Ľudia, o ktorých budete ešte počuť: Igor Kulman

igor.jpg Igor Kul­man

@Igor­Kul­man, http://www.kul­man.sk
Dvad­sať­šes­ťroč­ný prog­ra­má­tor a sof­tvé­ro­vý ar­chi­tekt, blog­ger, autor ús­peš­ných ap­li­ká­cií Win­dows Pho­ne a Win­dows 8.

IW: Ako ste sa dos­ta­li k IT?

Igor Kul­man: Ak si dob­re spo­mí­nam, pr­vý po­čí­tač, 386-ku, sme ma­li do­ma vďa­ka ded­ko­vi, kto­rý prá­ve ro­bil úč­tov­níc­tvo jed­nej po­čí­ta­čo­vej fir­me. Zo za­čiat­ku som len hrá­val hry ako Wolf, Doom, nes­kôr som sa dos­tal k webu, keď sa roz­mo­hol di­al-up, a k prog­ra­mo­va­niu v gym­ná­ziu.

IW: Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Igor Kul­man: Rád po­ze­rám fil­my a se­riá­ly a ve­ľa čí­tam. Pos­led­né dva ro­ky tré­nu­jem wing chun.

IW: V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li pra­co­vať?

Igor Kul­man: To nao­zaj ne­viem, asi v žiad­nej. Nik­dy som sa nad tým ne­za­mýš­ľal, vždy ma lá­ka­li po­čí­ta­če a chcel som pra­co­vať s ni­mi. Za­ují­ma­la ma aj ma­te­ma­ti­ka, fy­zi­ka a se­riál Extree­me En­gi­nee­ring na Dis­co­ve­ry, tak­že by som mož­no ne­bol sof­tvé­ro­vý in­ži­nier, ale kla­sic­ký in­ži­nier ale­bo ar­chi­tekt.

IW: Akú tech­ni­ku pou­ží­va­te (mo­bil, no­te­book, tab­let...)?

Igor Kul­man: Ako pra­cov­ný stroj pou­ží­vam Le­no­vo T420, som už dl­hý čas fa­nú­ši­kom Thin­kpa­dov, aj keď to už nie sú ta­ké do­ko­na­lé pra­cov­né no­te­boo­ky, ako bo­li za čias IBM. Na te­le­fo­no­va­nie ak­tuál­ne pou­ží­vam No­kiu Lu­miu 800, kto­rú som od Mic­ro­sof­tu zís­kal za ap­li­ká­cie. Ako dl­ho­roč­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi Win­dows Mo­bi­le mi na Win­dows Pho­ne 7 chý­ba­jú ne­ja­ké fun­kcie, az­da to Win­dows Pho­ne 8 nap­ra­ví. Čo sa tý­ka tab­le­tu, ne­pou­ží­vam ni­ja­ký, ako­si preň ne­viem náj­sť vy­uži­tie, kni­hy však čí­tam zá­sad­ne z Kind­le 3, na kto­rý som si veľ­mi zvy­kol. Do­ma vy­uží­vam des­ktop na­po­je­ný na TV, ale čos­ko­ro by fun­kciu preh­rá­va­ča fil­mov a se­riá­lov ma­lo za­stú­piť Ras­pberry Pi, kto­ré som si ne­dáv­no ob­jed­nal.

IW: Čo po­va­žu­je­te za svoj naj­väč­ší ús­pech v ob­las­ti IT?

Igor Kul­man: Za naj­väč­ší ús­pech v ob­las­ti IT po­va­žu­jem asi svo­je ap­li­ká­cie. Mo­ja Pho­to Ti­me­li­ne pre Win­dows Pho­ne 7 do­siah­la po pár me­sia­coch vy­še 30 000 stiah­nu­tí, čo je veľ­mi sluš­né čís­lo na plat­for­me, kto­rá má led­va dvoj­per­cent­ný po­diel na tr­hu. Ďalej som hr­dý na to, že som auto­rom pr­vej slo­ven­skej a jed­nej z pr­vých če­ských ap­li­ká­cií Win­dows 8.

IW: Kto­ré tech­no­lo­gic­ké tren­dy sú pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

Igor Kul­man: Za­ují­ma­vá je pre mňa mož­nosť zá­lo­ho­vať a syn­chro­ni­zo­vať dá­ta po­mo­cou clou­du. Ak má člo­vek via­ce­ro za­ria­de­ní, me­dzi kto­rý­mi pot­re­bu­je zdie­ľať dá­ta, je to veľ­ká ús­po­ra ča­su. Vcel­ku si mys­lím, že cloud je veľ­mi per­spek­tív­na tech­no­ló­gia, aj keď mu až tak ne­nadŕžam. Mám oba­vy o bez­peč­nosť a súk­ro­mie svo­jich dát. Ne­viem si pred­sta­viť, že by som mal všet­ky dá­ta len v clou­de a spo­lie­hal sa na neus­tá­lu dos­tup­nosť dos­ta­toč­né­ho pri­po­je­nia a na to, že pre­vádz­ko­va­teľ mo­je dá­ta nes­tra­tí, ne­vy­dá tre­tej stra­ne, prí­pad­ne ho z ne­ja­ké­ho ab­sur­dné­ho dô­vo­du ne­za­vrie FBI.

IW: Z akých zdro­jov si ro­bí­te preh­ľad o IT?

Igor Kul­man: Hlav­ným zdro­jom in­for­má­cií je pre mňa Twit­ter, dopl­ne­ný o RSS fee­dy nie­koľ­kých za­hra­nič­ných server­ov. Sle­du­jem hlav­ne ve­ci oko­lo vý­vo­ja mo­bil­ných ap­li­ká­cií a sof­tvé­ro­vé­ho in­ži­nier­stva.

IW: Ako vní­ma­te pro­ces in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku?

Igor Kul­man: Nev­ní­mam. Vlas­tne ani ne­viem, čo si pod poj­mom in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku vlas­tne pred­sta­viť.

IW: Aký je váš ná­zor na ak­ti­vi­ty Ano­ny­mous?

Igor Kul­man: Pá­či sa mi, že ko­neč­ne niek­to pou­ka­zu­je na tie­to prob­lé­my, ale spô­sob mož­no nie je úpl­ne naj­vhod­nej­ší.

IW: Čo si mys­lí­te o elek­tro­nic­kom hla­so­va­ní vrá­ta­ne vo­lieb cez inter­net?

Igor Kul­man: My­šlien­ka vo­lieb cez inter­net sa mi veľ­mi pá­či, naj­mä pre­to, že sa na Slo­ven­sku nezdr­žia­vam a od vo­le­nia zo za­hra­ni­čia ma za­tiaľ vždy od­ra­dil zlo­ži­tý by­rok­ra­tic­ký pos­tup.

IW: Váš od­kaz IT ko­mu­ni­te?

Igor Kul­man: Roz­mýš­ľaj­te a po­chy­buj­te o ve­ciach, in­for­má­ciách. Skús­te in­for­má­cie nie­len kon­zu­mo­vať, ale ich aj vy­tvá­rať. A hlav­ne ne­boj­te sa pre­ja­viť, daj­te o se­be ve­dieť sve­tu.

Za IN­FOWARE sa zho­vá­ral Ľubos­lav Lac­ko.


Zdroj: IW 10/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spring Fra­mework / 10. časť
V minulej časti sme si predstavili prvé tri typy väzieb medzi entitami - 1:1, 1:N a N:1. Tieto väzby sa vyznačujú aj tým, že je možné ich realizovať aj bez použitia asociatívnej tabuľky. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 16. časť
Touto časťou seriálu začneme opisovať algoritmy shaderov, ktoré sme navrhli v predošlom období. Prakticky sa vrátime k obsahu 6. časti seriálu, v ktorej sme vám predstavili súborovú štruktúru prvej verzie vzorovej aplikácie. Tentoraz sa však nebudeme venovať štruktúre, ale obsahu súborov. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 5. časť
Tento článok veľmi úzko súvisí s obsahom predošlej časti seriálu. Tentoraz sa však zameriame na vzájomné sprístupnenie zložiek medzi dvoma PC s OS Linux. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – ty­py DNS server­ov
V predchádzajúcej časti sme vysvetlili podstatu systému DNS, povedali sme si niečo z histórie o potrebe a vzniku DNS. Zmienili sme sa aj o tom, čo sú top level domény a aký je rozdiel medzi logickou a fyzickou štruktúrou. čítať »
 
Preh­ľad bez­plat­ných na­vi­gá­cií pre An­droid a iOS
Z hľadiska pomeru cena/výkon pravdepodobne najlepšia aplikácia z kategórie bezplatných riešení, ale dostupná je iba pre zariadenia s operačným systémom Android. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete pochopiť, aké tajomstvo stojí za úspechom spoločnosti Google? Skutočne len niekoľko málo spoločností na svete je obdivované ako Google, ktorý premenil internet a stal sa neoddeliteľnou súčasťou našich životov. čítať »
 
Vi­sual Stu­dio 2012
História tvorby vývojárskych nástrojov siaha až do začiatku histórie Microsoftu, konkrétne do roku 1975, keď bol vytvorený programovací jazyk Basic pre Altair. Odvtedy uplynuli takmer štyri desaťročia a Microsoft približne s dvojročnou periodicitou dodáva vývojárom nové verzie nástrojov. čítať »
 
Vý­voj pre Win­dows 8: Ozná­me­nia
Tento seriál sme v snahe o maximálnu aktuálnosť úmyselne načasovali do etapy testovania Preview verzií Windows 8, takže niektoré veci sa dynamicky vyvíjajú. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter