Aplikácie na project management na báze SaaS

Zo SaaS sa dnes stá­va ma­gic­ké slo­vo. Kaž­dý ho pou­ží­va ako za­klí­nad­lo, ale má­lok­to pres­ne vie, o čo ide. SaaS ale­bo aj software on-de­mand je spô­sob do­da­nia sof­tvé­ru, keď sof­tvér a prís­luš­né dá­ta sú hos­to­va­né cen­trál­ne v clou­de. Pou­ží­va­te­lia štan­dar­dne pris­tu­pu­jú k SaaS po­mo­cou ten­ké­ho klien­ta, naj­čas­tej­šie cez inter­ne­to­vý pre­hlia­dač. Toľ­ko teória, ale aké sú reál­ne vý­ho­dy a nás­tra­hy prís­tu­pu SaaS? Prib­lí­žim ich po­rov­na­ním dvoch ap­li­ká­cií na pro­ject ma­na­ge­ment - Ba­se­camp od spo­loč­nos­ti 37sig­nals a Ac­ti­ve­Collab od spo­loč­nos­ti A51 d.o.o. S obo­ma ap­li­ká­cia­mi má­me v na­šej agen­tú­re bo­ha­té skú­se­nos­ti. Po­čas šies­tich ro­kov sme spoz­na­li všet­ky mož­né zá­ku­tia a zá­ker­nos­ti obid­voch rie­še­ní.

Spo­loč­nosť 37sig­nals net­re­ba fa­nú­ši­kom rie­še­ní SaaS pod­rob­nej­šie pred­sta­vo­vať. Prá­ve ona stá­la na za­čiat­ku ma­so­vé­ho roz­ší­re­nia web apps - či už ako tvor­ca Ba­se­cam­pu (prav­de­po­dob­ne pr­vej ap­li­ká­cie SaaS pro­ject ma­na­ge­ment), ale­bo ako tvor­ca dnes už le­gen­dár­ne­ho Ru­by on Rails.

projects.jpg

Pí­sal sa rok 2004, keď svet­lo sve­ta uz­rel Ba­se­camp. Bo­lo to v ča­se, keď YouTu­be a Fa­ce­book neexis­to­va­li a SaaS bol prak­tic­ky nez­ná­my po­jem. V čom bol vlas­tne Ba­se­camp ta­ký pre­lo­mo­vý? Za fix­ný me­sač­ný pop­la­tok ste dos­ta­li k dis­po­zí­cii nás­troj na sprá­vu svo­jich pro­jek­tov. Sta­či­lo vy­pl­niť pár úda­jov, za­dať čís­lo kre­dit­nej kar­ty a prih­lá­siť sa. Žiad­ne zmlu­vy, kom­pli­ko­va­ná in­šta­lá­cia, nas­ta­vo­va­nie. Sku­toč­ný software on-de­mand. Mys­lím, že ten­to prís­tup tiež od­rá­ža dneš­né zá­pad­né mys­le­nie, kde všet­ko je na lí­zing. Ve­ci si sta­čí pre­na­jí­mať, net­re­ba ich vlas­tniť.

Na pr­vý poh­ľad ten­to prís­tup pri­nie­sol len po­zi­tí­va - ce­lý pro­ces ob­sta­ra­nia sof­tvé­ru sa skrá­til a ra­di­kál­ne zjed­no­du­šil. Ne­bo­lo tre­ba pla­tiť ad­mi­nis­trá­to­ra a exter­ných prog­ra­má­to­rov, aby sa o ap­li­ká­ciu sta­ra­li. Po­čia­toč­né nák­la­dy kles­li na mi­ni­mum. To bo­lo v ča­se, keď po­jem TCO bol stá­le veľ­kou nez­ná­mou a sof­tvé­ro­vé­mu sve­tu vlád­li gi­gan­ty s nep­reh­ľad­nou li­cen­čnou po­li­ti­kou.

Až po ča­se si pou­ží­va­teľ uve­do­mí, že chtiac-nech­tiac sa stal za­jat­com pos­ky­to­va­te­ľa sof­tvé­ru. Chý­ba mu ne­ja­ká fun­kcia - na­pí­še to do vlák­na fea­tu­re request na fó­re, kde mu ad­mi­nis­trá­tor od­pí­še, že da­nú vlas­tnosť nep­lá­nu­jú im­ple­men­to­vať. Pres­ta­ne mu vy­ho­vo­vať workflow, do kto­ré­ho ho ap­li­ká­cia nú­ti, no od­po­veď je rov­na­ká. Pou­ží­va­teľ by aj rád pre­šiel ku kon­ku­ren­čné­mu rie­še­niu, ale bo­jí sa pre­su­nu dát. Čo ak sa nie­čo stra­tí? Ale­bo no­vé ideál­ne rie­še­nie ne­pod­po­ru­je im­port z kon­ku­ren­cie. Is­te si vie­te pred­sta­viť sto ta­kých­to sce­ná­rov. Kam sa vy­tra­ti­la po­čia­toč­ná eufó­ria zo slo­bo­dy bez dl­ho­do­bých kon­trak­tov a z jed­no­du­chos­ti rie­še­nia? Ako oby­čaj­ne - v neu­vá­že­ných roz­hod­nu­tiach a preh­na­nom op­ti­miz­me z no­vé­ho. Pou­ží­va­teľ ne­mal prip­ra­ve­ný ni­ja­ký plán B, len nek­ri­tic­ky dô­ve­ro­val no­vé­mu rie­še­niu.

homescreen copy.jpg

Z úpl­ne iné­ho súd­ka je ap­li­ká­cia Ac­ti­ve­Collab. Nie­koľ­ko ro­kov fun­go­va­la ako ús­peš­ný open sour­ce pro­jekt mla­dé­ho srbské­ho web­de­ve­lo­pe­ra Il­ju Stu­de­na. V is­tom bo­de zis­til, že pos­ky­to­vať kva­lit­nú pod­po­ru OS pro­jek­tu je ne­mož­né. Ce­lú ap­li­ká­ciu zá­sad­ne prep­ra­co­val a vy­dal ako ko­mer­čnú. Čo je na je­ho prís­tu­pe zvlášť sym­pa­tic­ké, je spô­sob kú­py a ďal­šej pod­po­ry. Pri kú­pe zís­ka­va pou­ží­va­teľ zá­ro­veň kom­plet­né zdro­jo­vé kó­dy ap­li­ká­cie a roč­né up­gra­dy.

Roz­diel op­ro­ti rie­še­niu SaaS je zá­sad­ný. Nák­la­dy na kú­pu a na­sa­de­nie ap­li­ká­cie sú vy­ššie. Tre­ba za­pla­tiť hos­ting. V prí­pa­de tech­nic­kých prob­lé­mov je ob­čas pot­reb­ný zá­sah prog­ra­má­to­ra. Je to však ce­na za slo­bo­du. Slo­bo­du v uží­va­ní sys­té­mu. Ne­pá­či sa mi de­faul­tná té­ma? Na ko­mu­nit­nom por­tá­li je k dis­po­zí­cii ďal­ších šesť. Chý­ba mi ne­ja­ká fun­kcia? Zrej­me už chý­ba­la aj nie­ko­mu iné­mu a nap­rog­ra­mo­val ju. Vďa­ka ot­vo­re­nos­ti sys­té­mu sa oko­lo ap­li­ká­cie ut­vo­rí ce­lý eko­sys­tém fi­riem, kto­ré pos­ky­tu­jú rôz­ne pré­mio­vé služ­by. Od pla­te­nej in­šta­lá­cie a nas­ta­ve­nia cez rôz­ne mo­di­fi­ká­cie až po úpl­ne no­vé mo­du­ly. Kaž­dý si náj­de to, čo pot­re­bu­je.

Po­rov­ná­vať tie­to dva prís­tu­py je ná­roč­né, sú to dva od­liš­né sve­ty. Kaž­dý má svo­je za a pro­ti a zo­rien­to­vať sa a vy­brať to pra­vé nie je jed­no­du­ché. Naj­dô­le­ži­tej­šie je pres­ne si sta­no­viť po­žia­dav­ky a od­had­núť, na­koľ­ko sa bu­dú v ča­se me­niť. Ak vám niek­to­ré rie­še­nie SaaS vy­ho­vu­je a chce­te sa vy­hnúť roz­ho­do­va­niu o tech­nic­kých zá­le­ži­tos­tiach, ne­boj­te sa ísť do to­ho. Rie­še­nia SaaS sú tech­no­lo­gic­ky vy­spe­lé a mô­že­te sa na ne v dr­vi­vej väč­ši­ne spo­ľah­núť a ve­no­vať sa svoj­mu biz­ni­su. Ak sú va­še ná­ro­ky na flexibil­nosť ap­li­ká­cie vy­so­ké a po­žia­dav­ky sa mô­žu prud­ko me­niť, SaaS ne­bu­de to pra­vé. Nás­troj de­fi­nu­je spô­sob svoj­ho pou­ží­va­nia a vy to ne­bu­de­te ve­dieť zme­niť. V ta­kom prí­pa­de je nao­zaj lep­šie poob­ze­rať sa po kva­lit­nom ot­vo­re­nom rie­še­ní s vy­spe­lým eko­sys­té­mom a množ­stvom do­dá­va­te­ľov, kto­rí do­ká­žu us­po­ko­jiť aj tie naj­bláz­ni­vej­šie ná­pa­dy.

Zá­mer­ne som úpl­ne obi­šiel pro­prie­tár­ne rie­še­nia. Mys­lím, že ok­rem nie­koľ­kých kri­tic­kých ob­las­tí sa ko­merč­ný sof­tvér bu­de do­dá­vať jed­ným z tých­to dvoch spô­so­bov. Už dnes sa v ob­las­tiach, ako je napr. con­tent ma­na­ge­ment, pre­sa­dzu­jú rie­še­nia pos­ta­ve­né na ot­vo­re­ných sys­té­moch ale­bo ako rie­še­nia SaaS, či už ho­vo­rí­me o Li­fe­ray, Expres­sion En­gi­ne, Dru­pa­le, ale­bo CrownPea­ku.

Dávid Melich.jpg Dá­vid Me­lich
Autor pra­cu­je ako ma­na­ging di­rec­tor, Im­pres­sa - inter­ne­to­vá agen­tú­ra, s.r.o.


Zdroj: IW 8-9/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spring Fra­mework / Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
V predchádzajúcich dieloch nášho seriálu sme ukázali, ako vytvoriť jednoduché entity a ako ich následne integrovať so Springom v aplikácii. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 15. časť
Touto časťou seriálu uzavrieme blok, v ktorom sme rozoberali teóriu týkajúcu sa základných vlastností jazyka GLSL. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 4. časť
V tejto časti seriálu opíšeme jednoduchý postup sprístupnenia zložky nachádzajúcej sa na počítači s OS Linux pre počítač s OS Windows. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – prin­cíp
V predchádzajúcej časti sme sa venovali doménam, doménovým menám a ich skladbe. Vysvetlili sme aj to, ako v minulosti fungoval systém prevodu mien na IP adresy počítačov, a spomenuli, že tento systém je v dnešnej dobe prakticky nepoužiteľný a musel byť nahradený iným systémom. čítať »
 
No­vý spô­sob li­cen­co­va­nia Mic­ro­soft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012, prináša množstvo noviniek a zlepšení, v praxi o niečo viac ako 170. Zo všetkých spomenieme aspoň tieto: čítať »
 
Ak­tív­ne dlaž­di­ce / Vý­voj pre Win­dows 8
Dlaždica v novom prezentačnom rozhraní Windows 8 umožní používateľovi spustiť aplikáciu alebo sa prepnúť do už spustenej aplikácie. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Táto publikácia vás oboznámi so základmi programovania mobilných aplikácií pre operačný systém Android. Je určená prevažne začínajúcim vývojárom a napísaná jednoduchou a zrozumiteľnou formou. čítať »
 
K zá­kaz­ní­ko­vi sa tre­ba dos­tať na jed­no klik­nu­tie / Re­por­táž: DA­TA­LAN IT FO­RUM 2012
IT riešenia v čoraz väčšej miere ovplyvňujú celkový úspech firmy. Dôležité je vyťažiť z nich maximum. Tento fakt potvrdila aj odborná konferencia DATALAN IT FORUM, ktorá patrí vďaka svojmu obsahu a tradične vysokej účasti k najdôležitejším podujatiam v oblasti IT na Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter