BSOD: Strašiak aj pomocník

Strana 3/3

BSOD-Page.png
BSOD s kó­dom 0x50 je v dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov spô­so­be­ná chyb­ným mo­du­lom ope­rač­nej pa­mä­te

BSOD sa ne­zried­ka­vo za­čnú ob­ja­vo­vať aj v prí­pa­doch, keď sa pou­ží­va­teľ po­kú­ša o pok­ro­či­lé zme­ny v nas­ta­ve­ní har­dvé­ru. Ide nap­rík­lad o pre­tak­to­va­nie. Vý­hod­né je, že ob­vyk­le má­te jas­no v tom, že ste BSOD spô­so­bi­li vy, a zá­ro­veň aj vie­te, ako ju od­strá­niť (vrá­te­ním nas­ta­ve­nia do pô­vod­ných hod­nôt). No prav­de­po­dob­ne sys­tém chce­te ne­chať so zvý­še­ným vý­ko­nom, a te­da pot­re­bu­je­te zis­tiť, čo vám v tom vlas­tne brá­ni. Chy­ba PA­GE_FAULT_IN_NON­PA­GED_AREA z pred­chá­dza­jú­ce­ho od­se­ku sa mô­že nap­rík­lad vy­skyt­núť aj pri nes­práv­nom nas­ta­ve­ní ča­so­va­nia ale­bo frek­ven­cie ope­rač­ných pa­mä­tí, kto­ré mo­du­ly pri da­nom na­pä­tí nez­vlá­da­jú. Bež­ne po­mô­že zvý­še­nie na­pä­tia. Me­dzi čas­té „pre­tak­to­vá­va­cie“ BSOD pat­rí nap­rík­lad uda­losť CLOCK_WATCHDOG_TI­MEOUT (0x00000101), kto­rá je spô­so­be­né chy­bou, keď oča­ká­va­né pre­ru­še­nie tak­tu z jed­né­ho jad­ra nep­riš­lo v sta­no­ve­nom inter­va­le a uda­losť SYS­TEM_SER­VI­CE_EXCEP­TION (0x0000003B), pri kto­rej do­chá­dza k chy­bám pri pre­vo­de nep­ri­vi­le­go­va­né­ho kó­du na pri­vi­le­go­va­ný. V oboch prí­pa­doch je prí­či­nou zvy­čaj­ne ne­dos­ta­toč­né nas­ta­ve­nie veľ­kos­ti elek­tric­ké­ho na­pä­tia pre pä­ti­cu pro­ce­so­ra, v dôs­led­ku čo­ho zá­klad­ná dos­ka ne­do­ká­že pok­ryť zvý­še­né ener­ge­tic­ké ná­ro­ky CPU po pre­tak­to­va­ní.

Win8.png
Zjed­no­du­še­ná ob­ra­zov­ka BSOD na ope­rač­nom sys­té­me Win­dows 8, kto­rá ob­sa­hu­je iba texto­vú rep­re­zen­tá­ciu chy­by – pria­mo pri­tom vy­zý­va na pou­ži­tie inter­ne­to­vé­ho vy­hľa­dá­va­ča

Ne­po­dlie­haj­te pa­ni­ke

Pri rie­še­ní prob­lé­mov s BSOD tre­ba za­cho­vať po­koj a roz­va­hu. Z uve­de­ných prík­la­dov už te­raz vie­te, ako sa pri chy­bo­vých hlá­se­niach za­cho­vať, a pre­to sa snaž­te ten­to pos­tup up­lat­niť aj v praxi. Ak sa te­da v bu­dúc­nos­ti stret­ne­te s BSOD, v pr­vom ra­de si hlá­se­nie po­riad­ne pre­čí­taj­te a roz­poz­naj­te kon­krét­nu uda­losť. Usi­luj­te sa roz­po­me­núť, aké zme­ny ste ne­dáv­no ro­bi­li na po­čí­ta­či z har­dvé­ro­vej a sof­tvé­ro­vej strán­ky. Za­me­raj­te sa na sú­bo­ry kon­krét­nych ov­lá­da­čov, kto­ré sú v BSOD uve­de­né. Vy­ko­naj­te ich up­gra­de. Snaž­te sa ne­za­bud­núť ani na prog­ra­my, kto­ré da­ný ov­lá­dač v prob­lé­mo­vých mo­men­toch pou­ží­va­jú. Otes­tuj­te jed­not­li­vé har­dvé­ro­vé kom­po­nen­ty. Pa­mä­taj­te, že v čím špe­ci­fic­kej­ších si­tuáciách sa BSOD ob­ja­vu­je, tým sa zvy­čaj­ne ľah­šie lo­ka­li­zu­je kon­krét­ny vin­ník a vy­ko­ná náp­ra­va. Ke­by vás zne­naz­da­nia za­ča­lo na po­čí­ta­či pre­nas­le­do­vať nie­koľ­ko zdan­li­vo cel­kom ne­sú­vi­sia­cich BSOD, v ná­hod­ných ča­so­vých inter­va­loch a pri ne­sú­vi­sia­cich čin­nos­tiach, otes­tuj­te ope­rač­nú pa­mäť. Ide o naj­čas­tej­šie­ho vin­ní­ka. Chyb­né čí­ta­nie dát z RAM sa to­tiž pre­ja­vu­je aj chyb­nou fun­kciou ov­lá­da­čov a prog­ra­mov, čo vás mô­že zby­toč­ne za­vá­dzať. Ke­dy­koľ­vek ne­má­te is­to­tu pri náz­ve sú­bo­ru ale­bo vý­zna­me da­nej chy­bo­vej uda­los­ti, ne­boj­te sa pou­žiť inter­ne­to­vý vy­hľa­dá­vač. Uvi­dí­te, že nie ste von­kon­com pr­vý člo­vek na sve­te, kto­rý sa da­nou chy­bou za­obe­rá. A na­ko­niec v prí­pa­de, že si nao­zaj už ne­vie­te ra­dy, ne­han­bi­te sa po­žia­dať o po­moc skú­se­nej­šie­ho pou­ží­va­te­ľa. Nes­trá­caj­te pri tom ner­vy. Kaž­dý prob­lém vás pred­sa nau­čí nie­čo no­vé a po­su­nie va­še skú­se­nos­ti zas o kú­sok ďa­lej.

Zdroj: PCR 9/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Stal­king a cy­ber­stal­king
S rozvojom sociálnych sietí, na ktorých ľudia úplne bezstarostne o sebe zverejňujú aj veľmi súkromné informácie, je neoddeliteľne spojené riziko ohrozenia súkromia. čítať »
 
Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Po júni 2011, keď spoločnosť Oracle ukončila projekt i vývoj rovnomenného balíka kancelárskych aplikácií a práva preniesla na Apache Software Foundation, známy ako Apache OpenOffice... čítať »
 
Kni­hy Zo­ner
Všetky tri knihy v našom prehľade sú od známeho autora kníh o fotografiách Michaela Freemana. čítať »
 
Nas­ta­vu­je­me bez­drô­to­vý rou­ter / 1. časť
Nastaviť bezdrôtový router nie je zložité, ak použijeme režim sprievodcu. Ten sa však obmedzuje na základné nastavenia. Úlohou sprievodcu je zabezpečiť, aby používateľ v čo najkratšom čase mohol pristupovať do internetu a nemal so zariadením nijaké starosti čítať »
 
BSOD: Stra­šiak aj po­moc­ník
Modrá obrazovka smrti je zrejme známa každému používateľovi počítača so systémom Microsoft Windows. čítať »
 
Vý­kon­né prog­ra­my na pou­ži­tie on-li­ne / Webo­vé strán­ky na­mies­to vlas­tné­ho sof­tvé­ru
Mnoho čitateľov PC REVUE si už isto nevie predstaviť, že by boli dlhší čas bez internetu. On-line hľadáme čerstvé informácie, komunikujeme s okolím, pracujeme či trávime voľný čas. čítať »
 
Hľa­dá sa no­vá slo­ven­ská rep­re­zen­tá­cia. Za­čí­na sa kva­li­fi­ká­cia na Majstrov­stvá sve­ta v PC hrách
To tu ešte nebolo! Majstrovstvá sveta v počítačových hrách, to je udalosť, ktorá má už dlhoročnú tradíciu po celom svete. Tento rok sa oficiálna kvalifikácia uskutoční prvýkrát aj na Slovensku. čítať »
 
Kur­zy eLear­nin­gu pre Mic­ro­soft Of­fi­ce 2007 / Nauč­te sa pra­co­vať s Mic­ro­soft Of­fi­ce
Práca s programom Word nezahŕňa len textové úpravy a s tým súvisiace formátovanie textu, upravovať totiž môžete podstatne viac ako len text. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter