde bu­de ten­to dopl­nok nes­kôr dos­tup­ný. Win­dows Pho­ne 8 sí­ce ne­bu­de kom­pa­ti­bil­ný s WP7, no bu­de za­lo­že­ný na rov­na­kých „co­re" tech­no­ló­giách ako Win­dows 8. Ap­li­ká­cie bu­dú z poh­ľa­du vý­vo­já­ra ľah­ko adap­to­va­teľ­né me­dzi Win­dows 8 a WP8.

studio6.jpg
Obr. 4  Návr­ho­vé pros­tre­die Blend umož­ňu­je vy­tvá­rať pok­ro­či­lý di­zajn ap­li­ká­cií

Zá­ver

Dos­tup­nosť Vi­sual Stu­dia 2012 RTM bo­la na­ča­so­va­ná tak, aby vý­vo­já­ri ma­li dva me­sia­ce na to, aby prip­ra­vi­li svo­je ap­li­ká­cie na no­vé pre­zen­tač­né roz­hra­nie vo fi­nál­nom Win­dows 8, kto­rý bu­de ko­mer­čne dos­tup­ný v ok­tób­ri 2012. Vý­vo­já­rom pos­ky­tu­je vy­so­kú pro­duk­ti­vi­tu bez oh­ľa­du na to, či ide o „só­lis­tu" ale­bo veľ­ký tím s roz­de­le­ný­mi ro­la­mi. K dis­po­zí­cii bu­de aj free ver­zia Vi­sual Stu­dio Express 2012 na ne­ko­mer­čné pou­ži­tie, nap­rík­lad hob­by či štu­den­tské pro­jek­ty.

www.mic­ro­soft.com/vi­sual­stu­dio/11/en-us/downloadsZdroj: IW 10/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spring Fra­mework / 10. časť
V minulej časti sme si predstavili prvé tri typy väzieb medzi entitami - 1:1, 1:N a N:1. Tieto väzby sa vyznačujú aj tým, že je možné ich realizovať aj bez použitia asociatívnej tabuľky. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 16. časť
Touto časťou seriálu začneme opisovať algoritmy shaderov, ktoré sme navrhli v predošlom období. Prakticky sa vrátime k obsahu 6. časti seriálu, v ktorej sme vám predstavili súborovú štruktúru prvej verzie vzorovej aplikácie. Tentoraz sa však nebudeme venovať štruktúre, ale obsahu súborov. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 5. časť
Tento článok veľmi úzko súvisí s obsahom predošlej časti seriálu. Tentoraz sa však zameriame na vzájomné sprístupnenie zložiek medzi dvoma PC s OS Linux. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – ty­py DNS server­ov
V predchádzajúcej časti sme vysvetlili podstatu systému DNS, povedali sme si niečo z histórie o potrebe a vzniku DNS. Zmienili sme sa aj o tom, čo sú top level domény a aký je rozdiel medzi logickou a fyzickou štruktúrou. čítať »
 
Preh­ľad bez­plat­ných na­vi­gá­cií pre An­droid a iOS
Z hľadiska pomeru cena/výkon pravdepodobne najlepšia aplikácia z kategórie bezplatných riešení, ale dostupná je iba pre zariadenia s operačným systémom Android. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete pochopiť, aké tajomstvo stojí za úspechom spoločnosti Google? Skutočne len niekoľko málo spoločností na svete je obdivované ako Google, ktorý premenil internet a stal sa neoddeliteľnou súčasťou našich životov. čítať »
 
Vi­sual Stu­dio 2012
História tvorby vývojárskych nástrojov siaha až do začiatku histórie Microsoftu, konkrétne do roku 1975, keď bol vytvorený programovací jazyk Basic pre Altair. Odvtedy uplynuli takmer štyri desaťročia a Microsoft približne s dvojročnou periodicitou dodáva vývojárom nové verzie nástrojov. čítať »
 
Vý­voj pre Win­dows 8: Ozná­me­nia
Tento seriál sme v snahe o maximálnu aktuálnosť úmyselne načasovali do etapy testovania Preview verzií Windows 8, takže niektoré veci sa dynamicky vyvíjajú. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter