Sú ekonomické on-line systémy zabijakom klasických účtovných softvérov?

Strana 1/2

Kolaz logo.jpg V pos­led­ných ro­koch sa s roz­ma­chom inter­ne­to­vých slu­žieb za­ča­li ob­ja­vo­vať aj eko­no­mic­ké on-li­ne sys­té­my, kto­ré po­nú­ka­jú spra­co­va­nie úč­tov­níc­tva a miezd. Tie sa čas­to pre­zen­tu­jú ako za­bi­ja­ci kla­sic­kých „ška­tu­ľo­vých" sof­tvé­rov, po­nú­ka­jú sof­tvér ako služ­bu za me­sač­ný pau­šál. Aké sú vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy úč­to­va­nia cez on-li­ne služ­by? Ma­jú to už bež­né ška­tu­ľo­vé úč­tov­né prog­ra­my spo­čí­ta­né? Sú no­vé on-li­ne sys­té­my nao­zaj ta­ké úžas­né, rých­le a lac­né, ako to o nich ich tvor­co­via tvr­dia? Na tie­to otáz­ky sa po­kú­si­me od­po­ve­dať v tom­to člán­ku.

Účto­vať ale­bo viesť mzdy bez dob­ré­ho eko­no­mic­ké­ho sof­tvé­ru je v dneš­nej do­be tak­mer ne­mož­né. Ho­ci sa eš­te stá­le náj­du ľu­dia, kto­rí fak­tú­ry vy­tvá­ra­jú v Exce­li, bež­ná fir­ma sa bez sof­tvé­ru neo­bí­de. Dob­rý eko­no­mic­ký sof­tvér ob­sa­hu­je de­siat­ky uži­toč­ných fun­kcií, kto­ré uľah­ču­jú spra­co­va­nie úč­tov­níc­tva a miezd a naj­mä še­tria čas. Nik­to dnes pred­sa nech­ce trá­viť ho­di­ny štu­do­va­ním a sle­do­va­ním neus­tá­lych zmien v le­gis­la­tí­ve.

Účto­vať v kla­sic­kom sof­tvé­ri ale­bo on-li­ne?

Hlav­né roz­die­ly me­dzi „ška­tu­ľo­vým" eko­no­mic­kým prog­ra­mom (nap­rík­lad prog­ra­my AL­FA plus, OME­GA, OLYMP, Mo­ney S3, Po­ho­da) a on-li­ne rie­še­ním (nap­rík­lad Hu­ma­net, Su­per­fak­tu­ra, iDok­lad) sú v spô­so­be in­šta­lá­cie, uk­la­da­nia dát, v spô­so­be prá­ce, po­nú­ka­ných fun­kciách a, sa­moz­rej­me, v ce­ne, resp. v spô­so­be pla­te­nia. Za­tiaľ čo v prí­pa­de kla­sic­kých úč­tov­ných sof­tvé­rov je prog­ram nain­šta­lo­va­ný na PC/no­te­boo­ku do­ma ale­bo v prá­ci, on-li­ne sys­tém in­šta­lo­vať net­re­ba. Ten fun­gu­je ako webo­vá ap­li­ká­cia a pou­ží­va­teľ sa do nej prih­la­su­je cez inter­ne­to­vý pre­hlia­dač svo­jím me­nom a hes­lom. Na pou­ži­tie on-li­ne úč­tov­ných prog­ra­mov je te­da ži­vot­ne dô­le­ži­té pri­po­je­nie k inter­ne­tu - bez ne­ho sa do sys­té­mu ne­dos­ta­ne­te. V prí­pa­de zva­žo­va­nia on-li­ne rie­še­nia úč­tov­níc­tva by mal pou­ží­va­teľ vy­be­rať aj kva­lit­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa pri­po­je­nia, čo mô­že pri­niesť ďal­šie nák­la­dy.

Čo ak sa zme­ní le­gis­la­tí­va?

Zá­klad­ná vlas­tnosť dob­ré­ho úč­tov­né­ho prog­ra­mu je to, že vždy mu­sí zoh­ľad­ňo­vať ak­tuál­nu le­gis­la­tí­vu. Vý­hod­né po­tom je, ak sa pou­ží­va­teľ ne­mu­sí sta­rať o zme­ny v prog­ra­me. Eš­te stá­le sú na tr­hu niek­to­ré eko­no­mic­ké sof­tvé­ry, kde si pou­ží­va­teľ mu­sí zme­ny vo for­mu­lá­roch up­ra­vo­vať sám ruč­ne. Kva­lit­né eko­no­mic­ké prog­ra­my po­nú­ka­jú vy­so­ký kom­fort pri za­pra­co­va­ní le­gis­la­tí­vy - prog­ra­my sa­my ove­ru­jú no­vé ver­zie a po­núk­nu ich na stiah­nu­tie, tak­že pou­ží­va­teľ má na pár klik­nu­tí ak­tua­li­zo­va­né nas­ta­ve­nia. On-li­ne rie­še­nia po­nú­ka­jú po­dob­né vlas­tnos­ti - pou­ží­va­teľ tiež vždy pra­cu­je s ak­tuál­nou ver­ziou sys­té­mu, v prí­pa­de zmien vý­rob­ca nah­rá na server no­vú ver­ziu sys­té­mu. V oboch prí­pa­doch te­da všet­ko zá­vi­sí od pruž­nos­ti vý­rob­cu, ako rých­lo stih­ne za­pra­co­vať le­gis­la­tív­ne no­vin­ky.

Kde sú mo­je dá­ta?

Pri kla­sic­kom ška­tu­ľo­vom sof­tvé­ri si za svo­je dá­ta ru­čí sám pou­ží­va­teľ. Je iba na ňom, ako si za­bez­pe­čí svoj po­čí­tač pro­ti mož­ným nep­rí­jem­ným uda­los­tiam (po­čí­ta­čo­vé ví­ru­sy a pod.). Bež­ný pou­ží­va­teľ, kto­rý poz­ná ce­nu svo­jich dát, si ur­či­te sám nas­ta­ví pra­vid­lá pre ar­chi­vá­ciu úda­jov a pra­vi­del­ne si dá­ta zá­lo­hu­je na DVD, USB, exter­ný disk. Eko­no­mic­ké ška­tu­ľo­vé prog­ra­my tie­to fun­kcie pl­ne pod­po­ru­jú.

Pri on-li­ne sys­té­me sú dá­ta ulo­že­né na server­och. Ar­chi­vá­cia a za­bez­pe­če­nie úda­jov je v ru­kách vý­rob­cu prog­ra­mu a pou­ží­va­teľ to ne­mô­že ov­plyv­niť. Sa­moz­rej­me, vý­rob­co­via dek­la­ru­jú vy­so­kú úro­veň za­bez­pe­če­nia - nap­rík­lad ulo­že­nie dát na dvoch mies­tach a zá­lo­ho­va­nie nie­koľ­kok­rát za deň. Z toh­to poh­ľa­du je všet­ko v po­riad­ku. Ne­vý­hod­né však mô­že byť to, že k da­ta­bá­ze ne­má­te úpl­ný prís­tup - ak sa roz­hod­ne­te pres­tať sys­tém pou­ží­vať, va­še dá­ta stá­le zos­ta­nú ulo­že­né na server­och, väč­ši­nou ne­má­te mož­nosť si ich „od­niesť", mô­že­te ich iba zma­zať. Ďal­ším stra­šia­kom on-li­ne rie­še­nia mô­že byť aj oba­va pou­ží­va­te­ľa, že je­ho dá­ta mô­žu byť zneu­ži­té - pred­sa len ne­má nad ni­mi úpl­nú kon­tro­lu, stá­le sú tam „niek­de na server­i". A vzhľa­dom na to, že čas­to ide o dô­le­ži­té dá­ta, je otáz­ne, či prá­ve to­to nie je pre pou­ží­va­te­ľov tro­chu prob­lém. V on-li­ne sys­té­moch vždy pra­cu­je­te s ak­tuál­nou ver­ziou va­šich dát - ak ste nie­čo zle uro­bi­li, pot­re­bu­je­te ob­no­viť zá­lo­hu prá­ce spred týž­dňa, pri ška­tu­ľo­vých sof­tvé­roch to nie je prob­lém. V on-li­ne sys­té­me väč­ši­nou mu­sí­te op­ra­viť všet­ky chy­by ruč­ne na­no­vo, pre­to­že da­ta­bá­za sa kaž­dý deň pre­pí­še.

Ako sa vám úč­tu­je?

Tak ako pre vše­tok sof­tvér aj pre ška­tu­ľo­vé ale­bo on-li­ne rie­še­nia pla­tí, že pou­ží­va­teľ sa mu­sí nau­čiť pra­co­vať v prog­ra­me. V tej­to sú­vis­los­ti zá­le­ží hlav­ne na tom, aké sú prog­ra­my pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vé - zo strán­ky er­go­nó­mie ov­lá­da­nia, vzhľa­du for­mu­lá­rov, pou­ží­va­teľ­ské­ho kom­for­tu. Dô­le­ži­té je, či pou­ží­va­teľ vi­dí všet­ko, čo pot­re­bu­je, a či sú úda­je preh­ľad­ne zob­ra­ze­né. Klá­ve­so­vé skrat­ky v ba­lí­ko­vých sof­tvé­roch do­ká­žu prá­cu vý­raz­ne urý­chliť. Pou­ží­va­teľ mô­že vy­užiť rôz­ne auto­ma­tic­ké vy­pl­ňo­va­nie a tvor­bu vzo­rov. V tom­to oh­ľa­de sú na tom ur­či­te lep­šie kla­sic­ké eko­no­mic­ké prog­ra­my - v pr­vom ra­de ob­sa­hu­jú viac fun­kcií, ich for­mu­lá­re umož­ňu­jú rých­lej­ší po­hyb a lep­šiu orien­tá­ciu. V niek­to­rých prog­ra­moch si pou­ží­va­teľ nas­ta­ví vlas­tné vzo­ry a šab­ló­ny úč­to­va­nia, čo vý­raz­ne uľah­čí prá­cu. On-li­ne rie­še­nia v sú­čas­nej po­do­be ob­sa­hu­jú rá­do­vo me­nej fun­kcií, sú čas­to gra­fic­ky me­nej za­ují­ma­vé a ob­me­dze­ním je aj mies­ta­mi nep­reh­ľad­né ta­buľ­ko­vé zob­ra­ze­nie. Náj­du sa, sa­moz­rej­me, aj vý­nim­ky, kto­ré sú gra­fic­ky pek­ne a za­ují­ma­vo rie­še­né, no ide väč­ši­nou o sys­té­my na evi­den­ciu fak­túr, kto­ré po­nú­ka­jú iba zá­klad­né fun­kcie.

Ďal­šia dô­le­ži­tá vlas­tnosť, v kto­rej sa obid­ve rie­še­nia lí­šia, je rých­losť prá­ce. Pri on-li­ne fak­tu­rá­cii a úč­to­va­ní je prá­ca v sys­té­me pria­moú­mer­ná rých­los­ti na­čí­ta­nia strán­ky. Ho­ci je rých­losť inter­ne­tu už dos­ta­toč­ná, po­hyb v on-li­ne sys­té­me s neus­tá­lym ča­ka­ním na zob­ra­ze­nie strán­ky 1-2 se­kun­dy mô­že byť pre nie­ko­ho po ča­se veľ­mi ob­me­dzu­jú­ci. V po­rov­na­ní s tým je prá­ca v kla­sic­kom úč­tov­nom prog­ra­me rých­la.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spring Fra­mework / 10. časť
V minulej časti sme si predstavili prvé tri typy väzieb medzi entitami - 1:1, 1:N a N:1. Tieto väzby sa vyznačujú aj tým, že je možné ich realizovať aj bez použitia asociatívnej tabuľky. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 16. časť
Touto časťou seriálu začneme opisovať algoritmy shaderov, ktoré sme navrhli v predošlom období. Prakticky sa vrátime k obsahu 6. časti seriálu, v ktorej sme vám predstavili súborovú štruktúru prvej verzie vzorovej aplikácie. Tentoraz sa však nebudeme venovať štruktúre, ale obsahu súborov. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 5. časť
Tento článok veľmi úzko súvisí s obsahom predošlej časti seriálu. Tentoraz sa však zameriame na vzájomné sprístupnenie zložiek medzi dvoma PC s OS Linux. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – ty­py DNS server­ov
V predchádzajúcej časti sme vysvetlili podstatu systému DNS, povedali sme si niečo z histórie o potrebe a vzniku DNS. Zmienili sme sa aj o tom, čo sú top level domény a aký je rozdiel medzi logickou a fyzickou štruktúrou. čítať »
 
Preh­ľad bez­plat­ných na­vi­gá­cií pre An­droid a iOS
Z hľadiska pomeru cena/výkon pravdepodobne najlepšia aplikácia z kategórie bezplatných riešení, ale dostupná je iba pre zariadenia s operačným systémom Android. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete pochopiť, aké tajomstvo stojí za úspechom spoločnosti Google? Skutočne len niekoľko málo spoločností na svete je obdivované ako Google, ktorý premenil internet a stal sa neoddeliteľnou súčasťou našich životov. čítať »
 
Vi­sual Stu­dio 2012
História tvorby vývojárskych nástrojov siaha až do začiatku histórie Microsoftu, konkrétne do roku 1975, keď bol vytvorený programovací jazyk Basic pre Altair. Odvtedy uplynuli takmer štyri desaťročia a Microsoft približne s dvojročnou periodicitou dodáva vývojárom nové verzie nástrojov. čítať »
 
Vý­voj pre Win­dows 8: Ozná­me­nia
Tento seriál sme v snahe o maximálnu aktuálnosť úmyselne načasovali do etapy testovania Preview verzií Windows 8, takže niektoré veci sa dynamicky vyvíjajú. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter