Riadenie IT v malých a stredných firmách: čoho sa treba vyvarovať

Je IT out­sour­cing pre ma­lú ale­bo stred­nú fir­mu vý­hod­ný a prí­nos­ný? S ta­kou­to otáz­kou sa stret­lo už ve­ľa ko­na­te­ľov a ria­di­te­ľov. Je lep­šie vy­ko­ná­vať ria­de­nie IT inter­ne či exter­ne? S rie­še­ním  sprá­vy IT exter­nou for­mou sa stre­tá­va­me už veľ­mi dl­ho a mys­lel som si, že kaž­dý za tie ro­ky mu­sí poz­nať je­ho vý­ho­dy. Sku­toč­nosť je však iná a eš­te aj dnes exis­tu­jú ma­ji­te­lia a ria­di­te­lia fi­riem, kto­rí sú pres­ved­če­ní, že viac zís­ka­jú, keď si prob­le­ma­ti­ku cho­du IT za­bez­pe­čia sa­mi.

business-group-3.jpg

IT out­sour­cing je pro­ces kon­tra­ho­va­nia tre­tej stra­ny na ria­de­nie IT pro­ce­sov a sys­té­mov mi­mo or­ga­ni­zá­cie, kto­rá ich vy­uží­va. Ma­lé a stred­né fir­my vy­uží­va­jú IT out­sour­cing hlav­ne na sprá­vu osob­ných po­čí­ta­čov a server­ov. Me­dzi bež­né služ­by, kto­ré exter­né fir­my pos­ky­tu­jú v tej­to ob­las­ti, pat­rí hlav­ne hel­pdes­ko­vý sys­tém spo­je­ný s te­le­fo­nic­kou pod­po­rou. Reali­zu­je sa po­mo­cou vzdia­le­né­ho pri­po­je­nia na za­ria­de­nie klien­ta ale­bo v prí­pa­de nut­nos­ti osob­ným vý­jaz­dom tech­ni­ka.

Fir­my si mô­žu vy­ko­ná­vať sprá­vu svo­jich in­for­mač­ných tech­no­ló­gií tro­mi mož­ný­mi spô­sob­mi:

  • sprá­va IT vo vlas­tnej ré­žii,
  • inter­ne za po­mo­ci exter­né­ho par­tne­ra,
  • exter­ne po­mo­cou IT out­sour­cin­go­vej fir­my.

Sprá­va IT vo vlas­tnej ré­žii

V tej­to ob­las­ti mô­že ve­de­nie fir­my vy­užiť dva prís­tu­py. Je­den z nich je ta­ký, že IT vo fir­me spra­vu­je sám ko­na­teľ.  Ta­ký­to prís­tup nie je z ma­na­žér­ske­ho poh­ľa­du naj­lep­ší. Ako prík­lad by som uvie­dol ma­ji­te­ľa jed­nej fir­my s asi 20 za­mes­tnan­ca­mi. Ok­rem ve­de­nia fir­my si ko­na­teľ zob­ral na se­ba fun­kciu me­cha­ni­ka za­ria­de­ní, správ­cu vo­zid­lo­vé­ho par­ku a ďal­šie fun­kcie, me­dzi kto­ré naj­nov­šie za­ra­dil aj sprá­vu po­čí­ta­čov a server­ov. Je­ho ve­do­mos­ti sa však kon­čia pri nain­šta­lo­va­ní po­čí­ta­ča, a ak pot­re­bu­je nie­čo vy­rie­šiť, sto­jí ho to aj dva dni prá­ce. Net­re­ba sa ču­do­vať, nie je od­bor­ník v tej­to ob­las­ti a ani ne­mu­sí byť. Tech­ni­ko­vi by rie­še­nie ob­dob­nej po­žia­dav­ky tr­va­lo mož­no dve ho­di­ny. Pri poh­ľa­de z fi­nan­čné­ho hľa­dis­ka nám sta­čí po­rov­nať roz­diel v ho­di­no­vých mzdo­vých nák­la­doch na ria­di­te­ľa fir­my a IT tech­ni­ka a vy­ná­so­biť ho roz­die­lom v tr­va­ní rie­še­nia prob­lé­mu. Ta­kis­to tre­ba zoh­ľad­niť mož­nú stra­tu ob­ra­tu z dô­vo­du vý­pad­ku sys­té­mov ale­bo opor­tu­nit­né mzdo­vé nák­la­dy ria­di­te­ľa, inak po­ve­da­né, stra­tu prí­no­sov, kto­ré mo­hol zís­kať tým, že by svoj čas pou­žil na ďal­ší roz­voj fir­my.

Dru­hý prís­tup je ur­čiť inter­né­ho za­mes­tnan­ca zod­po­ved­né­ho za sprá­vu po­čí­ta­čov a server­ov. Pri väč­ších fir­mách s vlas­tným IT od­de­le­ním a via­ce­rý­mi špe­cia­lis­ta­mi je to ak­cep­to­va­teľ­né a bež­né rie­še­nie. V ma­lých a stred­ných fir­mách však na­rá­ža­me na prob­lém jed­nej oso­by, a to buď za­mes­tnan­ca na pl­ný pra­cov­ný úvä­zok, ale­bo bri­gád­ni­ka. Ten­to prob­lém sa pre­ja­vu­je nap­rík­lad vte­dy, ak oso­ba zod­po­ved­ná za sprá­vu IT v or­ga­ni­zá­cii má vo fir­me via­cej fun­kcií a nás­led­kom to­ho sa kva­li­fi­ko­va­ne ne­ve­nu­je ria­de­niu IT. Jed­na oso­ba nie je a ani ne­mô­že byť od­bor­ní­kom na všet­ky ob­las­ti IT, a ak ná­ho­dou od­íde na do­vo­len­ku ale­bo ochorie, nie je nik­to, kto by ju za­stú­pil.  Stre­tol som sa aj s fir­ma­mi, kde bol ta­ký­to inter­ný za­mes­tna­nec ne­dot­knu­teľ­nou oso­bou, kto­rá si moh­la ro­biť, čo len chce­la, keď­že ako je­di­ná ro­zu­me­la sprá­ve IT. V ta­kom­to prí­pa­de sa mô­že ria­di­teľ fir­my stať ot­ro­kom svoj­ho za­mes­tnan­ca.

Uve­de­né prík­la­dy tvo­ria len špič­ku prob­lé­mov ma­lých a stred­ných fi­riem, kto­ré sa sna­žia rie­šiť sprá­vu IT inter­ne. Je však rie­še­ním tých­to prob­lé­mov čias­toč­ný ale­bo úpl­ný out­sour­cing?  

Kom­plex­ný ale­bo čias­toč­ný IT out­sour­cing

Tá­to mož­nosť pri­ná­ša fir­mám vý­ho­dy napr. v ob­las­ti, ako je re­duk­cia nák­la­dov. To­to sa de­je hlav­ne pri ap­li­ká­cii ús­por z roz­sa­hu, keď exter­ný do­dá­va­teľ roz­lo­ží nák­la­dy na pro­fe­sio­nál­ne IT od­de­le­nie me­dzi via­ce­rých od­be­ra­te­ľov. Tak­to mô­že fir­ma zís­kať kva­li­fi­ko­va­ných a zbeh­lých IT špe­cia­lis­tov, kto­rí do­ká­žu vy­rie­šiť vznik­nu­té prob­lé­my ove­ľa rých­lej­šie, ako ke­by bo­li rie­še­né inter­ne. Ta­kis­to mô­žu navr­hnúť rie­še­nia ove­re­né z iných fi­riem, aby sa tie­to prob­lé­my v bu­dúc­nos­ti neo­pa­ko­va­li. A dos­tá­va­me sa k ďal­šej vý­ho­de, a to k ús­po­re ča­su, čo pri rých­lej­šom od­strá­ne­ní prob­lé­mu zna­me­ná prí­nos aj v niž­ších nák­la­doch spo­je­ných s od­stáv­kou IT. Vý­hod­ná je aj mož­nosť ve­no­vať sa pri­már­nej čin­nos­ti fir­my a zdo­ko­na­ľo­vať ju, čím sa mô­že zís­kať kon­ku­ren­čná vý­ho­da. Prí­no­som je i prís­tup k no­vým tech­no­ló­giám a sys­té­mom.

No aj pri tej­to voľ­be sa tre­ba vy­va­ro­vať mož­ných chýb. Pri IT out­sour­cin­gu je kľú­čo­vý vý­ber správ­ne­ho par­tne­ra. Ok­rem fi­nan­čnej strán­ky by si ma­li fir­my pre­ve­riť re­fe­ren­cie po­ten­ciál­nych do­dá­va­te­ľov, ich sta­bi­li­tu, veľ­kosť, ma­te­riál­ne vy­ba­ve­nie atď. Tu by sa ma­li or­ga­ni­zá­cie vy­hnúť rie­še­niu exter­nej sprá­vy cez ka­ma­rá­ta ale­bo „jed­noo­so­bo­vé“ fir­my, aby opäť nev­zni­kol prob­lém jed­nej oso­by. Roz­diel me­dzi kva­lit­nou IT out­sour­cin­go­vou fir­mou a správ­com sie­te v jed­nej oso­be je hlav­ne v dos­tup­nos­ti a kva­li­te slu­žieb. Ne­dáv­no som sa stre­tol s ma­ji­te­ľom per­so­nál­nej agen­tú­ry, kto­rý mal prob­lém s e-mail­mi. Iš­lo o agen­tú­ru s 30 za­mes­tnan­ca­mi, kto­rej e-mai­lo­vá ko­mu­ni­ká­cia stá­la tri dni, pre­to­že bri­gád­nik bol na do­vo­len­ke. Pri väč­šej spo­loč­nos­ti je dos­tup­ný tím špe­cia­lis­tov a do­vo­len­ky ale­bo cho­ro­by neexis­tu­jú. Dô­le­ži­tá je te­da dos­tup­nosť a kva­li­ta slu­žieb, kto­rá by ma­la byť pres­ne za­de­fi­no­va­ná a ga­ran­to­va­ná v zmluv­ných pod­mien­kach.

Ak už aj fir­ma vy­uží­va IT out­sour­cin­go­vé služ­by, je vhod­né ob­čas si skon­tro­lo­vať ich kva­li­tu. Mô­že sa to uro­biť buď vlas­tnou kon­tro­lou, ale­bo cez audit vy­ko­na­ný exter­nou fir­mou. Ako prík­lad z praxe by som uvie­dol fir­mu asi s 50 za­mes­tnan­ca­mi, kto­rej hlav­nou čin­nos­ťou bo­la prá­ca s cit­li­vý­mi údaj­mi. Pou­ží­va­li ac­ti­ve di­rec­to­ry, ale prá­va na prís­tup k sú­bo­rom na server­i bo­li nas­ta­ve­né na full ac­cess eve­ryo­ne. To zna­me­ná, že sú­bo­ry bo­li dos­tup­né pre všet­kých ľu­dí, kto­rí sa pri­po­ja na server, a to aj bez za­da­nia hes­la. Do­kon­ca tie­to prá­va moh­li up­ra­vo­vať. Bo­lo tak oh­ro­ze­né dob­ré me­no spo­loč­nos­ti a hro­zi­la aj mož­nosť stra­ty klien­tov, ke­by niek­to tie­to dá­ta uk­ra­dol a zneu­žil.

Zá­ver

Uve­de­né prík­la­dy in­du­ku­jú väč­šie po­zi­tív­ne prí­no­sy z ur­či­tej for­my IT out­sour­cin­gu ako ne­ga­tí­va ta­kej­to voľ­by. Pre­to by sa dal vo všeo­bec­nos­ti od­po­rú­čať ako op­ti­mál­na voľ­ba pre ma­lé a stred­né fir­my. To­to tvr­de­nie pod­po­ru­jú aj reali­zo­va­né pries­ku­my v tej­to ob­las­ti, kde väč­ši­na res­pon­den­tov uvá­dza zá­mer väč­šie­ho vy­uží­va­nia IT out­sour­cin­gu v bu­dúc­nos­ti. Veď ako uka­zu­je po­rov­na­nie vy­uží­va­nia exter­nej for­my sprá­vy IT v zá­pad­nej Euró­pe a na Slo­ven­sku, má­me eš­te čo do­bie­hať.

Legindi.jpg Ro­man Le­gin­di
IT Di­rec­torCerny.jpg Ma­tej Čer­ný
Bu­si­ness Ma­na­ger
Al­faP­ro, spol. s r.o.

Zdroj: IW 10/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spring Fra­mework / 10. časť
V minulej časti sme si predstavili prvé tri typy väzieb medzi entitami - 1:1, 1:N a N:1. Tieto väzby sa vyznačujú aj tým, že je možné ich realizovať aj bez použitia asociatívnej tabuľky. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 16. časť
Touto časťou seriálu začneme opisovať algoritmy shaderov, ktoré sme navrhli v predošlom období. Prakticky sa vrátime k obsahu 6. časti seriálu, v ktorej sme vám predstavili súborovú štruktúru prvej verzie vzorovej aplikácie. Tentoraz sa však nebudeme venovať štruktúre, ale obsahu súborov. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 5. časť
Tento článok veľmi úzko súvisí s obsahom predošlej časti seriálu. Tentoraz sa však zameriame na vzájomné sprístupnenie zložiek medzi dvoma PC s OS Linux. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – ty­py DNS server­ov
V predchádzajúcej časti sme vysvetlili podstatu systému DNS, povedali sme si niečo z histórie o potrebe a vzniku DNS. Zmienili sme sa aj o tom, čo sú top level domény a aký je rozdiel medzi logickou a fyzickou štruktúrou. čítať »
 
Preh­ľad bez­plat­ných na­vi­gá­cií pre An­droid a iOS
Z hľadiska pomeru cena/výkon pravdepodobne najlepšia aplikácia z kategórie bezplatných riešení, ale dostupná je iba pre zariadenia s operačným systémom Android. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete pochopiť, aké tajomstvo stojí za úspechom spoločnosti Google? Skutočne len niekoľko málo spoločností na svete je obdivované ako Google, ktorý premenil internet a stal sa neoddeliteľnou súčasťou našich životov. čítať »
 
Vi­sual Stu­dio 2012
História tvorby vývojárskych nástrojov siaha až do začiatku histórie Microsoftu, konkrétne do roku 1975, keď bol vytvorený programovací jazyk Basic pre Altair. Odvtedy uplynuli takmer štyri desaťročia a Microsoft približne s dvojročnou periodicitou dodáva vývojárom nové verzie nástrojov. čítať »
 
Vý­voj pre Win­dows 8: Ozná­me­nia
Tento seriál sme v snahe o maximálnu aktuálnosť úmyselne načasovali do etapy testovania Preview verzií Windows 8, takže niektoré veci sa dynamicky vyvíjajú. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter