Visual Studio 2012

Strana 1/2

His­tó­ria tvor­by vý­vo­jár­skych nás­tro­jov sia­ha až do za­čiat­ku his­tó­rie Mic­ro­sof­tu, kon­krét­ne do ro­ku 1975, keď bol vy­tvo­re­ný prog­ra­mo­va­cí ja­zyk Ba­sic pre Al­tair. Od­vte­dy up­ly­nu­li tak­mer šty­ri de­sať­ro­čia a Mic­ro­soft prib­liž­ne s dvoj­roč­nou pe­rio­di­ci­tou do­dá­va vý­vo­já­rom no­vé ver­zie nás­tro­jov. Pre za­ují­ma­vosť, ná­zov Vi­sual Stu­dio sa pr­výk­rát ob­ja­vil v ro­ku 1995.

Z hľa­dis­ka vy­tvá­ra­ných ap­li­ká­cií naj­nov­šia ver­zia Vi­sual Stu­dio 2012 pred­sta­vu­je v po­ra­dí dru­hú zá­sad­nú re­vo­lú­ciu. Pr­vú pri­nies­la ver­zia Vi­sual C++ 1.0 v po­do­be mož­nos­ti vy­ví­jať ap­li­ká­cie pre Win­dows (pred­chá­dza­jú­ce ver­zie pod­po­ro­va­li len vý­voj pre ope­rač­ný sys­tém MS DOS). V ro­ku 2002 vstú­pi­la do hry tech­no­lo­gic­ká plat­for­ma .NET Fra­mework, kto­rá nah­ra­di­la kniž­ni­cu tried MFC (Mic­ro­soft Foun­da­tion Class) a pod­stat­ne ze­fek­tív­ni­la prá­cu vý­vo­já­rom a sof­tvé­ro­vým ar­chi­tek­tom, no pou­ží­va­teľ ap­li­ká­cií roz­diel nes­poz­nal. Až pri­šiel rok 2012 a no­vý ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 s re­vo­luč­ným pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním, kto­ré ma­lo v eta­pe vý­vo­ja kó­do­vé ozna­če­nie Met­ro. Tú­to re­vo­lú­ciu pred­sta­vu­jú­cu no­vý di­zajn a mož­nosť ov­lá­da­nia ap­li­ká­cií mul­ti­do­ty­kom pou­ží­va­teľ ur­či­te pos­treh­ne.

archit.jpg
Obr. 1  Sché­ma ar­chi­tek­tú­ry Win­dows 8 – na plat­for­me ARM ne­bu­dú dos­tup­né des­kto­po­vé ap­li­ká­cie

Roč­né do­zrie­va­nie pro­duk­tu

No­vé Vi­sual Stu­dio, vte­dy eš­te s ozna­če­ním 11, bo­lo uve­de­né spo­lu s Win­dows 8 na kon­fe­ren­cii Build 13. sep­tem­bra 2011. Bo­lo to lo­gic­ké z dvoch dô­vo­dov. Jed­nak pr­vá uvoľ­ne­ná ver­zia Win­dows 8 ma­la prív­las­tok De­ve­lo­per Pre­view, tak­že jej sú­čas­ťou bo­li aj vý­vo­jár­ske nás­tro­je. Množ­né čís­lo zna­me­ná, že sú­čas­ťou in­šta­lá­cie bol ok­rem vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia Vi­sual Stu­dio 2011 aj nás­troj pre di­zaj­né­rov pre­zen­tač­né­ho roz­hra­nia ap­li­ká­cií Expres­sion Blend 5. Dru­hý dô­vod, pre­čo vý­vo­já­ri ma­li no­vý ope­rač­ný sys­tém ako pr­ví, bo­lo no­vé pre­zen­tač­né roz­hra­nie Win­dows 8 a no­vý mo­del dis­tri­bú­cie ap­li­ká­cií cez Win­dows Sto­re. Úspech ope­rač­né­ho sys­té­mu to­tiž sto­jí na dos­tup­nos­ti ap­li­ká­cií, tak­že vý­vo­já­ri ma­li rok na to, aby sa prip­ra­vi­li na prí­chod Win­dows 8. V oka­mi­hu je­ho ko­mer­čnej dos­tup­nos­ti by mal byť Win­dows Sto­re pl­ný kva­lit­ných a uži­toč­ných ap­li­ká­cií. V prie­be­hu ro­ka preš­lo zme­na­mi nie­len Vi­sual Stu­dio, kto­ré zme­ni­lo ozna­če­nie na 2012, ale aj ap­li­kač­né roz­hra­nie Win­dows 8. Tie­to zme­ny sa up­lat­ni­li v má­ji toh­to ro­ka vo ver­zii Win­dows 8 Con­su­mer Pre­view Up­da­te 2.

No­vin­ky vo ver­zii 2012

Naj­výz­nam­nej­šia no­vin­ka je bez­po­chy­by mož­nosť vý­vo­ja no­vé­ho ty­pu ap­li­ká­cií pre ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8, kto­ré bu­dú ší­re­né cez Win­dows Sto­re. Pop­ri no­vom mo­der­nom di­zaj­ne sú tie­to ap­li­ká­cie cha­rak­te­ris­tic­ké mož­nos­ťou do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia, vzá­jom­nou inter­ak­ciou me­dzi ap­li­ká­cia­mi pros­tred­níc­tvom kon­trak­tov, ši­ro­kým vy­uží­va­ním clou­do­vých slu­žieb či ko­nek­ti­vi­tou v rám­ci so­ciál­nych sie­tí. Keď­že di­zajn je pri no­vých ap­li­ká­ciách pre Win­dows Sto­re úz­ko pre­po­je­ný s fun­kcio­na­li­tou, inak po­ve­da­né, mal by byť po­dria­de­ný fun­kčnos­ti, vý­vo­já­ri oce­nia tes­né pre­po­je­nie s návr­ho­vým pros­tre­dím Blend, kto­ré je sú­čas­ťou in­šta­lá­cie Vi­sual Stu­dio Pro­fes­sio­nal 2012, kto­rú sme ma­li k dis­po­zí­cii.

Vý­vo­já­ri oce­nia ďal­šiu re­duk­ciu množ­stva kó­du, kto­rý tre­ba na­pí­sať, zjed­no­du­še­nie mno­hých štruk­túr, vy­ššiu efek­ti­vi­tu prá­ce a opä­tov­nú pou­ži­teľ­nosť kom­po­nen­tov. Ap­li­ká­cie bu­dú ťa­žiť z no­vých fun­kcií tech­no­lo­gic­kej plat­for­my .Net Fra­mework 4.5.

studio4.jpg
Obr. 2  Tan­dem HTML5, CSS a Ja­vaS­cript sa stal rov­no­cen­nou tech­no­lo­gic­kou plat­for­mou na vý­voj no­vé­ho ty­pu ap­li­ká­cií pre Win­dows 8


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spring Fra­mework / 10. časť
V minulej časti sme si predstavili prvé tri typy väzieb medzi entitami - 1:1, 1:N a N:1. Tieto väzby sa vyznačujú aj tým, že je možné ich realizovať aj bez použitia asociatívnej tabuľky. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 16. časť
Touto časťou seriálu začneme opisovať algoritmy shaderov, ktoré sme navrhli v predošlom období. Prakticky sa vrátime k obsahu 6. časti seriálu, v ktorej sme vám predstavili súborovú štruktúru prvej verzie vzorovej aplikácie. Tentoraz sa však nebudeme venovať štruktúre, ale obsahu súborov. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 5. časť
Tento článok veľmi úzko súvisí s obsahom predošlej časti seriálu. Tentoraz sa však zameriame na vzájomné sprístupnenie zložiek medzi dvoma PC s OS Linux. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – ty­py DNS server­ov
V predchádzajúcej časti sme vysvetlili podstatu systému DNS, povedali sme si niečo z histórie o potrebe a vzniku DNS. Zmienili sme sa aj o tom, čo sú top level domény a aký je rozdiel medzi logickou a fyzickou štruktúrou. čítať »
 
Preh­ľad bez­plat­ných na­vi­gá­cií pre An­droid a iOS
Z hľadiska pomeru cena/výkon pravdepodobne najlepšia aplikácia z kategórie bezplatných riešení, ale dostupná je iba pre zariadenia s operačným systémom Android. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete pochopiť, aké tajomstvo stojí za úspechom spoločnosti Google? Skutočne len niekoľko málo spoločností na svete je obdivované ako Google, ktorý premenil internet a stal sa neoddeliteľnou súčasťou našich životov. čítať »
 
Vi­sual Stu­dio 2012
História tvorby vývojárskych nástrojov siaha až do začiatku histórie Microsoftu, konkrétne do roku 1975, keď bol vytvorený programovací jazyk Basic pre Altair. Odvtedy uplynuli takmer štyri desaťročia a Microsoft približne s dvojročnou periodicitou dodáva vývojárom nové verzie nástrojov. čítať »
 
Vý­voj pre Win­dows 8: Ozná­me­nia
Tento seriál sme v snahe o maximálnu aktuálnosť úmyselne načasovali do etapy testovania Preview verzií Windows 8, takže niektoré veci sa dynamicky vyvíjajú. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter