Stalking a cyberstalking

Pravnik.jpg S roz­vo­jom so­ciál­nych sie­tí, na kto­rých ľu­dia úpl­ne bez­sta­ros­tne o se­be zve­rej­ňu­jú aj veľ­mi súk­rom­né in­for­má­cie, je neod­de­li­teľ­ne spo­je­né ri­zi­ko oh­ro­ze­nia súk­ro­mia. Tým sa zjav­ne zväč­šu­je ri­zi­ko, že sa kto­koľ­vek mô­že stať obe­ťou stalke­ra, te­da je­din­ca, kto­rý pre­ja­vu­je ab­nor­mál­ny zá­ujem o inú oso­bu, spo­je­ný s jej pre­nas­le­do­va­ním a ob­ťa­žo­va­ním. Ta­ké­to ob­ťa­žo­va­nie sa ozna­ču­je ako stal­king. Mô­že sa pre­ja­vo­vať opa­ko­va­ným fy­zic­kým pre­nas­le­do­va­ním, ne­že­la­ný­mi kon­tak­tmi - po­sie­la­ním lis­tov, mai­lov, SMS správ, prí­pad­ne až dl­ho­do­bým sle­do­va­ním ak­ti­vít obe­te, o kto­rej stal­ker zbie­ra in­for­má­cie, os­lo­vo­va­ním a nad­vä­zo­va­ním kon­tak­tov s jej prí­buz­ný­mi, pria­teľ­mi a po­dob­ne. Ta­ký­to zá­ujem cie­ľo­vú oso­bu ob­ťa­žu­je, na­rú­ša jej súk­ro­mie a mô­že vzbu­dzo­vať strach. Mo­der­né ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie a so­ciál­ne sie­te uľah­ču­jú stal­king. Stal­ker mô­že kon­tak­to­vať obeť rôz­ny­mi spô­sob­mi: pros­tred­níc­tvom te­le­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, ako je te­le­fón (čas­té vo­la­nia, noč­né te­le­fo­ná­ty, od­ka­zy na zá­znam­ní­koch, SMS) či inter­net (e-mai­ly, Sky­pe, če­ty, rôz­ne so­ciál­ne sie­te). Ta­ké­to ko­na­nie sa ozna­ču­je ako cy­ber­stal­king.

V Slo­ven­skej re­pub­li­ke mož­no stal­king pos­ti­ho­vať už od 1. sep­tem­bra 2011 ako trest­ný čin. Pá­cha­te­ľo­vi hro­zí trest od­ňa­tia slo­bo­dy až na je­den rok. Stal­ker sa do­pus­tí tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia, ak iné­ho dl­ho­do­bo pre­nas­le­du­je ta­kým spô­so­bom, že to mô­že vzbu­diť dô­vod­nú oba­vu o je­ho ži­vot ale­bo zdra­vie, ži­vot ale­bo zdra­vie je­mu blíz­kej oso­by ale­bo pod­stat­ným spô­so­bom zhor­šiť kva­li­tu je­ho ži­vo­ta tým, že:

  • sa vy­hrá­ža ub­lí­že­ním na zdra­ví ale­bo inou uj­mou je­mu ale­bo je­mu blíz­kej oso­be,
  • vy­hľa­dá­va je­ho osob­nú blíz­kosť ale­bo ho sle­du­je,
  • ho kon­tak­tu­je pros­tred­níc­tvom tre­tej oso­by ale­bo elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, pí­som­ne ale­bo inak pro­ti je­ho vô­li,
  • zneu­ži­je je­ho osob­né úda­je na účel zís­ka­nia osob­né­ho ale­bo iné­ho kon­tak­tu ale­bo
  • ho inak ob­me­dzu­je v je­ho ob­vyk­lom spô­so­be ži­vo­ta.

V prí­pa­de, ak sa ta­ké­ho­to ko­na­nia do­pus­tí na chrá­ne­nej oso­be (di­eťa, te­hot­ná že­na, oso­ba star­šia ako 60 ro­kov, cho­rá oso­ba, sve­dok, zna­lec, tl­moč­ník, prek­la­da­teľ a pod.), zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia (napr. po dl­hší čas, su­ro­vým ale­bo trýz­ni­vým spô­so­bom, na via­ce­rých oso­bách atď.), z oso­bit­né­ho mo­tí­vu (ty­pic­ky z poms­ty ale­bo so sexuál­nym mo­tí­vom) ale­bo ve­rej­ne, sa trest zvy­šu­je na 6 me­sia­cov až 3 ro­ky od­ňa­tia slo­bo­dy.

Tre­ba zdô­raz­niť, že trest­ný čin je spá­cha­ný ve­rej­ne aj vte­dy, ak sa tak sta­ne ob­sa­hom tla­čo­vi­ny ale­bo roz­ši­ro­va­ním spi­su, fil­mom, roz­hla­som, te­le­ví­ziou, pou­ži­tím po­čí­ta­čo­vej sie­te ale­bo iným ob­dob­ne účin­ným spô­so­bom, ale­bo pred viac ako dvo­ma sú­čas­ne prí­tom­ný­mi oso­ba­mi.

Aj keď spra­vid­la ne­bý­va prob­lém preu­ká­zať, že nao­zaj iš­lo o stal­king, nie­ke­dy mô­že byť veľ­mi prob­le­ma­tic­ké ur­če­nie iden­ti­ty stal­ke­ra, naj­mä ak pou­ží­va elek­tro­nic­ké pros­tried­ky a je opatr­ný. Rov­na­ko ako v kaž­dej inej ob­las­ti ži­vo­ta je dô­le­ži­té uve­do­miť si, že pre­ven­cia je naj­účin­nej­šia ob­ra­na aj pro­ti stal­kin­gu. Li­mi­to­va­nie zve­rej­ňo­va­ných in­for­má­cií o se­be na so­ciál­nych sie­ťach a naj­mä pre­mys­le­né zva­žo­va­nie, ko­mu ta­ké­to in­for­má­cie sprís­tup­niť, mô­že čas­to vý­raz­ne za­brá­niť cy­ber­stal­kin­gu.

Zdroj: PCR 9/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Stal­king a cy­ber­stal­king
S rozvojom sociálnych sietí, na ktorých ľudia úplne bezstarostne o sebe zverejňujú aj veľmi súkromné informácie, je neoddeliteľne spojené riziko ohrozenia súkromia. čítať »
 
Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Po júni 2011, keď spoločnosť Oracle ukončila projekt i vývoj rovnomenného balíka kancelárskych aplikácií a práva preniesla na Apache Software Foundation, známy ako Apache OpenOffice... čítať »
 
Kni­hy Zo­ner
Všetky tri knihy v našom prehľade sú od známeho autora kníh o fotografiách Michaela Freemana. čítať »
 
Nas­ta­vu­je­me bez­drô­to­vý rou­ter / 1. časť
Nastaviť bezdrôtový router nie je zložité, ak použijeme režim sprievodcu. Ten sa však obmedzuje na základné nastavenia. Úlohou sprievodcu je zabezpečiť, aby používateľ v čo najkratšom čase mohol pristupovať do internetu a nemal so zariadením nijaké starosti čítať »
 
BSOD: Stra­šiak aj po­moc­ník
Modrá obrazovka smrti je zrejme známa každému používateľovi počítača so systémom Microsoft Windows. čítať »
 
Vý­kon­né prog­ra­my na pou­ži­tie on-li­ne / Webo­vé strán­ky na­mies­to vlas­tné­ho sof­tvé­ru
Mnoho čitateľov PC REVUE si už isto nevie predstaviť, že by boli dlhší čas bez internetu. On-line hľadáme čerstvé informácie, komunikujeme s okolím, pracujeme či trávime voľný čas. čítať »
 
Hľa­dá sa no­vá slo­ven­ská rep­re­zen­tá­cia. Za­čí­na sa kva­li­fi­ká­cia na Majstrov­stvá sve­ta v PC hrách
To tu ešte nebolo! Majstrovstvá sveta v počítačových hrách, to je udalosť, ktorá má už dlhoročnú tradíciu po celom svete. Tento rok sa oficiálna kvalifikácia uskutoční prvýkrát aj na Slovensku. čítať »
 
Kur­zy eLear­nin­gu pre Mic­ro­soft Of­fi­ce 2007 / Nauč­te sa pra­co­vať s Mic­ro­soft Of­fi­ce
Práca s programom Word nezahŕňa len textové úpravy a s tým súvisiace formátovanie textu, upravovať totiž môžete podstatne viac ako len text. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter