Nastavujeme bezdrôtový router / 1. časť

Strana 2/2

Re­zer­vá­cia IP

IPReservation.png
Po­vo­le­nie pri­dať za­ria­de­niam tr­va­lú IP ad­re­su

DHCP server umož­ňu­je ucho­vá­vať nas­ta­ve­nia IP adries pre vy­bra­né za­ria­de­nia. Spô­sob vy­be­ra­nia sa lí­ši pod­ľa vý­rob­cu, ale v zá­sa­de sú nas­ta­ve­nia rov­na­ké. V zoz­na­me uvi­dí­te na­pos­le­dy pri­po­je­né za­ria­de­nia cez LAN i Wi-Fi, ako aj za­ria­de­nia, kto­ré ak­tuál­ne nie sú pri­po­je­né. Rou­ter si ich to­tiž pa­mä­tá, a ak sa do 48 ho­dín zno­va pri­po­ja, dos­ta­nú zno­va tú is­tú IP ad­re­su. Po vy­pr­ša­ní toh­to ča­su však dos­ta­nú no­vú. Čas, po kto­rý DHCP server dr­ží IP ad­re­sy, sa lí­ši v zá­vis­los­ti od vý­rob­cu ale­bo nas­ta­ve­nia rou­te­ra. Čas štan­dar­dnej re­zer­vá­cie (te­da nie po pou­ží­va­teľ­skom pri­da­ní do zoz­na­mu) sa lí­ši a do­má­ce rou­te­ry ho neu­mož­ňu­jú me­niť. To umož­nia len pod­ni­ko­vé za­ria­de­nia, prí­pad­ne rou­te­ry vo for­me sof­tvé­ro­vé­ho rie­še­nia, ke­by ste pou­ži­li na­mies­to rou­te­ra server­ov­ý po­čí­tač.

Bez­drô­to­vá sieť

Wi-Fi.png
Nas­ta­ve­nie 5 GHz a 2,4 GHz bez­drô­to­vej sie­te v prí­pa­de dual-band rou­te­ra

Poď­me k ďal­šej pod­stat­nej sú­čas­ti, kto­rou je nas­ta­ve­nie Wi-Fi. Ide o veľ­mi jed­no­du­chú zá­le­ži­tosť, no ne­zaš­ko­dí si oz­rej­miť pár kro­kov. V pr­vom ra­de si zvo­lí­te prís­tu­po­vé nas­ta­ve­nia k sie­ti, aby sa moh­li po­čí­ta­če k rou­te­ru pri­po­jiť. SSID (Network na­me) je ná­zov sie­te. Tak­to ju bu­dú vi­dieť všet­ci a môcť ju vy­hľa­dať, aby sa k nej pri­po­ji­li. SSID Broad­cast je voľ­ba, kto­rá umož­ňu­je skryť jej ná­zov. Ke­by ste sa chce­li pri­po­jiť k ta­kej­to sie­ti, tre­ba za­dať jej ná­zov ruč­ne. Na mo­bil­ných te­le­fó­noch ju mu­sí­te voľ­bou v me­nu pre ko­nek­ti­vi­tu Wi-Fi pri­dať a na­pí­sať jej ná­zov a, sa­moz­rej­me, po­tom aj hes­lo, ak ne­ja­ké má. Štan­dar­dne je nas­ta­ve­ný re­žim sie­te na hod­no­te Mixed, te­da rou­ter bu­de pod­po­ro­vať za­ria­de­nia s rôz­ny­mi štan­dar­dmi. Tie­to pa­ra­met­re neod­po­rú­ča­me me­niť. V do­mác­nos­ti sí­ce mô­že­te mať po­čí­ta­če so sie­ťo­vý­mi kar­ta­mi Wi-Fi trie­dy N, ale nie už nap­rík­lad mo­bil­né te­le­fó­ny ale­bo star­šie her­né kon­zo­ly. To pla­tí aj pre voľ­bu Se­cu­ri­ty Mo­de. Jed­noz­nač­ne od­po­rú­ča­me pou­žiť štan­dard WPA2. V do­mác­nos­tiach naj­čas­tej­šie s voľ­bou PreS­ha­red Key, te­da va­mi vy­tvo­re­ným hes­lom. V re­ži­me kom­pa­ti­bi­li­ty mô­že sieť pri­po­jiť aj za­ria­de­nia, kto­ré pou­ží­va­jú štan­dard WPA (ty­pic­ky sta­ré her­né kon­zo­ly So­ny PSP). Voľ­bu ka­ná­la (Chan­nel) mô­že­te pre­ne­chať auto­ma­ti­ke. Sme­ro­vač do­ká­že dy­na­mic­ky me­niť frek­ven­cie, na kto­rých vy­sie­la, a za­brá­niť tak prí­pad­né­mu ru­še­niu z iných sie­tí v oko­lí. Ak má­te dual-band rou­ter (pra­cu­jú­ci na 2,4 a 5 GHz), bu­de­te mu­sieť nas­ta­viť Wi-Fi pre dve ne­zá­vis­lé sie­te. Ale­bo 5 GHz re­žim vy­pnúť, ak to z ne­ja­kých prí­čin pot­re­bu­je­te.

Guest Ac­cess

Pok­ro­či­lej­šie mo­de­ly ma­jú mož­nosť vy­tvo­riť dva od­de­le­né prís­tu­py do sie­te, nap­rík­lad pre náv­šte­vy. Za­tiaľ čo hlav­ná sieť sa dá skryť, hos­ťov­skú mô­že­te po­ne­chať vi­di­teľ­nú. Špe­ci­fi­ku­je­te hes­lo a po­čet po­vo­le­ných pri­po­je­ní, nap­rík­lad maximál­ne tri za­ria­de­nia.

LAN

Na pri­po­je­nie do inter­ne­tu ale­bo vnú­tor­nej sie­te ne­pot­re­bu­je­te ni­ja­ké nas­ta­ve­nia, ak pou­ži­je­te ká­bel. Sta­čí pri­po­jiť po­čí­tač cez eter­ne­to­vú kar­tu s rou­te­rom a v prie­be­hu pár se­kúnd mô­že­te ísť na inter­net. Vý­ho­dy toh­to rie­še­nia sú jas­né a ve­dia o nich hlav­ne hrá­či a pou­ží­va­te­lia pris­tu­pu­jú­ci na úlo­žis­ko NAS. Ne­pot­re­bu­je­te žiad­ne hes­lá, sta­čí sa pri­po­jiť. Po­čí­ta sa s tým, že ak ste v do­mác­nos­ti, má­te tam le­gi­tím­ny prís­tup J a nie je tu prob­lém ako pri Wi-Fi, že vi­dí­te SSID va­šich su­se­dov. Na za­bez­pe­če­nie pri­po­je­nia, nap­rík­lad ak nech­ce­te, aby sa ho­cik­to pri­pá­jal na sieť cez LAN, už tre­ba pou­žiť fil­ter MAC adries z filtrov ro­di­čov­skej kon­tro­ly a vy­bra­ným MAC ad­re­sám po­vo­liť prís­tup. Nap­rík­lad len pre váš po­čí­tač a mo­bil­ný te­le­fón. Po­zor, nas­ta­ve­nie Wire­less MAC Ad­dress Fil­ter pri­dá­va reš­trik­cie ale­bo po­vo­le­nia len v prí­pa­de spo­je­nia Wi-Fi. Štan­dar­dne je však aké­koľ­vek ob­me­dzenie z vnú­tor­nej stra­ny vy­pnu­té. Pri vy­tvá­ra­ní zoz­na­mu MAC adries si daj­te po­zor na to, aby ste pri­de­li­li správ­nu ad­re­su. V prí­ka­zo­vom riad­ku prí­ka­zom ip­con­fig/all zís­ka­te poh­ľad na všet­ky sie­ťo­vé pr­vky v po­čí­ta­či. Eter­ne­to­vá kar­ta a adap­tér Wi-Fi ma­jú rôz­ne MAC ad­re­sy, keď­že ide o dve sa­mos­tat­né kar­ty.

Pri­de­ľo­va­nie šír­ky pás­ma

QoS.png
Fun­kcia QoS so sprá­vou pri­de­ľo­va­nia šír­ky pás­ma

Len mi­ni­mum rou­te­rov na tr­hu má mož­nosť fixné­ho pri­de­ľo­va­nia pre­no­so­vej rých­los­ti v roz­sa­hu od ÷ do. Väč­ši­nou ide o dy­na­mic­ké pri­de­le­nie prio­ri­ty, čo úpl­ne pos­ta­ču­je. Fun­kcia ozna­čo­va­ná ako QoS sa sta­rá o to, aby ste moh­li sťa­ho­vať di­gi­tál­ny ob­sah pl­nou rých­los­ťou, a ak sa niek­to pri­po­jí cez Sky­pe na vi­deo­kon­fe­renč­ný ho­vor, rých­los­ti sa up­ra­via v pros­pech ap­li­ká­cie VoIP. Fun­kcia sa vša­de vo­lá QoS a v sú­čas­nos­ti už pod­po­ru­je ďal­ší stu­peň s náz­vom Wi-Fi Mul­ti­me­dia (WMM). Ide o služ­bu QoS špe­ciál­ne navr­hnu­tú pre bez­drô­to­vé sie­te, zlep­šu­jú­cu kva­li­tu pre­no­su audia a vi­dea. Fun­kcia sa pou­ží­va jed­no­du­cho, sta­čí zo zoz­na­mu vy­brať pou­ží­va­né ap­li­ká­cie a za­ra­diť ich do zoz­na­mu s de­fi­no­va­nou prio­ri­tou. Pred­de­fi­no­va­né bý­va­jú Sky­pe, MSN Mes­sen­ger, Quic­kTi­me Player a mno­hé ďal­šie prog­ra­my, nap­rík­lad aj iTu­nes. Ak má­te v do­mác­nos­ti rep­ro­duk­tor s fun­kciou App­le AirPlay, od­po­rú­ča­me pre iTu­nes nas­ta­viť vy­so­kú prio­ri­tu, inak vám mô­že v zá­vis­los­ti od vy­ťa­že­nia sie­te vy­pa­dá­vať sig­nál a hud­ba bu­de pre­ru­šo­va­ná.

DMZ a Fi­rewall

De­mi­li­ta­ri­zo­va­ná zó­na (DMZ) je mož­nosť vy­tvo­re­nia sa­mos­tat­nej vet­vy v sie­ti, kto­rú do­ma veľ­mi ne­vyu­ži­je­te, no bý­va sú­čas­ťou sme­ro­va­čov. Ide vlas­tne o spô­sob, ako vy­tvo­riť za­bez­pe­če­nie vnú­tor­nej sie­te, kto­rú chce­me sprís­tup­niť zvon­ku (nap­rík­lad na vzdia­le­ný prís­tup), ale zá­ro­veň nech­ce­me, aby bo­li dos­tup­né lo­kál­ne po­čí­ta­če v na­šej sie­ti. Zá­kla­dom je po­vo­liť vy­bra­nej IP ad­re­se prís­tup do tej­to zó­ny, prí­pad­ne po­ne­chať voľ­bu na prís­tup za­ria­de­nia s akou­koľ­vek IP mi­mo na­šej vnú­tor­nej sie­te. Pa­ra­me­ter sa udá­va po­tom na roz­sah IP adries. Po­tom tre­ba za­dať špe­ci­fic­kú ad­re­su za­ria­de­nia, kam bu­de zvon­ka umož­ne­ný prís­tup. Ide o mož­nosť za­dať IP ale­bo MAC ad­re­su. Štan­dar­dnou sú­čas­ťou bý­va fi­rewall. V prí­pa­de rou­te­rov ide o SPI Fi­rewall (SPI – Sta­te­ful Pac­ket In­spec­tion), kto­ré­ho úlo­hou je roz­li­šo­vať sta­vy pa­ke­tov v rám­ci jed­not­li­vých spo­je­ní a ove­ro­vať, kto­ré pa­tria do le­gi­tím­nej ko­mu­ni­ká­cie a kto­ré už nie. Tak­to sa dá zá­klad­ným spô­so­bom za­brá­niť in­filtrá­cii do sie­te podvr­hnu­tím iných pa­ke­tov (dát) a ich ne­že­la­né­mu za­ne­se­niu do sie­te. S tý­mi­to nas­ta­ve­nia­mi si net­re­ba ro­biť sta­ros­ti, pre­to­že rou­ter je už od vý­ro­by nas­ta­ve­ný tak, aby mal ten­to kom­po­nent v pre­vádz­ke.

Ra­dy na zá­ver

Ob­čas sa mô­že stať, naj­mä pri tých lac­nej­ších rou­te­roch, že sa za­hl­tia pa­ket­mi a nes­tí­ha­jú rea­go­vať na ďal­šie po­žia­dav­ky. Zba­dá­te to pri prís­tu­pe do inter­ne­tu, rou­ter je v pre­vádz­ke, ale nech­ce na­čí­tať žiad­nu strán­ku. Sta­čí ho len za­pnúť a vy­pnúť (nie re­se­to­vať!). V nas­ta­ve­niach Ad­mi­nis­tra­tion ale­bo Sta­tus bý­va tla­čid­lo Re­boot, kto­ré ta­kis­to reš­tar­tu­je za­ria­de­nie. Ale ak sa za­hl­tí pa­ket­mi, ne­dos­ta­ne­te sa väč­ši­nou ani do je­ho roz­hra­nia. Fun­kcia WPS je jed­no­du­chý spô­sob, ako vy­tvo­riť bez­peč­né spo­je­nie, no nie všet­ky za­ria­de­nia ju pod­po­ru­jú. Naj­nov­šie mo­bil­né te­le­fó­ny s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi už ma­jú pod­po­ru pre tú­to fun­kciu. Mô­že­te aj tak­to vy­tvá­rať spo­je­nie Wi-Fi me­dzi za­ria­de­nia­mi. V tes­toch sme sa ma­li mož­nosť pres­ved­čiť, že ich ce­nou vzras­tá aj po­čet fun­kcií. Pla­tí to po­dob­ne ako pri iných za­ria­de­niach. Mô­žu mať rov­na­ko naz­va­né fun­kcie, no spô­sob ich pou­ži­tia sa lí­ši. Ak chce­te do­ma vy­bu­do­vať vý­kon­nej­šiu sieť, neod­po­rú­ča­me na rou­te­roch šet­riť za kaž­dú ce­nu.

Zdroj: PCR 9/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Stal­king a cy­ber­stal­king
S rozvojom sociálnych sietí, na ktorých ľudia úplne bezstarostne o sebe zverejňujú aj veľmi súkromné informácie, je neoddeliteľne spojené riziko ohrozenia súkromia. čítať »
 
Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Po júni 2011, keď spoločnosť Oracle ukončila projekt i vývoj rovnomenného balíka kancelárskych aplikácií a práva preniesla na Apache Software Foundation, známy ako Apache OpenOffice... čítať »
 
Kni­hy Zo­ner
Všetky tri knihy v našom prehľade sú od známeho autora kníh o fotografiách Michaela Freemana. čítať »
 
Nas­ta­vu­je­me bez­drô­to­vý rou­ter / 1. časť
Nastaviť bezdrôtový router nie je zložité, ak použijeme režim sprievodcu. Ten sa však obmedzuje na základné nastavenia. Úlohou sprievodcu je zabezpečiť, aby používateľ v čo najkratšom čase mohol pristupovať do internetu a nemal so zariadením nijaké starosti čítať »
 
BSOD: Stra­šiak aj po­moc­ník
Modrá obrazovka smrti je zrejme známa každému používateľovi počítača so systémom Microsoft Windows. čítať »
 
Vý­kon­né prog­ra­my na pou­ži­tie on-li­ne / Webo­vé strán­ky na­mies­to vlas­tné­ho sof­tvé­ru
Mnoho čitateľov PC REVUE si už isto nevie predstaviť, že by boli dlhší čas bez internetu. On-line hľadáme čerstvé informácie, komunikujeme s okolím, pracujeme či trávime voľný čas. čítať »
 
Hľa­dá sa no­vá slo­ven­ská rep­re­zen­tá­cia. Za­čí­na sa kva­li­fi­ká­cia na Majstrov­stvá sve­ta v PC hrách
To tu ešte nebolo! Majstrovstvá sveta v počítačových hrách, to je udalosť, ktorá má už dlhoročnú tradíciu po celom svete. Tento rok sa oficiálna kvalifikácia uskutoční prvýkrát aj na Slovensku. čítať »
 
Kur­zy eLear­nin­gu pre Mic­ro­soft Of­fi­ce 2007 / Nauč­te sa pra­co­vať s Mic­ro­soft Of­fi­ce
Práca s programom Word nezahŕňa len textové úpravy a s tým súvisiace formátovanie textu, upravovať totiž môžete podstatne viac ako len text. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter