Slovníček pojmov vo výpočtovej technike

O slovnicek_pojmy.jpg pe­nOf­fi­ce.org

Po jú­ni 2011, keď spo­loč­nosť Orac­le ukon­či­la pro­jekt i vý­voj rov­no­men­né­ho ba­lí­ka kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií a prá­va pre­nies­la na Apa­che Software Foun­da­tion, zná­my ako Apa­che Ope­nOf­fi­ce (AOO), voľ­ný sof­tvér s li­cen­ciou LGPL (Les­ser Ge­ne­ral Pub­lic Li­cen­se) je ší­re­ný bez­plat­ne a pou­ží­vať sa da­jú je­ho ver­zie pre rôz­ne ope­rač­né sys­té­my, napr. Mic­ro­soft Win­dows, Mac OS X, Unix, FreeBSD, Li­nux, IBM OS/2 či So­la­ris. Ope­nOf­fi­ce.org, a te­da aj AOO, je za­lo­že­ný na zdro­jo­vom kó­de star­šej ver­zie Sta­rOf­fi­ce.

Ope­nOf­fi­ce ob­sa­hu­je texto­vý edi­tor Wri­ter, ta­buľ­ko­vý pro­ce­sor Calc, da­ta­bá­zo­vú ap­li­ká­ciu Ba­se, gra­fic­ký prog­ram Draw, pre­zen­tač­ný nás­troj Im­press a nás­troj na tvor­bu ma­te­ma­tic­kých vzor­cov Math. Ope­nOf­fi­ce.org od ver­zie 2.0 pou­ží­va a kom­plet­ne pod­po­ru­je ot­vo­re­ný sú­bo­ro­vý for­mát Open­Do­cu­ment, kto­rý bol schvá­le­ný ako štan­dard ISO. Mô­že však ot­vá­rať sú­bo­ry v mno­hých ďal­ších for­má­toch a ta­kis­to ich do množ­stva iných uk­la­dať. Všet­ky je­ho sú­čas­ti sú pre­lo­že­né do vy­še 110 ja­zy­kov, me­dzi kto­rý­mi ne­chý­ba ani slo­ven­či­na.

Ken­sin­gton lock

Pou­ží­va sa aj ozna­če­nie Ken­sin­gton se­cu­ri­ty slot, ale aj K-Slot. Ide o časť za­ria­de­nia z kom­plexné­ho rie­še­nia na ochra­nu pre­nos­ných po­čí­ta­čov pred krá­de­žou. Po­chá­dza od spo­loč­nos­ti Ken­sin­gton Com­pu­ter Pro­ducts Group a pred­sta­vu­je ma­lý, ko­vom spev­ne­ný ot­vor, do kto­ré­ho sa upev­ňu­je oce­ľo­vé lan­ko vy­ba­ve­né sluč­kou a zá­mkou. Väč­ši­na zá­mok je na kľúč, no exis­tu­jú ta­kis­to ver­zie s čí­sel­ný­mi zá­mka­mi. Ta­ké­to rie­še­nie umož­ňu­je pri­pú­tať po­čí­tač k ne­ja­ké­mu pev­né­mu ob­jek­tu. Cie­ľom je za­brá­niť jed­no­du­ché­mu od­ne­se­niu no­te­boo­ku na ve­rej­ných mies­tach. Ken­sin­gton lock ne­bol vy­tvo­re­ný ako nep­re­ko­na­teľ­né za­bez­pe­če­nie, sta­čí však na od­ra­de­nie príl­eži­tos­tných zlo­de­jov.

Ter­mín ča­som zov­šeo­bec­nel a pou­ží­va sa už na ozna­če­nie všet­kých zá­mok vy­uží­va­jú­cich spo­mí­na­ný prin­cíp ochra­ny. Tak­že uve­de­né za­bez­pe­če­nie pro­ti krá­de­ži sa pos­tup­ne za­ča­lo up­lat­ňo­vať nie­len pri ochra­ne naj­rôz­nej­ších ľah­ko pre­nos­ných za­ria­de­ní, ako pro­jek­to­rov, plo­chých mo­ni­to­rov, her­ných kon­zol, ale ta­kis­to pri sto­lo­vých po­čí­ta­čoch.

AAM

Skrat­ka poj­mu Auto­ma­tic Acous­tic Ma­na­ge­ment, čo je tech­no­ló­gia umož­ňu­jú­ca pris­pô­so­bo­va­nie úrov­ne hlu­ku mo­der­ných pev­ných dis­kov spo­ma­le­ním hla­vi­čiek. AAM sa stal sú­čas­ťou pev­ných dis­kov (HDD) ako vo­li­teľ­ný pr­vok po pri­ja­tí štan­dar­du ATA-6. Pou­ží­va­teľ si pri väč­ši­ne HDD mô­že vy­be­rať me­dzi tro­mi nas­ta­ve­nia­mi - vy­pnu­té (0), naj­tich­šie (128) a naj­rý­chlej­šie (254). Niek­to­ré dis­ky dis­po­nu­jú iba dvo­ma mož­nos­ťa­mi - rých­ly ale­bo ti­chý, iné za­sa pos­ky­tu­jú ply­nu­lú zme­nu me­dzi hod­no­ta­mi 128 až 254.

Pou­ží­va­teľ si re­žim, v akom pra­cu­jú čí­ta­cie/za­pi­so­va­cie hla­vič­ky, vy­be­rá po­mo­cou špe­ciál­ne­ho sof­tvé­ru a nas­ta­ve­nia zos­ta­nú za­cho­va­né aj po vy­pnu­tí na­pá­ja­nia až do naj­bliž­šie­ho zní­že­nia hluč­nos­ti ale­bo zrý­chle­nia prís­tu­po­vé­ho ča­su. V sú­čas­nos­ti sa niek­to­rí vý­rob­co­via z práv­nych ale­bo ce­no­vých dô­vo­dov vzda­li AAM a v ur­či­tých mo­de­loch HDD ich ne­vyu­ží­va­jú.

FB-DI­MM

Ale­bo FBDIMM, v úpl­nom zne­ní Ful­ly Buf­fe­red DI­MM, sa pou­ží­va­jú v server­och na zvý­še­nie rých­los­ti a spo­ľah­li­vos­ti. Tie­to mo­du­ly DRAM ne­ma­jú pa­mä­ťo­vé či­py pria­mo pre­po­je­né s po­čí­ta­čom, ale na dos­ke DI­MM je na­vy­še umies­tne­ná vy­rov­ná­va­cia pa­mäť Ad­van­ced Me­mo­ry Buf­fer (AMB). S pa­mä­ťo­vým ra­di­čom spá­ja AMB 24 pá­rov li­niek sé­rio­vé­ho roz­hra­nia. Spo­mí­na­né rie­še­nie umož­ňu­je zväč­šiť šír­ku zber­ni­ce (a tým vý­kon) bez zvy­šo­va­nia poč­tu kon­tak­tov (pi­nov) pa­mä­ťo­vé­ho ra­di­ča.

Špe­ciál­ne pa­mä­ťo­vé mo­du­ly FB-DI­MM ma­jú te­da vy­šší vý­kon ako DDR2, ne­vý­hod­ná však je väč­šia spot­re­ba v re­ži­me ča­ka­nia. Lep­šia spo­ľah­li­vosť za­sa vy­plý­va o. i. z ko­rek­cie chýb, sa­mos­tat­ne za­bez­pe­čo­va­nej AMB bez pou­ži­tia ria­de­nia pro­ce­so­rom či pa­mä­ťo­vým ra­di­čom.


Zdroj: PCR 9/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Stal­king a cy­ber­stal­king
S rozvojom sociálnych sietí, na ktorých ľudia úplne bezstarostne o sebe zverejňujú aj veľmi súkromné informácie, je neoddeliteľne spojené riziko ohrozenia súkromia. čítať »
 
Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Po júni 2011, keď spoločnosť Oracle ukončila projekt i vývoj rovnomenného balíka kancelárskych aplikácií a práva preniesla na Apache Software Foundation, známy ako Apache OpenOffice... čítať »
 
Kni­hy Zo­ner
Všetky tri knihy v našom prehľade sú od známeho autora kníh o fotografiách Michaela Freemana. čítať »
 
Nas­ta­vu­je­me bez­drô­to­vý rou­ter / 1. časť
Nastaviť bezdrôtový router nie je zložité, ak použijeme režim sprievodcu. Ten sa však obmedzuje na základné nastavenia. Úlohou sprievodcu je zabezpečiť, aby používateľ v čo najkratšom čase mohol pristupovať do internetu a nemal so zariadením nijaké starosti čítať »
 
BSOD: Stra­šiak aj po­moc­ník
Modrá obrazovka smrti je zrejme známa každému používateľovi počítača so systémom Microsoft Windows. čítať »
 
Vý­kon­né prog­ra­my na pou­ži­tie on-li­ne / Webo­vé strán­ky na­mies­to vlas­tné­ho sof­tvé­ru
Mnoho čitateľov PC REVUE si už isto nevie predstaviť, že by boli dlhší čas bez internetu. On-line hľadáme čerstvé informácie, komunikujeme s okolím, pracujeme či trávime voľný čas. čítať »
 
Hľa­dá sa no­vá slo­ven­ská rep­re­zen­tá­cia. Za­čí­na sa kva­li­fi­ká­cia na Majstrov­stvá sve­ta v PC hrách
To tu ešte nebolo! Majstrovstvá sveta v počítačových hrách, to je udalosť, ktorá má už dlhoročnú tradíciu po celom svete. Tento rok sa oficiálna kvalifikácia uskutoční prvýkrát aj na Slovensku. čítať »
 
Kur­zy eLear­nin­gu pre Mic­ro­soft Of­fi­ce 2007 / Nauč­te sa pra­co­vať s Mic­ro­soft Of­fi­ce
Práca s programom Word nezahŕňa len textové úpravy a s tým súvisiace formátovanie textu, upravovať totiž môžete podstatne viac ako len text. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter